DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 63     <-- 63 -->        PDF

jesu ponajviše kristalasti škriljci sa dosta liskuna. Tlo je ilovasto do pjeskovito,
mrvičaste strukture, slabo podzolirano. Breza na Papuku dolazi kao primiješana
vrst u tri šumske zajednice:


a) Fagetum croaticum montanum Horv. (brdska bukova šuma),


b) Fagetum croaticum calamagrostetosum Horv. (bukove i bukovo-jelove
šume),


c) Querco-carpinetum croaticum Horv (Hrvatska šuma kitajaka i običnoga
graba).


Breza se ponajviše javlja na mjestima, gdje je u prošlosti bio prejak intenzitet
sječe bukve. Najviše je ima u zapadnom dijelu Papuka (gasp, jedindce
Vrani Kamen, Zapadni Papuk i Javornik). Dok je u mlađim i srednjodobnim
sastojinama breza nadrasla bukvu, u starijima čini ona izrazito pođstojnu sastoj
inu.


Metoda rada na terenu. Sekcioniranje modelnih stabala vršeno
je tako, da je dio stabla od panja do prsnog promjera razdijeljen u tri sekcije
(0,3 + 0,3 + 0,7 m), a iznad prsnog promjera sekcije su bile dugačke po^ 2 m
na deblu i po 1 m na granama. Mjereno je deblo i grane do 7 cm na tanjem
kraju, dakle t. zv. krupno drvo (Derbholz).


Ra d u uredu . Za izjednačenje drvnih masa upotrebljena je Schumacher-
Hallova formula, odnosno njezin logaritamski oblik:


log v = a + b . log d + c . log h


Tako izjednačene drvne mase dale su rasipanje od 12%. Zbog toga je izjednačenje
provedeno nanovo, ali uz upotrebu težine y = Vv , tj. svaki je podatak
opterećen drugim korijen ona iz drvne mase kao težinom. Na taj je način izjednačenje
znatno poboljšano1, te je rasipanje logaritama drvnih masa oko plohe izjednačenja
iznosilo 0,0355, što odgovara rasipanju drvnih masa od cea 8´%.


Parametri T njihove grješke iznose kod izjednačenja uz upotrebu težine »y«:


a = -—4,356933
b = 1,792514
= 0,034031


°b


c = 1,097550


o-o = 0,092733


"logv = 0,035521


a = 8,18%


Veličine parametara »b« i »c« daju nam ujedno uvid u ovisnost obličnog
broja o prsnoim promjeru i visini stabla (EMROVlC I960.). Budući da je parametar
»b« manji od 2, to znači da uz konstantnu visinu s porastom prsnog promjera
oblični broj pada. A kako je parametar »c« veći od 1 to znači, da s porastom
visine — uz konstantni prsni promjer — oblični broj također raste. Ta
je pojava ispitana i pomoću korelacione analize, koja je dala ove parcijalne korelacione
koeficijente:


Gl