DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 72     <-- 72 -->        PDF

^cuStaene ß-l^e&tl


ZAPISNIK


sa III sednice Centralnog odbora Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije održane
22. novembra 1968. godine u Titogradu.


Sednici su prisustvovali: K. Tabaković,
predsednik, V. Stojanovski, potpredsednik,
M. Sučević, D. Ilić, V. Velašević, V.
Špoljarić, T. Nikolovski, S. Humo, J. Zorko,
G. Petranović, Ž. Đuranović, M. Šaulić
i D. Klinić, tehn. sekretar.


Sednici su prisustvovali kao gosti: D.
Popovao i A. Rađovčić iz sekretarijata za
privredu SIV, D. Vučković, D. Medenica
i S. Šanović iz NR Crne Gore, S. Dulović
i S. Radić.


Dnevni red:


1. Izveštaj o radu Izvršnog odbora između
II i III plenuma,
2. Predlog pravilnika o pripravničkom
radnom stažu i polaganju stručnih ispita,
3. Dodeljivanje nagrada goranskim organizacijama,
4. Razno.
Ad. 1.
Izveštaj o radu između II i III plenuma
podneo je V. Velašević, sekretar. Posle
iscrpne diskusije o pojedinim stavovima
iznetim u izveštaju primljen je u celini
i čini sastavni deo ovog zapisnika. U
vezi sa dosadašnjim radom i izveštajem
doneti su sledeći zaključci:


1. S obzirom da nam inostrani savezi
upućuju reprezentativne delegacije, u čiii
sastav ulaze najeminentniji stručnjaci iz
šumarstva i industrije za preradu drveta
tih zemalja, neophodno je da Izvršni odbor
odredi rukovodioca grupe koja posećuje
strane zemlje. U predračunima cene
koštanja ovakve ekskurzije treba predvideti
troškove za rukovodioca grupe koji
će biti određen od strane Izvršnog odbora.
Rukovodilac grupe će nakon obavljenog
putovanja podneti iscrpan izveštaj.
Kod određivanja rukovodioca stručne
grupe vodice se računa da određeno lice
kompleksni je poznaje šumarstvo i preradu
drveta kao i suštinu našeg privrednog
i društvenog sistema.
2. Konstatovano je da je veoma značajno
pitanje pokretanja akcije za bonificirani
radni staž radnika u šumarstvu i industriji
za preradu drveta. Savez će u o


kviru programa rada za sledeću srodinu
predvideti jedno savetovanje posvećeno
ovom pitanju.


3. 0 problemu iz prethodne tačke (tač.
2) postoji solidna dokumentacija prikupljena
u NR Sloveniji i NR Srbiji fnrema
izveštaju Ž. Đuranovića, ppredsednika Saveza
Srbije). Ovu dokumentaciju treba
prikupiti i dostaviti republičkim savezima
na uvid radi blagovremenog upoznavanja
i mogućnosti prikupljanja sličnih
podataka i na njihovom području, obrada
podataka sa svoga područja i dostavljanje
konkretnog predloga ovom Savezu.
4. U vezi sa ranijom obavezom republičkih
saveza o dostavljanju podataka o
nezaposlenim inženjerima i tehničarima,
usvojen je zaključak da se ovi podaci što
pre Obavezno dostave Savezu radi izrade
jednog pregleda za ćelu zemlju.
5. Centralni odbor konstatuje da ne postoji
problem za prekvalifikaciju lugara,
izuzev u nekim područjima. Potrebno je
da republički savezi dostave podatke na
koji način su resili ovo pitanje, kako bi
se mogle upoznati sve organizacije sa najcelishodnijim
rešenjima koja su do sada
doneta u pojedinim republikama i privrednim
organizacijama.
6. Konstatovano je da na stručnim savetovanjima,
simpozijumima i seminarima
često puta učestvuju i ljudi koii nisu
dovoljno zainteresovani ili ne poznaju probleme
koji čine predmet savetovanja. Potrebno
je upoznati putem jednog raspisa
sve organizacije da na ovakve skupove
upućuju ljude kojima je ta materija najbliža,
i koji će sa puno odgovornosti učestvovali
i docnije u svojim organizacijama
prenositi usvojene stavove i zaključke.
7. Na predstojećoj Skupštini saveza inženjera
i tehničara NR Crne Gore u Ivangradu
23. XI 1968. god. učestvovaće drugovi
K. Tabaković, M. Sučević i D. Ilić.
Ad 2.


Predlog pravilnika o pripravničkom stažu
i polaganju stručnih ispita pripremila
je komisija za kadrove, a na osnovu materijala
dostavljenih od strane Saveza NR
Slovenije. Pravilnike je pre iznošenja pred
Centralni odbor razmotrio Izvršni odbor.


Centralni odbor je detaljno razmotrio
pravilnike i konstatovao je da se u celini
mogu preporučiti republičkim savezima,
ali da je prethodno potrebno izvršiti iz