DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 30     <-- 30 -->        PDF

U tekstovnom dijelu uređajnog elaborata g. 1939. istakli smo ovo: općenito
se opaža da se u mješovitim jelovim sastojinama pojavljuje bujan bukov podmladak,
taj će zadominirati ako se grupe jelovog podmlatka i mladika ne budu pravodobno
oslobađale od konkurencije bukve; na silikatnim tlima, zbog prebrze sječe
prezrelih i zrelih jelovih stabala, izvršene radi brzog realiziranja određene normale
po temeljnici, malen ie obrast po broju stabala ali velika drvna masa, mjestimice
bujan rast korova (Vaccinium, Rubus) i bukovog mladog naraštaja; u predjelima
Jelenčić i Tuhobić prevladala je u donjem sloju bukva, a u predjelu Brloško
nalazi se više bukovog naraštaja nego pred pedeset godina.


U našoj studiji »Problem nadiranja i širenja bukve u arealu jele« (Izdanje
Jugosl. akad. znan. i umjet., 1955.) za izabranu primjernu plohu u predjelu Brloško
konstatirano je uglavnom ovo: u tom predjelu nalazila se velika drvna masa
jele, te su se u svrhu dobivanja određene normalne temeljnice u razdoblju između
dva svjetska rata izvršile jake sječe; pojavio se obilan korov, jelovog je podmlatka
malo; velik dio> tog predjela osvojio je bukov mladi naraštaj nastao iz sjemena
malobrojnih bukovih sjemenjaka.


Metodika rada ista je kao i u našim prijašnjim raspravama o tokovima
izmjene omjera smjese jele i bukve u gospodarskim prebornim šumama i prašumi
na hrvatskim Dinaridima i na panonskim gorama (Šumar, list 1965, 1967.
i 1968.), jednostavna i za orijentaciju o navedenim tokovima dovoljno pouzdana:
na temelju izvršene inventure, postotak omjera jele i bukve po debljinskim
(unekoliko: starosnim ili dobnim) razredima izražen je za svaki razred ukupno
sa 100%N.


IZMJENA OMJERA SMJESE NA KARBONATNIM TLIMA


Karbonatne stijene predjela Jelenčić i Tuhobić čine kontinuiranu planinsku
kosu koja se poput barijere pruža u smjeru SZ-JI te grebenom razgraničuje
kontinentalno i primorsko submediteransko područje odn. mezofilnu i termofilnu
zonu vegetacije, od kojih prva na navedenim predjelima zauzima osojne
strane a druga prisojne. Omjeri smjese bukve i jele u dva odjela tih predjela
izneseni su za stanje god. 1939. i god. 1964. u pril. tabelama.


Omjer smjese u %N po deblj. razredu
Jelenčić


Debljin. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 53 47 77 23
II 21—30 49 51 62 38
III 31—40 47 53 53 47
IV 41—50 41 59 52 48
V 51— 14 86 26 74


Po procentualnim podacima navedene tabele o kretanju omjera smjese
može se zaključiti ovo:


— omjer broja bukovih stabala neprekidno je sve veći od najvišeg razreda
(unekoliko, najstarijeg) prema najnižem (unekoliko, najmlađem); ta
pojava rasprostranjenija je danas nego pred četvrt stoljeća;u sloju ili kategoriji debelih i najdebljih stabala vrlo je velik postotak
jelovih stabala, tj. mnogo veći nego bukovih, a u sloju ili kategoriji
najtanjih i tanjih stabala (i u mladom naraštaju ispod 10 cm pr. pr.)
prevladala je bukva;