DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 12     <-- 12 -->        PDF

slivova odakle se vodom snabdjevaju umjetna jezera za potrebe hidro


elektrane. To je slučaj s jezerima kod Fužina i Lokava koja snabdjevaju


vodom hidroelektranu »Nikola Tesla« u Triblju.


Štete su dakle višestruke i obzirom na veličinu napadnute površine enormne.
Najgore u svemu tome je i to što se štete u slučaju naglog sušenja sastoj´ina
teško ili gotovo nikako ne mogu spriječiti a štetne posljedice ispraviti. U nekim
sastojinama s povoljnijim uslovima (stanište, ekspozicija) šuma će se kao biološki
organizam boriti za svoj opstanak, bilo izmjenom vrsta, bilo na drugi način,
no na južnim i jugozapadnim, suncu izloženim, ekspozicijama i na plitkom
tlu teško da ovaj proces neće ići u pravcu totalnog ogoljenja terena. Ovakova
je situacija veoma teška i teško da su se šumari u krajevima gdje se ove pojave
sušenja zbivaju ikada našli u tako teškoj i odgovornoj situaciji. Praksa ne
može sama riješiti ovaj problem. Ona je tu gotovo nemoćna ukoliko se ne pristupi
naučnom tretiranju ovoga problema koji bi osigurao trajno i uspješno
rješenje. Represivne mjere zaštite koje se sada poduzimaju ne predstavljaju
takovo rješenje. Stoga je i predložen naučni projekt koji bi imao prioritet pred
svim ostalim problemima koji sada postoje u šumarstvu. Taj projekt bi imao
za cilj da nađe što je moguće brže adekvatno i temeljito rješenje ovoga problema.
Praksa ipak ne može čekati skrštenih ruku dok nauka ne riješi problem,
za koji istraživanja mogu trajati i nekoliko godina. Stoga se predlažu i mjere
koje treba odmah preduzeti da se ovaj proces sušenja sistira.


Predloženo je slijedeće:


1) izvršiti sistematsku kategorizaciju biološko-ekoloSkih komponenata cijeloga
područja s obzirom na intenzitet napada i utvrđene štete.


2) na temelju kategorizacije sastojina utvrditi koje preventivne mjere treba
preduzeti da se spriječi širenje sušenja na sastojine koje su zasada u dobrom
zdravstvenom stanju (preventiva).


3) da se represivnim zaštitnim mjerama zaštite sadašnje sastojine koje su
već napadnute, a čija daljnja egzistencija mora biti opravdana biološko-ekološkim
i ekonomskim argumentima koje naučnim metodama treba utvrditi. Mislimo
ovdje na to da nema smisla poduzimati mjere zaštite u onim sastojinama
koje su osuđene na propast ukoliko to ne predstavlja preventivnu mjeru za
sprečavanje širenja zaraze.


Za uspješne represivne mjere kao i preventinu zaštitu potrebno je provesti
intenzivna istraživanja biološko-ekološke naravi u odnosu na štetnika i njegovog
domaćina, utvrditi metode suzbijanja i istražiti populaciono dinamične
faktore koji uvjetuju intenzivnu abundancu štetnika u prostoru i vremenu,


4) utvrditi način gospodarenja u sastojinama kako u onima čija egzistencija
nije u opasnosti kao i onima u kojima su konstatirana djelomična oštećenja
ili su osuđena na propast.


Istraživanja su kompleksne naravi i obuhvaćaju u svrhu utvrđivanja glavnih
uzročnika sušenja i sprečavanja daljnjeg masovnog sušenja klimatološka,
fitocenološka, edafska, entomološka, ffitopatološka, uzgojna, uređajna i šumskozaštitna
istraživanja.


Da li je problem sušenja problem Gorskog kotara, Hrvatske,
Sloveniji ili cijele naše zemlje


Iako su na j znatnije štete napadan ja jelinog moljca utvrđene na području
šuma Gorskog kotara, jelin moljac ustanovljen je u šumama Like i Slovenije.