DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Zusammenfassung


BEKÄMPFUNG DER TANNENNADELMOTTE (ARGYRESTHIA FUNDELLA F. R.)


IM JAHRE 1968 IN GOSKI KOTAR


In Mai 1968 wurde im Gebiet von Gorski Kotar (Kroatien) der Befallszustand
der Tannennadelmotte Argyresthia fundella F. R. mit folgendem Ergebnis untersucht.
Von 74.980 ha der Gesamtfläche aller Wirtschaftseinheiten dieses Gebiets,
wo die Weisstanne vorkommt, wurden 52.774 ha (70°/o) von dem erwähnten Schädling
heimgesucht. Davon entfielen 13.219 ha (23 n) auf den starken Befall, 30.519
ha (58,;7i;) auf den mittelstarken, und "9.036 ha (17-7o) auf den schwachen Befall
(Tab. 1). Demzufolge war der Befall der Tannennadelmotte in Gorski Kotar in
1968 dem Flächenausmass nach grösser und dem Intensitätsgrad nach stärker als
im Jahre 1967. Die befallene Gesamtfläche in Kroatien, die in 1968 registriert wurde,
beträgt 74.520 ha. Davon entfällt je 15 auf den starken und schwachen Befall, und
3 5 auf den mittelstarken Befall (Tab. 2). Die Tannennadelmotte begleitet die
Weisstanne bis zu ihrer oberen Höhengrenze der Verbreitung. Auf manchen Stellen
wurde der stärkste Befall in den Höhenlagen über 1.000 m festgestellt.


Auf dem Gebiet des Forstamtes Mrkopalj wurde eine Bekämpfungsaktion gegen
die Falter der Tannennadelmotte auf einer Fläche von 7.095 ha unternommen.
Die Bekämpfung wurde mit 4 »Piper Pawnnee«-Flugzeugen unter Anwendung der
Methode der Heissvernebelung durchgeführt. Als Insektizid wandte man das 2C,:,´o
DDT-Präparat »Pantakan« in der Menge von 3,0 kg/ha an. Etwa zwanzig Tage nach
der Beendingung der ersten Vernebelungsserie wurde die ganze Fläche erneut mit
derselben Insektizidmenge behandelt.


Das Ausschlüpfen der Falter aus den Kokons begann in 1968 etwa 3 Wochen
früher und dauerte etwa 2 Wochen länger als in 1967 (Graph. 1). Die Wetterverhältnisse
wurden ausnahmsweise ungüstig für die Anwendung der Methode der
Heissvernebelung, weshalb auch die Ergebnisse der Bekämpfung weniger erfolgreich
waren als erwartet. Dennoch war der Erfolg der Aktion offensichtlich. Es
wurde versucht die Grösse des geretteten Massenzuwachses auf Grund der Anzahl
der vernichteten Falter zu berechnen (Tab. 3).


Im Aufsatz werden die bisherigen zweijährigen Erfahrungen über die Bekämpfung
der Falter der Tannennadelmotte mit chemischen Mitteln vom Flugzeug
aus, erörtert. Ein prinzipieller Einwand gegen die Bekämpfung der Falter liest
darin, dass man diese Bekämpfung durchführt, nachdem der Schaden bereits eingerichtet
worden ist. Einer der Hauptnachteile der Falterbekämpfung ist die Notwendigkeit
der mehrmaligen Behandlung derselben Fläche in relativ kurzer Frist.
Die üblen Folgen desselben sind weniger ökonomischer als toxikologlischer Natur.
Nach dem Erachten des Autors sollte man die Bekämpfung der Tannennadelmotte
im allgemeinen in einer der Progradationsphasen und nicht während der Kulmination
der Massenvermehrung durchführen. Er begründet dies folgenderweise: die
Weisstanne ist nicht imstande, die vernichteten Nadeln in demselben Jahre, wahrscheinlich
auch nicht in folgendem Jahr zu regenerieren. Daher kumulieren sich
die Schäden des zwei- und mehrjährigen aufeinanderfolgenden Frasses. Sicherlich
handelt es sich dabei nicht um eine einfache arithmetische Addition der Schäden,
jedoch hat sehr wahrscheinlich der mehrjährige aufeinanderfolgende schwache
Frass die Wirkung des starken Frasses in einem Jahr. Wenn man also die Folgen
eines starken Frassbefalls verhindern wünscht, darf man mehrmalige aufeinanderfolgende
schwäche Frassbefälle nicht zulassen.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 26     <-- 26 -->        PDF

dini. Ukoliko je ta pretpostavka točna, trebalo bi kod jel. moljca mijenjati
uobičajeno vrijeme intervencije i suzbijanje provesti već u jednoj progradacionoj
razvojnoj fazi. No takva rana intervencija uvjetovana je dobrim poznavanjem
ekologije i gradologije ovog insekta.


8. REKAPITULACIJA
U maju 1968. god. na području Gorskog kotara utvrđeno je stanje zaraze
jel. moljca Argyresthia fundella F. R. Od ukupno 74.980 ha, koliko iznosi površina
svih gosp. jedinica ovog područja u kojima pridolazi jela, zarazom je obuhvaćeno
52.774 ha (70%). Od toga na jaku zarazu otpada 13.219 ha (25%), srednju
30.519 ha (58%), a slabu 9.036 ha (17%). (Tab. 1). Prema tome, zaraza jel.
moljca u Gorskom kotaru 1968. god. po površini je veća, a po intenzitetu jaćla
nego 1967. god. Ukupna zaražena površina u Hrvatskoj, evidentirana u 1968.
god. iznosi 74.520 ha. Od toga po jedna petma otpada na jaku i slabu zaraziu,
a tri petine na srednju zarazu. (Tab. 2). A. fundella prati jelu do njene gornje
visinske granice rasprostranjenja. Na mnogim mjestima najjača zaraza konstatirana
je na visinama iznad 1.000 m.


Na području šumarije Mrkopalj na površini od 7.095 ha provedeno je suzbijanje
leptira jel. moljca. Suzbijanje su obavila 4 aviona Piper-Paunnee metodom
toplog zamagljivanja. Kao insekticid upotrebijen je 20%-tni DDT-preparat
»Pantakan« u količini od 3,0 kg/ha. Dvadesetak dana po završetku prve
serije zamagljivanja čitava površina bila je ponovno tretirana istom količinom
insekticida.


Eklozija leptira započela je 1968. god. oko 3 tjedna ranije, a trajala je oko
2 tjedna duže nego 1967. god. (Graf. 1). Vremenske prilike bile su izuzetno nepovoljne
za primjenu metode toplog zamagljivanja na su i rezultati suzbijani a
slabiji od očekivanih. Uspjeh akcije ipak je ev´dentan. Na temelju broja uništenih
leptira pokušalo se izračunati veličinu spašenog prirasta. (Tab. 3).


U članku su razmotrena dosadašnja dvogodišnja iskustva o suzbijanju leptira
jel. moljca aviokemijskim putem. Načelni prigovor suzbijanju lentira je
u tome što se ono provodi nakon što je šteta već učinjena. Jedan od glavnih
nedostataka metode je potreba višekratnog tretiranja iste površine u relativno
kratkom roku. Loša posljedica ovoga nije toliko ekonomske, koliko toksikološke
naravi. Autor smatra da bi suzbijanje jel. moljca općenito trebalo provoditi
u jednoj od progradacionih faza, a ne u vrijeme kulminacije prenamnoženia.
Ovo obrazlaže na slijedeći način: jela ne može regenerirati uništene iglice u
istoj, a vjerojatno ni u slijedećoj godini. Prema tome se štete od dvo- ili višegodišnjeg
uzastopnog brštenja kumuliraju. Sigurno se ne radi o jednostavnom
aritmetičkom zbrajanju šteta, no po svoj prilici višegodišnji uzastonni maleni
brst ima efekt jake defolijacije u jednoj godini. Ako se, dakle, želi spriječiti
posljedice jakog brštenja, ne smije se dopustiti višekratno uzastopno slabo
brštenje.


LITERATURA


1) Spai ć I.: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglico
(Argyresthia fundella F. R.). Šum. list br. 5—6/1968.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 25     <-- 25 -->        PDF

vine u Gorskom kotaru iznosi oko 18.000 st. din. Polazeći od pretpostavke da je
neracionalno suzbijati nekog štetnika ako su troškovi suzbijanja veći od štete
koja bi nastala da suzbijanje nije provedeno, izlazi da je trokratno suzbijanje
nerentabilno ako je šteta manja od 0,66 m3/ha, a četverokratno ako je šteta
manja od 0,9 rnVha. Ako se ovo po ranije opisanom postupku izrazi stepenom
zaraze, proizlazi da je trokratno tretiranje nerentabilno kod zaraze manje od
3,3 kokona na 1.000 iglica, a četverokratno kod zaraze manje od 4,5 kokona na


1.000 iglica. Iz tab. 3 vidi se da bi spašeni prirast, osim nekoliko izuzetaka, podnio
troškove i četverokratnog tretiranja.
Metoda suzbijanja leptira ima i jedan načelni nedostatak: suzbijanje se
provodi nakon što je šteta već učinjena. Štetu čine gusjenice, no mi suzbijamo
leptire, dakle jedan u razvoju insekta kasniji stadij koji ne čini štetu. Istina je,
doduše, da uništavanjem leptira sprečavamo štete koje bi nastale kasnije (koje
bi se ustvari ponovile), najvećim dijelom tek iduće godine. No tu se može postaviti
u najmanju ruku teoretsko pitanje: da li bi iduće godine štete uistinu ponovno
nastale? Pitanje je opravdano jer mi gotovo ništa ne znamo o gradologiji
jel. moljca. Suzbijanje vršimo u fazi kulminacije no ne znamo koliko ta faza
traje — da li jednu ili više godina. Ako traje samo jednu godinu i tada nagfo
prestaje, sa suzbijanjem se svakako zakasnilo. Prema dosadašnjem iskustvu
kulminaciona faza gradacije traje barem dvije godine. U Mrkoplju je i prošle
godine zaraza bila vrlo jaka. Međutim visoka brojnost populacije leptira nikako
ne mora značiti da će slijedeća generacija insekta ponovno načiniti velike
štete. Može se, naime, desiti da čitava populacija slijedeće generacije strada u
stadiju jaja ili gusjenice. Jaja možda mogu stradati od visokih ljetnih temperatura,
suše ili parazita. Mlade gusjenice na prezimljavanju možda mogu biti
kompletno uništene u toku jednog jedinog dana ili noći ekstremno niskom temperaturom.
Izgleda mi — barem teoretski — da bi ovo uistinu i mogao bitil najvažniji
faktor redukcije brojnosti populacije ovog insekta. Iz ovih se pretpostavki
razabire kako ne poznajemo ni osnovne najvažnije ekološke faktore u
razvoju jel. moljca i od kolike su važnosti takva istraživanja. No bez obzira
na sva teoretska razmatranja o tome da li će populacija slijedeće generacije
načiniti štete ili ne, ostaje činjenica da suzbijanjem leptira u fazi kulminacije
propuštamo pravi trenutak za akciju i da suzbijanje vršimo kad je šteta već
učinjena. To je svakako jedan od osnovnih nedostataka sadašnjeg načina suzbijanja
jel. moljca. Očito je da treba pronaći bolje metode suzbijanja ovog štetnika.
S obzirom na ozbiljnost situacije to treba učiniti što prije. Ponavljam:
dok se to ne uradi, suzbijanje leptira uz sve spomenute i nespomenute nedostatke
ostaje kao jedina praktički ispitana mogućnost za borbu protiv ovog
opasnog štetnika.


I još nešto. Šumske štetnike — pa tako i jel. moljca — mi redovito suzblijamo
u kulminacionoj fazi prenamnoženja. Kad je riječ o defolijatorima listača,
to je — općenito uzevši — u najmanju ruku s gospodarskog gledišta razumljivo.
Međutim kad se radi o četinjačama — u konkretnom slučaju o jeli —
onda stvari stoje nešto drugačije. Prije svega mi nažalost još ne znamo pri kojem
se stepenu defolijacije jela još može odnosno više ne može oporaviti. U
svakom slučaju uništene iglice ona ne može nadoknaditi u istoj, a vjerojatno
ni u slijedećoj godini. To drugim riječima znači da se štete od dvo- ili višegtodišnjeg
uzastopnog gubitka iglica kumuliraju. Iako se sigurno ne radi o jednostavnom
aritmetičkom zbrajanju šteta, to po svoj prilici ipak znači da višegodišnji
uzastopni maleni gubitak iglica ima efekt jake defolijacije u jednoj go
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 24     <-- 24 -->        PDF

može desiti da je unatoč evidentnom toksikološkom efektu još uvijek velik d|io
populacije leptira preživio tretiranje. Ovo bi mogla biti posljedica ne samo nepovoljnih
vremenskih prilika za tretiranje nego i veoma razvučene eklozije.


Broj tretiranja ovisi o trajanju eklozije. O njoj ranije nismo znali mnogo.
Prvi puta smo je točnije promatrali prigodom prošlogodišnjih eksperimenata
Na visini od 720 m (Bajta) ona je lane trajala dvadesetak dana, ali se u prv´ih
8—10 dana bilo izleglo više od 90% leptira. Da nije bilo naglog jakog pada temperature
(koji je započeo kad se ovdje bilo izleglo već oko 85´% leptira, a tjrajao
je oko 5—6 dana), u Bajti bi eklozija bila završila za cea 15 dana. To znači
da bi na ovoj visini bilo dovoljno samo jednokratno tretiranje. Na 950 m eklozija
je lane trajala 30 dana, no bez spomenutog pada temperature trajala bi
5—6 dana kraće, a to znači da bi i na ovim visinama bilo potrebno najviše dvp^kratno
tretiranje. Dopuštala se mogućnost da bi na većim visinama ponekad
bila potrebna i tri tretiranja. S tim iskustvom bili smo ušli u ovogodišnju akciju.
No ove godine eklozija je na visinama između 910—940 m trajala oko 42
dana, čemu se nismo nadali. Već na tim visinama trebalo je ove godine obaviti
tri tretiranja, ali se s tom mogućnošću nije računalo i za to nismo bili spremni.
Iz graf. 1 se vidi da je na visini od 1.100 m eklozija trajala oko 47 dana, a na
većim sigurno i duže. To znači da je ovdje možda trebalo primijeniti čak četverokratno
tretiranje, s čim se pogotovo nije računalo.


Potreba trokratnog, a pogotovo četverokratnog tretiranja jedne te iste površine
u kratkom roku baca novo svjetlo na racionalnost primjene ove metode,
prvenstveno iz razloga toksikološke naravi, Višekratnom tretiranju iste površine
u kratkom roku — naročito kad se radi o hiljadama hektara — mogu se
staviti vrlo značajni opravdani prigovori. Kako je ranije navedeno, protiv nekih
gusjenica u hrastovim šumama mi uspješno primjenjujemo relativno vrlo
malene doze od svega 200—300 g/ha aktivne materije DDT-a. To je jedna od
glavnih prednosti metode toplog zamagljivanja pred metodom prskanja. Već
pri dvokratnom zamagljivanju protiv leptira jel. moljca unutar petnaestak dana
deponiramo na određenu površinu čak 1.200 g/ha aktivne materije DDT-a. To
je vrlo mnogo, više nego što se primjenjuje prigodom prskanja (prosječno oko


1.000 g/ha). U slučaju trokratnog zamagljivanja primijenilo bi se unutar tridesetak
dana čak 1.800 g/ha akt. mat. DDT-a. Već to treba smatrati nedopustivim,
a pogotovo količinu od 2.400 g/ha, koliko bi se unutar cea 45 dana deponiralo1 u
slučaju četverokratnog zamagljivanja. U Evropi se već i ranije smatralo da su
količine od 1.000 g/ha, s kojima su se u Americi tretirale desetine i stotine hiljada
hektara, pretjerane. Evropa je u tom pogledu uvijek bila opreznija. Danas
kada već mnogo više nego ranije znamo o posljedicama toksičnosti DDT-a
i drugih organskih insekticida, u zapadnoj Evropi uopće se odustaje od tretiranja
površina većih od 2—3.000 ha. ^
Ukoliko se i dalje bude primjenjivala metoda toplog zamagljivanja za uništavanje
leptira, treba svakako provjeriti efikasnost malih doza insekticida,
koje su inače dovoljne protiv nekih gusjenica u hrastovim šumama. Sredinom
maja 1966. god. imao sam prilike vidjeti masovno uništenje leptira hrastovog
savijača dozom od 250 g/ha akt. mat. DDT-a, koja je bila primijenjena protiv
gusjenica gubara.


Inače što se tiče ekonomičnosti, izgleda mi da primjena ove metode ima
svoje ekonomsko opravdanje i kod trokratnog pa i četverokratnog tretiranja
Troškovi trokratnog tretiranja prema sadašnjim cijenama iznose oko 12.000
st. din/ha, a četverokratnog oko 16.000 st. din/ha. Prosječna cijena 1 m3 jelo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 23     <-- 23 -->        PDF

platnima). Prigodom prebrojavanja bili su posebno evidentirani mrtvi, a posebno
otrovani leptiri. Otrovanima se smatralo one leptire, koji su bili živi, ali
unatoč dodirivanja nisu uspjeli da odlete s kontr. platna. U tabeli su mrtvi i
otrovani leptiri iskazani zajedno jer se smatra da se otrovani leptirić ne može
oporaviti. Međutim može biti da su u kategoriju otrovanih ponekad ubrojeni i
oni živi leptiri, koji nisu mogli odletjeti s platna ne zbog otrovanja DDT-em
nego iz nekih drugih razloga. Uostalom i u kategoriji mrtvih leptira bilo je
možda i onih, koji su stradali djelovanjem prirodnih faktora, a ne insekticida1.
U tom slučaju broj insekticidom uništenih leptira bio bi previsoko iskazan. Mie>đutim
daleko najveći dio nađenih leptira svakako je stradao od insekticida. Iz
tabele dnevnih opažanja (koja ovdje nije priložena) evidentno je da je najvećii
dio leptira nađen na kontr. platnima na dane neposredno nakon tretiranja.


Istim postupkom kao i prošle godine (Spaić 1) pokušalo se broj uništenih
leptira iskazati veličinom spašenog prirasta. Rezultati tog proračuna navedeni
su u tab. 3. Kako se razabire, veličina spašenog prirasta kreće se između 0,56—
5,02 m3/ha. Od 26 kontrolnih mjesta, ravnomjerno raspoređenih na čitavoj tretiranoj
površini od 7.095 ha, samo na 5 mjesta spašeni prirast manji je od 1
m3/ha, ali nije manji od 0,5 m3/ha. Na svim ostalim mjestima spašeno je više
od 1 m3/ha s tim što je na polovini tj. 13 kontr. mjesta spašeno više od 2 m^/ha.
I ovoga se puta napominje da ovi podaci imaju samo grubu orijentacionu vrijednost.
Međutim čak kad bi spašeni prirast stvarno bio i upola manji od proračunatog,
još uvijek bi njegova novčana vrijednost bila veća od troškova suzbijanja,


— > j


7. DOSADAŠNJA ISKUSTVA O SUZBIJANJU LEPTIRA JEL. MOLJCA
U Jugoslaviji se aviokemijsko suzbijanje štetnika u šumama metodom toplog
zamagljivanja provodi već 20 godina. Ovom metodom do sada smo isključivo
suzbijali gusjenice i tu smo stekli velika iskustva. Upoznali smo njene
prednosti i nedostatke. O tome su kod nas objavljeni mnogi radovi, naročito o
primjeni ove metode na suzbijanju gusjenica gubara. Sasvim sažeto može se>
reći da su njene glavne prednosti pred drugim kemijskim metodama suzbijanja
ove: 1) ekonomičnost (jednokratno tretiranje uz veoma maleni utrošak preparata);
2) racionalnost (relativno maleno trovanje prirode zbog primjene niskih
doza aktivne materije DDT-a); 3) efikasnost (pravilnom primjenom štetnik praktički
bude potpuno uništen, a defolijacija potpuno spriječena); 4) jednostavnost
(u odnosu na av´oprskanje jednostavnija organizacija pripreme i provedbe akcije).
Glavni nedostatak ove metode je u tome što je njena uspješna primjena
uvjetovana veoma povoljnim (mirnim i stabilnim) vremenom, kojega obično
nema mnogo na raspolaganju.


Sada imamo dvogodišnje iskustvo s primjenom ove metode na suzbijanju
leptira jel. molica. Iako je to iskustvo stečeno u svega dvije akcije, od kojih je
jedna bila eksperimentalna, a druga se odvijala u izuzetno nepovoljnim vremenskim
prilikama, mogu se već sada izvući neki zaključci u vezi s daljnjom
primjenom ove metode.


Rezultati eksperimentalne akcije u 1967. god. bili su povoljni. Ne treba, međutim,
smetnuti s uma da je tada bila tretirana relativno malena površina,, a
i vrijeme je bilo znatno povoljnije. I ovogodišnja akcija nesumnjivo je donijela
koristi, kako to uostalom pokazuju podaci tab. 3. Postotak uništenih leptira nije
nam, međutim, poznat. Zaraza je ove godine u Mrkoplju bila veoma jaka pa se
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 22     <-- 22 -->        PDF

6. REZULTATI I DISKUSIJA
Kako se razabire, akcija suzbijanja leptira jel. moljca u 1968. god. provedena
je u izvanredno nepovoljnim vremenskim prilikama, što je moralo imati
odraza na uspjeh tretiranja. To nikako ne znači da uspjeha uopće nije bilo. Naprotiv,
on je bio očit. Nakon zamagljivanja, posvuda po šumi na pogodnim mjestima
gdje se to moglo uočiti (gola zemlja, lokve vode) vidjelo se mnoštvo uništenih
leptira. Uostalom opažanja na kontrolnim platnima pružaju o tom brojčane
podatke (Tab. 3). Ostaje ipak činjenica da je postignuti uspjeh slabiji od
očekivanog. U ovom času teško bi se moglo dovoljno pouzdano reći koliko je
uspjeh umanjen nepovoljnim vremenom. S brojkama ćemo moći operirati tek
u proljeće iduće (1969.) godine, kada, na temelju broja kokona, budemo mogli
usporediti tadašnju s ovogodišnjom zarazom. No ni te brojke neće biti dovoljno
mjerodavne za obračun postotka tretiranjem uništenih leptira. U tu svrhu treba
pronaći pouzdanije metode.


Tab. 3


Orijentacioni proračun spašenog prirasta
Orientierungsberechnung des geretteten Massenzuwachses


Kontrolno
platno br.
Kontroll-
Tafel Nr.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Odj.


Abt.


59


55
52
50
48
45
37
64
6
2
8
15
21
23
28
69
67
64
61
60
38
20
17
10
25
35


Zaraza (broj kokona
na 1.000 iglica)
Befallsrate
(Kokonszahl je


1.000 Nadeln)
3,30
4,00
3,96
7,81
8,10
11,70
13,20
2,35
3,81
1,22
5,27
6,89


11,78
5,57
10,30
8,20
15,70
8,70
15,40
7,50
14,30
7,06
0,70
10,40
4,02
8,72


Broj uništenih Spašeni prirast
leptira po 1 m2 m8/ha
Anzahl vernichteter Geretteter
Falter je m2 Massenzuwachs
m3/ha


75 0,66
375 3,30
137 1,20
245 2,15
155 1,36
230 2,02
208 1,82
192 1,68
140 1,23
89 0,78
334 2,93
297 2,60
87 0,76
184 1,61
64 0,56
290 2,54
386 3,39
430 3,77
334 2,93
236 2,07
137 1,20
380 3,33
100 0,87
572 5,02
212 1,86
553 4,85


U tab. 3 iskazan je ukupni broj mrtvih i otrovanih leptira, nađenih na
kontr. platnima u vremenu između 16. V do 6. VII. To je zbroj dnevnih opažanja
vršenih tokom 40—50 dana (opažanja nisu trajala jednako dugo na svim
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I II III IV V VI
1967. —2,6 0,4 3,9 5,6 11,9 13,8
1968. —3,2 2,3 3,4 8,3 11,6 14,8


Kako se razabire, februar i april bili su 1968. god. mnogo topliji nego 1967.,
a mart i maj podjednaki u obje ove godine. Nema sumnje da je to glavni uzrok
ranije pojave leptira jel. moljca u 1968. god. Uzrok dužem trajanju eklozije
u 1968. vjerojatno je u određenoj konstelaciji toplijih i hladnijih vremenskih
perioda u toku eklozije. Napominjem da navedeni temperaturni podaci služe
samo za to da pokažu razlike u temperaturi između 1967. i 1968. god. u ovom
području. Posebno ističem da dnevni srednjaci temperature, prikazani na grafikonu
eklozije leptira, ne predstavljaju prave vrijednosti, o kojima ovisi razvoj
jel. moljca. Ove temperature izmjerene su u Fužinama na nadm. visini od oko
720 m, a eklozija je promatrana petnaestak kilometara istočnije na nadm. visinama
iznad 900 m. Prema tome ovi podaci samo ilustriraju opći tok temperature
i razlike između 1967. i 1968. god. Podaci o oborinama, navedeni u grafikonu,
izmjereni su u Mrkoplju.


5. PROVEDBA SUZBIJANJA
Kako je spomenuto, prvi prazni kokoni u Širokoj dragi primijećeni su 11.
V odnosno 14. V. Prva serija aviozamagljivanja započela je 16. V, trajala je
19 dana i završila 3. VI. Tretiranje se, dakle, odvijalo veoma sporo. Uzrok tome
je veoma nestabilno vrijeme praćeno čestim kišama. Unutar tih 19 dana bilo je
čak 12 kišnih dana. U akciji su sudjelovala 4 aviona. Ustvari tretiranje su započela
3 aviona, ali kad se vidjelo da posao sporo odmiče, dodijeljen je i četvrti.
Teoretski bi 4 aviona Piper-Paunnee ovaj posao mogla obaviti za 4 dana. Dugogodišnje
iskustvo iz ranijih akcija pokazuje da je za provedbu neke avioakcije
metodom toplog zamagljivanja obično potrebno dvostruko više vremena od
teoretski proračunatog. Ovoga puta, međutim, tretiranje je trajalo još znatno
duže.


S obzirom na rezidualno djelovanje insekticida još u pripremanju akcije
bilo je planirano da se druga serija zamagljivanja obavi petnaestak dana nakon
prvog tretiranja. Budući da je prvo tretiranje trajalo čak 19 dana, još prije
završetka prve serije započelo se s ponovnim tretiranjem onih sektora, koji su
u prvoj seriji bili najprije zamagljeni. Ustvari jedan avion dovršavao je prvu
seriju zamagljivanja, a ostala tri su započela drugo tretiranje. Vrijeme je i
dalje bilo nestabilno tako da su od prvih 5 dana te druge serije zamagljivanja
čak 4 bila kišna (v. graf.). Dne 2. VI rad je bio prekinut s namjerom da se nastavi
kroz nekoliko dana. Osim što je vrijeme bilo nestabilno i postotak izašlih
leptira na opažačkim punktovima još je uvijek bio veoma nizak — ispod 15´%


(v. graf.). Vjerovalo se da stabilno vrijeme mora konačno nastupiti, a u tom
slučaju rad bi se mogao završiti za 3—4 dana. Međutim oko 10. VI vrijeme se
još više pogoršalo. Pomišljalo se na potpunu obustavu akcije, ali se od toga
odustalo jer se stalo na stanovište da to u tom momentu ne bi bilo racionalno.
Nastavak druge serije zamagljivanja započeo je 16. VI, a tretiranje je završeno
22. VI. Zbog visokog postotka izašlih leptira najprije su bili tretirani
niži, a zatim viši položaji. I u tom periodu rada vrijeme je bilo uglavnom nestabilno
i vjetrovito.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Prošlogodišnja i ovogodišnja eklozija znatno se razlikuju u datumu početka
i trajanju. Ove godine eklozija je započela oko tri tjedna ranije (oko 11. V, lane
oko 4. VI), a trajala je oko dva tjedna duže (42 dana, lane 30) (uspoređeni; su
podaci s lanjskih i ovogodišnjih opažačkih mjesta po prilici iste nadm. visine
tj. 950 odnosno 910—940 m). Na nadm. visini od oko 1.100 m ekloizija je. ove
godine trajala oko 47 dana. U Širokoj dragi i Bjelolasici ima jele i iznad 1.200


m. Zbog teške dostupnosti, na tim visinama opažanja o ekloziji nisu vršena, no
1. serija zamagljivanja -1. Serie d. Vernebelung
2. serija zamagljivanja - 2 Serie der Vernebeiung
Graf. 1
Tok pojave leptira na tri opažačka mjesta u Širokoj dragi 1968. god.
Verlauf des Falterausschlüpfens an drei Beobachtungsstellen in Široka draga
im J. 1968.


sigurno je da je na 1.200 m eklozija trajala i iza 30. VI, kada je na 1.100 m završila.
Prema tome s velikom vjerojatnošću može se smatrati da je eklozija
ove godine u Mrkoplju trajala blizu dva mjeseca. Ovo je vrlo važna činjenica
s kojom se nije računalo, a koja je — uz ostalo — utjecala na uspjeh ovogodišnje
akcije. Time se ujedno već poznate teškoće biološke, tehničke i financijske
naravi pri suzbijanju leptira jel. moljca povećavaju u tolikoj mjeri da možda
općenito stavljaju pod znak pitanja čitavu koncepciju suzbijanja jel. moljca
uništavanjem njegovih leptira. Ovogodišnja nas iskustva u najmanju ruku
prisiljavaju na što brže traženje boljih rješenja ovog aktuelnog problema.


Postavlja se pitanje, zašto je eklozija na više-manje podjednakim nadm.
visinama (910—950 m) ove godine započela oko 3 tjedna ranije i trajala oko 2
tjedna duže nego lane? Uzrok tome svakako je razlika u klimatskim faktorima,
u prvom redu temperaturi. Podaci meteorološke stanice u Fužinama to jasno
pokazuju. Evo mjesečnih srednjaka za prva polugodišta 1967. i 1968. godine,
izračunatih iz dnevnih očitavanja temperature na toj stanici:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Grobničkom polju jer pogodno bliže uzletište nije bilo´ moguće pronaći. Udrtljenost
aerodroma od središta tretiranih šuma iznosila je oko 35 km tj. bila je
još veća nego lane. To je predstavljalo veliku teškoću u radu. Ovaj nedostatak
nastojalo se umanjiti angažiranjem radioamaterskih primopredajnika. Budući
da direktna radioveza između Grobnika i Mrkoplja nije bila moguća, morala
se koristiti i treća relejna stanica, koja je bila locirana na Učki. Osim toga radi
doznavanja vremenskih prilika na samom tretiranom području, postojala je
radioveza pomoću malih primopredajnika između radilišta i Mrkoplja. Sve
ovo kompliciralo je rad i onemogućilo brzo neposredno komuniciranje pa se u
drugoj seriji zamagljivanja odustalo od upotrebe triju velikih stanica. Međutim
i dalje su korišteni mali primopredajnici, pomoću kojih su s radilišta dostavljani
u Mrkopalj podaci o vremenskim prilikama, što je onda telefonom
prenošeno na Grobnik. Ni ovaj način komuniciranja nije bio bolji, ali je barem
bio mnogo jeftiniji.


Problem efikasnog komuniciranja između radilišta i uzletišta ostaje neriješen
iz godine u godinu. Zbog toga se i ovoga puta dešavalo da su avioni doletjeli
na radilište, ali su se zbog nepovoljnog vremena za rad morali vratiti
neobavljena posla. Pomanjkanje dobre radioveze stvara i druge velike teškoće
u radu. Bilo bi vrijeme da se ova kronična slabost konačno otkloni.


I ove godine insekticid je isporučila zagrebačka tvornica »Chromos«. Bio
je to opet 20l0/o-tni DDT-preparat »Pantakan«, koji je u svakoj od dvije serije
zamagljivanja deponiran u količini od 3,0 kg/ha tj. 600 g/ha aktivne materije
DDT-a.


Čitava za tretiranje određena površina od 7.095 ha bila je podijeljena na
21 radni sektor. Sektori su na uobičajeni način (pomoću bijelih zastava pričvršćenih
u vrhovima nekih graničnih stabala) bili međusobno razgraničeni.


Za kontrolu uspjeha služila su kontrolna platna dimenzija 0,8 X 0,8 m,
koja su bila postavljena pod određena stabla ili grupe stabala. Ukupno je bilo
postavljeno 26 kontrolnih platna, koja su bila više-manje jednolično raspoređena
na čitavoj tretiranoj površini. Na ovim su platnima svakog dana u isto
vrijeme prebrojavani uginuli i otrovani leptiri jel. moljca.


Početak, tok i trajanje akcije ovise u prvom redu o početku i trajanju
eklozije leptira. Kontrola eklozije obavljana je u Širokoj dragi na tri mjesta
različite nadmorske visine i ekspozicije i to: 1) u odj. 62 (910 m/n. m., sjeverna
eksp.); 2. u odj. 25 (1.100 m/n. m., južna eksp.); 3) u odj. 54 (940 m/n. m., južna
eksp.). Počevši od 9. maja svakog dana na ovim mjestima pregledano je po 100
kokona i utvrđeno da li su puni ili prazni. Na taj način utvrđen je početak, tok
i završetak eklozije leptira jel. moljca.


4. EKLOZIJA LEPTIRA
Prvi pojedinačni prazni kokoni primijećeni su 11. maja na opažačkom
mjestu br. 3*. Nakon nekoliko dana (14. V) oni su pronađeni i na ostala dva
opažačka mjesta. Tok i trajanje eklozije leptira vidljivi su iz graf. 1. Kako se
razabire eklozija je ove godine tekla sporije nego lane. U prvih 30 dana od
početka eklozije na sva tri opažačka mjesta izleglo se manje od 20´% leptira.
Tek nakon 30 dana postotak izašlih leptira naglo se povećava na nadm. visinama
910—940 m. Na 1.100 m eklozija i dalje teče sporije i završava kasnije.


* U Zalesini na nadm. visini od oko 800 m 9. V našao sam mnogo praznih kokona. S obzirom
na njihovu brojnost držim da je eklozija ovdje bila započela već prvih dana maja.
17
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2. OVOGODIŠNJA AKCIJA SUZBIJANJA
Prošle godine stekli smo prva velika iskustva o mogućnosti suzbijanja jel.
moljca na velikim površinama. Pokusi suzbijanja leptira avioikeimijskim putem
uglavnom su zadovoljili. Pokazalo se, međutim,, da je za postizavanje uspjeha
potrebna veoma kvalitetna i složena stručna služba, mnogo složenija od one
kojom se obično zadovoljavamo na pr. prigodom suzbijanja gusjenica gubara
istom metodom. Uspjeh čitave akcije ovisi o veoma pomnoj kontroli eklozije
leptira te pravovremenom, i brzoim izvođenju tretiranja. Ovo oboje neposredno
ovisi o klimatskim prilikama koje su veoma različitie u nižim i višim predjelima
planinskog područja. Sve ovo — povezano s ograničenim i nejednakim
trajanjem djelovanja insekticida, uz potrebu najmanje dva tretiranja — veoma
komplicira izvođenje akcije. Svakako će trebati uložiti još mnogo truda i sredstava
za poboljšanje ove kao i pronalaženje novih, boljih i jednostavnijih metoda
suzbijanja. Dok se ovo ne postigne, sadašnja metoda uza sve svoje nedostatke
ostaje jedina nada za obranu jelinih sastojina, koje su teško ugrožene
od jel. moljca.


Kako je naprijed navedeno, u Gorskom kotaru je ove godine jaka i srednja
zaraza obuhvatila preko 43.000 ha jelinih šuma. Među njima nalazile su se i
mnoge od najvrednijih šuma ovog područja. Bilo je očito da se nešto mora
poduzeti za njihovu obranu. Medut.m materijalna i novčana sredstva bila su
ograničenja. Trebalo je odlučiti na kcm mjestu da ih se upotrijebi. Izbor je pao
na područje šumarije Mrkopalj. Ustvari takav izbor i nije bio težak. Iz tab. 1
vidi se da je na području ove šumarije bilo zaraženo 8.649 ha, tj. 93,D/o svih jelinih
šuma, od čega 6.913 ha ili 80% jakom zarazom. Mrkoipaljske šume najvećim
su dijelom veoma kvalitetne. Ovdje su se, dakle, očekivali najveći ekonomski
gubici pa je bilo razumno da se raspoloživa sredstva upotrijebe za zaštitu ovih
šuma.


Šumsko gospodarstvo Delnice odvojilo je za akciju suzbijanja jel. moljca
50,000.000 st. din. To je veliki iznos, gotovo najveći kojega je ikada jedna šumarska
privredna organizacija u jednoj godini odvojila za zaštitu svojih šuma*.
Prema predračunu troškova za ovaj iznos mogla se tretirati površina od oko


7.000 ha, dakle sve jako zaražene sastojine na području Mrkoplja.
Tretiranjem su bile obuhvaćene čitave šumskogospodarske jedinice Sungerski
lug i Široka draga te dio Bjelolasice u ukupnoj površini od 7.095 ha. Na
toj i tolikoj površini provedena je aviolokacija suzbijanja jel. moljca 1968. god.
u Gorskom kotaru.


3. ORGANIZACIJA SUZBIJANJA
Suzbijanje je provedeno u organizaciji Poslovnog udruženja Šumskoprivrednih
organizacija iz Zagreba u suradnji sa Šumskim gospodarstvom Delnice
i Šumarijom Mrkopalj. Tretiranje je obavilo poduzeće »Pan-Adria« iz Zagreba
sa 4 aviona tipa Piper-Paunnee. Ovi mali avioni pokazali su se prošle godine
pogodnijima za rad u planinskom području od velikih. I ove godine rad aviona
bio je uglavnom dobar. Piloti su svoj zadatak obavili savjesno kolikogod je to
bilo moguće u inače veoma nepovoljnim vremenskim prilikama u kojima se
akcija odvijala, o čemu će kasnije biti riječi. Aerodrom se ponovno nalazio na


* Samo jednom — 1964. godine — Kombinat »Spačva« u Vinkovcima odvojio je još više za zaštitu
svojih šuma od gubara.
16
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 17     <-- 17 -->        PDF

raspolažemo s podacima o stanju zaraze na području gospodarstava Gospić i
Karlovac iako znamo za pojedine lokalitete, na kojima moljac i ovdje pridolazi.
O pridolaženju moljca u jelinim sastojinama na području između Save i Drave
ne znamo baš ništa iako ga po nekim indicijama ima i ovdje. Takvi su nam podaci,
međutim, potrebni ne samo zbog aktuelne ekonomske važnosti ovog insekta
nego i zbog toga da upoznamo tok njegove gradacije i u drugim područjima,
koja se klimatski razlikuju od Goskog kotara.


Tab. 2


Ukupno evidentirano stanje zaraze jel. moljca A. fundella u Hrvatskoj prema
brojnosti kokona u maju 1968. god.


Gesamter Befallszustand der Tannennadelmotte A. fundella in Kroatien
gemäss der Kokonzahl im Mai 1968.


Površina gosp. jed l.u Intenzitet zaraze


Šum. gosp. kojima pridolazi jela Befallsrate


Forstw. Fläche d. Wirtschaftseinheit


Betrieb wo die Tanne vorkommt


ukupna zaražena jak srednj i slab


gesamt befallen stark mittelstark schwach


ha ha B/o ha »/o ha Vo ha °/o


Delnice 74.980 52.774 70 13.219 25 30.519 58 9.036 17
Ogulin 30.986 9.395 30 1.540 16 3.635 39 4.220 45
Senj 21.637 12.351 57 780 6 9.209 74 2.362 20
Ukupno 127.603 74.520 58 15.539 21 43.363 58 15.618 21


Iz razumljivih razloga u ovom, kao uostalom i u prethodnom članku, navedeni
su samo sumarni podaci o zarazi za pojedina gospodarstva odnosno šumarije.
Međutim postoje i detaljni podaci za svaki odjel pregledanih gospodarskih
jedinica. Takvi su nam podaci neophodno potrebni za upoznavanje i proučavanje
gradološke krivulje jel. moljca. Da bi se to postiglo, te podatke treba
prikupljati dugi niz godina, naravno i tada kad sadašnja zaraza prestane. Prema
tome utvrđivanje stanja zaraze jel. moljca nikako se ne smije smatrati privremenim
kampanjskim radom nego treba insistirati da to ubuduće postane trajni
redovni posao u područjima gdje pridolazi jela.


Da rezimiram: ovogodišnja zaraza jel. moljca u Gorskom kotaru po površini
je još veća, a po intenzitetu još jača od prošlogodišnje. Ne budu li prirodni
faktori (utjecaj kojih na jel. moljca još ne poznajemo) u velikoj mjeri reducirali
brojnost populacija ovog insekta, mogu se očekivati veliki gubici u proizvodnji
u jelinim sastojinama.


Ovom prilikom iznosim jedno — za sada empirijsko — iskustvo u vezi sa zarazom
jel. moljca. Ranijih godina — pa čak niti lane prije prikupljanja podataka
o stanju zaraze — nismo znali da li ovaj štetnik pridolazi na visinama
iznad 1.000 m. Ove smo se godine osvjedočili da A. fundella prati jelu do njene
gornje visinske granice rasprostranjenja. Šta više, najjača zaraza gotovo je
redovito utvrđena baš na visinama iznad 1.000 m. Osim toga uočio sam da je
zaraza naročito jaka na silikatnim platoima. Ova empirijska iskustva treba
istraživanjima provjeriti i objasniti. Time bi se proširilo naše oskudno znanje


o ekologiji ovog insekta.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Podaci ovogodišnjeg pregleda stanja zaraze jel. moljca u Gorskom kotaru
sadržani su u tab. 1*. Iako su lanjski i ovogodišnji podaci utvrđeni različitim


Tab. 1
Stanje zaraze jel. moljca A. funđella u Gorskom kotaru prema brojnosti kokona
u maju 1968. god.
Befallszustand der Tannennadelmotte A. funđella im Gebiet von Gorski Kotar
gemäss der Kokonzahl im Mai 1968.


Površina gosp. jed. u Intenzitet zaraze
Šumarija kojima pridolazi jela Befallsrate
Fläche d. Wirtschaftseinheit
Forstamt wo die Tanne vorkommt


ukupna
gesamt
ha
zaražena
befallen
ha l»/o
jak
stark
ha "/<>
srednji
mittelstark
ha Vo
slab
schwach
ha Vo
Klana 5.353 1.886 35 215 11 1.604 85 68 4
Prezid 5.599 4.186 75 3.344 80 843 20
Mrkopalj
Delnice
9.303
7.730
8.649
4.644
93
60
6.913
129
80
8
1.736
3.261
20
70 1.253 22
Tršće 4.376 3.138 72 484 15 2.451 78 203 7
Rijeka
Fužine
4.796
5.645
2.877
5.110
60
91 102 2
1.215
3.319
42
65
1.662
1.689
58
33
Zalesina 725 725 100 87 12 638 88
Skrad 7.639 2.548 33211
8 1.527 60 809 32
Ravna Gora 6.267 5.894 94 3.501 59 2.090 35 302 6
Crni Lug
Gerovo
Šum. gosp.
Delnice
5.789
8.744
71.966
4.754
6.433
50.844
82
74
71
91
1.445
13.091
2
22
26
3.828
4.334
28.796
81
68
57
835
655
8.957
17
10
17
Nac. park
»Risnjak«
Sveukupno
3.014
74.980
1.930
52.774
64
70
128
13.219
7
25
1.723
30.519
89
58
79
9.036
4
17


metodama, držim da ih se može uspoređivati. Ono što odmah pada u oči je čir
njenica da se ovogodišnja ukupna zaražena površina u odnosu na prošlu godinu
nije smanjila nego se čak povećala. Zaraza dakle nije u opadanju nego u porastu.
Prošle godine zaraza je obuhvaćala 59%, a ove 70% površine svih jelinih
šuma u Gorskom kotaru. Da zaraza jača, vidi se i iz procentualnog učešća pojedinih
stepena zaraze. Lane je jakom zarazom bilo obuhvaćeno 11%, a sada 25%
zaražene površine, srednjom zarazom lane 37%, a sada 58%, a slabom lane 52%
a sada 17%. Prema tome ne samo da je ove godine zaraza zahvatila veću površinu
nego se površina jake i srednje zaraze udvostručila, a slabe smanjila
na jednu trećinu. To ukazuje na ozbiljnost situacije u vezi sa zarazom jel. moljca.
Iduće godine (1969) treba očekivati još veće štete od ovogodišnjih.


Ove godine prvi puta imamo podatke o zarazi jel. moljca i na području
Šum. gosp. Ogulin i Senj. Oni su iskazani u tab. 2. Ova tabela sadrži sumarne
podatke za područja u kojima je kontrolirano stanje zaraze. Kako se razabire.
u Hrvatskoj je zaraza jel. moljca za sada evidentirana na ukupno 74.520 ha,
od čega gotovo 80% otpada na jaku i srednju zarazu. Nažalost još uvijek ne


* Prošle godine iskazana je nešto manja površina svih gosp. jedinica u kojima pridolazi jela zbog
toga što u njoj nedostaju podaci za Nac. park »Risnjak«. Osim toga neke su šumarije dale različite
podatke o veličini površine jelinih sastojina prošle i ove godine.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 15     <-- 15 -->        PDF

UDK 595.782:634.0.414.22


SUZBIJANJE MOLJCA JELINIH IGLICA
(Argyresthia fundella F. R.) 1968. GOD. U GORSKOM KOTARU


Dr IVAN SPAIĆ


UVODNA NAPOMENA


U toku prošle (1967.) godine obavljena su u Gorskom kotaru terenska istraživanja
moljca jelinih iglica Argyresthia fundella F. R. Glavni dio tih istraživanja
bili su pokusi aviokemijskog suzbijanja leptira. Rezultati ovih istraživanja
objavljeni su (Spaić I.). U ovom članku izvještavam o rezultatima radova
na suzbijanju jel. moljca u Gorskom kotaru 1968. god.


Ovogodišnji radovi bili su u neku ruku nastavak prošlogodišnjih. Oni predstavljaju
kombinaciju istraživanja i operativne akcije. Suzbijanje leptira jel.
moljca veoima je složen posao, koji se nikako ne može uspješno obaviti po
nekoj šabloni jer praktična akcija nužno počiva na određenim istraživanjima.
Zbog toga će i svaka buduća akcija protiv leptira jel. moljca predstavljati takvu
kombinaciju, u kojoj su obje komponente (istraživačka i operativna) nerazdvojno
povezane.


Metodika pojedinih radova i opažanja opisana je i obrazložena u spomenutom
članku. Budući da se ni ove godine nije mijenjala, o tome se ovdje gon
vori sasvim ukratko. Ukoliko zbog toga u ovom tekstu ima nejasnoća, upućujem
na moj navedeni objavljeni rad.


1. SADAŠNJE STANJE ZARAZE
Prošle godine (1967) prvi puta je utvrđeno stanje zaraze jel. moljca na čitavom
području Gorskog kotara. Ranije se smatralo da jel. moljac predstavlja
lokalni fužinski problem. No tim se pregledom utvrdilo da je ovaj štetnik poisvuda
raširen i da je zarazom obuhvaćeno više od polovine površine svih gospodarskih
jedinica Gorskog kotara, u kojima pridolazi jela. U mom spomenutom
članku nalazi se tabela s podacima o stanju zaraze na području pojedinih
šumarija Gorskog kotara u 1967. god.


Ove gdine (1968.) ponovno je pregledan čitav Gorski ko>tar. Za razliku od
prošle godine, kada je zaraza ocjenjivana okularno, ove je godine taj rad obavljen
objektivnijim načinom po metodi opisanoj u mom spomenutom članku.
Ona se temelji na utvrđivanju broja kokona na 1.000 iglica.


Iako se radi o numeričkoj metodi, koja u znatnoj mjeri smanjuje subjektivni
utjecaj u radu, ipak su i ove godine održane terenske instruktaže u ci,lju
što većeg ujednačen]a radnog postupka. Instruktaže su održane s velikim brojem
terenskog osoblja na području Mrkoplja, Fuž´ina i Jasenka. Bili su prisutni
predstavnici svih šumarija Šumskog gospodarstva Delnice i Ogulin kao i predstavnici
gospodarstava Senj i Karlovac.