DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 50     <-- 50 -->        PDF

14.
Ritter-Studnička, H.: Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine.
Dolomitni kompleksi kod Drvara, na Boru i na Ormanju kod Pazarića.
Godišnjak Biološkog Instituta u Sarajevu X, Sarajevo 1957.
15.
Ritter-Studnička, H.: Flora i vegetacija na dolomitima BiH. III. Lastva
kod Trebinja. Godišnjak Biološkog Instituta u Sarajevu XII, Fasc. 1—2, Sarajevo
1959.
16.
Ritter-Studnička, H.: Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine.
V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim određenim kompleksima.
Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu XV, Sarajevo 1962.
17.
S t e f a n o v i ć, V.: Zajednica bijelog bora (Pinetum silvestris dinaricum, prov.)
i neke njene karakteristike na području Zapadne Bosne, Radovi Poljoprivrednošumarskog
fakulteta u Sarajevu, god. III, br. 3, Sarajevo 1958.
18.
S t e f an o v i ć, V.: Tipovi šuma bijelog bora na području krečnjaka Istočne
Bosne, Radovi, Naučno društvo BiH, knj. 4, Sarajevo 1960.
19.
S t e f a n o v i ć, V.: Fitocenoza bijelog bora i maljava breze na rubu tresetišta
kod Han Krama fPineto-Betumetum pubescentis, Stef.), Radovi, Naučno društvo
BiH, knj. 5. Sarajevo 1962.
20.
S t e f a n o v i č, V.: Tipologija šuma (skripta), Sarajevo 1963.
21.
S t e f a n o v i ć, V.: Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima
istočne i jugoistočne Bosne, Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo,
knj. 9, sv. 3, Sarajevo 1964.
22.
S t e f a n o v i ć, V.: Zur Systematik der Kiefer- und Schwarzkieferwälder im
kontinentalen Gebiet der Dinariden. Referat na simpozijumu u Beču Internacionalnog
udruženja za proučavanje vegetacije — Sekcija za jugoistočne Alpe i Dinaride,
1967 (u štampi).
23.
S t ef an o vi ć, V.: Fitocenoza bijelog bora i smrče sa brdskim lužnjakom kod
Knežine na Romaniji (Aposeridi-Piceo-Pinetum quercetosum roboris, Stef.), u
štampi kod Akademije za nauku i umjetnost SR BiH, Sarajevo (1968).
24.
S t o j a n o v i ć, O.: Taksacione osnove za gazdovanje šumama bijelog bora u
Bosni, Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu, knj.
10, sv. 3. Sarajevo 1966.
25.
Tomažič , G.: Asocijacije borovih gozdov v Sloveniji. I. Bazifilni borovi gozdi.
Akademija zn. in um. v Ljubljani, knj. I. Ljubljana 1940.
26.
W e n d e 1 b e r g e r, G.: Die Schwarzföhrenwälder Südosteuropas, Mitteil, der
floristischsociologischen Arbeitsgemeinschaft, Bd. 10. Stolzenau/W. 1963.
27.
Wendelberger , H.: Die Relikt — Schwarzföhrenwälder des Alpenostrandes,
Vegetatio, Vol. XI, Fasc. 5—6, Den Haag 1963.
28.
W r a b e r, H.: Termofilna družba gabrovea in omelike v Bohinju (Cytisantho —
Ostryetum, Wraber, Assoc, nova), Rasprave Slovenska Akademija zn. i um.,
vede VI, Ljubljana 1961.