DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Sjeme je sijano omaške sa kunadrom istog dana kada je i sabrano. Uzgoj sijamaca
je vršen prema opisanoj metodi (3). Za vrijeme letenja sjemena sa okolnih
stabala vrba salonitnii sanduci sa biljkama bili su zaštićeni u zatvorenom
klijalištu. Prozraka je vršena kroz postane prozoTČiće na klijalištu. Kada su
hibridne biljke imale razvijen prvi par listova, iz salonitnih sanduka su pikirane
na gredice u razmacima 20X30 cm. U istim razmacima sadnje biljke su
uzgajane do starosti od 2 godine.


Opažanja o pravnosti i ´krivuda vas ti debla vršena su na svakoj pojedinoj
biljci kod potomstva i to tako da smo svaku biljku slikali a zatim u mjerilu 1:75
prikazali os debla (SI. 4), po metodici koju je u svojoj dizertacionoj radnji opisao
Ž u f a (12). Na slikama 1, 2 i 3 dane su fotografije debla kod tri roditeljska
para i odgovarajućeg potomstva. Na ovaj način bilo je moguće objektivno procijeniti
širinu varijabilnosti spomenutog svojstva u klonskom materijalu (S.
humbaldtiana Andre (Vi56) i S. Matsudana tor tu osa Rehd. (V157), te u hibridnim
familijama. Na temelju cijepanja u hibridnom potomstvu prosuđivali smo da li
su roditelji za promatrano> svojstvo homozigotni ili beterozigotni, a dokazivanje
odnosno Obranje hipoteze o predpostavljemom broju nasljednih osnova koji definiraju
istraživano svojstvo vršili smo pomoću bi-kvadrat testa. Kod toga smo
i biljke blago zakrivljenog debalca uvrstili u grupu biljaka pravnog debla.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Varijabilnost i nasljednost oblika debla kod stablastih vrba izučavali smo
na tri half-sib familije:


1. S. rubens Schrank (V43) X S. alba L. (V95),
2. S. humbaldtiana Andre (Vise) X S. alba L. (V95),
3. S, Matsudana tortuosa Rehd. (V157) X S. alba L. (V95).
Varijabilnost oblika debla u spomenutim hibridnim familijama i klonskom
materijalu prikazana je na slikama 1, 2, 3 i 4. Iz priloženih je slika vidljivo da
u hibridnim familijama S. rubens Schrank (V43) X S. alba L. (V95) i S. humboldtiana
Andre (V156) X S. alba L. (V90) nema cijepanja obzirom na promatrano
svojstvo, tj. svi predstavnici spomenute dvije hibridne familije su uniformni
— pravni. Kod ovakve klasifikacije činimo možda izvjesnu grešku, pošto
nam nije poznata širina varijabilnosti oblika debla (pravnost — zakrivljenost)
u klonskom materijalu, jer samo u tom slučaju možemo tamo razlučiti
varijabilnost nasljednog karaktera od varijabilnosti koja se može pripisati utjecaj´ima
okoline. No, kako je Zu f a (12) u svojoj dizertacionoj radnji proučavao
varijabilnost i nasljednost istog svojstva (pravnost — zakrivljenost) kod crne
topole i kod toga ustanovio kod 6 klonova euroameričkih topola na biljkama
visine 2—3,5 m da vrijednosti oblika stabla unutar pojedinih klonova između
repetioija (nenasljedna varijabilnost) variraju od 0—3,96, 0—2,58, 6,68—9,68,
4,14—7,02, 8,14—8,90, 7,94—8,46 odnosno u drugom pokusu od 0—7,3, 0—6,7,
6,2—9,0, 6,0—8,4, 7,1—9,2, 7,3—9,7, 14,0—21,0, to nećemo pogriješiti ako individue
sa blagom zakrivljenošeu debalca tretiramo kao pravne. U hibridnoj familiji
S. Matsudana tortuosa Rehd. (V157) X S. alba L. (V95) postoji cijepanje
na individue kojli imaju pravno deblo te individue koji imaju krivudavo deblo.
Ako pažljivo promatramo širinu varijabilnosti promatranog obilježja u klonskom
materijalu S. Matsudana tortuosa Rehd. (Vi") (SI. 3) i širinu varijabilnosti
istog obilježja u hibridnoj familiji S. Masudana tourtuosa Rehd. (Vi-") X S.
alba L. (V»s), (onaj dio familije koji čine biljke krivudavog debalca) vidjeti