DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 42     <-- 42 -->        PDF

na staništa. Zemljišta su bogata u apsolutnim količinama organske materije,
ali biološki neaktivna i izrazito deficitna u azotu i dosta siromašna u pristupačnom
fosforu.«


Ako se ovako sagledaju fizička i kemijska svojstva ovih rendzina na dolomitnim
pjescima, stim u vezi i hidro-termički režim ovih zemljišta, moći ćemo
bolje shvatiti niz pitanja u pogledu florističkog sastava i građe, sindinamskih
i drugih momenata povezujući sve to sa produktivnim mogućnostima ovih staništa.


SI. 3 — Bjeloborove sastojine sa crnjušom (Erica carnea L.) na dolomitnoj rendzini


— Koprivnica
(Foto V. S.)


Građa zajednice


Struktura . Da ´bi smo potpunije prikazali građu sastojina bjelofoorovih
šuma na dolomitu, koristićemo se i rezultatima istraživanja O. Stojanovića ,
sa kojim smo u uzajamnoj saradr^ji odabrali i fitocenološki analizirali 23 privremene
plohe na području Prusačke Rijeke i Semešnice, a koje su poslužile
pomenutom autoru za izradu studije Taksacione osnove za gazdovanje šumama
bijelog bora u Bosni (24). Na osnovu našeg i ovog materijala moguće je odre