DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Visine stabala i prečnici su u korelacionom odnosu sa bonitetom sastojina
i pokazuju veća variranja. Interesatno je da na dolomitu, u odnosu na druge
supstrate, prosječne visine stabala zaostaju znatnije, a prema odgovarajućim
debljinskim stepenima, kako kod tanjih tako i kod debljih prsnih prečnika.


Floristički sastav. — Na osnovu 20 fitocenoloških snimaka, te sintetičkog
izvoda iz vegetacijske tabele borovih šuma Glamočkog područja, prikazaćemo
floristički sastav zajednice bijelog bora (Pinetum silvestris dinaricum),
u cjelini za kompleks dolomita Zapadne Bosne (17).


U spratu drveća je edifikator bijeli bor (Pinus silvestris L), dok je crni bor
(Pinus nigra ssp. austriaca A. et Gr.) zastupljen znatnije u sastojinama ispod
800—900 m. Ovdje imaju, međutim, veći udio izvjesne termofilne vrste lišćara,
kao.´ javor gluhač (Acer obtusatum Kit.), mukinja (Sorbus aria Cr.), krušvica
(Amelanchier ovalis Med.); rjeđi su i elementi: crni grab (Ostrya carpinifolia
Se.), crni jasen (Fraxinus ornus L.), iva (Salix caprea L.), jasika (Populus tremula
L.), breza (Betula verrucosa Erh.). Od četinara ima znatno veći udio
smrča (Picea abies Karst.) nego jela (Abies alba Mill.), bukva (Fagus moesiaca


(D. M.) Cr. je također rijeđa vrsta.
U spratu grmlja, pored pobrojanih vrsta, najčešći su elementi: Cotoneaster
tomentosa, Lindl., Rubus saxatilis L., Rosa pendulina L., Genista radiata (L.)
Scop., Genista pilosa L., Genista januensis, Viv., Juniperus communis L., Cytisus
hirsutus L. Rijeđe ima i: Daphne mesereum L., Corylus avellana L., Viburnum
lantana L., Ligustrum vulgare L., Spirea ulmijolia Scop. Interesantno
je da nismo uopće zapazili Daphne Blagayanna, koja je tako česta vrsta u borovim
šumama na serpentinu.


Među pobrojanim vrstama nalaze se i neke koje su G. Tomaši č (25), I.
Horvat (9) i H. Ritter Studnička, 1963., uvrstili kao karakteristične
za borove šume (Cotoneaster tomentosa, Genista januensis, Amelanchier ovalis).
Neke, pak, karakteristične su za viša planinska područja na dolomitu, kao:
Genista radiata, Rubus saxatilis, Rosa pendulina. Naročito omelika Cytisanthus
radiatus (L.) Lang. (Genista radiata) stalno je rasprostranjena u borovim šumama
na dolomitu ovog područja, gdje izgrađuje posebne facijese u degradacionim
fazama ove zajednice. Ona se, prema P. Fukarek u (3), (5), penje u
subalpinski pojas, gdje je edifikator posebne zajednice Genistetum radiatae,
Fuk. (4). M. Wrabe r (28) opisuje također posebnu zajednicu Cytisantho —
Ostryetum.


Kao lokalno (teritorijalno) karakteristične vrste smatramo za ovu zajednicu
slijedeće: Campanula rotundifolia ssp. pinifolia, Vicia eracea ssp., Gerardii
i Coronilla vaginalis.


U prizemnom sloju flore ima niz vrsta koje smo u tabeli grupirali u tri
grupe: a) karakteristične vrste borovih šuma (Orno — Ericion, Ht), b) karakteristične
vrste termofilnih hrastovih šuma (Ostryo — Carpinion orientalis, Ht),
c) pratilice (uključujući vrste Querco — Fagetea Br. — BI. et VI. i Vaccinia —
Piceetea Br. — BI.).


Među vrstama iz prve grupe, naročito su obilno zastupljene: Erica carnea
(koja je ujedno i diferencijalna vrsta), Calamagrostis varia, Galium cfr. lucidum,
Buphtalmum salicifolium, Centaurea triumjetti, Laserpitium latifolium,
Cyclamen europaeum, Doricnium germanicum, Brachypodium pinnatum i Epipactis
atropurpurea.


Svakako da u fizionomskom pogledu, a također i u ekološkom, pa i sinđinamskom,
najveće značenje ima crnjuša (Erica carnea), koja je poslužila