DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 13     <-- 13 -->        PDF

DK 634.0.23:634.0.174.7 Abies alba


PRILOZ! RJEŠAVANJU PROBLEMA O ODRŽAVANJU
I POMLAĐiVAN´JU JELE NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA


I. HISTORIJSKI PROFIL ANTROPOGENIH UTJECAJA*
J. ŠAFAR
Šume jele-bukve Jugoslavije a i čitavog Sredozemlja najbliže su moru na
području Gorskog kotara, pogotovo šumarija koje graniče sa submediteranom.
Budući da je u davnoj prošlosti Sredozemlje bilo važna raskrsnica svjetskih
putova i kolijevka civilizacije i kulture, šume navedenog područja Dinarida
bile su već tada blizu važnijih svjetskih tržišta. Poslije jakog ofoešumljenja i
smanjenja drvnog fonda u zonama termokserofitne i mezotermne vegetacije
primorskih obronaka, mješovite sastojine jele-bukve navedenog područja bile
su izloženije snažnijim utjecajima eksploatacije nego one u unutrašnjosti. I baš
na tom području u velikom broju predjela razvila se kriza održavanja jele i u
nemalom broju gospodarskih jedinica i šumarija slabo je podmlađivanje te četinjače.


Pojavljuje se pitanje: da li se navedene dvije činjenice mogu dovesti u vezu
kao posredan uzrok ili povod i posljedica, odnosno da li su negdašnje sječe
imale značajniji utjecaj na teksturni i strukturni sastav sastojina da su se razvile
bitnije promjene bioekološkog kompleksa toliko da su opstanak i podmlađivanje
jelovih sastojina sve više ugroženi? Odnosno, zašto se na jednom dijelu
Dinarida jela mnogo suši i, pogotovo, nedovoljno podmlađuje a u drugima
relativno se dobro održava i obilno obnavlja? Da bismo barem donekle na ta
pitanja mogli odgovoriti, posegnuli smo u davniju prošlost: prvenstveno na
temelju veoma dokumentirane Frančiškovićev e studije (1965.) i zatim
Bićanićeve (1951.) te članaka koje su objavili Kesterčanejc (1882.),
Radošević (1891., 1892.), Selak (1926.) i drugi.


Makar široko projektiran, ovaj naš rad nema pretenziju da dade historiju
tih šuma i šumskog gospodarenja. Za takav prikaz trebalo bi utrošiti mnogo
vremena u traganju po prvotnoj arhivskoj građi raznih naših a i inozemnih
historiografskih ustanova. Zadatak kakav smo si postavili u okviru bioekološkog
kompleksa pojava za temu »Problem održavanja i podmlađivanja jele«
jest da — na temelju prethodne radne hipoteze o poremetnji ukupne biogeocenoze
odnosno biohore izazvane uglavnom antropogenim utjecajima — utvrdimo
povode koji su u navedenom području negativno djelovali na razvitak
šumskih sastojina i tako vjerojatno doveli do pojave životne krize jele i slabog
podmlađivanja te četinjače. Možda bi se takvim postupkom došlo i do zakljue


* Sažetak iz izvatka predstudije izrađene u vezi s mojim nekoliko godina predlaganim
programom istraživanja u koja pisac ovih redaka nije uključen.
439
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ka ili barem pretpostavke: zašto se baš na tom području mnogo raširio moljac
jelovih iglica i zašto se jela u novije doba ne može oporaviti od njegovih štetnih
utjecaja.


1. Iskorišćavanje šuma
Velik dio površine Gorskog kotara bio je do XVII stoljeća u posjedu domaće
vlastele Frankopana i Zrinjskih koji su imali isključivo pravo trgovanja
drvom. Poslije fizičke likvidacije tih vlastela (1671.) i konfiskacije njihove imovine,
šume su komorsko dobro austrijskih careva, zatim države, veleposjeda i
zemljišnih zajednica, a nakon Oslobođenja postaju opća narodna imovina. Veća
iskorišćavanja šuma započeta su nakon izgradnje transverzalnih putova.


1.1 Saobraćajnice
Planine Dinarida oduvijek bile su velika barijera ne samo klimatska i hidrografska,
nego i saobraćajna. Ipak, već od rimskih vremena vodili su putovi
od primorskih luka u unutrašnjost. Budući da su Dinaridi najuži u području
Delnice—Fužine (Delnička i Fužinska vrata), tovari soli i drugih proizvoda
mnogo su se kretali baš kroz taj kraj.


U doba reformatorskih pokreta merkantilizma nastojalo se da se poveća
prekomorska trgovina, te je već u XVIII stoljeću izrađen projekt povezivanja
Beča s morem na potezu Dunav—´Kupa—kanal tunelom Brod n/K—Kraljevica.
Od tog i drugih projekata ostvaren je samo jedan: izgradnja (veoma nepovoljno
trasirane) Karolinške ceste Bakarac (Kraljevica)—Fužine—Mrkopalj—
Vrbovsko—Karlovac (1726—1732). Sudeći po situacijskom planu te ceste, na
zapadnom dijelu Gorskog kotara u XVII stoljeću nalazila su se naselja Fužine,
Lič, Mrkopalj, Lokve i Delnice.


Gotovo stoljeće kasnije dobro je istrasirana i valjano izgrađena Lujzinska
cesta Rijeka—Delnice—Karlovac (1803—1809) koja prolazi nekoliko kilometara
sjeverno od Fužina. Da se zaleđe još bolje poveže sa svjetskim prekomorskim
tržištima, poveća promet kroz riječku luku i smanji kroz tršćansku luku, izgrađena
je željeznička pruga Zagreb—Rijeka (1873—-1878), i tako je preko željezničke
pruge Zagreb—Zidani Most (1862) i dalje do Beča Jadransko more povezano
sa središtem Evrope. Te jake i solidne prometne žile omogućile su ne samo
eksploataciju šuma Gorskog kotara nego i veći izvoz slavonske hrastovine.


1.2 Zeljezarstvo
Veća iskorišćavanja šuma u planinskim krajevima započeta su u vezi s osnivanjem
i razvitkom rudarstva i metalurgije, i to već u doba vladanja hrvatskih
feudalaca: Lič g. 1683.; Čabar g. 1651. i, nakon bujične katastrofe, 1718—
1785; g. 1779. talionica u Crnom Lugu i manufaktura prerađivanja željeza u
Homeru kod Broda n/K. Zeljezarski proizvodi veoma mnogo su se izvozili:
uglavnom preko Bakra u Sredozemlje.


Za taljenje željeza i proizvodnju željeznih predmeta trošile su se velike
količine drvenog ugljena dobivenog uglavnom od bukovine. Zbog velikih sječa
i pustošenja šumskih sastojina u blizini naselja i na nižim položajima pojavila
se već tada bojazan da će se razviti goleti i bujice. Da se ta nepogoda spriječi,
šumskim redom g. 1767. izdani su strogi propisi o reguliranju sječe.


440
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 15     <-- 15 -->        PDF

1.3 Staklarstvo
Snažan razvitak proizvodnje predmeta od stakla utjecao je da se mnogo
sjekla bukva. Naime, za dobivanje stakla bila je potrebna pepeljika (potaša)
koja se u planinskim krajevima dobivala od bukovine. Sudeći po pisanim dokumentima,
pepeljika se vjerojatno više pravila na području Vojne Krajine
nego u Gorskom kotaru. Taj se proizvod i izvozio i upotrebljavao u našim krajevima.


Već g. 1729. osnovana je radionica stakla kod Crnog Luga, a g. 1766—1811.
radila je staklana u Sušici kod Vrbovskog. Poslije francuske okupacije posluju
dvije staklane: u Lokvama i Mrzloj Vodici. Za proizvodnju pepeljike bile su
potrebne ogromne količine bukovine. Toponimija na Dinaridima donekle podsjeća
na postojanje takvih radionica, npr. Pepelarnica na Drgomlju kod Delnica
i na Miškovici iznad Krivog Puta, Glažuta (od Glashütte).


1.4 Eksploatacija
Počeci većih sječa u zapadnom dijelu Gorskog kotara ne mogu se odrediti
na temelju starih zapisa o prometu drvom u razvijenijim lukama: Bakar
(XV st.), Senj (XVII/XVIII st. i prije), Kraljevica (XVII st.), Rijeka (XIX st.),
jer su se sječe obavljale i u tada gustim šumama submediteranskog područja.
Potkraj XIX stoljeća Senjani su dobili pravo da sijeku drvo u šumama čak oko
Brinja i Modruša. Uzgred spominjemo da je potkraj XVIII stoljeća i početkom
XIX stoljeća Bakar imao preko dva i pol puta više stanovnika nego Zagreb.
Može se pretpostaviti i na temelju dokumenata zaključiti da je drvo u lučkom
prometu bilo jedan od najvažnijih predmeta prekomorske trgovine. Iz Rijeke
su se u XIX stoljeću izvozili bordonali, sitnija tesana i cijepana građa, oblo
drvo, piljena i brodska građa, hrastova i bukova dužica.


Sve do konca XVI stoljeća Gorski kotar su pokrivale prašume jer se tek
u XVII stoljeću spominju neka naselja. Eksploatacija šuma, dakle, započinje
u vezi s proizvodnjom ugljena za potrebe željeza (XVII st.) i s proizvodnjom pepeljike
za potrebe staklana (XVIII st.). Sječe su se povećale poslije izgradnje
pilana i većih putova (XVIII st.), osobito nakon otvaranja Lujzinske ceste (početak
XIX st.) i željezničke pruge (druga polovica XIX st.), pogotovo poslije I.
svjetskog rata.


Za područje gdje se jela danas najviše suši i slabo podmlađuje, navodi
Kerstenčane k ovo: naredba o čuvanju šuma izdana za teritorij napoleonske
Ilirije vrijedila je i za fužinske šume; baš u tim šumama trgovci su činili
velike štete jer šumarsko osoblje nije vršilo svojih dužnosti; tome su krivi i
žitelji jer su palili ugljen, vapno i pepeljiku bez ograničenja; drvo se sjeklo i
izvozilo po volji; istraživanja u fužinskom arhivu pokazala su da su kupci, drvotršci
i žitelji svoja prava i povlastice zlorabili; zato je francuska vlast izvršila
temeljitu reorganizaciju šumarskog osoblja na fužinskom dobru; poslije sedam
godina francuske vlasti, Austrija je ukinula sve pa i korisne odredbe napoleonske
Ilirije.


2.5 Ručna izrada drva
Ne uzimajući u obzir upotrebu drva za domaće potrebe malobrojnog žiteljstva,
u doba dok nisu bile izgrađene glavne saobraćajnice šuma se nije mnogo
iskorišćavala. Izrađivali su se i na tovarnoj stoci iznosili lakši sortimenti:


441
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 16     <-- 16 -->        PDF

dužica, krovna daščica, vesla, manji jarboli, kolarska građa, obruči, gredice,
motke, kolje. Drvo se najviše izrađivalo za proizvodnju ugljena i zatim pepe-
Ijike. Kad su se prema moru izgradili bolji putovi, izrađivali su se veći i teži
sortimenti: obla građa (trupci, jarboli), cijepana građa, tesana građa (bordonali
dužine 7—11 m), izvozilo se i ogrjevno drvo. Kad se pronašao postupak za impregniranje
bukovine, mnogo se izrađuju bukovi pragovi. Kasnije, kad se usavršila
metoda kemijske prerade listača, bukovina se izrađuje i za proizvodnju
celuloze.


1.6 Mehanička prerada drva
Razmjerno mala udaljenost od privredno razvijenijih zemalja evropskog
Zapada utjecala je da se na području sjevernih Dinarida Hrvatske razmjerno
vrlo rano razvila mehanička prerada drva. Prva pilana osnovana je g. 1428. na
potoku Dubračina kod Crikvenice; kasnije, na Rječini pokraj Rijeke; na Čabranki
g. 1651., na Kupici i Kupi nedaleko Broda na/K odnosno Delnica g.
1770. U području šumskog bazena Fužine—Lokve prve pilane osnovane su također
veoma rano: u lokvama g. 1685, u Fužinama g. 1762. i 1792.


Ukupno na području zapadnohrvatskog visočja poslovalo je u drugoj polovici
XVIII stoljeća oko 10 pilana na vodeni pogon. Njihova energija iznosila
je oko 60 HP, a godišnji kapacitet pogona bio je oko 7.400 m;! jelove i smrekove
građe i oko 2.000 m3 bukove. Broj pilana na vodeni pogon u području bazena
Fužine—Lokve naglo se povećava oko polovine XIX stoljeća. Prva veća pilana
na parni pogon osnovana je u Lokvama g. 1874. Dakle, iskorišćavanje četinjača
za preradu bilo je tada veoma maleno.


2. Spaljivanje bukovine
Bukva je nekad bila malo vrijedna vrsta drveća. Njeno drvo upotrebljavalo
se uglavnom za ogrjev i izradu vesala. U doba vrlo rijetke mreže osnovnih
saobraćajnica i nepostojanja boljih šumskih putova iznošenje i prevoženje
drva bio je težak i skup posao, trgovina drvom bila je slabo razvijena, pa se
ogrjevno drvo iz Gorskog kotara tada malo izvozilo u primorje i neznatno otpremalo
preko morskih luka na inozemna tržišta. Mnogo je ekonomičnije bilo
prenošenje i prevoženje kemijski i fizikalno prerađene bukovine, jer takve
prerađevine u odnosu na njihovu specifičnu vrijednost imaju mnogo manju
težinu i manji obujam nego neprerađeno drvo. Kao i u mnogim drugim krajevima,
ne samo naše zemlje nego i inozemstva, bukovina se u neprerađenom
stanju trošila uglavnom kao ogrjev, a najracionalniji postupak eksploatacije
bukve bio je pretvorba drva u ugljen i pepeo koji su se mogli lagano i jeftino
iznositi, prevoziti i eksportirati.


2.1 Potrošnja u domaćinstvima
Broj domaćinstava u naseljima Gorskog kotara bio je u doba feudalnog
gospodarstva a i u doba merkantilističkih i revolucionarnih pokreta razmjerno
veoma malen. Naseljenost (s njom i krčenje šuma) povećava se poslije izgradnje
Karolinške ceste. U pisanim dokumentima prva se poznata naselja spominju
u XVII stoljeću, prvenstveno ona u dolini Čabranke i Kupe te u blizini
submediterana. Kad su otvorene bolje cestovne saobraćajnice i željeznička pru


442
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ga između Jadranskog mora i panonskih nizina, razvijeniji tokovi privrede
utjecali su da se povećalo pučanstvo, povećala se potrošnja ogrjevnog drva, pa
se bukva više sjekla. Otvorena ognjišta trošila su velike količine bukovine.
Zbog teškoća iznošenja drva ljudskom snagom, tovarnom i teglećom stokom i
zbog nedovoljnog ili nikakvog šumskog reda, bukva se najviše sjekla blizu naselja.


Tako se povećavao omjer jele u arealu bukve pokraj nastamba, većih saobraćajnica
i putova, najprije u nižim predjelima oko iskrčenih kraških polja
a zatim na višim položajima.


2.2 Ugljenarenje
Da se u šumama Gorskog kotara mnogo proizvodio drveni ugljen, svjedoče
pisani dokumenti, usmena predaja i ostaci starih kopišta u nekim, sastojinama.
Okruglasta udubljenja sa zatamnjenom zemljom našli smo na tlima silikatne
podloge, npr. u predjelu Brloško pokraj Fužina. Takvih starih kopišta ima i na
zapadnim položajima Risnjaka. Po zapisima može se pretpostaviti da se na području
Platka (iznad Grobničkog polja, nedaleko Rijeke), znatno sjekla i jela,
a na području Suhog, odakle se nije mogla lako otpremati duga i teška građa,
više se iskorišćavala bukva.


Prerada drva u ugljen bila je toliko razvijena da se, npr. godine 1853., iz riječke
luke izvezlo 38.506 centi drvenog ugljena, a u toku 20-godišnjeg razdoblja
1839—1859. iznosila je godišnja količina utovarenog ugljena 40—77 hiljada košara.
Skladišta drvenog ugljena izgrađena su u Bakarcu već u XVIII stoljeću, a u Bakru
u XIX stoljeću. Makar se ugljen vjerovatno proizvodio i u primorskom pojasu,
tolike količine nisu se mogle dobaviti samo iz mediteranskog područja (na 800—
1000 m n. v. iznad Crikvenice velik predjel u kojemu se nalaze sastojine jele-bukve
vjerojatno je po tom proizvodu dobio toponim Ugljevarica). Potražnja za drvenim
ugljenom povećala se u vezi s bržim razvitkom metalurgije, osobito talionica
i ljevaonica željeza.


Utvrđeno postojanje rudarstva i prerade željeza u Gorskom kotaru upućuje
na činjenicu da se drveni ugljen ne samo izvozio, nego se upotrebljavao
i u domaćoj radinosti i metalurgiji: u kovačnicama, osobito uzduž Karolinške
i Lujzinske ceste (za kolarstvo, stočnu spregu, alat za poljoprivredne, obrtničke,
šumske, rudničke i druge potrebe), za taljenje željezne rudače i izradu željez
zarskih proizvoda.


Sječa bukve za proizvodnju ugljena bila je toliko rasprostranjena da su te
zahvate morali regulirati i propisi. Već g. 1767. Šumskim redom je određeno:
bez posebnog odobrenja Direktorija u Bakru (pod kojim je bio i dio teritorija
Gorskog kotara, u Fužinama bio je kaštelanat) i bez rješenja šumarskih organa
ne smiju se podizati kopišta i vapnenice Velike sječe obavljale su se baš u fužinskom
bazenu tako te se morala provesti reorganizacija šumarske službe i
izdane su stroge odredbe za utjerivanje šumskih šteta i globa. Kad su radovi
u rudarstvu, proizvodnji i preradi željeza u Gorskom kotaru prekinuti, ugljen
se otpremao uglavnom u morske luke.


Može se pretpostaviti da je proizvodnja ugljena iz bukovine za izvoz u primorje
i dalje bila i u XVIII/XIX stoljeću veoma razvijena u okolici Fužina i
Mrkoplja jer kroz ta naselja prolazi stara Karolinška cesta i kroz nedaleke
predjele Lujzinska cesta. O tome svjedoče i dokumenti iz g. 1857. i 1810. o kojima
će biti riječ kasnije.


443
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2.3 Pepeljarenje
Proizvodnja pepeljike (potaša, kalijev kabonat, K2CO3) najprimitivniji je
način prerade drva. U doba kad su glavne saobraćajnice bile loše trasirane i
nevaljano izgrađene i kad je jedva postojala mreža javnih putova nižeg rada
i šumskih putova, spaljivanje drva u pepeo bio je, u određenim granicama, racionalan
posao i jedna od prvih grana eksploatacije šuma. Postupak dobivanja
pepeljike bio je vrlo jednostavan: drvo se posjeklo, nagomilalo u jame i
spalilo, pepeo se u kotlovima izlužio i poslije isparivanja i kalciniranja dobivala
se potaša. Taj se proizvod upotrebljavao uglavnom u tvornicama stakla
i predmeta od stakla. Poslije pepeljarenja ostale su u šumi jame, ili su zatrpane
pa su ostala uzvišenja koja se ponegdje još i danas mogu opaziti. Za proizvodnju
tadašnjeg centa pepeljike bilo je potrebno 9—10 hvati bukovog drva, odnosno
za 100 kg potaše spalilo se oko 35—40 m3 bukovine. Takvom eksploatacijom
šuma se mnogo uništavala, stabla su se oštećivala vatrom, vrućinom i
dimom.


Na području Hrvatske takva je eksploatacija bila najviše razvijena od polovice
XVIII stoljeća do početka XIX stoljeća, zatim se smanjivala do oko polovice
XIX stoljeća kad su se, pod utjecajem sve boljih saobraćajnica, šume racionalnije
iskorišćivale i kad se potaša počela proizvoditi po Solvayevoj metodi. Na Dinaridima
pepeljarenje se obavljalo najprije vjerojatno u primorju, a poslije izgradnje
prilaznih staza i putova sve više u Gordskom kotaru i Lici; najviše u području gotovo
čitave Vojne Krajine. Zabilježeno je za g. 1793. da su lužionice u Rijeci proizvodile
od pepela dobavljenog iz obližnjih šuma godišnje oko 1500 vagana potaše
(1 vagan = oko 62 lit.). Pepeljika se malo upotrebljavala u zemlji, npr. u staklanama
Gorskog kotara. Iz područja Dinarida pepeljika se izvozila u sjedište velikih
staklana Venecije a posredstvom venecijskih trgovaca i u druge gradove zapadne
Evrope.


Šumski red iz g. 1767. ne spominje potašu. Pretpostavlja se da se proizvodnja
pepeljike više razvila potkraj XVIII stoljeća i u prvim decenijima XIX stoljeća.
Zabilježeno je naime da se prerada bukovine u pepeljiku na zapadnom
dijelu Gorskog kotara tada obavljala u okolici Fužina, Mrzle Vodice, Lokava i
Ravne Gore. Dokazivalo se počesto da je spaljivanje drva, prvenstveno bukovine,
za dobivanje potaše veoma rentabilan posao: država tako dobiva zakupninu
iz inače mrtvih šumskih kapitala i ujedno se utječe da se šuma bolje podmlađuje.


3. Omjer- smjese jele i bukve (povećanje % jele)
Na temelju naprijed iznesenih podataka može se smatrati da se na zapadnom
dijelu Gorskog kotara nekad više sjekla bukva nego jela, pogotovo u
XVIII stoljeću i u prvoj polovici XIX stoljeća. Nastojali smo sakupiti podatke


o razvitku omjera jele i bukve — sve u vezi s postavljenim zadatkom da se barem
pokušaju utvrditi primarni povodi fiziološkom slabljenju, sušenju i nedovoljnom
podmlađivanju jele.
3.1 Historiografski podaci
U materijalu za raspravu Međunarodnog arbitražnog sudišta u Haagu g.
1934. donesenom u povodu eksproprijacije šuma domene Thurn i Taxis iznesen
je i prikaz stanja šuma većeg dijela Gorskog kotara, zatečenog prije prve


444
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 19     <-- 19 -->        PDF

polovice XIX stoljeća. Iznosimo, po Frančiškoviću , izvadak iz tadašnjeg
elaborata.


Pred oko sto godina i prije, čitavo područje pokrivale su bukove šume prašumskog
oblika u kojima se nalazila mala smjesa četinjača, uglavnom jela i nešto
smreke. Na to ukazuju česti nazivi predjeia dobiveni po bukvi i javoru koji
(predjeli; o. p.) su danas posve obrasli četinjačama. Uske staze za tovarne životinje
i neravni putovi za kola vodili su kroz to područje. U dijelovima udaljenim
od rijeke Kupe i na visokim položajima iskorišcavanje šuma, izuzevši za pokrivanje
neznatnih potreba oskudnih i malo napučenih naselja na ogrjevnom i građevnom
drvu, sastojalo se u proizvodnji drvenog ugljena od bukovine te šindre
i dužica (za suhe tvari) od drva četinjača; ta se roba pravila na licu mjesta i tovarnom
stokom otpremala prema moru primitivnim putovima.


Značajna promjena nastaje početkom XlX stoljeća gradnjom Lujzinske ceste
od Karlovca do Rijeke. Ipak, jače iskorišcavanje šuma koje se nalaze uz tu
cestu nije se moglo provoditi zbog velike udaljenosti od mora i velikog uspona
ceste između Mrzle Vodice (730 m n. m.) i Vrha Podolje (928 m n. m.). Zato se
mogao isplatiti prijevoz samo lagane robe, prvenstveno drvenog ugljena. Stoga
nije nikakvo čudo da se poslije dovršenja izgradnje Lujzinske ceste u obližnjim
šumskim predjelima mnogo iskorišćavala bukva, koja je tako gotovo posve nestala
i prepustila svoj areal četinjačama, najviše jeli. Poslije izgradnje Lujzinske ceste
podignute su različite malene pilane na oskudnim vodotocima. Isplatilo se donekle
da se piljeno, razmjerno lagano drvo četinjača transportira cestovnim kolima do
mora.


Iz tog dokumenta može se unekoliko pouzdano zaključiti ovo: (a) pred oko
sto-stopedeset godina u navedenom području šuma Gorskog kotara rasprostranjena
je bila veća drvna masa bukve nego jele, mnogo veća nego danas; (b) bukva
se mnogo iskorišćavala i prerađivala u ugljen koji se mogao jeftino iznositi
i prevoziti na primorska i prekomorska tržišta; (c) intenzivne sječe bukve
u bližim i zatim u udaljenijim predjelima utjecale su da se povećao omjer
drvne mase jele.


3.2 Podaci inventure sastojina
Navedena zaključna razmatranja uglavnom se podudaraju s podacima i
razmatranjima iznesenima u prijašnjim poglavljima. Prisiljeni sadašnjim vanjskim
subjektivnim faktorom da veoma skraćenim postupkom po posve osobnoj
inicijativi i vanuredovnim radom vršimo ispitivanja u pitanjima koja nas
oko tri decenije interesiraju, a intenzivno deset posljednjih godina, u vezi s
naprijed navedenim postavkama iznest ćemo komparaciju i nadopunu na temelju
inventure sastojina: za područje jednog veleposjeda i za čitavo područje
planinskog masiva Risnjak.


3.21 Područje veleposjeda. Najstarije i razmjerno pouzdane brojčane
podatke imamo za područje biv. veleposjeda Thurn i Taxis. Šumska površina
te domene u Gorskom kotaru iznosila je oko 24.000 ha. Sudeći po elaboratima,
procentualni omjer jele i bukve kretao se ovako (Frančišković ,
1938.):
jela : bukva
po segregacijskim operatima oko g. 1867. 33 :: 67
po izmjerama g-1907. 54 : 46
po stanju poslije I. svjet. rata g. 1920. 66 :: 34
po plohama oblasnih komisija g-1930. 81 : 19
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Takva kretanja omjera smjese bila su u području tadašnjih »revira« Brod n/K,
Crni Lug, Delnice, Lokve, Zalesina, Skrad i Grobnik (Platak—Suho). Ako bi se
event, mogla i pojaviti neka sumnja u tačnost navedenih brojčanih podataka,
ne može se ne priznati uvjerljivost u tok razvitka omjera smjese. Možemo, dakle,
barem pretpostaviti da se bukva mnogo sjekla i tako, posredno, forsi ral
a j e 1 a, pa se prvotni omjer smjese veoma izmijenio. Budući da spontana
izmjena omjera smjese ne može biti tako nagla, nema razloga da ne smatramo
da se ta pojava razvila pod direktnim utjecajem antropogenog faktora.


U vezi s iznesenom pojavom interesantni su podaci istog pisca (1938.) o
iskoristavanim drvnim masama na navedenom području. Te podatke smo zbog
boljeg pregleda sredili po petgodišnjim periodima za razdoblje od g. 1875. do
1938. (v. pril. tabelu).


Postoci iskorištene drvne mase jele i bukve


Periodi % drvne mase
iskorišćavanja listače četinjače
(bukva) (jela)


1875-
1880. 52 48
1881-
1885. 66 34
1886-
1890. 78 22
1891-
1895. 57 43
1896-
1900. 29 71
1901-
1905. 26 74
1906-
1910. 41 59
1911-
1915. 55 45
1916-
1920. 42 58
1921-
1925. 29 71
1926-
1930. 33 07
1931-
1935. 33 67
1935-
1938. 46 54


Iz te tabele može se razabrati da se do potkraj prošlog stoljeća viš e sjekl a
bukv a nego jela. Poslije I. svjetskog rata, zJ" -g bojazni od agrarne reforme
i eksproprijacije, sječe su se mnogo usredotočile na tržišno vrijedniju jelu. Prijašnjim
jakim sječama bukve posredno se povećavao omjer jele, kako je naprijed
brojčano navedeno, od 1/3 do 4/5. Ipak, unatoč razmjerno vrlo povećanom
omjeru drvne mase jele, pojavio se i razvio obilan i često gust bukov mladi
naraštaj (ukoliko nije uništen pod utjecajem jakih eksploatacijskih sječa poslije
II. svjetskog rata). Slična pojava, kao na navedenom veleposjedu, razvila
se u mnogim sastojinama biv. zemljišnih zajednica i države u području planinskog
masiva Risnjak: poslije čestih sječa bukve razvile su se često dvoslojne
sastojine: u gornjem sloju jela s nešto bukve, u donjem sloju bukva s malo
jele. Podrobnije podatke za fužinski bazen (gdje se jela mnogo suši) iznest ćemo
u narednom studijskom radu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 21     <-- 21 -->        PDF

3.22 Područje Risnjaka. Način utvrđivanja tokova omjera smjese retrospektivno
na temelju podataka inventure i rezultati dobiveni takvim postupkom
za područje sjeverozapadne Hrvatske izneseni su pred tri godine (Š a-
fa r 1965.). Na risnjačkom području Dinarida razmjerno je velika drvna masa
jele. Omjer smjese jele i bukve ovdje iznosi prosječno 62 : 38, tj. mnogo je veće
učešće drvne mase jele nego na drugim planinama Hrvatskih Dinarida (M.
Kapela 48%, V. Kapela 44%, Lič. Plješevica 22%, Sjev. Velebit 38%, Juž. Velebit
2%).
Međutim, kad se razmatra odnos smjese po debljinskim razredima, po našoj
metodi tako da svaki debljinski (vi gruboj prosječnosti unekoliko starosni)
razred ima ukupan omjer 100%, tada se može razabrati da se tendencija razvitka
omjera smjese kreće u smjeru smanjivanja omjera smjese jele, odnosno
u smjeru obukovljivanja (v. pril. tabelu).


Debljinski razred Bukv a Jela
cm % drvne mase
60— 12 88
60—50 19 81
50—40, 32 68
40—30 49 51
30—20 63 37
20—10 65 35


Po podacima te tabele, od najviših debljinskih (u grubom prosjeku, dobnih)
razreda prema nižima neprekidno se povećava omjer drvne mase bukve.
Dobiva se dojam: što se bukva u prošlosti više sjekla, u novije doba više se
podmlađivala. I ne samo po taksacijskim podacima. Po opažanju, ispod taksacijske
granice ponajviše prevladava bukva (gdje sloj njenog mladog naraštaja
nije uništen poslijeratnim jakim eksploatacijskim sječama debelih stabala).


3.3 Odnos prema bukvi i bukovini
U toku razvitka šumske privrede mnogo se mijenjao odnos prema bukovini,
dakle i prema bukovim sastojinama. Naprijed smo pokazali da se bukva
mnogo iskorišćavala za proizvodnju pepeljike koja se upotrebljavala u tvornicama
stakla. Racionalniji način iskorišćivanja bukovine bilo je ugljenarenje,
uglavnom za potrebe primitivne proizvodnje željeza. Najbolja stabla sjekla su
se za izradu vesala, kućne i poljoprivredne alate. Poslije početka industrijske
revolucije i pronalaska jeftinih postupaka impregnacije, od bukovine se izrađuju
željeznički pragovi i dr. Suhom destilacijom racionalnije se iskorišćuju
lošiji dijelovi stabala. Sve više se smanjuje izrada bukovine u šumi i prelazi se
na mehaničku i kemijsku preradu.


Ipak, unatoč takvom povećavanju vrijednosti bukovine, odnos znatnog broja
šumarskih stručnjaka prema bukvi bio je, pod utjecajem nauke o najvećoj zemljišnoj
renti, nepovoljan. Razlozi su ovi: prosječan prirast bukovih sastojina je
manji i mnogo manji nego prirast sastojina važnijih četinjača; ophodnja u bukovim
sastojinama mora biti veća nego u sastojinama četinjača, pa je obrtanje uloženog
kapitala polaganije; bukova stabla imaju manji postotak tehničke oblovine


447
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nego stabla četinjača; troškovi izrade i prerade bukovine su veći; za iskorišćavanje
bukovine potrebno je veće znanje i iskustvo; mladi bukov naraštaj treba
intenzivnije i ranije njegovati nego naraštaj četinjača pogotovo skioritnih; sitniji
sortimenti bukovine nemaju takvu prođu kao tanji materijal četinjača; za melioraciju
staništa i sastojina bolje su četinjače nego bukva.


Zbog svega toga se u ovom stoljeću, u mješovitim sastojinama Gorskog
kotara, i svjesno smanjivao omjer smjese bukve i tako povećavao omjer četinjača.
Devastirane bukovine sastojine nisu se sistemski obnavljale vegetativno
i generativno, nego su se unosile ekološki odgovarajuće i ekonomski potrebne
četinjače, uglavnom jela i smreka.


4. Šumska privreda u okolici Fužina i Mrkoplja
Na temelju tekstovnih i kartografskih materijala može se pretpostaviti da
su naselja u navedenom bazenu postojala u XVII stoljeću. Pučanstvo se više
povećavalo poslije izgradnje Karolinške ceste, tj. od trećeg decenija XVIII stoljeća.
Ovi krajevi su tom saobraćajnicom bili direktno povezani s morem, pa
su i šume tih bazena bile pristupačnije za prekomorsku trgovinu. Međutim, ta
cesta (loše trasirana: mnoge strmine i protupadovi; velika izloženost jakim
jesenskim i pretproljetnim oborinama, a zimi smježnim nanosima) bila je isprva
i preuska te se teži i duži sortimenti drva nisu mogli prevoziti, odnosno
prevoz je bio i težak i skup (zaprege su se počesto morale početveriti pa i pošesteriti).
Stoga se može smatrati da su se u navedenom stoljeću iz spomenutih
šumskih bazena izvozili ponajviše lakši i kraći proizvodi, kao što su ugljen,
pepeljika, krovna daščica, vesla, dužica, kratke daske, drvo za poljoprivredne
i obrtničke potrebe.


Iskorišćavanje šuma sjeverno povećalo se od prvog decenija XIX stoljeća
kad je izgrađena Lujzinska cesta. Ipak za teže Sortimente drva transport je bio
još uvijek znatno skup zbog udaljenosti od mora (25—30 km). Tek poslije izgradnje
željezničke pruge u osmom deceniju istog stoljeća veoma su se povećale
mogućnosti za eksploataciju šuma fužinskog bazena. Unatoč takvom razvitku
velikih prometnih žila, na temelju ličnog poznavanja možemo ustvrditi
da je mreža šumskih putova bila slaba, čak i u prvoj polovici ovog stoljeća.
Izgradnja novih šumskih putova i privremene šumske pruge početkom šestog
decenija ovog stoljeća utjecala je da se sječa četinjača naglo povećala.


Prva veća iskorišćavanja šumskih sastojina obavljala su se u bližim i manje
strmim predjelima. Najviše se sjekla bukva: za ogrjev domaćeg življa i za
proizvodnju ugljena. Ugljen se vjerojatno trošio u rudarskoj instalaciji koju
je g. 1638. osnovao grof Petar Zrinjski u Licu nedaleko Fužina (fužina, fucine,
fusine, peć). Poslije prestanka proizvodnje željeza, ugljen se otpremao u primorske
luke. Skladišta drvenog ugljena postojala su već potkraj XVII stoljeća
u Bakru i Bakarcu (Kraljevici).


Velike količine bukovine spaljivale su se za proizvodnju pepeljike. Pepeljika
se ne samo izvozila, ona se upotrebljavala i u zemlji. U XVIII stoljeću
postojale su staklane kod Crnog Luga (g. 1729.) i Mrzle Vodice.


U okolici Fužina prve pilane su razmjerno rano osnovane: u XVII i XVIII
stoljeću. Najviše je pilana izgrađeno oko polovice XIX stoljeća. Kapacitet tih
pilana bio je veoma malen, pa se može pretpostaviti da su se stabla četinjača
razmjerno malo sjekla, sve do pojave parnih pilana u Lokvama, Vratima i
drugdje.


448
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kakvo je bilo gospodarenje šumama Gorskog kotara, osobito u okolici Fužina,
u XVIII i XIX stoljeću, najbolje će nam prikazati izvadak iz Francis k
o v i ć e v e studije:


Oštre mjere u vezi s paljenjem ugljena upućuju na to da u vrijeme donošenja
Šumskog reda (g. 1767.) u Gorskom kotaru postoji više talionica željeza koje
su trošile velike količine drvenog ugljena. Nastala je jagma za što veću produkciju,
bez obzira na stanje šuma. Opasnost obešuml javanja prijetila je (ne samo
predjelima oko talionica u Čabru i Brodu na Kupi) i predjelima oko Mrzle Vodice,
Lokava, Delnica i Fužina. Osim toga, velike količine drvenog ugljena trošile su se
u mnogim kovačnicama, osobito uz Karolinšku cestu, zatim i uz Lujzijanu. Tek
kasnije, pod konac XVIII stoljeća, krenut će drveni ugljen u većim masama na
strana tržišta (skladišta u Bakarcu). Svjedočanstva iz početka XIX stoljeća kazuju
da je paljenje ugljena u široj okolici Fužina devastiralo mnoge sastojine. Na
taj način postaje razumljiva bojazan i dalekovidnost mjera upravljača bakarskog
dominija pod kojim su bile i šume fužinskog bazena (tj. zabrana paljenja ugljena
i vapna bez specijalnog odobrenja Direktorija u Bakru i bez rješenja šumarskih
organa). Samo se po sebi razumije da su haračenju izloženi u prvom redu oni
kompleksi koji su bili vi blizini glavnih prometnica. U to je vrijeme jedina veća
prometna veza bila Karolinška cesta. Stoga je vjerojatno da su u doba okupacije
najviše stradale šume fužinskog bazena. Za tu tezu postoji nekoliko mjerodavnih
dokaza. Namjesničko vijeće u Zagrebu je g. 1857. uputilo u fužinsko područje poznatog
stručnjaka J. R. Lorenza sa zadatkom da pregleda arhiv tamošnje šumarije.
Taj stručnjak našao je niz dokumenata o izvršenim devastacijama šume i
mjerama za zaštitu šuma. Iz arhivske građe šumske uprave u Fužinama izlazi da
su šume tada najviše stradale od paljenja drvenog ugljena. Znači da je taj posao
bio razgranjen i prije francuske okupacije, odnosno u doba željezarske manufakture,
a poslije prestanka tog rada prodaja ugljena krenula je prema moru. Potkraj
XVIII stoljeća odlazile su radničke partije iz čabarskog područja u fužinske i vinodolske
državne šume na izradu potaše jer je ondašnje radne snage bilo premalo.


Iz g. 1810. postoji dokumenat o zakupljivanju paljenja ugljena u šumskim
predjelima koji se nalaze oko Fužina: Blatnik, Bitoraj, Skelić, Brestova draga,
Rogozno, Suha Rječina, Osoj, Zelin i Stelnik te o prodaji stabala za ogrjevno
drvo u šumama Jelenje Velo i Malo i Ravno Podolje te u šumama Jelenča i
Zvirjak.


5. Zaključak
Makar je u pojedinim krajevima Srednje Evrope već oko pola stoljeća povremeno
isticana kriza održavanja i podmlađivanja jele, pojava naglijeg sušenja
te četinjače u sjevernim Dinaridima, koje se imputira uglavnom utjecaju promjene
klime (Brinar, 1964.), utjecaju čovjeka (Mlinšek, 1964.) i djelovanju
moljca jelinih iglica (Spaić, 1968.), upozorava da je životna stabilnost jele i u
Jugoslaviji postala sada problematična. U nastojanju da se što dublje uđe u ispitivanje
povoda fiziološkom slabljenju i neznatnom podmlađivanju jele u Gorskom
kotaru, u vezi sa mojim prijašnjim radovima o jeli i predlaganim ali neprihvaćenim
mojim istraživačkim projektima, nastojao sam vanuredovnim radom
da se navedeni problem zahvati sa što više strana. Prethodni zaključci iz
dijela ovdje iznesene predstudije su ovi:


1. u negdašnjim prašumama Gorskog kotara, pogotovo u njegovom zapadnom
području, velik je bio omjer drvne mase bukve, veći nego je danas;
2. u davnoj prošlosti bukva se mnogo više iskorišćavala nego četinjače, pa
se omjer drvne mase jele povećao te je danas u višim debljinskim razredima
vrlo velik;
449
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 24     <-- 24 -->        PDF

3. jake sječe prije i poslije II. svjetskog rata mnogo su otvorile sklop kro-
Sanja, izmijenile sastojinsku klimu i tako znatno utjecale da se izmijenio kompleks
ekoloških faktora;
4. stanja navedena pod t. 1—3 bila su povod da se u mnogim sastojinama
više-manje
izmijenila čitava biogeocenoza, a odraz takvih situacija jest:
a) fiziološko slabljenje previše rasprostranjene jele,
b) premalo podmlađivanje, slab ponik i podmladak jele,
c) rasprostranjivanje nekad mnogo iskorišćivane bukve,
d) nedovoljna rezistentnost jele štetnim utjecajima,
e) bolji ekotop za biotski potencijal jelinog moljca.


LITERATURA


Bićanić , R.: Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam.
Knj. I. Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji (1750—1860.). Jugosl. akad.
zn. i umj. Zagreb, 1951.


Brinar , M.: Življenjska kriza jelke na slovenskem ozemlju v zvezi s klimatičnimi
fluktuacijami. Gozdarski vestnik, 1964.
E 11 i n g e r, J.: Jedna o pepeljarenju. Šumarski list, 1886.
Fr a n č i š k o vi ć, S.: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.
Šumarski list, 1938.
Frančšković , S.: Razvoj šumskog gospodarstva u zapadnom hrvatskom visočju
tokom 13—19. stoljeća. Jugosl. ak. zn. i umj. Zagreb, 1965.
Gašperšič : Razvojna dinamika mešanih gozdov jelke-bukve na Snežniku v zadnjih
sto letih. Gozdarski vestnik, 1967.
Grgurić , S.: Ekonomsko-historijski razvitak drvne industrije Hrvatske. Drvna
industrija, Zagreb, 1967.
Hire , D.: Vegetacija Gorskog kotara. Jugosl. ak. zn. i umj. Zagreb, 1896.
Kesterčanek , F.: Prilozi za poviest šuma i šumskog gospodarstva kod Hrvata.
Šumarski list, 1882.
Kos ovi ć, B.: Prvi šumarski opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od
dalmatinske međe do Ogulina. Zagreb, 1914.
Mirk o vic, M.: Ekonomska historija Jugoslavije, II. izd. Zagreb, 1962.
M a j n a r i ć, J.: Osvrt na kras Grobnika. Šumarski list, 1891.
Mlinšek , D.: Sušenje jelke v Sloveniji — prvi izsledki. Gozdarski vestnik, 1964.
Radošević , M.: Pabirci za šumarsku poviest hrvatsko-srbskih šuma. Šumarski
list, 1891. i 1892.
S e 1 a k, J.: Razvitak naše drvne industrije. Pola stoljeća šumarstva. Zagreb, 1935.
S p a i ć, I.: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica
(Argyresthia fundella F. R.). Šumarski list, 1968.
Strohal , R.: Uz Lujzinsku cestu. Zagreb, 1935.
Šafar , J.: Problem nadiranja i širenja bukve u arealu jele, Anali Inst. za eksper.
šumarstvo Jugosl. akad. zn. i umj. Zagreb, 1955.
Šafar , J.: Pojava širenja bukve na Dinaridima Hrvatske. Šumarski list, 1965.
Šafar , J.: Tokovi izmjene smjese jele i bukve u prašumi. Šumarski list, 1968.
Vrgoč , A.: Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj Vojnoj Krajini. Zagreb, 1939.
Z e z u 1 k a, I.: Naši bukvici, njihova uporaba i unovčenje. Šumarski list, 1886.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 25     <-- 25 -->        PDF

BEITRÄGE ZUR LÖSUNG VON PROBLEMEN DER ERHALTUNG
UND VERJÜNGUNG DER WEISSTANNE IM GEBIET VON GORSKI KOTAR


I. Historischer Umris anthropogener Einflüsse
Zusammenfassung


Als die weitverbreiteste Baumnadelart der jugoslawischen Wälder im nordvestlichen
Teil der Dinariden Kroatiens wird die Tanne immer mehr gefährdet:
im Laufe der letzten Jahrzehnte wird sie sehr wenig verjüngt und im Laufe der
letzten Jahre stirbt sie erheblich ab. Im Zusammenhang mit seinen anderen fachlichen
und wissenschaftlichen Abhandulngen ist der Autor bestrebt, in der vorliegenden
Vorstudie auf Grund der bistoriographischen Angaben und Aufnahmen
des Verlaufs des Mischungsverhältnisses jene anthropogenes Veranlassungen zu
entdecken, welche dazu beigetragen haben, dass di Tanne wahrscheinlich physiologisch
geschwächt ist und an Wiederstandsfähigkeit gegen die ungünstigen Einflüsse
der ökologischen und biotischen Faktoren eingebüsst hat.


Einst herrschte im gesamten Gebiet die Buche vor. Durch starke Hiebe der
Buche für das Brennholz und besonders für die Holzkohle und Pottasche (K?COs)


u.a.m. hat sich das Verhältnis sehr zugunsten der Tanne verbessert (s. in der Anlage
die Tabellen über das Mischungsverhältnis in */o der Tanne und Buche für
den Zeitabschnitt 1867—1930, über den Hiebsatz in ">/o des Laub- und Nadelholzes
für den Zeitabschnitt 1875—1938, und das Mischungsverhältnis in ´"/o der Tanne und
Buche nach den Durchmesser- (gewissermassen Alters-Stufen). Durch starke Nachkriegs-
Hiebe wurde der Kronenschluss sehr aufgelichtet.
Auf Grund dieser Angaben und Betrachtungen ist der Autor der Ansicht, dass
in den genannten Wäldern das biogeozönotische Gleichgewicht gestört worden
ist (wahrscheinlich wirkte dabei auch die Veränderung des Grossklimas mit). Ein
solcher Entwicklungsgang wirkte ungünstig auch auf die Verjüngung und Erhaltung
der sehr empfindlichen Tanne, auf das Eindringen und die Ausbreitung der
heliophileren, thermophileren und aggressiveren Buche sowie auf die Massenvermehrung
der Schadinsekten, besonders der Tannennadelmotte (Argyresthia fundella
F. R.). In den südlichen Gebirgen der Dinariden dagegen, wo die Tanne mehr
gehauen wurde und wo, verhältnismässig grössere Buchenvorräte vorhanden sind,
ist die Tanne relativ gut erhalten, und sie verjüngt sich nicht nur in den Hochwäldern,
sondern auch in den Ausschlagwäldern. Es mag angenommen werden,
dass im Laufe einer solchen Entwicklung das Gleichgewicht des biologisch-ökologischen
Komplexes, welchen der Mensch durch überhiebe zerstört hat, wiederhergestellt
wird.