DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 40     <-- 40 -->        PDF

´JicuMfene oijeStl


ZAPISNIK


21. sjednice U. 0-. Saveza ITŠIDH-e održane
dne 17. 10. 1968. god.
Prisutni: Ing. V. Fašaić, ing. S. Vanjković,
prof. dr. Z. Potočić, dr. B. Prpić, ing.


S. Bertović, ing. D. Kirasić, ing. J. Hara-
pin,
ing. Ž. Petković i mr. A. Krstinić.
Dnevni red:


1. Saopćenja.
2. Primjedbe prof. dr. Z. Potočića na
»Analizu uvjeta za ostvarenje srednjeročnog
društvenog plana razvoja SRH za
razdoblje 1966—1970«.
3. Pitanje uspostavljanja kontakta sa
studentskom omladinom.
4. Održavanje jesenskog plenuma.
5. Razno.
ad 1. U vezi dopisa Zavoda za organsku
kemijsku tehnologiju Zagreb, a u vezi onečišćenja
dvorišta zaključeno je, da se


o tom obavjesti upravitelj zgrade A. Lipnjak,
kojemu se daje ovlaštenje za uredovanje.
— U. O. Saveza pozdravio je poduzetu
akciju Osnovne privredne komore Split u
vezi pošumljavanja dalmatinskog krša.
Odlučeno je da Savez otkupi 300 kom.
markica po cijeni od 0,50 n. din komad,
te da se dopis kojeg je osnovna privredna
komora Split uputila Savezu štampa
u »Šumarskom listu«.
— U vezi ponude Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija Zagreb
za prodaju Šumsko-gospodarskih karata
na ozalit papiru mjerila 1:50.000, odlučeno
je da se za potrebe knjižnice Saveza
nabavi jedan komplet karata od 109 kom.
po cijeni od 3,00 n. din. komad.
— Materijali dobiveni od Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija
Zagreb u kojima se analiziraju rezultati
poslovanja i raspodjele u šumskim
gospodarstvima SRH prema završnim računima
za 1967. godinu, primljeni su na
znanje.
ad 2. Prof. dr. Z. Potočić upoznao je
prisutne članove U. O. Saveza sa najvažnijim
postavkama »Srednjoročnog plana
razvoja SRH«, te dao kritičan osvrt na
pojedine njegove postavke. Nakon diskusije
u kojoj su sudjelovali: ing. J. Hara-
pin, dr. B. Prpić, prof. dr. Z. Potočić, ing.


D. Kirasić i ing. S. Vanjković zaključeno
je, da U. O. Saveza u potpunosti prihvaća
iznesene primjedbe prof. dr. Z. Potočića
te da ih kao primjedbe U. O-a. Saveza
dostavi Zavodu za privredno planiranje
SRH.
ad 3. Nakon iscrpne diskusije u kojoj
su uzeli riječ: Dr. B. Prpić, prof. dr. Z.
Potočić, ing. D. Kirasić i ing. S. Vanjković
zaključeno je ,da se. od strane U. O.
Saveza uputi jedan dopis Fakultetskom
odboru Saveza studenata Šumarskog fakulteta
Zagreb u kojem bi bila predložena
tematika za diskusiju na prvom sastanku
između članova U. O. Savezastudenata šumarstva s tim, da na tom
sastanku studenti izraze svoje želje u
pogledu tematike za slijedeći sastanak.


ad 4. Prijedlog prof. dr. Z. Potočića da
se jesenski plenum Saveza održi u Buzetu,
kako bi se na taj način šumarska društva
SRH uključila u manifestacije koje
su vezane uz 25. godišnjicu priključenja
Istre, Zadra i otoka matici zemlji, prisutni
članovi. U. O. Saveza su sa zadovoljstvom
prihvatili. U tom smislu ing.
Ž. Petković se zadužuje da razgovara sa
ing. Sirotićem.


ad 5. — Ing. S. Vanjković predlaže da
se Šumskom gospodarstvu Delnice i Ogulin
uputi još jedan dopis u kome bi se
organi upravljanja zamolili, da još jednom
razmotre naš zahtjev za participaciju
na popravku krovišta zgrade Saveza
u Zagrebu, pošto smatra da naša traženja
nisu tolika a da se ne bi mogla podmiriti
iz samostalnih fondova spomenutih
gospodarstava.


Tajnik: Predsjednik:
Mr. A. Krstinić, v. r. Inž. V. Fašaić, v. r


ZAPISNIK


22. sjednice U. O-a. Saveza ITŠIDH-e održane
24. 10. 1968.
Prisutni: Ing. S. Vanjković, prof. dr. Z.
Potočić, ing. S. Bertović, ing. A. Tomašević,
ing. 2. Petković i Mr. A. Krstinić.


Dnevni red:


1. Održavanje jesenskog plenuma.
2. Razno.
ad 1. Ing. Ž. Petković izvjestio je prisutne
članove U. O-a. Saveza o razgovorima
sa ing. N. Sirotićem. Prema riječima
ing. Ž. Petkovića, ing. N. Sirotić se
načelno složio da njegovo gospodarstvo
bude domaćin plenuma te da za učesnike
plenuma osigura prikladnu dvoranu
u Poreču ili Rovinju, te pripremi objekte
na terenu za demonstraciju. Učenici plenuma
bi sami snosili troškove boravka
te prevoza. Nakon diskusije u kojoj su
uzeli učešće prof. dr. Z. Potočić, ing. S.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Vanjković i ing. S. Bertovič zaključeno
je slijedeće:


— da se jesenji plenum održi 22. i 23.
11. 1968. godine u Poreču ili Rovinju s
tim, da se krene iz Zagreba 21. 11. 1968.
poslije podne.
— radi organizacije plenuma u Buzet
će krenuti član U. O-a. Saveza ing. A. Tomašević,
koji bi sa službenicima šum.
gospod. Buzet utanačio tehničke pojedinosti
u vezi održavanja plenuma.
— u ime U. 0-a Saveza referat bi na jesenskom
plenumu podnio ing. S. Bertovič,
u kome bi bio dan profil šumarskih
naučno-istraživačkih radova na području
Istre od oslobođenja do danas.
— domaćin plenuma bi podnio referat
o dosadašnjim dostignućima šumarstva
Istarske regije, te o perspektivama i putovima
budućeg razvoja.
ad 2. Ing. A. Tomašević izvjestio je prisutne
članove U. 0-a o stanju blagajne
Saveza, a u vezi predstojećih radova na
uređenju glavne dvorane. Tom prilikom
je konstatirano, da će ostati sredstva za
uređenje ventilacije te uvođenje plina.


Zaključeno je slijedeće:


— da se pozove privatni poduzetnik
Horvalić iz ulice Braće Kavurića 36, koji
se bavi uvođenjem plina, te da se od njega
zatraži predračun za plinsko instalaterske
radove u dvorani kako bi se na
taj način dobili orijentacioni podaci o cijeni
koštanja.
— od poduzeća »Ventilator« treba zatražiti
ponudu za uređenje ventilacije u
istoj prostoriji. Na prijedlog prof. dr. Z.
Potočića u vezi radova na uređenju ventilacije,
konzultirao bi se prof. ing. D.
Ham.


— iznos od 3,300,00 n. din. treba doznačiti
Savezu inženjera i tehničara šumarstva
i industr. za preradu drveta Jugoslavije
Beograd, a što je obavezan doprinos
ovog Saveza, Savezu inženjera i tehničara
šumarstva i ind. za prer. drveta Jugoslavije.
ZAPISNIK


sa sjednice užeg U. O. Saveza ITŠIDH-e
održane 7. 11. 1968. god.


Prisutni: Ing. V. Fašaić, prof. dr. Z. Potočić,
ing. S. Bertović, ing. Ž. Petković,
Mr. A. Krstinić i A. Lipnjak kao upravitelj
zgrade Saveza.


Dnevni red:


1. Saopćenja.
2. Održavanje jesenskog plenuma.
3. Popravak krovišta na zgradi Saveza.
ad 1. U vezi dopisa Instituta za drvo
zaključeno je da predsjednik Saveza ing.


V. Fašaić razgovara sa direktorom spomenutog
Instituta ing. Gregić Markom.
— Sa dopisom Saveza inž. i tehn. šum.
i ind. za preradu drveta Jugoslavije, a
koji se odnosi na nagrađivanje goranskih
i planinarskih organizacija koje su se istakle
na podizanju novih nasada te uređivanju
starih odlučno je da se o tome
obavjeste predstavnici lokalnih šum. društava
SR Hrvatske na predstojećem plenumu.
— Na sjednicu U. O-a. Poslovnog udruženja
šumsko-privrednih organizacija Zagreb,
koja će se održati dne 15. 11. 1968.
god. zaključeno je da kao predstavnici
Saveza sudjeluju: Ing. V. Fašaić, prof. dr.
Z. Potočić i ing. T. Horvat.
ad 2. Jesenski plenum Saveza održat
će se 22. i 23. 11. 1968. god. u Poreču na
području Šumskog gospodarstva Buzet
s tim, da zajednički polazak učesnika plenuma
bude 21. 11. 1968. god. u 10 sati.
Putovalo bi se autobusom. Učesnici se
trebaju sakupiti pred zgradom Saveza u
Zagrebu. Pismene i telefonske prijave za
učestvovanje na plenumu primaju se do
zaključno 15. 11. 1968., kako bi U. O. Saveza
mogao pravovremeno osigurati prevozno
sredstvo kao i smještaj na fakultetskim
objektima u Zalesini.


ad 3. Nakon diskusije zaključeno je slijedeće:
da se radovi na popravku preostalog
dijela krovišta zgrade Saveza odgode
za proljeće 1969. godine.


— da se osnuje kolaudaciona komisija
u sastavu: Ing. P. Jurić, ing. Ž. Petković i
A. Lipnjak, koja će pregledati izvršene
krovopokrivačke i limarske radove kako
bi se mogla izvršiti pravovremena isplata
izvađačima.
— Zadužuje se upravitelj zgrade A. Lipnjak
da sazove sastanak svih korisnika
zgrade na kojem bi se raspravilo pitanje
njenog tekućeg održavanja kao i pitanje
participacije za popravak preostalog dijela
krovišta.
Tajnik: Predsjednik
Mr. A. Krstinić, v. r. Inž. V. Fašaić, v. r.