DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Qz
naže pz´wtede.


IZVJEŠTAJ


o poslovanju Šumskog gospodarstva Gospić
Podnoseći izvještaj Radničkom savjetu
povodom reizbornosti direktora radne organizacije
želim govoriti o dva pitanja:


I.
O poslovanju radne organizacije u periodu
1961—1968. godine i
II.
O nekim pitanjima daljeg razvoja radne
organizacije.
Ovim pitanjima treba prići sa stanovišta
postignutih rezultata, ocjene sadanjeg stanja
i utvrđivanja zadataka u narednom
periodu u svjetlu ciljeva društvene i privredne
reforme, usvojenih smjernica na
sjednici Predsjedništva i Izvršnog komiteta
CK — SKJ, kao i samoupravnih i
demokratskih odnosa u našem društvu.


Zbog dužine proteklog perioda: namjera
mi je da u presjeku iznesem neka najvažnija
pitanja o dosadanjem poslovanju,
a radi pomanjkanja istraživačkih radova
i analiza da se osvrnem na neke razvojne
tendencije u narednom periodu.


* * *


Šumsko gospodarstvo, kao osnovna šumsko-
privredna organizacija za neposredno
upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim
zemljištem u društvenom vlasništvu,
osnovano je rješenjem bivšeg Narodnog
odbora kotara Gospić 6. 7. 1960. godine.
Poduzeće je konstituirano u 12. mjesecu
iste godine. Time je po prvi puta u šumskoj
privredi Like uvedeno radničko samoupravljanje
i poslovanje na principu formiranja
i raspodjele dohotka.


Razvoj šumarstva Like u proteklom periodu
bio je uvjetovan, objektivnim položajem
i uslovima privređivanja, njegovom
tehničkom bazom, uslovima i tehničkim
nivoom prerađivačkih kapaciteta, te materijalnim
i potencijalnim uvjetima.


Osnova za organiziranje Šumskog gospodarstva
je biološka proizvodnja (uzgoj i
iskorištavanje šume), u stvari su glavni
faktor koji definira karakter i intenzitet
materijalne osnove proizvodnje i ekonomski
položaj radnih jedinica.


Radna organizacija, razvija svoju djelatnost
na površini od 263.458,83 ha šuma.
Struktura šume izgleda ovako: Na ekonomske
šume (visoke i degradirane šume) do


lazi 40,27 l0/o, na poteneijalno-ekonomske
(panjače i dr.) 41,82?/» i ostalo (zaštitne
šume, neobraslo i neplodno zemljište)
17,91 °/o. Prema aproksimaciji izvršenoj
krajem 1967. godine, drvni fond iznosio je
21,823.404 m3. od čega otpada na četinare
26,2B/o i na lišćare 73,8,0/o.


Karakter šumske privrede, prostornost i
funkcionalnost organizacije, uvjetovao je
da se radna organizacija u svojoj djelatnosti
bavi: uzgojem, iskorištavanjem šuma,
plantažnom i rasadničkom proizvodni´om,
unapređenjem lovne privrede građevinarstvom
i održavanjem mehanizacije.


Na početku svoga rada, radna organizacija
našla se je pred vrlo krupnim i složenim
problemima i zadacima (pomanjkanje
obrtnih sredstava, stambenog i poslovnog
prostora, bez veće tradicije i iskustva
za suvremeniji način gospodarenja i izvršenja
obimnih planova, sa nedovoljnim
brojem stručnih kadrova i bez elementarne
dokumentacije, programa i naučnih radova
za intenzivniji način proizvodnje i
gospodarenja).


Međutim, brži razvoj društvenih i proizvodnih
odnosa, napredak tehnike i tehnologije,
te promjene u ekonomskoj politici.
uvjetovali su nove organizacijske ohlike,
kako samoupravne, tako isto i tehničke
organizacije radne organizacije.


U poslovnoj politicii, rukovodili smo se
aktivnošću na izradi koncepcije razvoja,
stalnim povećanjem i pravilnim usmjeravanjem
sredstava za prostu i proširenu reprodukciju,
povećanjem poslovnog fonda i
fonda obrtnih sredstava, unapređenjem sistema
samoupravljanja, planiranja i raspodjele
dohotka, izgradnjom fizionomije
radne organizacije, školovanjem kadrova
i drugim pitanjima, koja je praksa postavljala
pred radni kolektiv.


Bili smo svjesni i činjenice da djelujemo
na nedovoljno razvijenom području,
čiji osnovni pravac privrednog razvoja
predstavlja šumarstvo s preradom drva.
Sve je to nametalo nove zadatke, a naročito
na usvajanju progresivnih tendencija
u poslovnoj politici, afirmirajući radinu
organizaciju u širim relacijama zemlje, što
smo i postigli putem ostvarenih rezultata,
održanih savjetovanja 1962. i 1964. o proizvodnoj
koncepciji, te održanih nekoliko
savjetovanja SK-a. gdje su izloženi i zauzeti
stavovi o poslovnoj politici, raspo


409
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 80     <-- 80 -->        PDF

djeli, samoupravljanju i drugim aktivnoBilans
drvnog fonda, kao jedan od glavstima
radne organizacije. Posebno je zanih
indikatora gospodarenja sa šumskim
bilježena značajna aktivnost na razvijanju fondom, pokazuje slijedeća kretanja sječe
odnosa sa poslovnim partnerima, naročito i prirasta (1961—1967).


Stanje 1. IVrsta drva 1961. god.


3


u m


četinari 5.413.388(jela) ili 26,4»/»
lišćari 15,107.411(bukva) ili 73,Ö%>


Svega : 20,520.799


Posjećeno od


1.
161—31.12.
1967. u m3
590.858
ili 24,6»/o
1,815.623
ili 75,4»/»
2.406.481
Stanje 1 I Sveukup.
1968. god. prirast fonda


3
3


u m u m


5.686.620 864.000
ili 26,2% ili 23,4»/o
16.136.784 2.844.996
ili 73,8B/o ili 76,6ls/o
21.823.404 3.709.086
sa poduzećima Dl-e, zatim sa društvenopolitičkim
organizacijama i općinskim
skupštinama na području Like, iznoseći
pred njih stavove, programe i akcije koje
je radna organizacija zauzimala i sprovodila
u proteklom periodu.


* *


I POSLOVANJE
RADNE ORGANIZACIJE (1961—1968)


1.
Iskorištavanje šuma
Najveća koneetracija snaga i sredstava,
bila je usmjerena na izvršavanju palnova
u iskorištavanju šuma. U periodu (1961.
do 1967), posječeno je 2-406.481 m3 dubeće
drvne mase od toga: četinara 24,8´%> i li-
šćara 75,2B/o.


1961. god´ine sveukupni etat iznosio je


341.000 m3, a 1967. porastao je na 418.000
m" ili za 23lo/o. Značajan porast bilježi se
u proizvodnji i isporuci oblovine u izvještajnom
periodu.
godina bukva jela ukupno


1961. proiz. i
isporuka 40.760 m3 38.376 m3 79.136 m3
1967. „ 84.2:25 m3 50.643 m3 134.898 m3


ili za 70,5 ´%> više, u odnosu na 1961. godinu.


Visoka stopa rasta postignuta je na osnovu
planskih postavki, boljeg korištenja
drvne mase, mehaniziranoisti 100´V» prve
faze (sječa i izrada), povoljnijim uslovima
rada i većim zahtjevima dirvne industrije
za prijem pilanske oblovine. U tom periodu,
(1961—1967), isporučeno je drvnoj industriji,
na preradu oblovine u količini od


740.000 m3, od čega jelove oblovine 308.000
i bukove oblovine 432.000 m3.
Iz ovog pregleda slijedi zaključak da smo
u periodu 1961—1967, proizveli stojeće drvne
mase 3,709.086 m3 od čega smo realizirali
2.406.481 m3 ili drugim riječima iskoristili
smo cea 65*/o prirasta.


2.
Tržište i izvoz
Na području tržišta, imali smo dva različita
perioda. Prvi period do Reforme
karakteriziraju, određene — neekonomske
cijene proizvodima šumarstva, te regresi i
premije za izvoz robe na vanjsko tržište.
Drugi period, period Reforme, karakteriziraju,
izmjene u primarnoj raspodjeli (povećanje
cijena drvnih sortiimenata), ukidanje
regresa i premija za izvoz robe, kao
i veća mogućnost realizacije robe na šire
područje izvan lokalnog tržišta.


Radna organizacija, stalno je težila ka
tome. da sinhronizira sve faze (proizvodnju,
privlačenje sortiimenata, realizaciju i
zalihe). Najveći uspjeh u sinhronizaciji i
skraćivanju rokova u proizovdnji, postignut
je u prvom polugodištu ove godine.


Izvoz robe je značajan sa stanovišta
radne organizacije, a također i sa stanovišta
društvene zajednice. U proteklom
periodu realizirali smo robe na vanjsko
tržište:bukove celuloze 214.683 prm

bukovog ogrjeva 138.495 „

bukovo rudno drvo 658 m5 i
— bukovih trupaca 2.079 m3
ili u vrijednosti 2.634.0 milijuna dinara.
Od toga izvezeno ije na konvertibilno područje
6O!0/o vrijednosti rotoe.
Izvoz za radnu organizaciju i dalje ostaje
interesantan. Time se otvaraju veće mogućnosti
za plasman drvnih sortimenata.
Modernizacija saobraćajnica na području
Lkie i izgradnja utovarmih rampi u Karlobagu,
Loskunu i drugim mjestima, stvorit


410
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 81     <-- 81 -->        PDF

će znatno povoljnije uvjete za izvoz robe
na vanjsko tržište.


Izvozom se najefikasnije realiziraju dinarska
i devizna sredstva, što utječe na
povećanu likvidnost radne organizacije i
čini je sposobnijom za uvoz opreme i repromaterijala.


Treba ukazati u sadanjem trenutku i na
težinu problema za plasman bukovih sortimenata.
Tvornica šper-ploča prestala je
radom početkom 1968. godine. Poduzeća
drvne industrije na području Like ´maju
visoke obaveze prema fondovima društveno
-političkih zajednica i prema Šumskom
gospodarstvu, radi čega smo u VI mj. obustavili
isporuku sirovine poduzećima drvne
industrije. Sada se ponovo isporučuje
sirovina DliP-a. Također u SRH imamo
nerazvijenu kemijsku preradu na bazi bukovine,
a zatim kolebanja i oscilacije u
izvozu robe na vanjsko tržište.


Sve to nameće da se radna organizacija
elastičnije ponaša u tehnologiji rađa i u
proizvodnoj politici i drugo da intenzivno
prati tuzemno i vanjsko tržište u cilju osiguranja
plasmana proizvedene robe.


Prema tome u uslovima društvene i privredne
reforme, sve slobodnijeg djelovanja
ekonomskih zakona ponude i potražnje,
treba u punoj mjeri .respektirati zahtjeve
tržišta. To je moguće postići sinhromizacijom
proizvodnje, stručnim ajnlegovan´em
i kvalitetnijom obradom drvnih sortimenata,
kao i poštivanjem rokova koji se sa
kupcima utvrđuju.


U vezi sa time, pred neposrednim proizvođačima,
stručnim i rukovodećim kadrovima,
stoji neposredan i odgovoran zadatak,
na sprovođenju ovih zadataka, a pred
komercijalnom službom da sistematski izučava
i prati tržište za osiguranje plasmana
proizvedene robe.


3.
Investicije
a) Tehničke investicije


Jedan od značajnih zadataka na području
usmjeravanja proste i proširene reprodukcije,
bio je izgradnja šumskih komunikacija.
U izdvajanju većih sredstava
u amortizaciju na vrijednost šuma i u fondove,
radni kolektiv, u izvjesnim periodima
svjesno je vršio samoodricanje.


Svjesni veličine zadataka na izgradnji
komunikacija i drugih građevinskih objekata,
već na početku osnovan je pogon
građevinarstva sa ciljem da u vlastitoj režiji
izvodimo radove, brže i jeftinije. Također
je organizirana i grupa za izradu
projekata za šumske komunikacije.


U proteklom periodu izgrađeno je 146
km šumskih komunikacija ili prosječno 21
km godišnje. Utrošena sredstva iznose 2,2
milijardi din. ili prosječno po 1 km 15 0
mil/din. U 1968. godini prema planu, treba
izgraditi cea 43,0 km šumskih komunikacija
uz ulaganja od 441,0 mil/din.


Otvorenost na 1000 ha ekonomskih šuma
dolazi 5,8 km, a na sveukupne šumske površine
na 1000 ha dolazi 2,2 km šumskih
cesta. Otvorenost šuma 1967. godine veća
je za 30l0/o u odnosu na 1981. godinu. Otvorenost
je tretirana sa stanovišta izgrađenih
šumskih komunikacija i nisu uzete
u obzir sacbraćajnice javnog karaktera
(ceste i žepezničke pruge).


Mehaniziranju proizvodnje u svim djelatnostima
posvećena je značajna pažnja
u razvojnom periodu radne organizacije.
Za nabavu opreme (motorne pile, dizalice,
traktori, motorna i druga vozila, stočna
sprega i dr.), uloženo je 732,0 mil/din. Dostignuti
stepen u mehaniziranju proizvodnje
izgleda ovako:


— u prvoj fazi, sječa i izrada lOO´Vo

u drugoj fazi, privlačenje 60 %>

u uzogjnim radovima i
rasadničkoj proizvodnji 50"/»i

u građevinarstvu, radovi su
m&hanizirani 80n/o.
Također je oformljena i radna jedinica
za popravljanje i održavanje mehaničkih
sredstava.


Analizirajući raspoložive kapacitete mehaničke
opreme u odnosu na proizvodne
zadatke, dolazi se do zaključka da je osiguran
veći stepen mahaniziranja proizvodnje
u odnosu na iznesene podatke, posmatramo
sa stanovišta većeg i racionalnijeg
korištenja raspoloživih kapaciteta i
boljeg održavanja mehaničkih sredstava.


U cilju efikasnijeg korišćenja tehničkih
sredstava nužno je osposobljavati rukovodioce
mašina i strojeva i utvrditi stimulativne
kriterije za nagrađivanje radnika
prema radu. Za puni je korišćeinje kapaciteta
mehaničkih sredstava, treba permanentno
pratiti i analizirati efekte koji se
njihovom primjenom ostvaruju.


b)
Biološke investicije


Zadaci na rekonstrukciji i obnovi šumskog
fonda, obzirom na njegovu strukturu
i potencijalne mogućnosti za osvajanje no1vih
površina, premašuju materijalne mogućnosti
radne organizacije. U izvještajnom
periodu, izvršeni su uzgojni radovi na
površini od 20.229 ha. Od toga otpada: na
pošumljavanje 9:o/o, njegu sastojina 47 *Vo
i na melioraciju 44l0A>. Također je podig


411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 82     <-- 82 -->        PDF

nuto 1.174 ha, brzorastućih kultura četinjara.
Ovo je jedan cd većih objekata ove
vr--te u zemlji.


Uložena sredstva za uzgojne radove, brzorastuće
kulture četinjara i dr. iznose 1.504
m´-l/din, od čega dolazi na Investicije 747
mil´din, (uzgoj i brzerastuće kulture) a 757
mil/dim za pokriće troškova uređivanja i
održavanja šuma (čuvari, zaštita i služba
uređivanja).


Za podizanje brzorastućih kultura četinara,
korišten je kredit Jugoslavenske poljoprivredne
ban´^e u iznosu od 280,8 mil.
din, odobren pod povoljnim uvjetima w,
rok otplate nakon 15 godina, kamatu 3"/o
i vlastito učešće radne organizacije sa
30.Vo,


U protekle tri godine, značajno mjesto
zauzima unapređenie i proširenje rasadničke
.proizvodnje. U rasadnicima se nalazi


8.2 mil kom sadnica četinara što podmiruje
i više od naših sađamjih potreba. Podignuta
je i sjemenska plantaža na površini
od tri ha crnog i bijelog bora. prva
ove vrste u zemlji.
Prilikom osnivanja Šumskog gospodarstva,
velike površine šuma nisu b:le uređene,
iu smislu pozitivnih propisa o sastavlian´u
šumsko privrednih osnova. Preko


70.000 ha imalo je primitivne i aproksimativne
uređajne elaborate, poznate pod
imenom »dugoročne "snove«, koje radi s"0j´ih
osnovnih manjkavosti, nisu mogle služiti
kao podloga (šumsko privredne osnove)
naprednom gospodarenju.
Prema tome. bilo je potrebno, da se hitno
priđe c-i´iivaniu vlastite službe za uređivanje
šuma. Za sve gospodarske jedinice
sač´njene su šumsko privredne osnove,
a sada se radi na redovnoj lO-godišnjoj
reviziji svih onih osnova, kojima ističe rok
važenja. Godišnje je tim radovima obuhvaćeno
18.0-00—25.000 ha. Od 1961—1967. godine
izvršeno je raznih uređajnih elaborata
za površinu od cea 176.000 ha, ođ
čega novih osnova za 59.069 ha.


Intenzivnija djelatnost na području lovne
privrede započeta je u 1964. godini, formiranjem
radne jedinice »Centra za lovnu
privredu«, čija je osnovna djelatnost područje
lovstva i lovnog turizm-v Podignuta
je fazanerija, kapaciteta 15.000 kom fazana
i poljskih jarebica. Ovaj objekat opremljen
je savremenom tehničkom opremom.
U podizanje fazanerije uloženo je
65,0 mil. din od čega 20.0 mil. dim za opremu,
a 45 0 mil din za građevinske radove
i dovod električne energije. U izgradnji
objekta, korišten je kredit od 25
n ´! d;n kod Jugoslavenske poljoprivredne
banke.


Prva znatnija devizna sredstva iz lovnog
turizma ostvarena su u prošloj godini u
iznosu od 16 mil deviznih dinara. U 1968.
godini očekuje se da će se iz lovnog turizma
ostvariti oko 25 mil deviznih dinara.


Na području ostalih šumarija intenzivnije
se radi na lovnoj privredi u šumariji


T. Korenica u lovištima »Laudonov Gaj«
i >Lička Plješivica«, gdje postoje dobri
uvjeti za razvoj lovne privrede.
Lovište »Laudonov Gaj« ima fazaneriju
koin rad: već više godina s kapacitetom
od 2—3.000 kom fazanske divljači. Postoji
prijedlog da se proizvodnja divljači za ovo
lovište vrši u fazaneriji u Gospiću što bi
znatno smanjilo troškove proizvodnje. Lovište
»Lička Plješivica« bogato je kvalitetnom
srnećorn divljači, čije je brojčano
stanje znatno poraslo, tako da ovo lovište
ima dobre uvjete za plansko iskorištavanje.


Na području ostalin šumarija za sada se
intenzivnije ne radi, iako postoje objektivne
mogućnosti za intenzivniji rad.


c) Naučnoistraživački rad


Naučnoistraživačkim rađorn i njegovom
primjenom šumarstvo Like počima se baviti,
tek osnivanjem Šumskog gospodarstva.
Na principima suvremenih dostignuća
nauke u šumarstvu, putem instituta i zavoda
izrađene su slijedeće studije:


— perspektivne mogućnosti proizvodnje
industrijskog drveta na području Like;
— istraživanje proizvodnosti i načina
gospodarenja za šume Plješivice;
— istraživanje i kartiranje tipova šuma
i šumskih staništa za šumarije: Vrhovine,
Perušić i Otočac;
— studija o bonitetnim razredima i ekenomskom
kapacitetu lovišta, sjevernog i
južnog Velebita i M. Kapele; i
— elaborat za podizanje 2.000 ha brzorastućih
kultura četinjara;
Za naučni rad utrošeno je cea 50,0 mu
dinara.


U radnoj organizaciji, organiziran je
Centar za uređivanje, projektiranje i unapređenje
proizvodnje, koji ima zadatak
da se svestranije i studioznije bavi, proučavanjem
prakse i primjenom naučnih dostignuća.


Na stručnim ekskurzijama u cilju proširenja
znanja i izmjene iskustava, boravilo
je 28 radnika u inostranstvu (stručni
kadrovi).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 83     <-- 83 -->        PDF

d)
Društveni standard


Radna organizacija u periodu osnivanja
raspolagala je malim stambenim prostorom,
i gotovo se našla bez radničkih nastambi,
društvene prehrane, HTZ opreme i
drugih neophodnih uslova za normalan rad
radnika. JTrebalo je uložiti ozbiljne napore
i sredstva na stvaranju tih uslova za radnog
čovjeka u radnoj organizaciji.


Sistematska briga i kontinuirano usmjeravanje
sredstava u društveni standard,
pod iglo je na viši nivo uslove rađa u radnoj
organizaciji. U tom periodu, uloženo je
u izgradnju 44 stana 237,0 mil, a u isto
vrijeme je radna organizacija odobrila 39torici
radnika kredit u iznosu od 47.0 mil
din za individualnu stambenu izgradnju,
za HTZ opremu (zaštitna sredstva radnika),
dosada je uloženo 101,0 mil din.


Na širokoim frontu šumskih radilišta podignuto
je 20 montažnih radničkih nastambi,
uz 10-tak manjeg kapaciteta u vlastitoj
režiji radnih jedinica.


Centralno radilište u Željeznom polju,
po svom kapacitetu, smještaju, snabdijevanju
i dr. spada u red bolje uređenih
radilišta u šumarstvu u SRH. Također je
adaptacijom postojećeg objekta, izgrađeno
odmaralište u Karlobagu, kapaciteta od 22
ležaja.


I pored uloženih sredstava u društveni
standard, javljaju se i dalje problemi smještaja
i prehrane radnika na manjim radilištima
u eksploataciji šuma i na radilištima
(izgradnji šumskih komunikacija) kao
i osiguranje stanova za jedan broj radnika,
gdje treba naći rješenje u ovoj i
narednoj godini.


4.
Formiranje i raspodjela
ukupnog prihoda, dohotka i financiranja
Svi elementi ukupnog prihoda u proteklom
periodu imali su stalnu tendencu porasta.
Na povećanje ukupnog prihoda, i
dohotka utjecalo je više faktora: povećanje
proizvodnje i produktivnosti rada, povećanje
cijena proizvodima i repromaterijalu,
bolje korištenje drvnih masa i si. Naročito
se bilježe pozitivna kretanja u formiranju
i raspodjeli ukupnog prihoda u periodu
Reforme (1965—1967).


Ukupan prihod porastao je sa 1.747 mil
din 1961. na 4.062 mil, 1967. godine (naplaćena
realizacija), što je za 2,3 puta više.


Dohodak je porastao sa 497 mil 1961. na


1.581 mil 1967. godine, ili za 3,2 puta više.
Amortizacija na osnovna sredstva i na
vrijednost šuma po kriteriju, naplaćene re


alizacije porasla je sa 176 mil 1961. ina 894
mil 1966. odnosno na 685 mil 1967. godine,
ili za 5,2 puta više, odnosno za 3,9 puta
više.


Sredstva investicionog održavanja porasla
su sa 9 mil 1961. na 107 mil 1967. godine,
ili za 12 puta više.


Dio dohotka unesen u fondove radne
organizacije porastao je sa 21 mil 1961. na
268 mil 1967. godine, ili za 12,8 puta više.


Osobni dohoci (bruto) porasli su sa 472
mil 1961. na 1.301 mil 1967. godine, ili za
2,8 puta više, dok su neto prosječni osobni
dohoci po jednom zaposlenom radniku mjesečno
porasli sa 20.000 din 1961. na 75.000
din 1967. godine, ili za 3,7 puta više.


Formirana amortizacija na osnovna sredstva
i na vrijednost šuma za analizirani
period obračunata je i iznosi 3.480 mil, a
sredstva unesena u fondove iznose 1.080
mil din. Iz ovoga se jasno može zaključiti
da je radna organizacija vodila pravilnu
politiku, vodeći računa u prvom redu
o povećanju sredstava za prostu i proširenu
reprodukciju, te jačanju poslovnog
fonda, a unutar njega fonda obrtnih sredstava.
Također su rasli i osobni dohoci u
skladu sa porastom proizvodnje i dohotka.


Poslovni fond porastao je sa 1.033 mil
1961. na 7.237 mil 1968. godine, ili za 7 puta
više. Na visok porast poslovnog fonda pored
ulaganja investicionih sredstava utjecala
je i izvršena revalorizacija osnovnih
sredstava 1962. i 1966. godine, kao i uknjižene
ceste 1966. godine u ukupnom iznosu
od 3.506 mil/din. Vrijednost šuma (drvnog
fonda) iznosi 46.220 mil din.


Obrtna sredstva imaju vrlo .značajnu
funkciju u realizaciji cjelokupne poslovne
i proizvodne politike radne organizacije.
Radi toga daje se pregled o kretanju obrtnih
sredstava:


u
000/dim


vremenski
izvori obrt. sred. period 30. 6. 1968.


31.
12. 1960.
početni fond
obrt. sredstava 9.634 625.000
krediti za stalna
obrtna sredstva 20.000 300.000
krediti za povrem.
obrtna sredstva 30.000 450.000


Ukupno : 59.634 1.375.000


413
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Ovaj pregled pokazuje da smo imali visok
porast obrtnih sredstava. U tome je
naročito pozitivno povećanje poslovnog
fonda (fonda vlastitih obrtn´h sredstava)
koja iznose 625 mil´din. Na znatno povećanje
kredita za povremena obrtna sredstva
najveći utjecaj imaju visoka potraživanja
oid kupaca, zatim povećana proizvodnja,
oscilacija u proizvodnji, te veličina
zaliha nedovršene i dovršene proizvodnje,
kao i nizak koeficijent obrtaja u 1967. godini
koji je iznosio 2,64, što je enorm.no
za šumsku proizvodnju.


Ocjenjuje se da bi koeficijent obrtaja
trebao biti 5 ili oko 70 dana trajanja pojedine
faze (ciklus od proizvodnje do naplate).
Uz ove uvjete, te korištenjem vlastitih
i trajnih obrtnih sredstava, radnoj
organizaciji, potrebna su povremena obrtna
sredstva od 150,0 mil/d:n. Postignuti
koeficijent pet obrtaja, doveo bi do ekonomičnijeg
poslovanja, smanjenjem troškova
kroz kamatu i sudske troškove.


Potraživanja cd kupaca (drvna industrija
Like i Tvornica celuloze Plaški) imaju
tendencu porasta, naročito u drugom polugodištu
prošle i prvom polugodištu ove godine.
Neusklađeni odnosi potraživanja s
jedne i obaveze prema dobavljačima s druge
strane imaju za posljedicu da radna
organizacija sa zakašnjenjem isplaćuje osobme
dohotke radnicima, te da koristi povremene
kredite kod banke uz kamatu od
3—7,5 !´/o. Provedeni kliring u prvom polugodištu
ove godine, dao je nepovoljne rezultate
za radnu organizaciju radi nelikvidnosti
drvne industrije i Tvornice celuloze
Plaški.


Radi toga, naročito u pretekla tri mjeseca,
poduzeto je na širokom frontu niz
mjera uključujući i obustavu isporuke robo
poduzećima koja nisu likvidna u cilju
poboljšanja likvidnosti radne organizacije.
Ove mjere dale su vrlo pozitivne rezultate.
Od 15. 5. do 10. 8. tekuće godine naplaćeno
je 1,007,0 mil din ili 55 l0/o u odnosu
na ukupno naplaćenu realizaciju u
proteklih nešto više od sedam mjeseci.


To je omogućilo da su isplaćeni osobni
dohoci i materijalni troškovi za 6 mjeseci,
a u planu je da se osobni dohoci za VII
mj. isplate do 20. 8. ove godine. Također,
su isplaćena i sredstva radnicima na ime
karte K-15 za 1967. godinu. Potraživanja
od kupaca sada iznose 984,0 mil din, a obaveze
prema dobavljačima 291,5 mil din.
Prema tome, potraživanja su smanjena za
134,0 mil. a obaveze prema dobavljačima
ja 129,0 mil din, prema stanju po završnom
računu.


Odobren je kredit za komunikacije i nabavu
opreme u iznosu od 170,0 mil din od
Jugoslavenske poljoprivredne banke, čija
je realizacija u toku. Investiciona ulaganja
smanjena su za 150,0 mil dinara, prema
planu za 1968. godinu. Ove mjere imale
su pozitivan utjecaj na povećanu likvidnost
radne organizacije i ažurnije izvršavanje
obaveza prema kolektivu, dobavljačima
i društvenoj zajednici.


Realizirani krediti za osnovna sredstva
kod banaka, krajem 1967. godine iznosili
su 451 mil dim, od kojih je otplaćeno 155
mil. Godišnji anuitet prema rokovima otplate
za 1968. godinu iznosi 37,2 mil din.


Usavršavanju sistema raspodjele dohotka
i osobnih dohodaka radnika, utvrđivanju
kriterija o uvjetima privređivanja radnih
jedinica, dato je značajno mjesto u
proteklom periodu, kako bi principi raspodjele
prema radu, bili u skladu sa osnovnim
društvenim intencijama i interesima
radne organizacije. U razradi sistema
unutrašnje raspodjele ponekad je bilo i još
uvijek ima. kampanje u radu, površnosti
i improvizacije. U tome se javljaju jednostrana
gledanja, odnosno gubi se iz vida
uloga radne jedince, a istovremeno uloga
i mjesto radne organizacije, kod usmjeravanja
proste i proširene reprodukcije u sistemu
raspodjele dohotka na principima
samoupravljanja i razvojnih tendencija,
radne jedinice i radne organizacije kao
cjeline.


Raspodjela dohotka, kao i usmjeravanje
sredstava u prostu i proširenu reprodukciju,
dosta realno i stimulativno smo postavili
u 1968. godini. Također, se radi na
analitičkoj procjeni radnih mjesta, na dogradnji
normi i cijena, odnosno utvrđivanju
satnice za radove u proizvodnji, te
na usklađivanju odredaba Pravilnika o
raspodjeli dohotka i osobnih dohodaka sa
internim aktima i zakonskim propisima.
Ove izmjene bit će predložene organima
upravljanja u drugoj polovini IX mjeseca
na usvajanje.


5.
Organizacija, samoupravljanje
i kadrovi
Prije osnivanja Šumskog gospodarstva
na području Like djelovalo je 16, a u vrijeme
osnivanja 10 šumarija sa statusom
ustanova sa samostalnim financiranjem.
Osnivanjem poduzeća ipomenute šumarije
dobile su status radne jedinice.


Na principima djelatnosti radne organizacije
i izgradnje njene fizionomije došlo


414
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 85     <-- 85 -->        PDF

je do promjena u organizaciji radnih jedinica.
Šumarija Karlobag spojena je sa
šumarijom Gospić. Formirane su nove radne
jedinice: Pogon za građevinarstvo, Pogon
za plantažiranje, radna jedinica za
mehanizaciju i održavanje i radna jedinica
Centar za lovnu privredu. Kvalitetne promjene
izvršene su i u organizaciji radne
jedinice Zajedničkih službi, kao i na financijsko-
knjigovodstvenim poslovima u radnim
jedinicama i radnoj organizaciji. Organizirana
je proizvodna kontrola u radnim
jednicama, a financijska na nivou poduzeća.


Radne jedinice (šumarije) formirane su
na teritorijalnom, a ostale na funkcionalnom
principu. Danas imamo ukupno 15
radnih jedinica. Odnosi unutar radne organizacije
regulirani su Statutom i drugim
normativnim aktima, te godišnjim planovima
i Pravilnicima o raspodjeli dohotka
i osobnih dohodaka radnika.


U mehanizmu neposrednog i posrednog
samoupravljanja, radna organizacija bilježi
uspon, naročito u periodu poslije 1964. godine.
Od 1964. godine najviši neposredni
organ upravljanja je Zbor radnika radne
zajednice, a također funkcioniraju na nivou
poduzeća Radnički savjet i Upravni
odbor, sa odgovarajućim komisijama, a u
radnim jedinicama savjeti radnih jedinica.


Ocjenjujući po pripremama sjednica, sadržaju
rasprava i kvaliteti prihvaćenih zaključaka
i odluka, dolazi se do zaključka
da imamo razvijen sistem samoupravljanja
na nivou radne organizacije. Praksa je
pokazala da tamo gdje se ne vrše kvalitetne
pripreme i gdje je manjak aktivnost
društveno-političkih organizacija i rukovodećih
kadrova, nemamo razvijeno samoupravljanje.
Primjeri pokazuju da smo putem
dobro pripremljenih zborova radnika
imali veliki interes za raspravu o bitnim
pitanjima, gjdje su zauzimani stavovi za
daljnje unapređenje poslovanja radne jedinice
i radne organizacije.


Činjenica je da se nalazimo na takvom
stupnju razvoja, gdje trebaju demokratski
i samoupravni odnosi doći što neposrednije
do izražaja u proizvodnoj i poslovnoj politici
radne organizacije.


Školovanju kadrova i podizanju kvalifikaciome
strukture radnika, radna organizacija
dala je vrlo značajno mjesto u proteklom
periodu. Ovu konstataciju potvrđuju
slijedeći podaci: od ukupno zaposlenih
1160 radnika 1961. godine na visoku
i srednju stručnu spremu dolazi 28´Vo, a


u 1968. godini od 1276 zaposlenih radnika
dolazi 39»/».


U proteklom periodu (1961—1967) poduzeće
je stipendiralo na visokim, višim i
srednjim školama 110 polaznika. Od toga
broja stipendirano je 30 studenata na šumarskim
fakultetima, 23 na srednjim šumarskim
školama, 10 na ekonomskom fakultetu,
visokoj privrednoj, višoj komercijalnoj
i srednjoj ekonomskoj školi, 5 na
pravnom fakultetu, višoj upravnoj i kadrovskoj
školi, 7 na višoj i srednjoj građevinskoj
školi i 2 polaznika ,na srednjoj
mašinskoj školi. Od ukupnog broja stipendista
20 radnika je na doškolovanju i četvorici
šumarskih inženjera odobren je
postdiplomski studij.


Kroz kurseve i seminare, organizirane
unutar radne organizacije prošlo je ukupno
318 radnika, od kojih je 130 dobilo spremu
KV, a 60 PKV radnika. Ostali radnici
osposobljeni su za vođenje poslova na određenim
radnim mjestima. Za osposobljavanje
radnika uvedena je stalna praksa,
održavanja kurseva i seminara u roku zimskih
mjeseci kada je smanjena proizvodnja.
Uveden je pripravnički staž u radnoj
organizaciji. Sada je zaposleno 18 pripravnika
(šumarski inženjeri zatim šumarski i
ekonomski tehničari).


6. Poduzeće u Reformi
Donošenjem odluke o privrednoj i društvenoj
Reformi 1966. godine, šumska privreda
našla se je u povoljnijim uvjetima
privređivanja u odnosu na raniji period.
Izvršene su izmjene u primarnoj raspodjeli
(povećanje cijena drvnim sortimentima) i
izmjene u sekundarnoj raspodjeli (raspodjela
između privrede i društva). Ove promjene
imale su za cilj, izjednačavanje uvjeta
privređivanja sirovinske i prerađivačke
industrije.


Postavke Reforme i aktivnost u proteklom
periodu imperativno su zahtijevali, dogradnju
privrednog sistema, postepenu liberalizaciju
tržišta i cijena, povećanje proizvodnje,
dohotka i proizvodnosti rada, te
brži razvoj demokratskih i samoupravnih
odnosa na svim nivoima.


Rukovodeći se tim principima, radna organizacija,
već na početku (VII mj. 1965.
godine), donijela je program mjera na planu
aktiviranja unutarnjih rezervi i potpunijeg
sprovođenja proizvodne i poslovne
politike. O postignutim efektima u tom
periodu u odnosu na 1964. godinu pokazuje
slijedeća tabela:


415
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Komparativu


Godina Ukupan prihod Dohodak Am


1964. 3.018 1.033
1965. 3.830 1.535
1966. 4.786 1.825
1967. 4.062 1.581


Indeks 67:64 135 153,5


Komparativni odnosi pokazuju uspon i
razvojnu tendencu u poslovanju radne organizacije,
te nisu potrebni posebni komentari.
Promatranja su interesantna i sa
drugog stanovišta o kretanju akumulativnosti,
ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja.


Akumulativnost mjerena (odnosom neto
produkt — osobni izdaci na teret materijalnih
troškova — osobni dohoci neto. kroz
ukupan prihod puta 100) po godinama i-
mala je tendencu porasta od 22,3 (1961.)
do 40,0 (1965.), a 1967. godine 21,7B/o. U
1967. godini imali smo nepovoljno djelovanje
radi visokih potraživanja od kupaca.


Ekonomičnost poslovanja mjerena odnosom
ukupnog prihoda i troškova poslovanja,
kretala se od 1,14 (1961) do 1,64 (1967.
god.). Rentabilnost mjerena odnosom troškova
obrazovanja kadrova plus Am. IIosobni
dohodak bruto kroz ukupan prihod
puta 100 kretala se od 17,5«Vo (1961.) do
45,8"J/o (1967. godine).


U sadanjoj fazi našeg samO´Upravnog i
demokratskog razvitka, poseban značaj ima
govor druga Tita, održan na VI kongresu
Sindikata Jugoslavije i usvojene smjernice
na sjednici Predsjedništva i Izvršnog komiteta
CK SKJ o najvažnijim zadacima
Saveza komunista u razvijanju sistema
društveno-ekonomskih i političkih odnosa.


Nakcn donošenja smjernica, Radnički savjet
na svojoj sjednici, usvojio je akcioni
program, kojim treba potpunije osigurati
izvršenje plana u 1968. godini. Društvenopolitičke
organizacije (sindikat i SK) u to
vrijeme nisu pokazale neku veću aktivnost
na razradi i konikretizaciji smjernica i povećanju
mobilnosti članova u praktičnim
akcijama.


U sadanjem trenutku, neophodno je osigurati
veći stepen jedinstva ka.ko u organizacijama
SK, tako i u sindikatu, organima
upravljanja i čitavom kolektivu. Kada
ovo ističem imam u vidu pojave, gdje se
daju ocjene izvan SK, Sindikata i organa


pokazatelji
(u mil. st. din)


Bruto


I i II Fondovi Društv. izdvaj. osobni
dohoci


443 193 542
709 272 677
894 235 762
685 268 604


154,5 158.4 111,5


upravljanja o poslovnoj politici, o u.:i?jehu
ili neuspjehu poduzeća, radne jedinice i
pojedinca,, a ne predlažu rješenja, programi
i akcije. Diskusije izvan postojećih institucija
i društveno-političkih organizacija
su štetne i u suprotnosti su sa usvojenim
stavovima i smjernicama CK SKJ, kao i
zahtjevima i ciljevima Reforme.


Radi toga imperativno se nameće da se
poveća aktivnost i odgovornost svih činioca
u radnom kolektivu na sprovođenju
programa mjera i akcija koje su u duhu
smjernica razrađene i usvojene u cilju izvršenja
planskih zadataka i bržeg razvoja
samoupravnih odnosa u radnoj organizaciji.


*


II.
NEKA PITANJA
DALJNJEG RAVOJA
Za analizu i obradu tendencija razvoja,
naročito u šumskoj proizvodnji, potrebna
su prethodna istraživanja studije i analize,
koje se, osim nekih, ne posjeduju. U toku
je izrada projekcije dugoročnog razvoja šumarstva
Jugoslavije do 1985. godine, u sklopu
koje će biti izrađena i detaljnija koncepcija
razvoja naše radne organizacije.
Radi toga, u ovom dijelu bit će istaknuta
samo neka pitanja razvojnih tendencija
radne organizacije.


1. Unapređenje šumskog fonda
Kao generalni cilj postavlja se uzgoj visokih
šuma sa takvim vrstama koje će najbolje
koristiti potencijalne produktivne mogućnosti
zemljišta, uz takve metode gospodarenja
koje će proizvesti najbolji i najveći
prirast drvne mase.


Metode, obim i dinamika radova na postizanju
postavljenog generalnog cilja, u
direktnoj su ovisnosti sa karakterističnom
situacijom, odnosno, dijagnozom postojećeg
stanja na terenu.


416
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Analizom stanja šumskog fonda utvrdili
smo slijedeće:


— veliki udio degradiranih visokih šuma
21.552 ha ili 8,188/o;
— veliki udio šuma pan jača. 110.190 ha
ili 41,82 «V»;
— veliki udio neobraslog šumskog tla
30.931 ha ili 11,72 B/o;
— relativno malen udio četinara u ukupnom
drvnom fondu, 5,686.620 m3 ili 26,2n/o;
— slab kvalitet u strukturi drvne mase
očuvanih šuma, jer struktura u godišnjem
etatu pokazuje da bukova oblovina učestvuje
u bruto masi sa 26,71%. a jelova
oblovima sa 52,5 ´°/o.
Šumsko gospodarstvo učestvuje u površini
šuma čitavog Jugobazena sa 61,2°/»,
a u drvnoj masi sa 33,5 "Vo. Odnos; lišćara
spram četinara u Jugobazenu je 53:47, a
kod nas taj odnos je 74:26. Sa godišnjim
tečajnim prirastom učestvujemo sa 36,5*/o.
a sa etatom učestvujemo sa 34°/o.


Svi ovi podaci ukazuju na našu trenutno
nepovoljnu situaciju prema prosjeku
jugobazena, a istovremeno ukazuju i na
ciljeve, koje moramo dostići, ako želimo
postići rezultate koji odgovaraju današnjem
prosjeku Jugobazena. U vezi sa time
u narednih deset godina, na rekonstrukciji
i obnovi šumskog fonda, kao i na osvajanju
novih površina, treba poduzeti
slijedeće:


— popraviti stanje u degra diranim šumama,
njihovim poboljšanjem na površini
od cea 9.000 ha;
— izvršiti konverzije, očetinjavanjem i
oslobađanjem četinara, na mezofilnim panjačama
na površini od cea 26.000 ha;
— unošenje sadnica u visoke šume i osvajanje
novih površina na površini od cea
5.000 ha;
— povećati drvni fond četinara na cea
7,000.000 m3;
— smanjiti drvni fond lišćara na
14,000.000 m3 ili ga barem kroz cijelo vrijeme
trajanja razvojnog perioda održati na
istom, današnjem nivou.
Ovi ciljevi mogu se postići, ako se poduzmu
takve mjere koje će garantirati izvršenje
trenda razvoja prema predviđenom
planu. Osim toga, odnosi između sredstava
dobivenih iskorištavanjem šuma i
sredstava potrebnih za prirodnu regeneraciju
šuma. prostu i proširenu reprodukciju,
moraju se izbalansirati, tako da osiguraju
financiranje svih mjera za dostignuće postavljenih
ciljeva, jer ma kakva bila veličina
optimalno utvrđenog etata ona mora
biti uvijek u korelaciji sa odgovarajućim
obimom potrebnih šumsko-kulturnih zahvata
— i sa ekonomskom snagom radne


organizacije. S druge strane to znači da
volumiinozmii obim sječa (najveći mogući
etat) pokriven adekvatnim obimom šumsko
-kulturnih radova povlači automatski za
sobom i jačanje ekonomskog potencijala
radne organizacije i njenu ekspanzionu
moć.


Izvršenje ovih zadataka vezano je i za
osiguranje kvalitetnog sadnog materijala.
Sadašnja rasadsnička proizvodnja, po svom
kapacitetu i primjeni modernih metoda u
proizvodnji, omogućava realizaciju uzgojnih
zahvata u narednom periodu.


2. Lovna privreda
Za intenzivniji razvoj lovne privrede na
području radne organizacije, potrebno je
u narednom periodu poduzeti slijedeće
mjere:


— djelatnost na području lovstva treba
objediniti u jednu cjelinu, koja bi obuhvatila
sva lovišta radne organizacije;
— izabrat: objekte, koji obzirom na ekološke
i geografske uvjete omogućuju optimalnu
proizvodnju divljači i razvoj lovnog
turizma;
— izgraditi potrebne lovnotehničke objekte
na svim odabranim objektima;
— povećati proizvodnju na 20.000 kom
fazana i poljskih jarebica, kao i površinu
lovišta na 15—16.000 ha na području novoosvojenih
površina plantaža i intenzivnih
kultura. Povećanjem proizvodnje pernate
divljači povećao bi se priliv deviznih sredstava
u narednom periodu na 50—60 mil.
deviznih dinara godišnje;
— organizirati lovočuvarsiku službu, preko
postojeće službe na čuvanju šuma.


U cilju sprovođenja ovih mjera, treba
izraditi program razvoja lovne privrede ma
području radne organizacije do kraja 1968.
godine.


Izvršenjem postavljenih zadataka stvorile
bi se ekonomske mogućnosti, da lovna
privreda posluje rentabilno i da zauzme
odgovarajuće mjesto u sklopu šumske privrede
na području Like.


3. Otvaranje šuma
Za prvu fazu otvorenosti (komunikacije
za kamionski prijevoz) potrebno je, pored
izgradnje koja je u toku (43 km) 1 narednih
pet godina (do 1973. god.) izgraditi još
160 km šumskih komunikacija ili godišnje
32 km, uz ulaganja cea 500 rail, din godišnje.
Predviđeni tempo izgradnje je neophodan,
jer se mora osigurati normalan
proizvodni proces i omogućiti optimalnije
korištenje prirasta drvne mase. Time bi
1973. godine imali 780 km šum. komuni
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 88     <-- 88 -->        PDF

kacija ili otvorenost 7,3 km´1000 ha ekonomskih
šuma. odnosno 3,0 km/10000 ha
na -ukupne površine šuma.


U drugoj fazi od 1974. do 1985. godine
predviđa se izgradnja daljnjih 600 km šumskih
cesta i vlaka ili godišnje oko 50 km.
Prema tome 1985. godine imali bismo otvcrenost
13,1 km´1000 ha ekonomskih šuma,
odnosno 5,3 km 1000 ha ukupne šumske
površine, a to znači da bi se približili
evropskom prosjeku otvorenosti. Izgradnjom
komunikacija u drugoj etapi znatno
će se smanjiti troškovi poslovanja (naročito
u eksploataciji, a također i na rekonstrukciji
i obnovi šumskog fonda).


4.
Naučno istraživački rad i
racionalizacija proizvodnje
Istražvomje je jedan od značajnh faktora
u razvoju svake privrede. Budući se na
krivim pretpostavkama ne može uspješno
zaključivati, i dalje razvijati, potrebno je
u naš rad unijeti maksimum objektivizacije.
mjerenja i naučnih interpretacija svih
pojava. U narednom periodu pred radnom
organizacijom stoje zadaci na planu istraživačkog
rada:


— kompletno tipološko kartiranje cijelog
područja šumskog gospodarstva u mjerilu
1:25.000 sa izradom: geološke, pedološke,
klimatološke i fitocenološke karte;
— kompletno utvrđivanje produktivnih
sposobnosti naših šumsk´h zemljišta sa utvrđenjem
najpovoljnijeg načina gospodarenja
za svako stanište;
— redoviti rad na inventarizaciji drvnog
fonda (kontinuirana inventarizacija) na bazi
statističkih metoda visoke preciznosti;
— izrada ekonomske dokumentacije za
sve zahvate u budućnosti bilo to na polju
investicione izgradnje, nabave opreme i
mehanizacije, racionalizacije tehnoloških
postupaka itd.;
— u periodu 1968/69. godine, treba izraditi
dugoročnu projekciju razvoja šumske
privrede na području L:ke do 1985,
godine. Također treba izraditi plan za školovanje
kadrova i podizanja na viši nivo
kvaliifikacione strukture radnika do 1970.
godine.
U tu svrhu bit će potrebno osigurati
sredstva za rad istraživačkog centra s tim
da se utvrdi stopa izdvajanja iz dohotka
kako bi taj rad bio osiguran na dulji rok
i reguliran pravilnikom.


Ekstenzivan razvoj našeg dosadanjeg privređivanja
dostigao je svoju tolerantnu
granicu i ako ne želimo, u novim uslovma,
zaostajati moramo prići intenzifikaciji i
racionalizaciji poslovanja, a to znači jačanju
proizvodnih procesa, poboljšanju teh


nologije i organizacije rada, da se sa manjim
brojem zaposlenih i uz manja ulaganja
u proizvodnom procesu dostignemo
postavljene ciljeve.


Da bi se svi ti procesi ubrzali nužno je,
sagledati sve one faktore, u konkretnim
izmjerenim veličinama i utvrđenim statističkim
parametrima, kako bi se naša aktivnost
pravilno usmjerila na ključne i,
za p.oizvodnju odlučujuće zahvate.


Bez dubljeg ulaženja u detaljne analize,
možemo već sada konstatirati, da će se
naši napori u tom pogledu morati usmjeravati
na slijedeću problematiku:


— utvrđivanje optimalnih proizvodnih
kapaciteta, njihovo aktiviranje i potpuno
korištenje naročito na području mehanizacije
(koja se do sada nije povoljno i
pravilno koristila);


— korištenje i pravilno oblikovanje predmeta
rađa (u našem slučaju optimalno prikrajanje
drvnih sortimenata itd.) pri čemu
treba naročitu pažnju posvetiti konkretnim
zahtjevima tržišta. Osim toga, racionalizacijom
proizvodnih procesa, koristiti sirovinu
tako, da se sav šumski otpadak (škart)
svede na minimum,;
— pravilno korištenje radnog vremena i
sinhronizacija svih faza rada u proizvodnom
procesu, pri čemu naročitu pažnju
posvetiti izučavanju normiranja, programiranja,
lančanog sistema rada, u konkretnoj
šumarskoj praksi, sa težnjom da se na
minimum svede gubitak rada i radnog vremena
;
— poboljšati korištenje pratećih usluga,
uvođenjem mehanografije i korištenjem kibernetike
(konpjuteri), naročito u službama
računovodstva, analize i statistike.
Sva ova i druga pitanja perspektivnog
razvoja, treba konkretizirati, utvrđujući veličine
i odnose, putem statistiičko-matematskih
metoda, vodeći pri tome računa o tendencijama
i ciljevima privredno-ekonomskog
razvoja zemlje, te mikro-i makroproizvodnog
razvoja.


5.
Sistemska i druga pitanja u šumarstvu,
čija rješenja treba očekivati u narednom
periodu
Izraženi su zahtjevi u smjernicama i na
VI kongresu Sindikata Jugoslavije, da se
privreda rastereti, veličine društvenih izdvajanja
(doprinosa), tj. da se uspostave
odnosi 70.W/o kakvi su bili 1966. godine,
nakon Reforme. Time bi privreda dobila
više sredstava za ulaganja u prostu i proširenu
reprodukciju. Predviđa se smanjenje
kamate na poslovni fond, a poslije 1970.
godine, njeno potpuno ukidanje, što u našem
slučaju, godišnje iznosi 42,0 mil. din.


418
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 89     <-- 89 -->        PDF

zatim smanjenje kamate na kredite, doprinosa
na investicije (energetika), smanjenje
doprinosa za vodoprivredu, za turizam,
školstvo i dr. doprinose.


Predviđa se znatno povećanje retencione
kvote za izvoz robe na vanjsko tržište u
cilju stimulacije izvoza, što će omogućiti
povećanje deviznih sredstava koja trebaju
privredi za nabavu potrebne opreme i repromaterijala
za mehaniziranje proizvodnje
i održavanje mehaničkih sredstava.


Donesen je Zakon o ukupnom prihodu i
njegovoj raspodjeli u radnim organizacijama.
Ovim Zakonom, predviđa se prijelaz
sa naplaćene na fakturiranu realizaciju.
Obračun bi se vršio na nivou radne organizacije,
zatim su utvrđeni jedinstveni pokazatelji
o poslovnim rezultatima i si. Pc+red
toga, priprema se donošenje Zakona


o planiranju, sa kojim bi se preciznije regulirali
principi, metode i nadležnosti, za
sve nivoe za razradu i donošenje društvenih
ii proizvodno-financijskih planova.
Očekuje se izmjena prepisa, kojima se
regulira formiranje i trošenje amortizacije
šuma, gdje bi trebalo održavanje šuma osiigurati
na osnovi vrijednosti godišnje sječe
šuma u skladu sa propisima gospodarskih
osnova. Također se predviđa da se
tačno definira što je privredno područje,
pa bi u tom smislu trebalo mijenjati propise
Zakona o šumama, jer se smatra da
su i neke druge odredbe toga Zakona zastarjele.


Za izgradnju šumskih komunikacija banke
daju kredit pod nepovoljnim uvjetima
(70ffl/o učešća). Postoji mišljenje da bi učešće
trebalo iznositi najviše 50!°/<». Također
se predlaže da se onemogući nekontrolirani
uvoz celuloznog drveta za kemijsku
preradu.


Društveno usmjeravanje šumske privrede


— njeno organiziranje, izgradnja njene
materijalne baze i sprovođenje ekonomske
politike treba još više uvažavati specifične
uslove proizvodnje i uopće privređivanja
u ovoj oblasti.
Razvoj šumske privrede uvjetovan je
razvojem drvne industrije i kemijske prerade
drveta. Radi toga, u poslovnoj politici
naša radna organizacija mora voditi
računa o osposobljavanju prerađivačkih
kapaciteta, prije svega na području Like,
a zatim i na širem području.


Prema tome, potrebna je čvršća poslovno
-tehnička i druga suradnja između šumarstva
i drvne industrije na tom području,
naročito s onim poduzećima koja po svojoj


lokaciji, tehničkom nivou i gravitaciji sirovine
imaju perspektivu za razvoj. Razumije
se da se ti odnosi i kretanja trebaju
odvijati na bazi ekonomskog interesa
i samoupravnih odnosa.


Sve ove mjere i instrumenti ekonomske
politike, stavit će radnu organizaciju u povoljniji
položaj i uvjete privređivanja, ostavljajući
radnom kolektivu više sredstava
za prostu i proširenu reprodukciju.


Radi toga, je neophodno da se još intenzivnije
nastavi aktivnost na izgradnjiusavršavanju unutrašnje organizacije, planiranja,
raspodjele, dohotka i osobnih dohodaka,
podizanja na viši nivo kvalifikacicme
strukture radnika i bržeg razvoja
demokratskih i samoupravnih odnosa. U
sklopu tih mjera u centru naše aktivnosti
treba biti briga o radnom čovjeku, naročito
kroz poboljšanje uslova rađa i podizanje
društvenog standarda, time da se
dostigfcie prosječni osobni dohodak po zaposlenom
radniku 100 hiljada dinara 1969,
odnosno do 1970. godine.


Ovakva politika u proteklom periodu,
zahtijevala je zamjenu gotovo čitavog naslijeđenog
stanja, instrumentarija ekonomske
politike i izgradnju novog, prilagođenog
uslovima tržišne privrede, zasnovanog
na samoupravljanju i odlučujućoj ulozi
proizvođača u određivanju uslova za ostvarenje
i raspodjelu dohotka.


Izvještajni period nešto više ´od 7 godi^
na, toliko je ispunjen dinamičkim razvojem
na koji su imali utjecaj i sve promjene
u našoj ekonomskoj politici, radi
čega nije bilo moguće da se sva kretanja
i manifestacije prezentiraju u jednom izvještaju.
Istovremeno radi pomanjkanja analiza
i podataka nije bilo moguće u ovom
momentu prići kompleksnijem sagledavanju
(detaljnoj razradi) perspektivnog razvoja
radne organizacije.


Izvještaj je pravovremeno dostavljen
svim radnim jedinicama na diskusiju (ocjene
i primjedbe). Na prošloj sjednici Upravnog
odbora, upravitelja radnih jedinica
i komisije za raspodjelu izvještaj je
prihvaćen u cjelini.


Izvještaj o poslovanju, radne organizacije
i neka pitanja razvoja pripremio sam
na temelju raspoložive dokumentacije (programa,
analiza i završnih računa), te konzultacija
sa suradnicima, to predlažem Radničkom
savjetu da ovaj izvještaj prihvati.


Gospić, 16/7-68.
Direktor:
Nikola Maričić