DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 92 STUDENI—PROSINAC GODINA 1968


DK 634.0.562.23 (083.3)


MODIFICIRANA FORMULA LACHAUSSEE


Prof. dr B. EMROVIĆ, Zagreb


1. Volumni prirast (jednog stabla) derivacija je volumena po vremenu
dV


iv =


dt


gdje je V = f(t) tj. funkcija rastenja volumena. Ta funkcija je nepoznata, no
jedan njezin dio može se rekonstruirati uz izvjesne pretpostavke. Stablo koje
danas ima prsni promjer d staro je A godina. Prije Ti godina imalo je prsni
promjer d — 5, a nakon T2 godina imat će prsni promjer d + 5. Ako pretpostavimo
da su volumeni tog stabla danas, prije Ti godina i nakon T2 godina
takvi da odgovaraju nekoj određenoj tarifi (koja treba da je prikladno izabrana)
za prsne promjere, d, d — 5 i d + 5, onda rekonstruirana krivulja
rastenja u t, V -koordinatnom sistemu ima slijedeći oblik.


´đ +5


fw


d~5


A-T<


429
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Derivacija te funkcije u tački kojoj je apscisa t = A bila bi jednaka sadašnjem
volumnom prirastu. Na grafikonu bio bi to nagib tangente na krivulju u tački
kojoj je apscisa t = A. Približno se može uzeti da je taj nagib tangente jednak
aritmetičkoj sredini nagiba dviju sekanti


dV 1 / Vđ — Vd-5 V,i+ 5 — Vd \


+ (I)
dt (t . A) 2 \ TI Ta
(Lachaussee)


Ti — vrijeme prijelaza koje je bilo potrebno da prsni promjer stabla, kojem
je danas prsni promjer d, naraste od d — 5 do d.
T2 = vrijeme prijelaza koje će biti potrebno da prsni promjer stabla naraste
od d do d + 5.


2. Kod određivanja prirasta sastojine treba računati prosječno vrijeme
prijelaza. Vađenjem izvrtaka (Presslerovim svrdlom) na stablima u debljinskom
stepenu (kojemu je sredina d), računanjem prosjeka (medijana), crtanjem
grafikona i grafičkim izjednačenjem (ili računskim izjednačenjem) može
se odrediti prosječno vrijeme prijelaza Ti za svaki debljinski stepen.
3. T2 tj. vrijeme prijelaza (prosječno) potrebno da stabla sadašnjega đebljinskog
stepena d prijeđu u slijedeći viši debljinski stepen d + 5, može se
dobiti samo procjenom budućeg razvitka (procjenom budućega debljinskog
prirasta).
3.1. T2 bi se mogao odrediti ekstrapolacijom dosadašnjeg toka debljinskog
prirasta pojedinih stabala koja se sada nalaze u stepenu d te računanjem prosjeka.
Taj način bio bi najpouzdaniji, ali zahtijeva previše posla, pa nije prikladan
za praksu.
3.2. T2 mogao bi se očitati s grafikona (izjednačenoga), tj. moglo bi se uzeti
Ti = Tj, T2 = T u 5 (a tako se u praksi često i radi). Taj način nije ispravan jer
krivulja izjednačenih prosječnih Ti iznosa pada, tj. Tđ+ 5prosječni T2 za stabla određenoga debljinskog stepena uvijek veći od Ti
jer je kod većine stabala u debljinskom stepenu nastupila već kulminacija
debljinskog prirasta nakon koje debljinski prirast pada (odnosno vrijeme prijelaza
postaje veće). Tako je to kod većine pojedinih stabala u debljinskom
stepenu, pa prema tome i kod prosjeka za taj debljinski stepen. Tako je to kod
svih debljinskih steptnova pa i kod onih najtanjih (kod kojih se može dogoditi
da je debljinski prirast — u prosjeku — upravo u kulminaciji).
3.3. Može se pokušati da buduće vrijeme prijelaza T2 iskažemo pomoću veličine
Ti (tj. pomoću prošlog vremena prijelaza), i to tako da stavimo
T2 = k . Ti,


a faktor k mogli bismo izračunati na osnovi izvjesnih hipoteza.


Uvršten" u Lachausseeovu formulu izlazi


1 1
iv = (Vđ — Vd 5) + — (Vđ + s — Vd) (II),


2 Ti L k


(Modificirana formula Lachausseea — opći oblik)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Da bismo odredili konkretni iznos faktora k, moramo poći od izvjesne hipoteze.


3.3.1.
Hipoteza:
i,i = konstantno,
tj. širina goda u bližoj prošlosti konstantna je, pa se može pretpostaviti da će
ostati konstantna i iste veličine i u bliskoj budućnosti.


Slijedi: T2 = Ti tj. k = 1


3.3.2.
Hipoteza:
ig = konstantno,
tj. jednogodišnji prirast temeljnice u bližoj prošlosti (posljednjih Ti godina) je
konstantan i ne mijenja se, pa možemo pretpostaviti da će tako ostati i u bližoj
budućnosti (slijedećih Ta godina).


Stablu koje danas ima prsni promjer d prirasla je temeljnica u posljednjih
Ti godina za


TI n


Ti . ig. = d2 (d-5)2 —
4 4


uz pretpostavku da je jednogodišnji prirast temeljnice konstantan. Ako pak
pretpostavimo da će i nadalje ostati iste veličine i konstantan, onda će za budućih
Ta godina prirast temeljnice iznositi


JI JI


T2 . ig = (d + 5)2 d2 —,
4 4
odakle slijedi
T2 (d+5)2 — d2
k = — = —
Ti d2 — (d—5)2
2d + 5
k =
2d — 5


3.3.3. Hipoteza:
iv = konstantno


(u vremenu od A — Ti do A + T2, tj. u vremenu dok je prsni promjer stabla
rastao od d — 5 do d + 5).


Volumni prirast za posljednjih Ti godina iznosi
Ti . iv = Vđ — Vd-s
ukupni volumni prirast za budućih Ta godina iznosit će
T2 . iv = V,u5 — Vđ,
odakle slijedi
T2 Vđ + 5 — Vđ


Ti Vđ — V1-5
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Pretpostavimo da radimo s Alganovim tarifama


Vđ = (d—5) (d—10)
1400


pa će biti


Vd + 5 = d (d—5)
1400


Vd (d—10) (d—15)
1400


Uvrstimo li to u izraz za k, slijedi


d — 5


d — 10


Na analogan način dobiti ćemo za Schaefferove tarife


k =


d — 5


3.3.4. Uz hipotezu U = konstantno, faktor k jednak je jedinici (k = 1), a
uz hipotezu ig = konstantno, odnosno uz hipotezu iy = konstantno, veličina
faktora k ovisi o prsnom promjeru (o debljinskom stepenu).
Tabela I


Deblj. razred i,, = konst. iB = konst. konst.


Schaeffer Algan
2d + 5 d d — 5
d(cm) k = k =
2d 10


20 1,286 1,333 1,500
30 1,181 1,200 1,250
40 1,133 1,143 1,166
50 1,105 1,113 1,125
60 1,087 1,091 1,100
70 1,074 1,077 1,085
80 1,065 1,068 1,072
90 1,059 1,060 1,063
100 1,051 1,05?. 1,055
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 7     <-- 7 -->        PDF

4. Uvođenjem k-iznosa (dcbivenih na bazi određenih hipoteza) u opći oblik
modificirane Lachausseeove formule dobit ćemo specijalne modificirane formule.
4.1. id = konstantno, k =
1
iv = (Vd+ 5 — Vd 5) (III)
2Ti


(Bourgenot 1951, Chatelain 1958. Citirano po Parde: Deidrometrie, 1961, str.
286).
2d + 5


4.2.
ig = konstantno, k =
2d — 5
2d — 5
(V,i — Vd-5) + (Vđ + 5 — Vi) (IV)


iv =
2Ti 2d + 5


4.3. iv = konstantno
Tarife Algsn, k =
d — 10


d — 10
iv (Vd — Vđ - 5) + (Vd s — Vđ) (V)


2Ti


Tarife Schaeffer, k


d -5
(Vd — Vd-5) + (Vđ + 5 — Vd) (VI)
2Ti d


Međutim, formule V i VI nemaju svrhe jer(Vd + 5 — Vi) = Vd — Vd-5,
k
što uvršteno i u formulu V i u formulu VI daje


iv = — (Vd — Vd-5) (VII)
Ti


a to je i razumljivo, tj. nema svrbe procjenjivati T2 uz hipotezu iv = konstantno,
kad se taj konstantni iy iznos može direktno izračunati kao prosjek volumnog
prirasta za posljednjih Ti godina.


433
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 8     <-- 8 -->        PDF

5. Upotrebom formule III možemo očekivati dobar rezultat kod najtanjih
debljinskih stepena, tj. kod onih koji dolaze odmah poslije taksacijske granice.
Kod tih debljinskih stepena možemo očekivati da je debljinski prirast (u prosjeku)
u kulminaciji.
U srednjim debljinskih stepenima bolje će odgovarati formula, dobivena
uz hipotezu ig = konstantno, tj. formula IV. Kod stabala koja pripadaju tim
srednjim debljinskim stepenima može se pretpostaviti da su krošnje već formirane,
da su ta stabla zauzela svoj prostor u sastojini i tlu, pa im se veličina
krošnje neće u nekom kraćem periodu značajnije povećavati. No, isti asimilacijski
aparat i korjenski sistem producirat će i podjednake količine materije
iz godine u godinu, što će uvjetovati i konstantni prirast temeljnice.


U jakim debljinskim stepenima (gdje je prsni promjer veći od 50 cm) bolje
bi trebala odgovarati formula VII.


6. Prirast kore nije kod gornjih razmatranja uzet u obzir. No, ako se postupilo
po preporukama, danima u tački 5, ipak će procjena Ta iznosa biti premalena,
tj. izračunati prirast bit će nešto veći, tako da je i ovdje na mjestu odluka
da je najbolje zanemariti prirast kore.
7. Empiričko određivanje faktora k.
7.1. U Šumariji Zalesina, na privremenoj pokusnoj plohi u predjelu Crna
Hloja, odjeli III-7d, e, vađeni su izvrtci na jelovim stablima dužine cea 13 cm
(detaljnije o tome vidi u članku B. Emrović: Vrijeme prijelaza, Šum. List, 7/8,
1968). Broj godova — počevši od vanjskog ruba izvrtka — na prvih 2,5 cm, obilježen
je s Ti (prošlo vrijeme prijelaza), na daljnjih 2,5 cm s Ta, na slijedećih
2,5 cm s Ti, i na slijedećih 2,5 cm s T,.. U svakom debljinskom stepenu izmjereno
je oko 30 stabala (izvađeno 30 izvrtaka dužine 13 cm). Za svaki debljinski
stepen određena je medijana Ti, Ta, Ti„ Tc-iznosa. Nakon toga formirani su
omjeri Ti/Ta, Ta/Tb i Tb/Tc (vidi tabela II).
Tabela II


d n T* Ta Tb Tc T,/Ta T,/Tb Tb/Tc


12,5
17,5
22,5
26
26
31
30
22,5
20,5
20
21
16,5
18
18 15
1,50
1,07
1,24
1,16
0,92 1,20
27,5
32,5
37,5
23
30
23
17
16
12
13
15
10
16
14
10
15
14
14
1,31
1,07
1,20
0,81
1,07
1,00
1,07
1,00
0,72
42,5
47,5
52,5
30
28
30
11
13
13
9
10
9
8
9
8
10
9
8
1,22
1,30
1,44
1,12
1,11
1,12
0,80
1,00
1,00
57,5
62,5
67,5
72,5
24
27
24
22
344
12
10
12
11
10
8
10
8
8
7
8
7
Prosjek
8
7
8
7
1,20
1,25
1,20
1,37
1,255
1,25
1,14
1,25
1,14
1,09
1,00
1,00
1,00
1,00
0,985
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Podaci iz tabele II pokazuju da je omjer Ti/Ta podjednak u svim debljinskim
stepenima, tj. taj omjer ne ovisi o prsnom promjeru. Iznosi tih omjera su slučajno
rasipani oko srednje vrijednosti Ti/Ta = 1,25. Analogan zaključak vrijedi
i za prosjek omjera Ta/Tb = 1,1, a također i za Tb/Tc == 1,0.


Ako postavimo niz


Tb/Tc = 1,0, Ta/Th = 1,1, Ti/T» = 1,25,


onda bi slijedeći član bio ekstrapolirani član T2/T1 (T2 je buduće vrijeme prijelaza).
Ekstrapolacijom izlazi T2/T1 = cea 1,40 i više. No, svakako je očito da
je k = T2/T1 > Ti/Ta. Međutim ekstrapolacija nije poželjna, ali ako uzmemo
kao procjenu za faktor k mjerenjem dobiveni omjer Ti/Ta, sigurno ćemo dobiti
manji iznos od vjerojatnoga faktičnog iznosa*.


7.2. Prema tome mogao bi se preporučiti slijedeći postupak:
Na slučajno izabranim stablima u sastojini trebalo bi vaditi izvrtke dužine
5 cm i na njima brojiti godove na vanjskih 2,5 cm (Ti) te na slijedećih 2,5 cm
(Ta), izračunati u svakom debljinskom stepenu medijane Ti i Ta iznosa, pa za
svaki debljinski stepen izračunati omjer Ti/Ta. Taj omjer treba uzeti kao procjenu
za k = T2/T1. Tako dobiveni k iznos treba uvrstiti u opći oblik modificirane
Lachausseeove formule.


U našem slučaju izlazi empirička modificirana formula Lachaussee


1
(Vd — Vđ s) + 0,8 (Vd ,.", — V,i)
2T,


Kako je procijenjeni k manji od onoga koji se stvarno može očekivati (Ti/TH
manje od T2/T1 = k), to će tom formulom izračunati volumni prirast biti veći
od faktičnoga, pa je i tu na mjestu praksa po kojoj se zanemaruje prirast kore.


8. U prebornoj šumi ne bi smjelo biti pomaka tarifne linije. Kod jednodobne
šume i kod prelaznih tipova postoji pomak visinske krivulje, mijenja se
i oblični broj, pa postoji prema tome i pomak tarifne linije. Kod upotrebe Lachausseeove
formule za računanje volumnog prirasta komponenta volumnog
prirasta koja je posljedica tog pomaka nije uzeta u obzir.
* Primjedba: U našem primjeru dobili smo da je omjer Tj/Tj neovisan o debljinskom
stepenu. Da li se to može generalizirati? Potrebno bi bilo izvršiti istraživanja
u sastojinama različitog oblika i gospodarenja (preborni način gospodarenja,
jednodobna šuma, mješovite sastojine, itd.).
Postojeći način financiranja istraživačkog rada ne omogućuje Fakultetu da
provede ta istraživanja.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 10     <-- 10 -->        PDF

DIE MODIFIZIERTE FORMEL VON LACHAUSSEE


Zusammenfassung


1. Das Volumen eines Stammes ist die Funktion der Zeit v = f(t). Wenn man
annimmt, dass ein Stamm heute A Jahre alt ist und — nach einem gut gewählten
Massentarif — das Volumen Vd ergibt, dann hatte derselbe vor Ti Jahren das Volumen
V(1 .5, und nach T2 Jahren das Volumen Vc! ,. 5.
Auf diese Weise wurde ein Teil der WuchsTunktion v = f(t) rekonstruiert
(siehe Graphikon). Die Derivation im Punkte t = A, V = V,, gibt uns den Betrag
des gegenwärtigen Volumenzuwachses dieses Stammes. Die Derivation ist dem
Neigungswinkel der Tangente gleich, wobei man annäherungsweise nehmen kann,
dass die Neigung der Tangente dem arithmetischen Mittel der Neigungen von zwei
Sekanten gleicht (siehe Graphikon), woraus die Formel von Lachaussee folgt. (Vademecum
du Forestier 1937) (siehe Formel I).


2. Bei der Bestimmung des Zuwachses eines Bestandes — entnimmt man mit
Presslerschen Bohrer die Bohrspäne in jeder 5 cm-Durchmesserstufe und zählt
die auf die äusserte 2,5 cm-Länge des Bohrspans entfallenden Jahrringe. Auf diese
Weise erhalten wir die individuellen Zugangszeiten (»temps de passage«) Ti, und
berechnen die Durchschnittswerte für jede Durchmesserstufe, und zwar in der
Regel derart, dass wir die Mediane der individuellen Zugangszeiten in dieser Durchmesserstufe
bestimmen. Auf diese Weise wurde — durch Messung — die Zugangszeit
für die betreffende Durchmesserstufe erhalten, d. h. die durchschnittliche
Zeit, die nötig wäre, damit die Stämme, die heute der Durchmesserstufe d angehören,
um 5 cm an Stärke zunehmen, und zwar von d-5 bis d (diese Zeit nennen
wir die vergangene Zugangszeit Ti).
3. Die zukünftige Zugangszeit T?, d. h. die Zeit, welche nötig wäre, damit die
Stämme der gegenwärtigen Durchmesserstufe d in die nächsthöhere Durchmesserstufe
d + 5 übergehen, kann selbstverständlich durch Messen
nicht bestimmt werden.
3.1. Man könnte T2 durch die Extrapolation des bisherigen Verlaufs der Durchmesserzuwüchse
der individuellen Baumstämme ermitteln, und derart den zukünftigen
Durchmesserzuwachs bestimmen und daraus dann die zukünftige Zugangszeit
berechnen. Diese Methode jedoch ist kompliziert und für die Praxis unbrauchbar.
3.2. Man könnte die zukünftige Zugangszeit auch so abschätzen, dass man
annimmt T2 = Td + 5, d. h. mit der Voraussetzung, dass die zukünftige Zugangszeit
für die Stämme der Durchmesserstufe d der vergangenen Zugangszeit der Stämme,
die heute der Durchmesserstufe d + 5 angehören, gleich sein wird. Diese Voraussetzung,
jedoch, ist nicht annehmbar, da in den meisten Fällen Td + 5 < T(1, während
T2 fast immer grösser als Ti ist, da bei meisten Stämmen in der Durchmesserstufe
die Kulmination des Durchmesserzuwachses vergangen ist, und demnach der
Durchmeserzuwachs im Durchschnitt abnimmt, d. h. die Zugangszeit zunimmt
(das ist am wenigsten wahr bei den Baumarten, die in den Wäldern Europas
wachsen, wo Planterbetrieb ausgeübt wird).
3.3. Die zukünftige Zugangszeit (T2) könnte auch vermittels der vergangenen
Zugangszeit abgeschätzt werden und zwar derart, dass man T2 = k. . Tj setzt, was
in die Formel I interpoliert die Formel II (allgemeine Form der modifizierten
Formel von Lachaussee) ergibt.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Faktor k kann auf Grund bestimmter Hypothesen bestimmt werden, und zwar:


3.3.1. Hypothese: i(1
= konstant
T2 = Ti, d. h. k = 1


3.3.2. Hypothese: ig =; konstant,
2d I 5
woraus
folgt: k =
2d — 5


3.3.3.
Hypothese: iv = konstant,
d —5
unter Anwendung des Massentarifs
von Algan k =
d— 10


d
unter Anwendung des Massentarifs von Schaeffer k =
d —5


3.3.4. (Siehe Tabelle I).
4. Durch die Einsetzung des k-Betrags in die Formel II ergeben sich spezielle
modifizierte Formeln III, IV, V, VI von Lachaussee. Die Formeln V und VI haben
jedoch keine Begründung, da es nicht nötig ist T2, unter Hypothese iv = konstant,
zu schätzen, wenn es einfacher ist, diesen iv Betrag nach der Formel VII
1 1
iv = (Vd-Vd_5) = (Vd+5-Vd) VII
Ti T2


zu berechnen.


5. Es kann erwartet werden, dass die Formel III gute Resultate bei schwächeren
Durchmesserstufen liefern wird, während bei den stärkeren Durchmesserstufen
besser sein wird, die Formeln IV und VII anzuwenden.
6. Bei der Anwendung der Formeln von Lachaussee wird der Rindenzuwachs
ausser Acht gelassen.
7. Empirische Bestimmung des Faktors k.
7.1. Im Lehrwald Zalesina, auf einer provisorischen Versuchsfläche, Distrikt
»Crna Hloja«, Unterabteilungen III-7 d, e, wurden von Tannenstämmen Bohrspäne
in Länge von ca. 13 cm entnommen (siehe darüber ausführlicher im Aufsatz von
B. Emrović: Vrijeme prijelaza (Die Einwachszeit)*, Šum. List, 7/8, 1968, pp. 253—
263.
Die Anzahl der Jahrringe — vom äusseren Bohrspanrand an — innerhalb dei
ersten 2,5 cm wurde mit Ti (vergangene Zugangszeit) bezeichnet, auf den weiteren
2,5 cm mit Ta, auf den nächsten 2,5 cm mit Tb, und auf den folgenden 2,5 cm mit Tc.
In jeder Durchmesserstufe wurden ungefähr n = 30 Stämme bemessen (und dabei
30 Bohrspäne 13 cm lang entnommen). Für jede Durchmesserstufe wurde die
Mediane der Ti-, T:l-, Tb-, T(.-Beträge bestimmt. Danach wurden die Verhältnisse
Ti/Ta, Ta/Tb, und Tb/Tc gebildet (siehe Tabelle II).


* In der Zusammenfassung des erwähnten Aufsatzes wurde für den französisehen Begriff »temps«
de passage« das Termin »Einwachszeit« gebraucht. Jetzt wurde dagegen das neue Termin »Zugangszeit«,
wie es von Prodan vorgeschlagen wurde, angewandt.
437
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Das Angaben aus der Tabelle II zeigen, dass das Verhältnis Ti/Ta in allen
Durchmesserstufen gleich ist, d. h., dass dieses Verhältnis vom Brusthöhendurchmesser
unabhängig ist. Die Beträge sind zufällig um den Mittelwert von Ti/Ta =
1,25 zerstreut. Ein analoger Beschluss ergibt sich auch für den Mittelwert des Verhältnisses
Ta/Tb = 1,1, und ebenso für T1)/Tc = 1,0.


Wenn wir die Folge


Tb/Tc = 1,0, Ta/Tb = 1,1, TVTa = 1,25


aufstellen, dann würde das nächste Glied T2/T1 (T2 ist die zukünftige Zugangszeit).
Man könnte dieses Verhältnis T2/T1 durch Extrapolation als — ca. 1,4 abschätzen.
Es ist aber jedenfalls evident, dass k = T2/T1 ;> TVTa.


Die Extrapolation ist nicht erwünscht, wenn wir aber als Schätzung für den
Faktor k, das durch die Messung erhaltene Verhältnis Ti/Ta annehmen, dann werden
wir sicher einen kleineren Betrag-als der voraussichtlich tatsächliche Betrag
ist — erhalten*.


7.2. Demnach könnte folgendes Verfahren anempfohlen werden:
Auf zufällig ausgewählten Stämmen in Bestand sollte man Bohrspäne von
5 cm-Länge entnehmen, und auf diesen Bohrspänen die Jahrringe auf den ersten
(äussersten) 2,5 cm (Ti), dann auf den zweiten 2,5 cm (Ta) auszählen, die Medianen
des Ti- und Ta-Bctrags in jeden Durchmesserstufe berechnen, und für jede
Durchmesserstufe das Verhältnis Ti/Ta errechnen. Man soll diese Verhältniszahl
als Abschätzung für k = T2/T1 annehmen. Den so erhaltenen k-Betrag soll man in
die verallgemeinerte Form der modifizierten Formel von Lachaussee einsetzen.


In unserem Fall ergibt sich daraus die empirische modifizierte Formel von
Lachaussee, und zwar


1 r
iv = (V„ -Vd _5) + 0,8 (Vd + 5 -Vd)


2Ti L


Da der geschätzte k-Betrag kleiner als der wirklich zu erwartende Betrag ist
(Ti/Ta ist kleiner als T2/T1 = k), wird durch diese Formel errechneter Zuwachs
grösser als der tatsächliche Zuwachs, weshalb auch an diesem Platz jene Praxis,
derengemäss man den Rindenzuwachs vernachlässigt, angebracht ist.


8. Im Plenterwald dürfte zu keiner Verschiebung der Massentariflinie kommen.
Beim gleichaltrigen Wald und Übergangstypen jedoch besteht die Verschiebung
der Höhenkurve, der Formfaktor ändert sich ebenfalls, weshalb auch die
Verschiebung der Massentariflinie besteht. Bei der Anwendung der Formel von
Lachaussee für die Berechnung des Volumenzuwachses wurde die Komponente des
Volumenzuwachses, die sich als Folgeerscheinung dieser Verschiebung ergibt, nicht
berücksichtigt.
* Anmerkung: In unserem Beispiel erhielten wir, dass das Verhältnis Ti/T von der Durchmessersiufe
unabhängig ist. Kann dies generalisiert werden? Zu diesem Zweck wäre es nötig, Forschungen in
Beständen verschiedener Betriebsformen und Betriebszieltypen (Plenterwald, schlagweiser Hochwald,
Mischwälder, usw.) durchzuführen.