DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ćemo da je ona ista (obzirom na maksimalni i minimalni broj krivina po biljci
kao i obzirom na dužinu dijela debalca koji je prav, odnosno krivudav). Također
se iz slike može konstatirati da je varijabilnost istraživanog svojstva u hibridnoj
familiji S. Matsudana tortuosa Rehd. (V157) X S. alba L. (V95) izrazito diskontinuiranog
karaktera. Diskontinuiranost varijabilnosti nekog svojstva upućuje na
zaključak da se radi o svojstvu koje je visoko nasljedno odnosno koje je uvjetovano
malim brojem nasljednih osnova dakle, svojstvu kvalitativnog karaktera.
Samo pak cijepanje u potomstvu na individue koji imaju pravno deblo i individue
koji imaju krivudavo deblo upućuje na zaključak da je jedan od roditelja u
ovome slučaju bio heterizigcJtan za promatrano svojstvo. Kako kod ostalih hibridnih
familija nema cijepanja na individue pravnog i individue knivudavog
debla, već je potomstvo uniformno´ — pravnog debla, a muški roditelj im je
zajednički sa spomenutom hibridnom familijom, to nas upućuje na zaključak da
je u ovom slučaju majka (S. Matsudana tortuosa Rehd. V157) bi´la heteroaigotna
za oblik debla. Za ženske roditelje u hibridnim familijama (S. rubens Schrank
V43) X S. alba L. (V95) i S. humboldtiana Andre1 (Vise), pošto je njihovo potomstvo
obzirom na promatrano svojstvo debla uniformno, možemo zaključiti da
su homozigoti (SI. 2 i 4).


Podaci o hibridnim familijama dani su u tabeli 1.


Tabela 1


Fenotipovi
i> «-J Genotipovi


debl° debl°


Red.br. Roditelj ´g-S 0 roditelja 3 L
u ., Mrt °0 pravno krivudavo O )z


OÄ>"ffl CMC/) SS SS >*


S. Matsudana S. alba L.
tortuosa
Rehd. (V157) V95 S-92 30 2 15 14 15 16 Pp pp 0,133 70—80
Novi Sad Zagreb


S. humbold- S. alba L.
tiana Andre V95
(Vit.) S-93 22 2 22 22 0 0 pp pp — —
Novi Sad Zagreb


S. rubens S. alba L.
Schrank (V«) V« S-94 24 2 29 29 0 0 pp pp — —
Đurđevac Zagreb


Kao što se iz priložene tabele vidi, u hibridnoj familiji S. Matsudana tortuosa
Rhd. (V157) X S. alba L. (V95) ima 16 biljaka sa krivudavim deblom te 14
biljaka koje imaju pravno deblo. Vjerojatnost da je spomenuto cijepanje u
omjeru 1:1 iznosi 70—80%, a to je već vjerojatnost na temelju koje se može
tvrditi da je predpostavljeni omjer 1:1 tačan. Kako je cijepanje 1:1 karakteri