DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 42     <-- 42 -->        PDF

cJteano Sumat&t&o I litecatuca


ŠUMSKI FOND SOVJETSKOG SAVEZA


SSSR je najbogatija zemlja šumom u


arizira


svijetu. Na njezinom je teritoriju skoncentrirano
oko 1/4 šuma naše planete.


Još prije 80 g. računalo se u Rusiji sa
308 mil. ha šuma, a 1914. g. već sa 535 mil.
ha, od čega je bilo uređeno i evidentirano
samo 117 mil. ha.


Sovjetski su se šumari ozbiljno prihvatili
posla da prouče šumski fond svoje
zemlje i objave rezultate svoga rada. Tok
je toga procesa vidljiv iz ove tablice.


Dinamika evidentiranja šuma SSSR
Tablica I


Od tog a je


H L a
0


Uku] ana po
šina eviden


rano g šum.
fond a mil.


videnti
sti


ivača


a


ci


nog razvoja i izrade drva u skoroj budućnosti.


U svijetu je praksa da se šum. fond evidentira
prema dvjema osnovnim kategorijama:
šumskoj i šumom pokrivenoj
površini. Kao dopuna, u SSSR računa se
još i sa sveukupnom površinom šumskog
fonda. Prema podacima evidencije za
1961—1965. god. nastale su promjene osnovnih
pokazatelja u drž. šum. fondu
(tabl. 2).


Tabl. 2


Dinamika osnovnih pokazatelja evidencije
šumskog fonda SSSR 1961—1965. god.


Pokazatelji evidencije Prema stanju
1.11961. god. 6,ćlzb
1.11965. god.


Sveukup. površ. šum.
fonda u mil. ha 1237,5 1233,4


13


O


O


iveni


ured eno


at u g g´S


>


Šumska površina


u mil. ha


910.0 914,9
1914 534,8 124,0 46,5 170,5 31,9 950
1930 949,9 107,1 102,6 209,7 22,1 1200
1940 1000,0 350,0 130,0 480,0 48,0 1670
1950 1068,5 376,0 191,8 567,8 53,1 2961
1957 1131,1 827,1 304,0 1131,1 100,0 4400
1961 1237,5 843,6 393,9 1237,5 100,0 4671
1966 1233,4 778,0 455,4 1233,4 100,0 4529


Stanje državnog šumskog fonda znalo
se je tek 1957. g. Slijedeće petoljetke u
taj su fond uključene površine pošumljenih
pašnjaka na području istočne Sibirije
i Daljnjeg Istoka, a također i one,
koje su tačnijim izmjerama povećale doskora
iskazivane površine. Uslijed toga
do 1 .siječnja 1961. g. ukupna je površina
državnog šumskog fonda porasla za 106,4
mil. ha, a pokrivena šumom za 15,8 mil.
ha.


Do 1966. god. uređeno je oko 39´/» drž.
šum. fonda. Ostala njegova površina inventarizirana
je aerometodom da bi dala
približnu predodžbu o tom fondu. Suvremeni
opseg uređivanja sa godišnjih 37—
38 mil. ha ne zadovoljava posvema zahtjeve
šumoprivrede sa podacima o šum. fondu
u zoni intenzivne šumoprivrede i eksploatacije,
a tako i u rajonima planira


468


Pokriveno šumom


738.1 746,8
u mil. ha
Ukupna drvna masa


80,2 79,7


u milrd. m3


Šumski je fond skoncentriran uglavnom
u RSFSR, koja je najšumovitija republika.
Pa i tu su šume nejednako raspoređene.
Najšumovitiji je sjever njezinog
evropskog dijela, Sibirija i Daleki
istok.


U nekim oblastima šumovitih rajona,
uslijed intenzivne eksploatacije i predaje
dijelova šumskih površina u druge oblike
iskorišćavanja, zapaža se donekle povećanje
površina nepokrivenih šumom
(Karelija, Permska i Sverdlovska oblast,
Altajski i Krasnojarski kraj). Uporedo s
time, raste pošumljenost šumom deficitarnih
rajona evropskog dijela Saveza.
Tako je npr. 1917—1967. god. porasla pošumljenost
Bjelorusije za 9,3i;´/o. Od 1943—
1953. god. pošumljavanjem poljozaštitnih
pojaseva u 23 oblasti šumska se površina
povećala za 563 tisuće ha (ili za 5*/o).
U 14 oblasti Ukrajine povećanje iznosi
12%, a u nekim se oblastima te republike
povećala šumska površina i dvostruko.
U posljednja se dva decenija šumovitost
Volgogradske, Voroneške, Kurske
i Tampovske oblasti uvećala za 20—25%>.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U posljednjih 50 god. na površini oko
30 milijuna hektara podignuto je što
šumskih kultura a što pomaganju prirodnoj
obnovi šuma. Uporedo sa povećanjem
šumovitosti, iz te je aktivnosti rezultiralo
poboljšanje sastojina uslijed
unošenja vrednijih vrsta drveća.


Tab. 3


Sumovitost saveznih republika, površina
šuma i količina drva po stanovniku


Šume i drva
po stanovniku


M


>


1


o SE
E


a:, T3


3 o


SSSR 33,4 3,30 348
RSFSR 41,4 5,70 617
Ukrajina 13,2 0,18 18
Bjelorusi] a 32,5 0,80 60
Uzbekistan 2,7 0,12 1
Kazakstan 3,2 0,70 26
Gruzija 37,3 0,60 86
Azcrbejdžan 10,8 0,21 25
Litva 25,1 0,60 55
Latvija 38,0 1,10 126
Moldavija 7,3 0,06
Kirgizija 3,3 0,24
Tadžićka 2,4 0,17 5
Armenija 9,7 0,14 14
Turkmenska 12,7 3,40 6
Estonija 33,0 1,20 127


Prema društvenom obliku iskorišćavanja,
šume se dijele u državne i kolhozne.


U nadležnosti Min. poljoprivrede SSSR
nalazi se 22,7 mil. ha sovhoznih šuma. Rezervati,
zaštitne šume i naročito lovna
gospodarstva (3,3 mil. ha) potčinjena su
Min. poljoprivrede i Glav. upravi lovoprivrede
pri Sovjetu ministara saveznih
republika. Velike površine državnog šumskog
fonda predane su na trajno iskorišćavanje
kolhozima. Kolhoznici dobivaju
drvo badava, ali im šume nisu svuda
uređene, godišnje se sječe ne evidentiraju,
gospodari se na niskom tehničkom
nivou. Ministarstvo poljoprivrede poduzima
mjere da otkloni te nedostatke. U
mnogim se oblastima integriraju kolhoz-


Vlasništvo nad šumskim fondom
u Sovjetskom Savezu


Tab. 4


šumar, organa 1167,7 854,5 690,7 75,8


´S,
U L E
>
´Si
> O
CXcS
« L
o S
c
~ E
^
3-3
>L/) E
a .
0.-3
go
( X E
a-6
C i
5-E
-^ rt
P l ">> Ö
C/3 G
I. Državne šume:
pod upravom


vezane za razna
ministarstva
i resore 36,4 31,1 29,9 2,1


II. Kolhozne šume 29,3 29,3 26,2 1,8
Svega: 1233,4 914,9 746,8 79,7


na šumska gosopdarstva i upućuju na
rad šumarski stručnjaci, a Ministarstvo
daje posebne dotacije za uređivanje tih
šuma.


Primarno značenje u narodnoj privredi
imaju one šume, koje su u nadležnosti
šumarskih organa, a tih je po površini
i drvnoj masi 95%» šumskog fonda
SSSR. U nekim rajonima RSFSR, Turkmenije,
Kirgizije i dr. šumski je fond
(na površini od 115 mil. ha — a od toga
je šumom pokriveno 30,2 mil. ha sa drvnom
masom od 1 mlrd. m;i) predan na
dugoročno iskorišćavanje državnim i kooperativnim
organizacijama, a da nije isključen
iz državnog šumskog fonda. Ti
se areali iskorišćavaju pretežno kao pašnjaci
sa velikom ulogom u marvogojstvu.
Drvne su zalihe u prosjeku oko 33 m3 po
hektaru. (U daljem izlaganju, podaci se


o šumskom fondu navode bez površina,
koje su predan na dugoročno iskorišćavanje).
Šumska površina, podesna za uzgoj šuma,
zaprema 76*Yo. Ostala je zamočvarena
(138 mil. ha), u jarugama i na strmim
padinama (67,5 mil. ha), vodom pokrivene
površine (18,3 mil. ha). Šumom je
pokriveno 83´a/o šumske ili 63"/o opće površine
državnog šumskog fonda. Šumom
su nepokrivene uglavnom plješine, paljevine,
nepošumljene površine sječina, a
protežu se pretežno Sibirijom, Dalekim
Istokom i po sjeveru Evrope. Od 1943.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Razdioba osnovnih kategorija površina državnih šuma koje su u nadležnosti organa
za gospodarenje šumama — po saveznim republikama (bez onih, koje su
dane na dugoročno iskorišćavanje)


Tab. 5


Šumska površina u : nilionima ha 0


všl SI)


t$
0"Ö


Republike


p-.^


Š«


E bi) ._


r.
9 8
a i -00 ^
° 3
3


nepokri
veno
šumom


od toga
nepošum.
sječine


Nešum.
(jezera
mil. ha


Svega u SSSR 1052,4 796,5 660,5 6,1 131,4 13,6 255,9
(evropski dio) 198,3 161,5 147,7 5,7 10,1 6,9 36,8
(azijski dio) 854,1 635,0 512,8 0,4 121,3 6,7 219,1
RSFSR 1002,3 756,8 633,7 2,8 119,9 13,1 245,5
(evropski dio) 176,7 142,5 130,5 2.7 9,3 6,6 34,2
(azijski dio) 825,6 614,3 503,2 0,1 110,6 6.5 211,3
Ukrajina 7,1 6,2 5,4 1,8 0,2 0.1 0,9
Bjelorusija 5,6 5,2 4,8 0,6 0.2 0.! 0.4
Uzbekistan 3,5 2,8 0,8 0,1 1,9 04 0,7
Kazakstan 20,8 15,8 8,0 0,2 7,6 0,2 5,0
Gruzija 2,4 2,2 2,1 — 0,1 — 0,2
Azerbajdžan 1,0 0,9 0,8 — 0,1 — 0,1
Litva 1,4 1,2 1,2 0,2 — — 0.2
Latvija 2,1 1,7 1,6 0,2 — — 0,4
Moldavija 0,2 0,2 0,2 — — — —
Kirgizija 1,4 0,6 0.4 — 0,2 — 0,8
Tadžička 1,8 1,0 0,3 — 0,7 — 0,8
Armenija 0,4 0,3 0,3 — — — 0,1
Turkmenska 1,1, 07 OJ — 0,5 — 0.4
Estonija 1,3 0,9 0.8 0,2 — — 0,4


cod. šumski se fond dijeli u tri grupe (v. Značenje je tih šuma, uglavnom, ekstab.
6). ploatacijsko. Valja istaći, da te eksploatacijske
šume zauzimaju samo 493,7 mil.
Razdioba (po grupama) šumskog fonda, ha ili 55´°/» površine šuma II i III kategorije
zajedno. Ukupna im je drvna ma


kojim upravljaju šumarski organi
3


sa 37,6 milijardi m, a zrelih i prezrelih


Tab. 6
šuma 26,6 milijardi m2. U neotvorenim za
iskorišćavanje, rezervnim šumama, skoncentrirano
je još oko 400 mil. ha šumskog


.^


rt fonda sa drvnom zalihom od 26,9 mili


51


toga
relih
relih


a


jardi m3. Te su šume na udaljenim područjima,
još trans


rt rt


3


3


gdje zasada


nema


0


Gru


Opć
pov


& rt«


uzimaju 14% površine državnog šumskog


I 161,3 94,7 10,0 5,3


fonda.


II 72,0 48,3 4,8 1,7


Velik je uspjeh sovj. šumarstva — raz


III 819,1 517,5 60,0 46,4


dioba šuma I. grupe u niz specijalnih
Svega 1052,4 660,5 74,8 53,4 kategorija sa zavođenjem posebnog re


žima gospodarenja, za svaku od njih, koji


470


N « p portnih putova pogodnih


O 3 " U 3


n

za izvoz drva.


šumarstvu je


u


i iskorišćavanje mnogostranih korisnih
funkcija šume. U gospodarenju veliku
ulogu igraju šume I. grupe, koje za


važno


milijuna hektara milijardi kubnih


metara
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Razdioba šuma I. grupe po osnovnim kategorijama


Tab. 7


Kategorije šuma I. grupe


gg


Zelene zone grad. i ind. centara 14,5
(od toga šumoprivr. dio) 10,0
Poljo- i tlozašt. šume 17,2
Zašt. poj. duž rij. i jez. 55,4
(od toga je moguća ekspl.) 24,3
Lječilišne šume 0,7
Zašt. poj. duž. ž. pruga i šoses 3,3
Ind. zone orahovih šuma 9,0
Zašt. poj. šuma do tundra 55,2
Zašt.-ekspl. šume Zakavkazja 1,2
Ostale šume I. grupe 4,8


Ukupno šuma I. grupe 161,3


odgovara cilju postavljenom za te šume


(v. tab. 7). U najnovije se vrijeme ukazala
potreba da se naučno razrade upute
o optimalnim površinama za svaku kategoriju
šuma I. grupe (površ. zelene zone
oko gradova, lječilišta, širine zaštitnih
poj a ševa oko rijeka, jezera, željezničkih
pruga i šoseja), a i da se odredi širina
pojasa oko mrestišta u jezerima.
Radi poboljšanja sanitarno-higijenskih
uvjeta građana,- izdvojene su posebne zelene
zone. Njihova je površina bila 1956.
god. 9,9 mil. ha, a 1966. god. 14,5 mil. ha.
Radi regulacije vodnog režima rijeka i
jezera, na njihovim su obalama izvedeni
zaštitni šumski pojasi široki 0,5 do 20 kilometara
sa ukupnom površinom od 55,4
mil. ha. Da bi se osigurao postojan urod
poljoprivrednih kultura i spriječili erozijski
procesi na teritoriiu koji oskudijeva
šumom, podignute su poljo-tlozaštitne
šume na 17,2 mil. ha.


Ozbiljna se pažnja poklanja urednijem
iskorišćavanju sibirske limbe. U nizu rajona
izlučene su idustrijske orahove zo


Površ. pod Drv. masa
šumom mlrd. m3


nj 0-L IH O


ti; a


T-l U P "´


Zu


T3 u ´~ a


O N


O N P-´Si


miliona hektara


11,2 i,8 1,3 0.3
7,9 1,3 0,9 0,2
11 9,2 2,3 0,9 0,3
34 33,9 18,3 3,9 2,3
19,1 9,9 2,1 1,1
0,6 0,1
2 2,5 0,6 03 0,1
6 7,2 2,6 1,3 0,5
26,4 21,4 1,8 1,5
i 1,1 0,6 0,3 0,2
3 2,6 0,7 0,3 0,1


i 00 94,7 48,4 10,0 5,3


ne (9 mil. ha). Ulogu u regulaciji klime
vrše šume koje se protežu granicom
spram tundre (uglavnom na azijskom dijelu)
na 55,2 mil. ha. U planinskim rajonima
Zakavkazja izlučene su zaštitnocksploatacijske
šume, koje služe prvenstveno
zaštiti gorskih padina od erozije
(1,2 mil. ha).


U šumama I. grupe zabranjene su glavne
sječe i uslijed toga nagomilale se u
njima znatne zalihe zrelih šuma, pa će se
ipak i tu morati sjeći, ali tako, da se ne
naruši gavna svrha njihova postojanja.
Radi važnosti tih šuma u javnom interesu,
njihova se površina neprestano proširuje.
U II. grupi proces je obratan, površina
im se smanjuje, a drvna masa iscrpljuje.
U nizu oblasti tamane se i osvojene
šume III. grupe. Uslijed toga morat
će se (u rajonima s ograničenim drvnim
fondom) prevesti jedan dio šuma iz III.
u II. grupu.


U tabl. 8. prikazana je razdioba površina
pokrivenih šumom i drvnih zaliha po
dominirajućim vrstama drveća.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Sastav šuma po vrstama drveća, koje su
pod upravom šumarskih organa


na Daljnjem Istoku, odakle se teško transportira.
Od mekih listača prevladava
breza i jasika, a njihovo se drvo slabo
iskorišćuje. Hrast i bukva zauzimaju samo
2"/o šumom pokrivene površine.


Intenzivna eksploatacija četinjačaslabo iskorišćavanje mekih vrsta listača
dovelo je do toga, da su se u evropskom
dijelu zemlje nakupile velike zalihe mekih
listača zauzimajući oko SO1/» šumske
površine. U azijskom dijelu prevladavaju
četinjače.


U šumama SSSR prevladavaju zrele sastoj
ine (sa 62Vo površine pod šumom).
To se tumači time, da do sada velika područja
nisu otvorena za eksploataciju ni
u azjiskom dijelu ni na sjeveru evropskog
dijela Saveza. U ovom je posljednjem
47Vo zrelih i prezrelih sastojina.


Najznačajnije promjene šumskog fonda
(u narodno-gospodarskom smislu)
proizašle su u evropskom dijelu, gdje je
skoncentrirano 69Vo sječa i gdje je intenzivnost
iskorišćavanja 1,9 m2 po hektaru,
dok se u Sibiriji i na Daljnjem Istoku
siječe samo 0,2 m3 po hektaru. Od
1961. do 1966. god. u 25 oblasti RSFSR i u
nizu saveznih republika smanjuju se zalihe
zrelog drveta. U evropskom su se
dijelu snizile ukupno za 548 mil. m3. Znatno
su se snizile i u Kareliji (za 110 mil.
m3), u Ukrajini (16,3 mil. m3) i u drugim
oblastima.


Smanjenje zaliha zrelih šuma ide uglavnom
na račun pojačanih sječa četinjača.
Nasuprot tome, rastu zalihe mekih
listača. Površine su brezika porasle
u 5 godina za 3,7%, a jasike za ll,r%>.
Upored s time, površine su se četinjača
smanjile za 2°/». Ima, doduše, i oblasti u
kojima se donekle i povećale eksploatacijske
zalihe četinjača: u Vologdi za 19,6
mil. m3, u lenjingradskoj — 11 mil. m", u
kalinjinskoj — 8,7 mil. m3, novgorodskoj


— 5 mil. m3.
God. 1966. etat u šumama II. i III. grupe
iznosio je 600,3 mil. m3, a stvarno je
doznačeno samo 335,1 mil. m3 (v. tabl. 10).


Vrsta drveća


Četinjače


Bor
Omorika ob.
Jela
Ariš
Limba (kedr, P.


cembra)
Juniperus seraw
hanica (area)


Ukupno


Tab. 8


Površina Drvna masa
pod šumom sastoj ina
mil. ha «Vo : tnlrd. m!´ Vo


108,0 16,4 14,3 19,1
80,6 12,2 12,2 16,4
11,8 1,8 2,2 2,9
251,5 38,0 26,7 35,6
37,3 5,6 6,6 »,9
0,4 0,1
489,6 74,1 62,0 82,9


Tvrde listače
Hrast 9,4 1,4 0,9 1,1


Bukva
Ostale vrste


Ukupno


Meke listače


Breza
Jasika
Joha
Lipa
Topola
Ostale vrste


Ukupno


Ostale drvenaste
vrste
Grmovi i vrbici


Sveukupno


2,5 0,4 0,5 0,7
12,3 1,9 0,7 1,0
24,2 3,7 2,1 2,8
87,9 13,3 7,1 9,5
17,6 2,7 2,2 2,9
2,4 0.4 0,2 0,3
2,4 0.3 0,3 0,4
0.8 0.1 0.1 0,1
0,7 0,1 — —
111,8 16,9 9,9 13,2
2.0 0,3 0,2 0,3
32,9 5,0 0,6 0,8
660,5 100,0 74,8 100,0


U šumama Saveza dominiraju četinjače
sa 74´Vo šumske površine. Više od polovine
su ariševe šume, čije drvo još nije
našlo odgovarajuće primjene u narodnoj
privredi. Ariš raste pretežno u Sibiriji i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Starosna struktura šuma pod upravom šumarskih organa


(brojnik = površina u mil. ha
nazivnik = zaliha u mlrd. m3)


Grune po vrstama drveća Grupe po starosti


srednjo-dozrijemladici
dobne vaj uče


78,3 106,5 19,5
Sveukupno
2,3 10,4 8,7


46,9 68,6 47,4
(od toga četinjače)


(tvrde listače)


(meke listače)


Grupašuma Svega


II 94,6III 505,7


Ukupno 600,3


1,6 7,5 7,0
4,4 6,0 4,2
0,2 0,5 0,4
24,3 28,5 18,5
0,5 2,2 1,4


Iskorišćenje etata u 1966. godini


Važe ći etat mil. m3
iad toga su
četinj. meke list. Svega


39,3 47,7 93,1
359,5 139,6 242,0


398,8 187,3 335,1


U svim je crnogoričnim šumama etat
bio iskoriščen samo sa 66°/», a u evropskom
dijelu premašen za 13ia/o. U azijskom
se dijelu posjeklo tek 39%> etata.
U sastojinama mekih listača etat se slabo
iskorišćuje: u SSSR tek 34Vo; u evropskom
dijelu 63°/o, u azijskom se praktički
gotovo i ne eksploatira. Premašaj etata
crnogoričnih šuma II. grupe RSFSR dopušten
je u mnogim oblastima republike.


Na znatno velikim površinama vode se
uvjetovano-čiste sječe, pri kojima se ostavlja
na sječini oko 30—40J/u neoborenih
stabala i neizvezenog drva. To stanje
treba popraviti.


Osim glavnog sječivog prihoda 1966.
god. posjeklo se u svrhu obnove šuma u


I. grupi 19,9 mil. m1, proredama 26,3 mil.
m:: i ostalim načinima 13,4 mil. m3. Na
taj je način 1966. ukupna doznaka iznosila
u šumama SSSR 394,7 mil. m3 što
iznosi 84a/o godišnjeg srednjeg prirasta
eksploatiranih šuma. Ipak, u evropskom
dijelu stalno premašuju sječe četinjača
pomenuti prirast.
Faktična doznaka


B/o iskorišćenja
od toga su
čet. m. list.


46,2 40,4
218,1 22,7


264,3 63,1


Proizvodnost sedenciji drž. šum.


zrele i Svega
prezrele
406,2 660,5
53,4 74,8
326,7 489,6
45,9 62,0
9,6 24,2
1,0 2,1
45,5 111,8
5,8 9,9


hom po 1 ha eksploatacijskog fonda i
srednjim prirastom. Srednja drvna zaliha
po 1 ha eksploatacijskog fonda u svim
šumama zemlje i za sve vrste drveća iznosi
138 m3 (za četinjače 140 m3, a meke
listače 128 m2). U šumama koje se iskorišćavaju,
iznosi 151 m3 (četinjače 154 m3,
meke listače 143 m3). Godišnji prirast
drvne mase u šumama SSSR po 1 ha površine
pokrivene šumom iznosi 1,35 m3.
Pri relativno niskom prirastu drvne mase
po 1 ha površine pod šumom, koji je uvjetovan
postojanjem golemih šumskih
površina u zoni trajne promrzlice, na
močvarama i drugim maloproizvodnim
tlima, a u nizu rajona opet srednji prirast
po 1 ha dosiže znatne veličine. U Ukrajini
je 3,22 m3, Latviji 2,95 m3, Litvi
2,94 m3, u kaluškoj oblasti 3,83 m-, vladimirskoj
3,61 m3, moskovskoj 3,59 m*
itd.


Analiza suvremenog stanja drž. šum.
fonda i promjena u njemu, svjedoče o
nedostacima u organizaciji evidencije i


Svega


984856


šuma
fonda)


Tab. 10


od toga su
čet. m. list.


117 85
61 16


66 34


(koje su u eviprikazuje
zali
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 48     <-- 48 -->        PDF

iskorišćavanja drvnog fonda zemlje. Neminovno
je potrebno riješiti cio niz zadataka,
da bi se likvidirali ti nedostaci
i osiguralo racionalno isokrišćavanje drvnih
zaliha. Najvažniji su: tačna razdioba
šuma po grupama s evidencijom stanja
šumskog fonda; postignutog nivoa vođenja
šumarstva i drvarske industrije u pojedinim
rajonima; ustanovljivanje optimalnih
površina pojedinih kategorija za
šume I. grupe; mnogi radovi na isušivanju
šuma; podizanje šuma u šumskoj
zoni i pošumljavanje u deficitarnim područjima;
proširivanue radova pri čišćenju
i proredama; dalje usavršavanje gospodarenja
i iskorišćavanja šuma razne
narodno-gospodarske namjene.


Radi pouzdanijeg znanja o šumskom
fondu zemlje, treba proširiti prizemno
uređivanje šuma u perspektivnim rajonima
za razvitak eksploatacije, a gdje je
drvni fond ustanovljen samo aerotaksacijom,
povisiti tačnost inventarizacije i
poboljšati metodiku evidencije šumskog
fonda i organizaciju radova o unošenju
tekućih promjena u podatke za uređivanje
i knjige evidencije lokalnog šumskog
fonda.


Važan zadatak na području racionalnog
iskorišćavanja šumskog bogatstva
zemlje — ostvarenje mjera o teritorijalnom
razmještaju iskorišćavanja šuma i
u prvom redu smanjenje sječa u evropskom
dijelu SSSR, a i razvitak eksploatacije
šuma Sibirije i Daljnjeg Istoka. U
tom su smislu šumari mnogo učinili. U
posljednjih 20 godina u šumovitim rajonima
(naročito Sibirije i Daljnjeg Istoka)
drvarska su poduzeća osvojila više
od 1250 sirovinskih baza sa eksploatacijskom
drvnom zalihom od 7 milijardi m3
i godišnjom doznakom oko 240 mil. m3.
Od toga je oko 90"/o pripalo drvarskim
poduzećima Min. drvarske industrije
SSSR. Tim su stvoreni nužni uvjeti za
dalji razvitak drvarske industrije. S time
u vezi, odredili su se rajoni razvitka
eksploatacije u kojima treba povećati
proizvodnju i ostvariti mjere za prenošenje
baza eksploatacije sa deficitarnih
rajona evropskog dijela SSSR.


Treba također likvidirati premašaj etata
u crnogoričnim šumama, znatno povećati
iskorišćavanje ariša u narodnom
gospodarstvu, mekih listača, malovrijedno
i kratko drvo četinjača, organizirati
preradu otpadaka sa sječine. Planovi o
sortimentima koji su potrebni preradbenoj
industriji, moraju se uskladiti sa rorobnom
strukturom ukupne sječne površine.
Mnoge uredbe i postavke, koje
reguliraju upravljanje državnim šum


skim fondom i iskorišćavanje drvne mase,
danas više ne odgovaraju suvremenim
potrebama narodne privrede. Radi toga
treba bezuvjetno razraditi i izdati jedinstveni
zakon o šumama SSSR, kojim treba
predvidjeti osnovne postavke o organizaciji
i vođenju šumskog gospodarenja
i racionalnog iskorišćavanja drvnog fonda.


Prema čl. V. P. Cepljaeva i N. N. Guseva
u Les. Hoz. 12-1967.


Đ. Knežević


M. I. Dokučajeva: Vegetativnoe
razmnoženie hvojnyh porod (Vegetativno
razmnožavanje četinarskih vrsta).
Pod redakcijom akademika A. S. Jablokova,
knjigu je izdalo izdatejlstvo »Lesnaja
promišlenost«. Moskva, 1967. god.


U knjizi su izloženi metodi vegetativnog
razmnožavanja četinarskih vrsta drveća
putem kalemljenja i putem reznica,
a koji su namenjeni praksi za masovno
dobijanje materijala prilikom veštačkih
pošumljavanja.


Date su preporuke najracionalnijih metoda
za kalemljenje četinarskih vrsta, sa
odgovarajućim izborom podloge i plemke,
što omogućava da se znatno ubrza
proces fruktifikacije.


U knjizi su osvetljena pitanja oko osnivanja
semenskih plantaža, u slučajevima
kada se u te svrhe koriste za podloge
sibirski i evropski kedrovi. Date su i preporuke
za primenu odgovarajućih agrotehničkih
mera za dalju negu već podignutih
semenskih plantaža.


Poseban interes u knjizi predstavlja
ono poglavlje, u kome se govori realiziranim
unutarvrsnim — geografski udaljenim
— ukrštavanjima i o međuvrsnim
hibridima raznih borova.


Eksperimentirajući dugi niz godina u
cilju razmnožavanja četinarskih vrsta drveća
putem reznica, autor je razradio originalne
metode za ukorenjivanje reznica
u hladnim lejama, naročito za uslove
podmoskovlja .


Cilj je ove knjige da upozna specijaliste-
šumare, hortikulturce, selekcionare
itd. sa metodama i načinima vegetativnog
razmnožavanja četinarskih vrsta drveća.


inž. Niko Popnikola