DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 28     <-- 28 -->        PDF

UDK 634.0.23:582.475.2


PRILOZI RJEŠAVANJU PROBLEMA O ODRŽAVANJU
I PODMLAĐIVANJU JELE NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA


II. Bioekološka regresija jele u njenoj najugroženijoj zoni*
J. ŠAFAR
Na temelju radne hipoteze o vjerojatnom povodu smanjenja fiziološke
sposobnosti jele, u prvom prilogu predstudije o problemu odražavanja i obnove
navedene četinjače iznesli smo uglavnom ove pretpostavke odn. prethodne zaključke:
omjer jele je u njenim negdašnjim prašumama bio manji nego je danas;
negda se više sjekla bukva te je tako još više povećan omjer jele; jake
sječe u bližim i otvorenijim predjelima prije i poslije drugog svjetskog rata
izmijenile su mikroklimu; tako se u mnogim sastojinama znatno promijenila
čitava biogeocenoza. Posljedica je: degradacija biotskog potencijala jele, smanjeno
podmlađivanje razmjerno higrofilne. termofobne i skiofitne jele a širenje
termofitnije, heliofilnije, ekološki prilagodljivije i veoma agresivne bukve,
oslabljena rezistentnost jele prema štetnim utjecajima abiotskih i biotskih faktora.


Na osnovici analiza i razmatranja iznesenih u prvom prilogu, ovdje ćemo
raspraviti pojavu izmjene omjera jele i bukve u najzapadnijem dijelu Gorskog
kotara, tj. u fužinskom bazenu, za koji smo historiografske podatke dali u navedenom
prilogu. Jelove šume okolice Fužina graniče s arealom primorske
termokserofitne vegetacije; udaljene su horizontalno od obale Jadrana oko 9 km;
pod jakim su utjecajem maritimne klime; u davnoj prošlosti, zbog blizine primorskih
luka i tadašnjih transverzalnih prometnih žila, bile su pod jačim utjecajima
eksploatacije; može se indicirati da se više sjekla bukva nego jela. Poslije
drugog svjetskog rata mnogo se otvarao sklop sječom prvenstveno jele.
Može se pretpostaviti da su takve okolnosti negativno djelovale na ekološki
razmjerno malo prilagodljivu jelu i razvitak njenih sastojina. Zato se ta četinjača
sve više suši.


Jela je najprije i najviše odumirala u bližoj okolici Fužina. Po mojem opažanju
(bio sam upravitelj tih šuma u drugoj polovici četvrtog decenija), pojava
većeg sušenja jele traje na tlima karbonatnog petrografskog substrata oko tri
decenija, i proširuje se bukva; općenito smo taj problem razmotrili u »Uzgajanju
šuma« 1963. str. 216—218 i 441—448. U sadašnjem deceniju, sušenje jele
proširilo se i na tla silikatne kamene podloge čija staništa odgovaraju ekološkim
zahtjevima te četinjače prosječno više nego ona na vapnencima. Naša ispitivanja
o kretanju omjera smjese bukve i jele izvršena su u predjelima koje pojava
odumiranja jele nije, ili još nije, masovnije zahvatila.


* I. prilog »Historijski profil antropogenih utjecaja« objavljen je u šumarskom listu god. 1968.
br. 11—12.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 29     <-- 29 -->        PDF

OBJEKTI I METODIKA


Navedene šume bile su do g. 1671. feudalni posjed, zatim su podržavljene.
Potkraj XIX stoljeća vlasnici su ovlaštenici zemljišnih zajednica, a poslije Oslobođenja
sve su društveno vlasništvo.


U okolici Fužina (730 m n. m.) nalaze se dvije vrste staništa: a) tla karbonatne
podloge, strma, veoma izložena vjetrovima a i insolaciji, na području
fitocenoze Fagetum croaticum abietetosum Horv. (Abieti-Fagetum dinaricum
Treg.); b) tla iznad silikatnih pećina, na nižim zatvorenim položajima, u hladnijoj
i vlažnijoj mjesnoj klimi, u arealu zajednice Blechno-Abietetum HOTV.
Obje kategorije staništa u podjednakoj su regionalnoj klimi.


Godine 1939. izvršili smo stablimičnu inventuru šuma tadašnje zemljišne
zajednice Hreljin-Ružić selo, a četvrt stoljeća kasnije, tj. godine 1964., takvu
inventuru obavila je Sekcija za uređivanje šuma Rijeka. Koristeći se tada snimljenim
kartografskim i numeričkim podacima, za ova naša ispitivanja izabrali
smo po metodi slučajnosti četiri naša stara odjela koji izuzetno imaju i danas
istu površinu: dva na karbonatnim tlima u predjelima Jelenčić i Tuhobić (750—
1106 m n. v.) i dva na silikatnim tlima u predjelu Brloško (750—830 m n. v.).
Osnovne značajke tih predjela iznesene su u pril. tabeli.


Predjel Odjel Površina Nadm. vis. Ekspoz, Inklin. Fitocenoza
ha m


na karbonatnoj podlozi
Jelenčić 4 24 850 SI 30° Fagetum croat.
Tuhobić 3 28 850 SI 30° abietetosum


na silikatnoj podlozi
Brloško I 3 18 800 — 5° Blechno-
Brloško II 4 39 800 — 5" Abietetum


Struktura broja stabala, iznesena po tadašnjim debljinskim razredima, prikazana
je u narednoj tabeli; u toku četvrt stoljeća nije se značajno izmijenila,
makar su se obavljale jake sječe stabala uglavnom u navedenom najvišem
deblj. razredu.


Debljin. Jelenčić Tuhobić Brloško I Brloško II
razred cm postotak broja stabala


10—20 41 54 39 31
21—30 17 20 18 16
31—40 13 11 14 13
41—50 10 6 10 12
51— 19 9 19 28


Veoma je značajna činjenica da je u prvom deblj. razredu broj stabala naglo
povećan; vjerojatno zato što su najgornji sklopovi krošanja bili najednom
mnogo prorjeđeni te se masovno raširen mladi naraštaj, uglavnom bukov, snažno
uzdigao u gornje prostore, tj. iznad taksacijske granice.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 30     <-- 30 -->        PDF

U tekstovnom dijelu uređajnog elaborata g. 1939. istakli smo ovo: općenito
se opaža da se u mješovitim jelovim sastojinama pojavljuje bujan bukov podmladak,
taj će zadominirati ako se grupe jelovog podmlatka i mladika ne budu pravodobno
oslobađale od konkurencije bukve; na silikatnim tlima, zbog prebrze sječe
prezrelih i zrelih jelovih stabala, izvršene radi brzog realiziranja određene normale
po temeljnici, malen ie obrast po broju stabala ali velika drvna masa, mjestimice
bujan rast korova (Vaccinium, Rubus) i bukovog mladog naraštaja; u predjelima
Jelenčić i Tuhobić prevladala je u donjem sloju bukva, a u predjelu Brloško
nalazi se više bukovog naraštaja nego pred pedeset godina.


U našoj studiji »Problem nadiranja i širenja bukve u arealu jele« (Izdanje
Jugosl. akad. znan. i umjet., 1955.) za izabranu primjernu plohu u predjelu Brloško
konstatirano je uglavnom ovo: u tom predjelu nalazila se velika drvna masa
jele, te su se u svrhu dobivanja određene normalne temeljnice u razdoblju između
dva svjetska rata izvršile jake sječe; pojavio se obilan korov, jelovog je podmlatka
malo; velik dio> tog predjela osvojio je bukov mladi naraštaj nastao iz sjemena
malobrojnih bukovih sjemenjaka.


Metodika rada ista je kao i u našim prijašnjim raspravama o tokovima
izmjene omjera smjese jele i bukve u gospodarskim prebornim šumama i prašumi
na hrvatskim Dinaridima i na panonskim gorama (Šumar, list 1965, 1967.
i 1968.), jednostavna i za orijentaciju o navedenim tokovima dovoljno pouzdana:
na temelju izvršene inventure, postotak omjera jele i bukve po debljinskim
(unekoliko: starosnim ili dobnim) razredima izražen je za svaki razred ukupno
sa 100%N.


IZMJENA OMJERA SMJESE NA KARBONATNIM TLIMA


Karbonatne stijene predjela Jelenčić i Tuhobić čine kontinuiranu planinsku
kosu koja se poput barijere pruža u smjeru SZ-JI te grebenom razgraničuje
kontinentalno i primorsko submediteransko područje odn. mezofilnu i termofilnu
zonu vegetacije, od kojih prva na navedenim predjelima zauzima osojne
strane a druga prisojne. Omjeri smjese bukve i jele u dva odjela tih predjela
izneseni su za stanje god. 1939. i god. 1964. u pril. tabelama.


Omjer smjese u %N po deblj. razredu
Jelenčić


Debljin. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 53 47 77 23
II 21—30 49 51 62 38
III 31—40 47 53 53 47
IV 41—50 41 59 52 48
V 51— 14 86 26 74


Po procentualnim podacima navedene tabele o kretanju omjera smjese
može se zaključiti ovo:


— omjer broja bukovih stabala neprekidno je sve veći od najvišeg razreda
(unekoliko, najstarijeg) prema najnižem (unekoliko, najmlađem); ta
pojava rasprostranjenija je danas nego pred četvrt stoljeća;u sloju ili kategoriji debelih i najdebljih stabala vrlo je velik postotak
jelovih stabala, tj. mnogo veći nego bukovih, a u sloju ili kategoriji
najtanjih i tanjih stabala (i u mladom naraštaju ispod 10 cm pr. pr.)
prevladala je bukva;


ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 31     <-- 31 -->        PDF


u najnižim debljinskim razredima, tj. u kategoriji stabala koja će urasti
u više prostore, omjer bukve i jele je g. 1939. gotovo podjednak; g. 1964.
u II razredu mnogo je više bukovih stabala nego jelovih, a u I razredu
ih je trostruko više.
Značajan je intenzitet izmjene omjera smjese jele i bukve koji se, po našem
mišljenju, može izraziti razlikom postotka smjese između najvišeg i najnižeg
debljinskog razreda:


god. 1939. god. 1964.
39 51


Intenzitet promjene u omjeru smjese, dakle, danas je mnogo veći nego je
bio pred četvrt stoljeća. U šumi se taj proces odrazuje u ovoj pojavi: najgornje
slojeve sastojine zauzimaju uglavnom krošnje jele, a najdonje slojeve osvojila
je i sve više osvaja bukva.


Omjer smjese u %N po deblj. razredu
Tuhobić


Debljin. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 78 22 83 17
II 21—30 68 32 76 24
III 31—40 60 40 69 31
IV 41—50 36 64 47 53
V 51— 4 96 10 90


Na temelju podataka o procentualnom sastavu omjera smjese u navedenom
odjelu predjela Tuhobić i u usporedbi s podacima za odnosni odjel predjela
Jelenčić, mogu se iznesti ovi zaključci i problemi:


— omjer jele u najvišem debljinskom razredu veći je u predjelu Tuhobić
nego u predjelu Jelenčić; u najnižim debljinskim razredima predjela
Tuhobić gotovo posve je prevladala bukva, mnogo više nego u predjelu
Jelenčić;da li se i u kakvim stvarno ekološkim, biotskim i historijsko-antropogenim
okolnostima može navedeni zaključak uopćiti u vezi s našom prijašnjom
postavkom iznesen om za područje dinarskih planina i panonskih
gora (Šumar, list 1965, 1967. i 1968.): što je u inače prosječno podjednakim
okolnostima veća drvna masa jele, pogotovo u najvišim debljinskim
razredima, u sloju mladog naraštaja i u najnižim debljinskim razredima
prosječno je više rasprostranjena bukva?
Ne ulazeći dublje u potrebna razmatranja ekoloških situacija i biotskih
odnosa jele i bukve u okviru antropogenih utjecaja, jer nam je za takav studij
potreban složeniji i dugotrajniji rad, iznosimo ovdje za odnosni dio predjela
Tuhobić samo karakterističnu pojavu intenziteta u izmjeni omjera smjese:


god. 1939 god. 1964.
74 73


Dakle, tok promjene smjese jele i bukve bio je na navedenom objektu intenzivniji
nego u predjelu Jelenčić; podjednako razvijen danas kao i pred
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 32     <-- 32 -->        PDF

četvrt stoljeća. Proces obtrkovljivanja mješovite jelove sastojine u navedenom
dijelu predjela Jelenčić bio je umjereniji. Zašto?


Tok izmjene omjera smjese može se znatno razabrati iz razlike postotka
smjese u najvišim debljinskim razredima, tj. između V i III razreda, (v. pril.
tabelu).


Raspon intenziteta omjera smjese u kategoriji najviših deblj. razreda


Debljin. razred Jelenčić Tuhobić
V/IVIV/III
27
6godina 1939.
32
24
V/IVIV/III
26
1godina 1964.
37
22


Po brojčanim podacima navedene tabele i prethodnih tabela, naglo se smanjivao
postotak broja jelovih stabala debljine iznad 40 cm pr. pr., u predjelu
Tuhohić znatno i u katego-riji stabala 31—40 cm pr. pr.


Prorjeđivanje gornjih sklopova snažno je utjecalo na mikroekološki veoma
prilagodljivu i agresivnu bukvu: pod utjecajem veće količine svjetlosti i topline
obilnije je mogla fruktificirati i iskoristila svoj biotski potencijal za ponovno
osvajanje prostora u kojemu je ta listača u davnoj prošlosti bila vjerojatno jače
sječena. Da li se naglo smanjivao omjer jele po zahtjevima eksploatacije, tj.
redovnim jačim sječama, ili se ta četinjača unekoliko (koliko?) sušila, pa su se
provodile i sanitarne sječe jačeg intenziteta?


IZMJENA OMJERA SMJESE NA SILIKATNIM TLIMA


Predjel Brloško, na silikatnim pećinama s razmjerno dubokim i plodnim
tlom, nalazi se u uvali pokraj umjetnog jezera Bajer koje zajedno s nedalekim
Omladinskim jezerom kod Lokava napaja vodom elektranu Vinodol kod Crikvenice.
Zato je problem sušenja i slabog podmlađivanja jele u ovdašnjoj
šumskoj retencijskoj zoni zaoštreniji nego drugdje. Važan je i problem oblikovanosti
pejzaža i razvitka turističke privrede. Jer, osim direktnih šteta od
moljca jelovih iglica, i vjetar utječe da se preostala stabla u rijetkim sklopovima
ne mogu dovoljno održati (izvale; fiziološko oslabljivanje zbog razgibanosti
korijenja). Dio vrlo prorijeđenih sastojina pokraj jezera morao se posjeći golom
sječom (predjel Glavica uz Brloško; isto u nedalekom predjelu Mlaka; započet
je taj postupak u predjelu Zvirjak).


Prosuđujući po veoma starim ugljevištima, po blizini naselja i po historiografskim
indicijama, u predjelu Brloško (i drugdje) negda se vjerojatno´ mnogo
sjekla bukva za proizvodnju ogrjeva, ugljena i pepela (potaše). Tako se povećao
omjer jele, i nakon doskorašnjih sječa prije i poslije drugog svjetskog rata pod
znatno otvorenim sklopom krošanja naselio se i proširio mladi bukov naraštaj
(mnogo prorijeđen obaranjem debelih stabala).


Tok razvitka omjera smjese po debljinskim (donekle, starosnim) razredima
u odjelu koji smo označili Brloško I iznesen je u pril. tabeli.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Omjer smjese u %N po deblj. razredu
B r 1 oš k o I


Deblj in. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 27 73 49 51
II 21—30 31 69 28 72
III 31—40 37 63 35 65
IV 41—50 32 68 40 60
V 51— 4 96 12 88


Brojčani podaci navedene tabele omogućuju da se zaključi uglavnom ovoveoma je velik omjer jele u svima debljinskim razredima, prosječno
mnogo veći nego u navedenim odjelima predjela Jelenčić i Tuhobić;
ipak je sve manji od najviših do najnižih razreda; u godini 1964. mnogo
manji nego u godini 1939.; po opažanju, u sloju mladog naraštaja veoma
je malo učešće jele (izuzev u okolini odraslih smrekovih stabala);
— u toku oko jednog stoljeća omjer smjese bukve se povećavao; novi bukov
naraštaj (mladik i letvenjak) je ne samo količinski bio jači, nego je
vjerojatno agresivnošću i konkurentskom snagom utjecao da je potisnut
jelov podmladak i mladik znatnije odumirao;

postotak broja jelovih stabala godine 1939. veći je u I debljinskom razredu
nego u II razredu, u godini 1964. to je drugi-treći debljinski razred;
ali u godini 1964. omjer jele je u I debljinskom razredu mnogo
manji.
Da bismo utvrdili kojom prosječnom dinamikom se razvijala navedena pojava,
iznest ćemo raspon omjera smjese između najvišeg i najnižeg debljinskog
razreda:


god. 1939 god. 1964.
23 37


Prosuđujući po tim brojčanim podacima, intenzitet promjene omjera smjese
je za oko 50% veći u drugom periodu nego pred četvrt stoljeća. Ti raspona;
su na karbonatnim tlima predjela Jelenčić i Tuhobić u oba perioda mnogo´ veći.


Omjer smjese u %N po deblj. razredu
B r 1 o š k o II


Deblj in. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 28 72 61 39
II 21—30 15 85 31 69
III 31—40 13 87 19 81
IV 41—50 8 92 17 83
V 51— 1 99 4 96


Makar se taj odjel nalazi pokraj onoga koji smo označili Brloško I, velike
su razlike među njima u dinamici i intenzitetu izmjene omjera smjese. Na temelju
brojčanih podataka navedene tabele za objekt Brloško II, mogu se izvesti
ovi zaključci:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— vrlo je velik omjer jele sve od kategorije najdebljih stabala do oko 20
cm pr. pr., ali postepeno se smanjuje; naglo je malen postotak broja
jelovih stabala u prvom debljinskom razredu, mnogo manji u g. 1964.
nego u g. 1939;vjerojatno zbog tamnog sklopa jelovih krošanja, u davnijoj prošlosti
bukva nije mogla brže urastati u više slojeve sastojine iz sloja debljine
mladika i letvenjaka;

jake sječe utjecale su da se sklop krošanja naglo i mnogo prorijedio, a
posljedica je skokovit prijelaz bukovog mladika u kategoriju odraslijih
stabala, tj. g. 1939. u I debljinski razred i g. 1964. u I i II razred.´
Između drugih snimaka značajan je u istom predjelu Brloško nalaz naglog
okupiranja donjeg sloja sastojinske atmosfere bukvom, objavljen pred desetak
godina u već spomenutoj studiji »Problem nadiranja i širenja bukve u arealu
jele« 1955. U toj publikaciji iznesli smo po visinskim stupnjevima tok kretanja
omjera smjese; ovdje dajemo brojčane podatke skraćeno, tj. po visinskim razredima
(v. pril. tabelu).


Visinski razred Postotak broja stabala
m bukva jela
2 do 10 70 4
11 do 20 — 11
21 naviše — 15
svega 70 30


Ovo je karakterističan primjer dvoslojne sastojine: gornji sloj od rijetkog sklopa
jelovih krošanja i donji sloj od gustog sklopa bukovih krošanja. Ovakva se
pojava ne može razviti u prebornim sastojinama vertikalnog sklopa. Na tom
staništu bila je negda gotovo čista jelova sastojina, u daljoj budućnosti nalazit
će se ovdje bukova sastojina. Na toj plohi nema nijednog bukovog sjemenjaka,
te se može pretpostaviti da je bukva bila svojedobno posječena ili se
naplodnja izvršila sa strane, a ipak je imigracija bukve u jelovu satojinu bila
snažna.


Na objektu označenom Brloško II raspon razvitka omjera smjese bio je
ovakav:
god. 1939 god. 1964.
27 57


Dakle, vrlo nagao skok u intenzitetu izmjene omjera smjese od g. 1939. do1 g.
1964. na staništu za koje bi se nekad, tj. pred nekoliko desetljeća, ynoglo sigurno
tvrditi da pripada samo ili uglavnom jeli.


Pojava manjeg ili većeg intenziteta u izmjeni omjera smjese razvila se
u mnogim jelovim sastojinama Gorskog kotara, odnosno planinskog masiva
Risnjak, osobito na biv. veleposjedu Thurn-Taxis gdje se po nauci o najvećoj
zemljišnoj renti bukva mnogo sjekla pa i uništavala, npr. prstenovanjem, da
bi se što više povećao omjer rentabilnije vrste drveća jele u tadašnjim sastojinama
i naplodnjom u budućnosti. Sloj gustog bukovog naraštaja znatno je
prorijeđen a ponegdje i uništen jakim poslijeratnim sječama debelih uglavnom
jelovih stabala.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 35     <-- 35 -->        PDF

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Pojava progresivne izmjene smjese u smjeru proširivanja bukve i smanjivanja
obnove jele, posljedica je (istosmjernih i raznosmjernih, usporednih i
unakrsnih) međusobno ovisnih antropogenih, abiotskih i biotskih činilaca;
unekoliko je simptom o smanjenoj ekološkoj adaptivnosti jele i neuravnoteženosti
biogeocenoze.


Ti utjecaji i, vjerojatno, jaka oscilacija ili promjena makroklime glavni
su povod da se razvila pojava sušenja i slabe obnove jele, ili, općenito, izmjena
omjera smjese. Uzroke navedenoj pojavi treba tražiti u promjen i kom pleksa
ekoloških faktora koji su zatim utjecali na tok razvitka i
međusobne odnose biotskih faktora, a u konačnoj sekvenci na masovnu pojavu
msekatskih štetnika, najviše moljca jelovih iglica. O tom je indirektno bila
riječ u našem studijskom elaboratu »Bioekološki osnovi za racionalno oblikovanje
i očetinjavanje bukovih sastojina« g. 1966. str. 121—186 i 207—218.


U vezi s problemom širenja naše najrasprostranjenije listače i nedovoljnim
održavanjem i podmlađivanjem naše privredno najvažnije četinjače, iznest
ćemo za navedene sastojinske objekte procentualne podatke o toku razvitka
omjera smjese bukovih stabala po debljinskim, unekoliko starosnim, razredima
(tj. u V razredu su prosječno najstarija stabla a u I razredu nalaze se prosječno
najmlađa); v. pril. tabelu.


% broja bukovih stabala u debljinskom razredu


VGodina 1939.
IV III II I V
Godina 1964.
IV III II I
Jelenčić
Tuhobić
Brloško I
Brloško II
14
4
4
1
41
36
32
8
47
60
37
13
49
68
31
15
53
78
27
28
26
10
12
4
52
47
40
17
53
69
35
19
62
76
28
31
77
83
49
61


Po podacima navedene tabele, na staništima karbonatne i silikatne petrografske
podloge povećava se broj bukovih stabala u odnosu na broj jelovih stabala:
u kategoriji najstarijih stabala ih je malo, a zatim ih je sve više. Ta pojava
bila je g. 1939. manje razvijena, pogotovo na tlima iznad silikatnih sfti—
jena, a nakon četvrt stoljeća i danas veoma je rasprostranjena. Koliko se jela
na navedenim objektima fiziološki i pod utjecajem insekata sušila, nije poznato.
Za dublji study kompleksa navedenih pojava potrebna je angažiranost
u terenskom sakupljanju podataka;.ali ta istraživanja ne možemo izvršiti u
okviru ovog rada, tj. u vanuredskom vremenu, a niti u redovnom radu, jer smo.
unatoč predlaganju četiri naša godišnja plana i sudjelovanja u raznim komisijama
po tom problemu, isključeni od daljnjih istraživanja.


Zaključujući razmatranja o bioekološkoj regresiji jele, može se za ukupnost
pojava, povoda i uzroka dati ovaj sažetak:


Prva veća odumiranja jele na području Hrvatske pojavila su se pred oko
tri desetljeća u najzapadnijem dijelu njenog prirodnog areala, na karbonatnim
tlima, u staništima koja su pod jakim utjecajem maritimne klime. Zatim se ta
pojava proširila ne samo na prosječno plićim, toplijim i manje plodnim tlima,
nego i na dubokim, hladnijim i mineralno bogatijim tlima, odnosno u zatvorenijim
staništima silikata. U navedenom dijelu Dinarida, ta staništa odgova
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 36     <-- 36 -->        PDF

raju ekološkim zahtjevima jele više nego ona na položajima karbonatnog petrografskog
substrata koji su više izloženi insolaciji, sušim i toplijim strujama
zraka.


Prosuđujući po oskudnim historiografskim podacima, blizini naselja i navedenim
brojčanim pokazateljima o razvitku omjera smjese, vjerojatno se bukva
nekad mnogo sjekla za proizvodnju ogrjeva, ugljena i pepela (potaše), pa
je tako povećano učešće jele, a prije i poslije drugog svjetskog rata jakim sječama
uglavnom jelovih stabala mnogo je i naglo otvoren sklop krošanja. Može
se pretpostaviti da je posljedica takvih antropogenih utjecaja (i, možda, promjena
makroklime), degradacija biogeocenoze na koju se sadašnja svojta ili
vrsta jele ne može prilagoditi. U vezi s iznesenim mogu se dati ove postavke:pod utjecajem eksploatacije izmijenjeni su sklop, oblik i smjesa vrsta
drveća, u sastojinama, tj. poremećena je biološko-ekološka ravnoteža u
sastojinskoj atmosferi, možda i u pedosferi;

smanjena je vlaga zraka i povećana toplina u tlu i nad tlom, što je jedan
od najznačajnijih činilaca za održavanje razmjerno higrofilne i
termofobne jele;

pod utjecajem navedenih promjena i povećanog strujanja zraka, razgibano
korijenje jele ne može crpiti dovoljne količine vode, povećana je
transpiracija krošanja, smanjena je mogućnost normalne opskrbe vodom;

u takvoj mikroklimi veća je mogućnost razmnožavanja insekatskih štetnika
od čijih se šteta u navedenim bioekološkim okolnostima jela ne
može dovoljno oporaviti;

proširuje se termofilnija, heliofilnija, manje higrofilna i vrlo agresivna
bukva u arealu gdje se njen omjer smjese negdašnjim sječama mnogo
smanjio;

u gušćim prebornim sastojinama vertikalno-stepeničastog sklopa rijetko
gdje se razvila pojava odumiranja i slabog podmlađivanja jele i snažnog
širenja bukve.
Općenito: oslabljena je životna snaga naše privredno najvažnije a ekološki
najmanje prilagodljive četinjače, povećana je agresivnost naše najrasprostranjenije
i ekološki najplastičnije listače. Zato se nužno pojavljuju ova pitanja:
da li se aviokemijskim tretiranjem jelovih sastojina, tj. uništavanjem moljca
jelovih iglica (i drugih štetnih i korisnih članova zoocenoze), može popraviti
biotski potencijal jele, ili se spašava samo tečajni prirast; tj. da li se kemijskim
insekticidima može sušenje jele potpuno spriječiti ili barem trajnije ograničiti?
Ako je jela postala fiziološki slabija ili manje prilagodljiva u novoj bioekojloškoj
situaciji ili je neotporna na neke negativne utjecaje klime (sastojinske i
makroklime), neće li ta četinjača odumirati i u onim sastojinama u kojima je
zaraza moljca sada suzbijena? Ako se jelov moljac nalazio u ovim šumama i
pred tri desetljeća, a vjerojatno jest, zašto se u tadašnjim fazama razvitka pojedinih
biogeocenoza nije pojavila progradacija tog štetnika?


Ako represivni postupci neće omogućiti da se populacija jele trajno održi,
zbog očuvanja fonda četinjača morat će se pošumljivati drugim četinjačama,
prvenstveno smrekom. Ta četinjača ima velik broj svojta različitih morfoloških,
bioloških, ekoloških i tehnoloških svojstava. Zato je krajnje vrijeme da
se u svrhu što bolje introdukcije za određene vrste staništa započnu genetička
istraživanja autohtonih i alohtonih rasa i forma smreke. Isto tako i za jelu;
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 37     <-- 37 -->        PDF

značajno je da se ta četinjača razmjerno dobro održava i podmlađuje u graničnoj
zoni termokserocfitne vegetacije (iznad Vinodolske kotline) na veoma
skeletnim, suhim i toplim staništima, dok se nedaleko na kontinentalnom području
pojavila »kriza jele«. Po našim prijašnjim istraživanjima (1957.), introdukcija
smreke omogućit će bolje podmlađivanje jele, jer se u odraslim smrekovim
kulturama u okolici Fužina (Plasine i drugdje na Bitoraju i Preradovićev
vrh iznad umjetnog jezera Bajer) pojavio i razvio vrlo gust sloj jelovog
mladog naraštaja.


EIN BEITRAG ZUR LÖSUNG VON PROBLEMEN DER ERHALTUNG UND
VERJÜNGUNG DER WEISSTANNE IM GEBIET VON GORSKI KOTAR


IL Die biologische Regression der Weisstanne in ihrer meist gefärdeten Zone


Zusammenfassung


Im Anhang an seine Forschungen (1955—1968) über den Ablauf der Abnahme
des Tannenanteils und der Ausbreitung der Buche in den Plenter- und Urwäldern
Kroatiens untersucht der Autor eingehend diese Erscheinung auf Standorten, die
von der östlichen Küste des Adriatischen Meeres durchschnittlich 9 km entfernt
sind. Nach dem Stichprobenverfahren wurden je zwei Unterabteilungen auf Karbonat-
(Lokalitäten »Jelenčić« und »Tuhobić«) und Silikatunterlage (»Brloško« I
und II) ausgewählt. Verglichen werden die Angaben der Inventuren aus den Jahren
1939 und 1964.


Eine originelle Methode wurde dabei angewandt, nämlich für jede Stärke(
einigermassen Alters-) Klasse wurde das Mischungsverhältnis der Buche und
Tanne mit einem Gesamtprozentgehalt von lO03/o ausgedrückt. Die Intensität der
Schwankungen des Mischungsverhältnisses wird durch die Differenz des Mischungsprozentsatzes
zwischen der V. und I. Starke- (Alters-) Klasse ausgedrückt.


Der Tannenanteil nimmt stets ab: er vermindert sich von der Klasse der
stärksten (ältesten) Stämme bis zur Klasse der schwächsten (jüngsten) Stämme,
und zwar mehr auf Karbonat- als auf Silikatböden, mehr in unserer Zeit (1964)
als vor einem Vieteljahrhundert. Das Phänomen der Verbuchung (des Vordringens
der Buche) der Plentermischwälder wurde nach der erwähnten Methode im Durchschnittswert
für das gesamte Nord-Gebiet der Dinariden Kroatiens ermittelt, und
auch getrennt für die einzelnen Gebirgswälder der westlichen Region zwischen
den Flüssen Sava und Drava (s. Šum. List, 1965, 1967—1968).


Es wurde festgestellt, dass die biologische Potenz der Tanne geschwächt war.
Es wurde in der Hauptsache von den folgenden Veranlassungen zur Verminderung
des Tannenanteils und zum Vordringen der Buche ausgegangen: a) die starken
Aushiebe der Buche für das Brennholz, für die Holzkohle und Pottasche
(K2CO3) in der fernen Vergangenheit; b) neuerdings unter dem Einfluss starker
Nutzung vorerst der Tanne wurden Bestandensschluss, -Zusammensetzung und
-Form verändert; c) die Feuchtigkeit im Bestand wurde niedriger und die Wärme
erhöht, was einen ungünstigen Einfluss auf die verhältnismässig hygrophile und
thermofobe Tanne, und einen günstigen Einfluss auf die heliophilere, thermoxerophilere,
ökologisch anpassungsfähigere und aggressivere Buche ausübt; d) ein solches
Mikroklima wirkte günstig auf das Massenvermehren der Schadinsekte, besonders
der Tannennadelmotte (Argyresthia fundella F. R.); e) das Makroklima
mag sich wohl auch verändert haben; f) die Luftströmung wurde intensiver, die
Wurzelverankerung aufgelockert, die Transpiration erhöht und die Wasserversorgung
vermindert.


Es scheint als ob sich die bisherige Tannenvarietät oder -Art den veränderten
bioökologischen Verhältnissen nicht anpassen konnte. In dichterbestockten
Plenterbeständen mit vertikal gestaffelten Schluss wird eine solche Erscheinung
nicht beobachtet. Abschliessend stellt der Autor die folgende Frage: Ist es unter
solchen Umständen möglich den Insektenbefall mit chemischen Insektenbekämpfungsmitteln
dauernd abzuwehren oder wenigstens zu beschränken, und somit
die biologische Potenz der Tanne zu stärken?