DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 26     <-- 26 -->        PDF

DK 634.0.114.35:634.0.160.2


PRILOG POZNAVANJU SASTAVA OTPADA LIŠĆA (IGLICA) DRVEĆA
U NEKIM ŠUMSKIM FITOCENOZAMA NA PODRUČJU KRŠA
ZAPADNE HRVATSKE


Mgr. ing. J. MARTINOVIĆ


Iz Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu"


Posvećeno uspomeni akademika
Milana Anića


UVOD


Biološko kruženje mineralnih elemenata i dušika jedno je od najvažnijih
pitanja problema međusobnog odnosa između šumske vegetacije i šumskih tala
i taj proces najjasnije ocrtava granicu i izražava suštinu šumskih biogeocenoza.
Pod biološkim kruženjem podrazumijevamo (Rodin i Bazilevič 1965) ulaženje
elemenata iz tla i atmosfere u žive organizme, biokemijsku sintezu i tvorbu
novih složenih spojeva i vraćanje elemenata u tlo s jednogodišnjim otpadom
odumrlih dijelova organske tvari i sa potpunim odumiranjem organizama
uključenih u biogeocenozu. Pri tome vrlo važno mjesto u sistemu biološkog
kruženja zauzima godišnji ciklus definiran obimom elemenata kojeg biljke u
toku godine uzimaju iz tla, zadržavaju u sebi i vraćaju tlu.


Nedvojbeno šumsko gospodarsko značenje biološkog kruženja kao i neophodnost
da se ovaj proces proučava leži u činjenici da s jedne strane od procesa
biološkog kruženja materija direktno zavisi produktivnost šumskog drveća
i sastojina i s druge strane da se svaka šumsko-gospodarska mjera odražava
na te procese. Vrijedi u nešto pojednostavnjenom izrazu ovo pravilo: veća
masa biogenih elemenata i veća brzina kruženja proizvode veću fitomasu i
obratno: smanjenje mase biogenih elemenata i brzine kruženja uzrokuje smanjenje
produkcije drvne mase i prirasta šumskog drveća. Šumsko drveće zavisno
o svojim biološkim osobinama, ekološkim uvjetima i drugim faktorima,
različito se ponaša u procesu biološkog kruženja (dušika i mineralnih elemenata),
koji teče najvećim dijelom u sistemu tlo—biljka—otpad—prostirka—tlo.
U tom ponašanju najvećim je dijelom i izvor postojećih razlika u proizvodnoj
vrijednosti i meliorativnoj sposobnosti s obzirom na plodnost šumskih tala pojedinih
vrsta šumskog drveća. Može se slobodno reći da se danas sve mjere za
racionalnije iskorištavanje energetskih izvora s kojima tlo učestvuje u šumskoj
proizvodnji, trebaju temeljiti u najvećoj mogućoj mjeri na poznavanju procesa
biološkog kruženja.


* Ovaj rad financirali su Savezni fond za financ. nauč. djelatnosti, Republički
fond za naučni rad i Poslovno udruženje šum. privred. organizacija, Zagreb.
452
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Pojedina pitanja iz kompleksa biološkog kruženja privlačila su pažnju
istraživača već u drugoj polovini XIX vijeka. Najpoznatija su iz tog perioda
istraživanja Ebermayer a (1876) koja su išla za tim da se ustanove količine
elemenata koje iz tla izvlači šumska vegetacija, zadržava u sebi i vraća
tlu s godišnjim otpadom. Za posljednjih 20 godina ova su se istraživanja veoma
proširila u velikom broju zemalja. I onako živ interes za proučavanja biološkog
kruženja na području šumske proizvodnje (Zonn, Ovinghton, Bazilevič,
Remezov i dr.), još je više potaknula posljednjih godina Internacionalna biološka
unija (International Union of Biological Sciences — IUBS) putem međunarodnog
biološkog programa (1966—1970), sa zadacima da ova istraživanja
pronađu putove povišenju biološke produktivnosti biogeocenoza u cijelom svijetu.
Razumljivo je stoga što smo i mi u okviru pedološke komponente tipoloških
proučavanja šuma i šumskih staništa, koja se u Hrvatskoj vrše po ranije
opisanom sistemu (S. Bertović 1961), pristupili posljednjih godina proučavanju
nekih pitanja biološkog kruženja. Zasada smo obratili pažnju prikupljanju podataka
o mjestu i ulozi glavnih vrsta drveća u procesima biološkog kruženja
u našim, gospodarski najvažnijim, šumskim fitocenozama.


U ovom radu doneseni su prvi rezultati naših istraživanja koji se odnose
na sastav otpada lišća (iglica) u nekim šumskim zajednicama bukve te bukve
i jele na području Velebita, V. Kapele i Viševice.


ZADATAK I METOD RADA


Jedna od najvažnijih stavki u bilanci biološkog kruženja kada se radi o
šumi i šumskom drveću je godišnji otpad lišća (iglica). O količini i sastavu otpada
lišća zavise brojni procesi u tlu a u znatnoj mjeri i njegova plodnost. Poznavanje
sastava otpada lišća šumskog drveća u pojedinim ekološkim uvjetima
od velike je praktične koristi u izboru vrsta drveća pri podizanju šumskih
kultura, u obnovi šuma prirodnim putem posebno kod primjene mjera za oblikovanje
sastojina s obzirom na smjesu drveća, kao i kod drugih mjera u intenziviranju
šumske proizvodnje. Nas je zanimalo da utvrdimo procentualno učešće
N, P, K, Ca i Mg tih vrlo važnih biogenih elemenata u otpadu lišća (iglica)
bukve, jele, gorskog javora i gorskog brijesta u zajednici Fagetum croat. abietetosum
Horv. kao i procentualno učešće ovih elemenata u otpadu lišća bukve
u zajednicama Fagetum croat. subalpinum Horv., Fagetum croat. montanuvi
Horv. i Fagetum croat. seslerietosum Horv. Pored toga određen je i sadržaj
pepela u otpadu lišća (iglica). U metodičkom pogledu pridržavali smo se uputa
sadržanih u radu Remezov, Rodin, Bazilevič (1963). Uzroci otpada sa svih objekata
istraživanja sabrani su u razdoblju od 28. X do 14. XI 1967. Vremenske
prilike za ova istraživanja bile su vrlo povoljne. U periodu glavnog otpada lišća
i uzimanja uzoraka nije bilo većih oborina. Uzeti uzorci odmah su sušeni
na zraku a potom u susioniku sa 105" C. Sadržaj dušika u otpadu odredili smo
metodom Kjeldahla, a sadržaj fosfora, kalija, kalcija i magnezija spaljivanjem
biljnog materijala mokrim postupkom sumpornom i perklornom kiselinom.
Iz ovog je ekstrakta određen fosfor kolorimetrijski a ostali elementi plamenfotometrijski.
S mnogo pažnje i truda laboratorijski rad obavila je prof. Nada
Pezdir c suradnik Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom.
Rad na terenu je obavljen sa više ponavljanja (tab. 1) pri čemu smo unutar
jasno definiranih šumskih fitocenoza težili da objekti istraživanja budu sastojine
što jednoličnije u pogledu sklopa i obrasta te pedoloških uvjeta. Svi su
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 28     <-- 28 -->        PDF

uzorci sabrani u grupama drveća koje krošnjama potpuno zastiru površinu tla.
Unutar područja pojedinih klimazonalnih šumskih fitocenoza također su na
različitim tipovima tala provedena istraživanja o količini i sastavu otpada. Rezultate
tih istraživanja razmotrit ćemo na drugom mjestu*.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA


Nakon pregleda šireg područja istraživanja ograničenog pravcima Štirovača—
Lešće—Viševica—Senjsko Bilo odabrano je za istraživanje 18 primjernih
objekata. Nazivi lokaliteta i neki podaci o položaju primjernih objekata
prikazani su u tab. 5.


Klimatske prilike okoliša primjernih objekata mogu se samo približno
predočiti podacima područnih, dosta udaljenih, meteoroloških stanica. Da dobijemo
općeniti uvid u klimatske prilike našeg područja, poslužit ćemo se podacima
meteoroloških stanica Zavižan, Senj, Crikvenica, što ih je za razdoblje
1948—1960. obradio Kirigi n (1968). Prema navedenom autoru u predjelima
iznad 1200 m prevladava hladna snježna šumska klima čije su osnovne karakteristike
da je mjesečna temperatura najhladnijeg mjeseca niža od —3" C, a
temperatura najtoplijeg mjeseca je ispod 22° C ali su ipak četiri mjeseca s temperaturom
iznad 10° C. Tlo je pokriveno dugotrajnim snježnim pokrivačem.
Obilno oborina ima kroz cijelu godinu, ali najsuši dio godine pada u toplo godišnje
doba. Izražen je sporedni maksimum oborina u proljeće (travanj), dok
se glavni i veoma izraženi maksimum pojavljuje u jesen (studenti). Područje
između 400—1200 m nadmorske visine u kojem se nalazi veliki broj naših ploha
(15 od ukupno 18) ima karakteristike toplo umjerene klime. Temperatura
najhladnijeg mjeseca kreće se između —3 i 1,8° C. Ljeta su svježa sa mjesečnom
temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22° C. Oborine su jednoliko razdijeljene
na cijelu godinu, a najsuši dio padne u toplo godišnje doba. Sporednom
maksimumu oborina u početku toplog dijela godine (travanj) pridružuje
se glavni maksimum oborina u kasnoj jeseni (studeni) koji je znatno veći od
sporednog. Oba područja prema utvrđenom indeksu efektivnosti oborina ubrajaju
se u perhumidnu klimu (P/E sL 128).


Podatke o pedološkim značajkama istraživanih objekata donosimo grupirane
prema šumskim fitocenozama.


1. Fagetum croat. subalpinum Horv. uz bukvu (Fagus silvatica) kao glavnu
vrstu pojedinačno se nalazi i gorski javor (Acer pseudoplatanus). U prizemnom
rašću ističu se Adenostyles alliariae i Ranunculus platanifolius. Tla pripadaju
tipu smeđeg tla na vapnencu sa vrlo visokim sadržajem muli humusa.
Osnovni podaci o ovim tlima prikazani su u tab. 1.
2. Fagetum croat, abietetosum Horv. Glavnim vrstama bukvi (Fagus silvatica)
i jeli (Abies alba) pridruženi su u manjim grupama ili pojedinačno gorski
javor (Acer pseudoplatanus) i gorski brijest (Ulmus montana). Na istraživanim
objektima zastupljeni su facijes sa Petasites albus i facijes typicum.
Tla pripadaju uglavnom smeđem tlu na vapnencu a manje su zastupljeni (ploha
3 i 8) prelazi prema ilimeriziranom tlu. Neki podaci o svojstvima tala prikazani
su u tab. 2.
* Kod terenskih radova u određivanju šumskih fitocenoza pružio mi je veliku
pomoć drug ing. Z. P e 1 c e r, pa mu se i ovdje toplo zahvaljujem.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 31     <-- 31 -->        PDF

3. Fagetum croat. montanum Horv. Pored bukve (Fagus silvatica) u plohi
17. pojedinačno dolazi i javor gluhać (Acer obtusatum) dok se u prizemnom
rašću ističe Mercurialis perennis. U sloju drveća na plohi 16 zastupljena je čista
bukva. Tlo u plohi 16 pripada tipu smeđeg tla na dolomitu a u plohi 17 tipu
smeđeg tla na dolomitiziranom vapnencu. Osnovni podaci o ovim tlima doneseni
su u tab. 3.
4. Fagetum croat. seslerietosum Horv. U sloju drveća pored bukve (Fagus
silvatica) pojedinačno je zastupljen i javor gluhać (Acer obtusatum). U sloju
prizemnog rašća ističe se Sesleria autumnalis koja gusto obrašćuje tlo. Na
istraživanim plohama u ovoj zajednici zastupljena su ova tla: smeđe tlo na vapnencu
(ploha 13), smeđe ilimerizirano tlo na vapnencu (ploha 14) i duboka posmeđena
rendzina na dolomitu (ploha 15). Na neke osobine ovih tala ukazuju
podaci u tab. 4.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Podaci o postotnom sadržaju dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija
u otpadu lišća (iglica) u opisanim uvjetima istraživanja prikazani su u tab. 5
a njihove srednje vrijednosti na slici 1. Već sama činjenica da su dobiveni podaci
prvi te vrste sa područja zapadne Hrvatske upućuje na potrebu velikog
opreza u diskusiji i pri donošenju zaključaka.


Ne malo ograničenje u diskusiji predstavlja i činjenica da je u nekim slučajevima
proveden relativno mali broj određivanja (na primjer za brijest te
bukvu u pretplaninskoj šumi bukve). Nadalje isto značenje imaju i u manjem
broju slučajeva utvrđene znatne razlike između pojedinih određivanja, na primjer
sadržaj fosfora u otpadu lišća bukve u zajednici Fagetum croat. montanum
Horv. No unatoč navedenih ograničenja postigla su provedena istraživanja
važne rezultate za našu šumarsku nauku i praksu.


1. Postotni sadržaj otpada lišća u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv.
Prema podacima srednjih vrijednosti (slika 1) najveći postotni sadržaj dušika
u otpadu lišća (iglica) ima jela (1,50), zatim brijest (1,37) i javor (1,21) a
na posljednjem mjestu stoji bukva (0,80). Po sadržaju fosfora na prvom je mjestu
jela (0,12), zatim dolaze brijest (0,09), javor (0,07) i na posljednjem mjestu
bukva (0,05). Kalija najviše sadrži brijest (0-77) zatim jela (0,37), javor (0,22)
i bukva (0,21). S obzirom na sadržaj kalcija utvrđen je ovaj redoslijed: brijest
(4,05), javor (2,55), bukva (1,82) i jela (1,43). Najviše magnezija sadrži javor
(0,27) a zatim dolaze brijest (0,24), jela (0,14) i bukva (0,14). Podaci o postotnom
sadržaju biogenih elemenata u otpadu lišća ukazuju da u istraživanim
uvjetima unutar zajednice Fagetum croat. abietetosum Horv. postoje dosta značajne
razlike između pojedinih vrsta drveća. U istraživanim se uvjetima utvrđene
razlike u najvećoj mjeri mogu pripisati prirodnim (biološkim) svojstvima
proučavanih vrsta drveća.


Premda su istraživanja provedena u pojednakim ekološkim, a s obzirom
na zastrtost površine tla krošnjama i sastojinskim uvjetima nesmije se kod
ocjene rezultata istraživanja ispustiti činjenica da javor i brijest dolaze u sastojinama
kao pojedinačna stabla ili manje grupe stabala, dok su bukva i jela
glavne vrste drveća. Sa šumarskog gledišta važna je činjenica da najmanji postotni
sdržaj N, P, K i Mg u otpadu lišća sadrži bukva dok Ca manje od bukve
sadrži jedino jela. Gorski javor sadrži N, P i K više od bukve a manje od bri
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 34     <-- 34 -->        PDF

SADRŽAJ ELEMENATA U OTPADU LIŠĆA (IGLICA)
DRVEĆA U ŠUMSKIM FITOCENOZAMA ZAPADNE
HRVATSKE (u % suhe "tvari pri 105° C)


o ^"
r^ t


1 bukva (Fagus syli/atica) u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv.
2 jela (Abies alba) u zajedn;ci Fagetum croat. abietetosum Horu.
3 gorski javor (Acer pceudoplatanus) u zajednici Fagetum croat. abieietosum Horv.
4 gorski brijest (Ulmus montana) u zajednici Fzgetum croat abietetosum Horu
5 bukva (Fanus sytvatica) u zajednici Fagetum croat. subalpmum Horu
6 bukva (Fagus sytvatica) u zajednici Fagetum croat montanum Horu.
7 bukva (Fagus sytvatica) u zajednici Fagetum croat. seslerietosum Horv.


I« ü P 1« E]C DH8
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 35     <-- 35 -->        PDF

jesta i jele. Od svih istraživanih vrsta jela sadrži najviše N i P, brijest Ca i K
a gorski javor Mg. U cjelini uzevši najveće razlike pokazuju istraživane vrste
drveća u pogledu postotnog sadržaja Ca i K u otpadu lišća (iglica).


2.
Postotni sadržaj nekih biogenih elemenata u otpadu lišća bukve
u različitim šumskim fitocenozama
Naša istraživanja su obuhvatila zajednice: Fagetum croat. subalpinum
Horv., Fagetum croat. abietetosum Horv., Fagetum croat. montanum Horv. i
Fagetum croat. seslerietosum Horv. Dobiveni rezultati (tab. 5 i slika 1) pokazuju
da između pojedinih zajednica postoje razlike u postotnom sadržaju određivanih
biogenih elemenata u otpadu lišća bukve. Te su razlike za pojedine
elemente veoma različite. Tako s obzirom na sadržaj N i P razlika praktički
i nema, odnosno one su minimalne. Najviši postotni sadržaj dušika ima otpad
lišća bukve u zajednici Fagetum croat. subalpinum Horv. (0,85) a zatim dolaze
zajednice Fagetum croat. montanum Horv. (0,83), Fagetum croat, seslerietosum
Horv. (0,81) i Fagetum croat. abietetosum Horv. (0,80). Fosfora najviše sadrži
otpad lišća bukve u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv. (0,05)
dok je njegov sadržaj u ostalim proučavanim zajednicama jednak (0,04). Značajne
razlike pokazuje sadržaj kalija u otpadu lišća. Najveći postotni sadržaj
kalija nalazimo u zajednici Fagetum croat. seslerietosum (0,22) a zatim dolaze
Fagetum croat. abietetosum Horv. (0,21), Fagetum croat. subalpinum Horv.
(0,16) i Fagetum croat. montanum Horv. (0,13). Kalcija najviše sadrži otpad
lišća bukve u zajednici Fagetum croat. subalpinum Horv. (2,20) a zatim u zajednicama
Fagetum croat. seslerietosum Horv. (1,91), Fagetum croat. montanuni
Horv. (1,85) i Fagetum croat. abietetosum (1,82). Unutar istraživanih šumskih
fitocenoza najveće su razlike u postotnom sadržaju Mg u otpadu lišća bukve. Na
prvom mjestu prema postotnom sadržaju Mg u otpadu lišća bukve stoji zajednica
Fagetum croat. montanum Horv. (0,26) a zatim dolaze Fagetum croat.
seslerietosum Horv. (0,18), Fagetum croat. abietetosum (0,14) i Fagetum croat.
subalpinum Horv. (0,12).


3.
Praktično šumarsko značenje rezultata istraživanja
Procentualni sadržaj biogenih elemenata u otpadu lišća jedan je od izmjerljivih
pokazatelja na osnovu kojeg možemo ocijeniti stupanj meliorativnosti
pojedinih vrsta drveća u odnosu na trofičnost (kemijsku plodnost) šumskih
tala. U uvjetima perhumidne klime koja je karakteristična za područje istraživanih
šumskih fitocenoza ispiranje iz tla biogenih elemenata a posebno baza
jedan je od osnovnih procesa u tlu. Taj je proces uvjetovan descedentnim tokom
oborinskih voda i drugim činiocima a vrlo je štetan s gledišta plodnosti
tla. Djelovanjem procesa ispiranja premještaju se b-ogeni elementi najprije iz
viših u niže horizonte i slojeve tla a potom se zauvijek gube iz tla. U suprotnom
pravcu svojom životnom aktivnošću djeluje šumsko drveće. Biljke iz različitih
slojeva tla adsorbiraju korijenjem biogene elemente i putem otpada ih
vraćaju na površinu tla. Količine biogenih elemenata koje se ovim putem vračaju
tlu zavise o čitavom nizu faktora kao što su biološke osobine vrste drveća
te ekološki uvjeti i druga svojstva šumskih sastojina. Otpad lišća kao i ukupni
otpad predstavljaju svojevrsnu gnojidbu šumskih tala potrebnim biogenim


461
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 36     <-- 36 -->        PDF

elementima i to najčešće u takvim odnosima biogenih elemenata koji biljkama
najbolje odgovaraju. Razumije se da se u svim uvjetima putem otpada ne osiguravaju
biljkama potrebne količine biogenih elemenata već je taj manjak
potrebno namiriti dodavanjem mnieralnih hraniva. Međutim to je specifična
mjera koju ovdje ne ćemo razmatrati. Po našem je mišljenju na području istraživanih
šumskih fitocenoza za sada mnogo važniji zadatak pronalaženje optimalnih
odnosa u pogledu vrsta drveća u cilju povećanja šumske produkcije
i povećanja plodnosti šumskih tala. S ovog gledišta imaju rezultati naših istraživanja
sasvim određeno značenje. Rezultati istraživanja pokazuju da javor
i brijest u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv. u odnosu na jelu i bukvu
sadrže i do nekoliko puta veći procentualni sadržaj Ca, Ka i Mg u otpadu
lišća. Javor i brijest u istraživanim uvjetima u mnogo većoj mjeri od jele i
bukve suzbijaju procese ispiranja Ca, Ka i Mg i u tom se pogledu mogu smatrati
posebno meliorativnim vrstama. Zbog toga ove vrste, kod šumsko tehničkih
mjera, uključiv tu i osnivanje šumskih kultura na istraživanom području
treba podržavati i unašati u šumske sastojine. Na veliku meliorativnu vrijednost
javora i brijesta upućuje i relativno visok procentualni sadržaj pepela
u otpadu lišća, kao i opažanjima utvrđena činjenica da se otpad lišća ovih vrsta
u istraživanim uvjetima brzo mineralizira.


ZAKLJUČCI


Na osnovu rezultata do sada provedenih istraživanja o postotnom sadržaju
N, P, K, Ca i Mg u otpadu lišća bukve, jele, javora i brijesta u nekim
šumskim fitocenozama na kršu zapadne Hrvatske mogu se donijeti ovi zaključci:


1. U približno jednakim ekološkim i drugim uvjetima u zajednici Fagetum
croat. abietetosum Horv. proučavane se vrste drveća međusobno znatno razlikuju
u pogledu postotnog sadržaja N, P, K, Ca i Mg u otpadu lišća (iglica).
Vrste drveća prema srednjoj vrijednosti procentualnog sadržaja određivanih
elemenata u otpadu lišća imaju ovaj redoslijed:
N — jela (1,50), brijest (1,37), javor (1,21), bukva (0,80)
P — jela (0,12), brijest (0,09), javor (0,07), bukva (0,05)
K — brijest (0,77), jela (0,37), javor (0,22), bukva (0,21)
Ca — brijest (4,05), javor (2,55), bukva (1,82), jela (1,43)
Mg — javor (0,27), brijest (0,24), jela (0,14), bukva (0,14).


2. Otpad bukovog lišća u bukovim sastojinama podjednakih pedoloških
uvjeta (grupa smeđih tala na vapnencima i dolomitima), a u različitim klimatogenim
fitocenozama razlikuje se prema postotnom sadržaju N, P, K, Ca i Mg
Među pojedinim fitocenozama te su razlike znatno veće u pogledu K, Ca i Mg a
vrlo male s obzirom na P i N. Prema srednjoj vrijednosti procentualnog sadržaja
određivanih elemenata u otpadu lišća bukve imaju proučavane šumske
fitocenoze ovaj redoslijed:
N
— Fagetum croat. subalpinum Horv. (0,85), Fagetum croat. montanum
Horv. (0,83), Fagetum croat. seslerietosum Horv. (0,81) i Fagetum croat.
abietetosum Horv. (0,80).


462
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 37     <-- 37 -->        PDF

P — Fagetum croat. abietetosum Horv. (0,05), Fagetum croat. subalpinum
Horv. (0,04), Fagetum croat. montanum Horv. (0,04) i Fagetum croat.
seslerietosum Horv. (0,04).


K — Fagetum croat. seslerietosum Horv. (0,22), Fagetum croat. abietetosum
Horv. (0,21), Fagetum croat. subalpinum Horv. (0,16) i Fagetum
croat. montanum (0,13).


Ca — Fagetum croat. subalpinum Horv. (2,20), Fagetum croat. seslerietosum
Horv. (1,91), Fagetum croat. montanum Horv. (1,85), i Fagetum
croat. abietetosum Horv. (1,82).


Mg — Fagetum croat. montanum Horv. (0,26), Fagetum croat. seslerietosum
Horv. (0,18), Fagetum croat. abietetosum Horv. (0,14) i Fagetum croat.
subalpinum Horv. (0,12).


3. Prema podacima o postotnom sadržaju određivanih elemenata u otpadu
lišća u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv. i u pedološkim uvjetima
koje karakterizira grupa smeđih tala na vapnencima imaju proučavane vrste
drveća različitu meliorativnu sposobnost s obzirom na trofičnost tla. Brijest i
javor u odnosu na jelu i bukvu imaju i do nekoliko puta veći postotni sadržaj
K, Ca i Mg u otpadu lišća. Kako je u istraživanim uvjetima jedan od osnovnih
pedodinamskih procesa ispiranje baza u tlu to je za suzbijanje ovog s gledišta
plodnosti tla štetnog procesa potrebno podržavati i unašati u šume kulture
javor i brijest kao meliorativne vrste sa visokim stupnjem biološke akumulacije
K, Ca i Mg.
4. Već su ova vrlo ograničena istraživanja o ulozi i mjestu nekih vrsta
drveća u procesu biološkog kruženja materija u našim šumama pokazala njihovu
veliku aktuelnost za šumsko tehničku praksu unapređenja šumske proizvodnje,
posebno reguliranja hranidbenog režima šumskih tala. Započeta istraživanja
potrebno je nastaviti i proširiti imajući pred očima za cilj pronalaženje
optimalnih odnosa obzirom na smjesu drveća u našim šumama. Da je
ovo fundamentalno pitanje u oblikovanju sastojina u prirodnim šumama i for
miranju šumskih kultura općenito za naše ekološke uvjete slabo poznato, ne
treba dokazivati.
LITERATURA


B e r t o v i ć, S., 1961.: Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa. Šumarski list
9—10, Zagreb.


Kirigin , B., 1968: Opis klimatskih prilika na području Šumskog gospodarstva
Senj.


Ovi ng ton, J. D., Ma dg wick, H. A. I., 1959.: The growth and composition of
natural stands of birch. I. Dry-matter production. Plant a Soil, 10, 3. II. The
uptake of mineral nutrients. Plant a soil, 10, 4.


R erne zov, N. P., Pogrebnjak , P. S., 1965.: Lesnoe počvovedenie, Moskva.


Remezov, N. P., Rodin L. E., B a z i 1 e v i č, N. I., 1963.: Metodičeskie ukazania
k izučeniju biologičeskogo krugovorota zolnih vešćestv i azota nazemnyh rastitelnyh
soobšćcstv v osnovnyh prirodnyh zonah umerennogo pojasa. Botaničeskij
žurnal tom 48, 6. Moskva.


Rodin , L. E. i Bazilevič , N. I., 1965.: Dinamika organičeskovo vesčestva i biologičeskij
krugovorot v osnovnyh tipah rastitelnosti. Moskva.


Zonn, S. V., K a y p ač e v s k i j, L. O., S t e f i n, V. V., 1963.: Lesnie počvi Kamčatki,
Moskva.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 38     <-- 38 -->        PDF

A STUDY OF THE COMPOSITION OF
LEAF(NEEDLE)FALL OF TREES IN CERTAIN FOREST
ASSOCIATIONS IN THE KARST AREA OF WESTERN CROATIA


Summary


The work represents a first contribution from the territory of Croatia to the
knowledge of the role and position of certain forest tree species in the process of
the biological circulation of matter in forest associations. The investigation includes
the determination of the percent content of N, P, K, Ca and Mg in the leaffall
of Beech, Fir, Maple and Elm. For the investigations in question were avaible 18
experimental areas in the region of western Croatia (the Mountains Velebit—
Kapela—Viševica) situated in Beech and Beech Fir forest associations. The soils
there belong to the group of brown soils lying on pure limestones and to a smaller
extent on pure dolomites. Within the zone of 400—1200m attitude a warm moderate
climate, while in the regions over 1200m a snowy forest climate is prevailing.
According to the established index of rainfall efficiency the whole region has a
perhumid climate (P/E > 128). Results of investigations are presented in Tab. 5
and their mean values in Fig. 1. On the ground of the investigations carried out
so far the following can be concluded:


1. In approximately equal ecological and other conditions in the association
Fagetum croaticum abietetosum Horv. the tree species studied differ considerably
from one_another in respect of the percent content of N, P, K, Ca, and Mg in leaf
(needle)fall. According to the mean value of percent content of the elements determined
in the leaffall the tree species have the following order of sequence:
N — Fir (1:50), Elm (1:37), Maple (1:21), Beech (0:90)
P — Fir (0:12), Elm (0:09), Maple (0:07), Beech (0:05)
K — Elm (0:77), Fir (0:37), Maple (0:22), Beech (0:21)
Ca — Elm (4:05), Maple (2.55), Beech (1:82), Fir (1:43)
Mg — Maple (0:27), Elm (0:24), Fir (0:14), Beech (0:14)


2. The Beech leaffall in Beech stands of equal soil conditions (the group of
brown soils on limestones and dolomites) and in various climatogenic associations
is differing as to its content of N, P, K, Ca and Mg. As to individual associations
these differences are considerably greater with respect to K, Ca and Mg, and very
small with respect to P and N. According to the present value of the percent content
of analysed elements in the Beech leaffall the investigated forest associations
have the following order of sequence:
N — Fagetum croat. subalpinum Horv. (0:85), Fagetum croat. montanum
Horv. (0:83), Fagetum croat. seslerietosum Horv. (0:81), and Fagetum
croat. abietetosum Horv. (0:80);


P — Fagetum croat. abietetosum Horv. (0:05), Fagetum croat. subalpinum
Horv. (0:04), Fagetum croat. montanum Horv. (0:04), Fagetum croat.
seslerietosum Horv. (0:04);


K — Fagetum croat. seslerietosum Horv. (0:22), Fagetum croat. abietetosum
Horv. (0:21), Fagetum croat. subalpinum Horv. (0:16), and Fagetum
croat. montanum Horv. (0:13);


Ca — Fagetum croat. subalpinum Horv. (2:20), Fagetum croat. seslerietosum
Horv. 1:91), Fagetum croat. montanum Horv. (1:85), Fagetum croat.
abietetosum Horv. (1:82);


Mg
— Fagetum croat. montanum Horv. (0:26), Fagetum croat. seslerietosum
Horv. (0:18), Fagetum croat. abietetosum Horv. (0:14), and Fagetum
croat. subalpinum Horv. (0:12).


3. According to data concerning the percent content of elements determined in
the leaffall in the association Fagetum croat. abietetosum Horv., and under soil
conditions characterized by a group of brown soils on limestones, the studied tree
species exhibit varying ameliorative capacities considering the nutrient status of
the soil. In relation to Fir and Beech, Elm and Maple possess an even many times
higher percent content of K, Ca, and Mg in the leaffall.
Taking into consideration that the leaching of bases in the soil represents an
essential pedodynamic process under the investigated conditions, it is necessary
to combat this harmful process — from the standpoint of soil fertility — by maintaining
and introducing into the forests and forest cultures Maple and Elm as ameliorative
species with high degree of biological accumulation of K, Ca, and Mg.