DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 43     <-- 43 -->        PDF

DK 634.0.352:634.0.323.4:634.0.174.7 Abies alba


ELEMENTI ZA ODREĐIVANJE UTROŠKA VREMENA
KOD TRUPLJENJA JELOVIH DEBALA (BROJ PREPILJIVANJA
PO DEBLU I 1 m´ DRVNE MASE TE PROSJEČNI PROMJERI
PREPILJIVANJA ZA POJEDINE SORTIMENTE)


Dr STEVAN BOJANIN, Zagreb


I UVOD


U eksploataciji šuma, kod rada na sječi i izradi uz upotrebu ručne pile i
sjekire, pila se za obaranje stabala upotrebljava djelomično, dok se trupljenje
(prepiljivanje) vrši isključivo pilom, a kresanje grana sjekirom i izuzetno pilom.
Upotreba motorne lančane pile dovela je do izvjesnih promjena u tehnici
rada, tako da se stabla obaraju samo pilom, a i za kresanje grana se sve više
upotrebljava motorna pila. Ipak se kresanje grana u izvjesnim slučajevima
može ekonomičnije izvesti sjekirom, Peine (24).


U oba navedena slučaja kod sječe i izrade, tj. kod upotrebe ručne pile i
sjekire, kao i kod upotrebe motorne lančane pile, trupljenje se izvodi pilom,
pa je u ovim istraživanjima posvećena pažnja određivanju onih elemenata, o
kojima ovisi učinak rada kod trupljenja.


II PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA


Utrošak vremena koji je potreban za izradu jednog sortimenta oblovine.
kako navodi Hilf (13), ovisi o njegovoj drvnoj masi, zapravo o ulazima pomoću
kojih se masa određuje: debljini i dužini. Ista zakonitost se odnosi i na trupljenje,
kao na jednu od radnih operacija kod sječe i izrade.


Kako su pokazali rezultati istraživanja više raznih autora, utrošak vremena
za izradu 1 m3 drvne mase tehničke oblovine opada s povećanjem drvne mase
stabla, Hilf (12 i 13), Gläser (9), Evers (7) i drugi.


Utrošak vremena za potpiljivanje kod obaranja jednog stabla raste s njegovim
prsnim promjerom. Utrošak vremena za ovaj radni zahvat preračunat
po 1 m3 izrađene drvne mase, smanjuje se s povećanjem prsnog promjera stabala,
odnosno s povećanjem drvne mase stabala. Ovi rezultati su dobiveni kod
obaranja dvoručnom pilom, Hilf (14).


Istu tendenciju povećanja utroška vremena po stablu, kod obaranja stabala
jednoručnom motornom pilom pokazuju rezultati ostalih istraživanja.
Prema Georgijevu (8), utrošak vremena ove radne operacije po 1 m:! drvne
mase s povećanjem prsnog promjera stabala opada.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Sličnu tendenciju utroška vremena kod obaranja stabala, samo nešto ne


pravilniju, pokazuju i rezultati istraživanja Stackelberga (33).


Učinak rada, odnosno utrošak vremena kod prepiljivanja iskazuje se različito
prema tome, da li je rad radničkih grupa na sječi i izradi organiziran po
brigadnom sistemu (posebne radne grupe za obaranje stabala, kresanje grana
itd.) ili ista radnička grupa vrši sve poslove oko obaranja stabala i izrade sortimenata.


U slučaju da radnička grupa vrši samo prepiljivanje (trupljenje), učinak
se može iskazati u m2 po jedinici vremena, uzimajući u obzir promjere oblovine
za trupljenje, Ugrenović i Benić (40), Stackelberg (36).


Učinak kod trupljenja može se iskazati i u m:! drvne mase. Ovdje učinak
ovisi o volumenu debla, odnosno volumenu pojedinih izrađenih sortimenata,
pri čemu se uzima u obzir srednji promjer i dužina debla, odnosno dužina sortimenta.


Tako prema Ovsjanikovu i Plaksinu (23), učinak rada kod trupljenja određuje
se prema slijedećoj formuli:
7 3600 U =
Tp
U = učinak rada kod trupljenja ,izražen u m:!/7h
7 = sedam satno radno vrijeme
na sječini iznosi 0,25—0,30 od ukupnog vremena
M = srednji volumen debla za trupljenje
T,, = vrijeme čistog prepiljivanja u sekundama, koje otpada na jedno
deblo za »n« prereza.
Kako su autori dalje prikazali, »Tp« ovisi o srednjem promjeru debala
koja se prepiljuju te o efektu čistog trupljenja (cm2/sec).


Na sličan način određuje učinak trupljenja i Douda (6), ali on uzima u
obzir srednji volumen sortimenta i utrošak vremena za njegovo trupljenje
(prepiljivanje).


Hilf i Eckert (15) te Stackelberg (36) iskazali su utrošak vremena za trupljenje
utroškom po jednom rezu za stabla pojedinih prsnih promjera. Taj se
utrošak s povećanjem prsnog promjera stabala povećava.


Georgijev (8), određuje utrošak vremena kod trupljenja tehničke oblovine
prema promjeru sortimenta na tanjem kraju. Pokazalo se da utrošak
vremena s povećanjem debljine sortimenata raste. Ovako dobiveni utrošci
vremena, preračunati po 1 m3 oblovine, za trupce istih dužina a raznih promjera
na tanjem kraju najveći su kod najtanjih sortimenata. S povećanjem
njihove debljine utrošak vremena za trupljenje po 1 m3 opada.


Hilscher (17) kod određivanja norme vremena za 1 m3 tehničke oblovine
raznih promjera, uzima u obzir dužinu pojedinih sortimenata.


Prema rezultatima istraživanja Trišina i Borodina (39), utrošak vremena
po komadu za prepiljivanje, kod izrade sortimenata određene jednake dužine
a raznih volumnih sadržina, odnosno promjera, s povećanjem debljine komada
se povećava, dok utrošak vremena po 1 m3 drvne mase opada. Autori navode
rezultate utroška vremena za promjere od 8 cm do 40 cm te dužine od 1, 2, 6
i 6,5 m. I


374
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kako se iz gornjeg izlaganja vidi, ako se radi o trupljenju jednog sortimenta
tehničkog drva (prepiljivanje na tanjem kraju), utrošak vremena ovisi


o promjeru oblovine. Međutim, utrošak vremena iskazan po 1 m:! izrađenih
sortimenata ovisi o promjeru oblovine i dužini pojedinih sortimenata.
Gornje napomene za trupljenje tehničke oblovine odnose se do izvjesne
granice i na prepiljivanje oblovine kod izrade prostornog drva. Međutim, kako
napominje Stackelberg (33), komadi prostornog drva su kraći, pa na operativno
vrijeme više utječe utrošak vremena radnih zahvata, koji ne ovise o promjeru
oblovine. O tome će biti detaljnije raspravljano u poglavlju »Rezultati istraživanja
«.


Uzevši u obzir gore navedena izlaganja, da učinak kod trupljenja ovisi o
promjeru i dužini sortimenata, postavljen je u ovoj radnji cilj, da se kod jelovih
stabala s 2. bonitetnog razreda odredi po stablu za pojedine debljinskc
stepene stabala: 1. prosječna dužina trupaca i njihov broj, 2. srednji promjer
i promjer na tanjem kraju, 3. isti ovi elementi za rudničko i prostorno drvo,


4. promjer panja.
III PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODA RADA


Istraživanja su vršena na području šumarije Zalesina , u šumsko-gospodarskoj
jedinici »Jasle«, šumski predjel »Gornja Bukova Kosa«,
odjel VI — le i u š. g. jedinici »B e 1 e v i n e«, šumski predjel »S u š i c a«,
odjel VII — 2a.


Stojbinske i sastojinske prilike u navedenim sastojinama su gotovo podjednake:
nadmorska visina 650—800 m; nagib terena blag, mjestimično strmiji,
tlo silikatno, duboko svježe; fitocenoza jele s rebračom (Abieto-Blechnetum).
To su visoke preborne jelove sastojine, grupimične strukture, s primjesom
smreke te nešto bukve i javora. Drvna masa po ha iznosi cea 500 m3; srednje
plošno stablo je oko 40 cm prsnog promjera; stabla su visoka, zdrava, umjereno
razvijene krošnje; 2. boniteta.


Istraživanje je izvršeno na 260 jelovih stabala, raznih debljinskih stepena
kako slijedi:


Debljinski stepen,
prsni promjer cm 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5
Broj stabala: 6 10 18 32 51 49 46 26 13 7


Visina panja oborenih stabala iznosila je najviše 1/3 promjera panja, što
znači da se promjeri panja odnose na navedenu visinu od tla.


Kod svakog stabla nakon sječe i izrade određen je broj komada pojedinih
sortimenata, njihova dužina, promjer na debljem i tanjem kraju te u sredini.
Ti su podaci služili za određivanje elemenata navedenih kod postavljenog cilja
istraživanja.


Kod izrade sortimenata, nastojalo se da dužina trupaca bude 4 m, a samo
u izuzetnim slučajevima se odstupalo od toga zahtjeva; dužina komada prostornog
drva iznosila je 1 m, dok dužine komada rudničkog drva nisu unaprijed
određivane.


S obzirom da su se dimenzije trupaca raznih kvalitetnih klasa kretale gotovo
u istim granicama, svi su trupci tretirani zajedno, bez razvrstavanja na
pojedine klase kvaliteta. Rudničko i prostorno drvo tretirano je svako za sebe.


375
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Kod debala su, u pravilu, od donjeg dijela »napadali« prvo trupci, zatim


rudničko, a iza toga prostorno drvo. Ipak je od ovog redoslijeda sortimenata


na deblu bilo odstupanja, tako da su ponekad u donjem i srednjem dijelu uzi


mani isječci kao prostorno drvo. Isto tako je ponekad u gornjem dijelu bio


izmijenjen i redoslijed trupaca, rudničkog i prostornog drva.


Sortimenti su prema tome grupirani u tri grupe: trupci, rudničko drvo i


prostorno drvo.


Svi ovi sortimenti potjecali su isključivo od debla, budući da su grane bile


tanje od minimalne propisane dužine za naprijed navedene Sortimente.


Zbog gore navedenog razloga, tj. da pojedini sortimenti na deblu mogu
biti izmiješani, kod obrade podataka prosječni srednji promjeri, ukupne dužine
pojedinih sortimenata po stablu, kao i prosječni promjeri na tanjem kraju
pojedinih sortimenata nisu mogli biti određeni pomoću prsnog promjera stabla,
ukupne dužine pojedinih sortimenata po stablu i pada promjera.


Pad promjera po tekućem metru dužine određen je posebno za trupce, rudničko
drvo, prostorno drvo, odvojeno po debljinskim stepenima stabala.


Pokazalo se da postoji stohastička veza između prsnih promjera stabala
i drvne mase pojedinih sortimenata, pa je izračunata korelacija između prsnih
promjera i drvne mase.


Dalje je zasebno određena korelaciona veza između prsnih promjera prema:
1. ukupnoj dužini određenih sortimenata po stablu, 2. padu promjera i 3.
promjeru panja.


Jednadžbe za izračunavanje korelacije bit će prikazane u poglavlju »Rezultati
istraživanja«.
Srednji promjeri za ukupnu dužinu određenog sortimenta na stablu dobiveni
su iz izjednačenih vrijednosti drvne mase i dužine.
Diobom drvne mase dužinom dobivene su temeljnice iz kojih su zatim
određeni srednji promjeri.


Dužine komada pojedinih sortimenata nisu izjednačavane nego su uzete
kao prosječne vrijednosti prema dobivenim podacima mjerenja. Ove prosječne
dužine računate su posebno za pojedine dcbljinske stepene stabala i to za
trupce i rudničko drvo. Dužina komada prostornog drva bila je konstantna i
iznosila je 1 m.


Na osnovu srednjeg promjera pojedinih sortimenata, odvojeno po debljinskim
stepenima stabala i pada promjera određen je prosječni promjer piljenja
po stablu, tj. promjer na tanjem kraju na osnovu slijedeće formule:


1 ´ Ppr


dp = dri
2
ds = srednji promjer ukupne dužine sortimenta u cm, na stablu određene
debljine, u cm
1 = prosječna dužina komada sortimenta u m, na stablu određene debljine
u cm
dp = prosječni promjer piljenja (promjer na tanjem kraju sortimenta u
cm, na stablu određene debljine).
Broj prepiljivanja za određeni sortiment po stablu jednak je broju komada
»n« toga sortimenta na stablu.
Iz ovih podataka može se odrediti i ukupni broj prepiljivanja za sve Sortimente
po stablu te ukupna površina prepiljivanja po stablu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Broj komada određenog sortimenta po 1 m´1 drvne mase ovog sortimenta.
za stabla pojedinih debljinskih stepena, određen je pomoću prosječne drvne
mase komada. Broj komada predstavlja ujedno i broj prepiljivanja.


Množenjem broja komada određenog sortimenta po 1 m:i njegove drvne
mase s dužinom jednog komada, određena je dužina hoda duž stabla. Ovu dužinu
je potrebno prijeći radi prepiljavanja 1 m:! oblovine određenog sortimenta.


IV REZULTATI I DISKUSIJA O DOBIVENIM REZULTATIMA


U tabeli 1 prikazane su jednadžbe pomoću kojih je izračunata korelaciona
veza između pojedinih veličina kao ovisnih varijabli i prsnih promjera stabala
kao neovisnih varijabli. U istoj tabeli prikazani su parametri pojedinih jednadžbi,
koeficijenti, odnosno indeksi korelacije i njihove greške.


Iz prikazanih koeficijenta, odnosno indeksa korelacije vidi se da između
veličina koja se odnose na trupce i prsnih promjera slabala postoji vrlo uska,
odnosno uska korelacija ,dok između veličina koje se odnose na rudničko, odnosno
prostorno drvo i prsnih promjera postoji značajna korelaciona veza.


Uska korelaciona veza postoji i između temeljnica (prema tome i promjera
panja) i prsnih promjera stabala.


Prema Chaddoku, Serdar (32), obzirom na dobivene stepene jačine korelacione
veze, na osnovu dobivenih izjednačenih rezultata mogu se donositi zaključci.


Izjednačene vrijednosti obračunate su u odnosu na prsne promjere stabala,
koja su razvrstana u debljinske stepene od po 5 cm.


Pod sortimentom »trupci« uzete su zajedno sve kvalitetne klase pilanskib
trupaca, a također i furnirski trupci, kojih je bilo u veoma malom postotku u
odnosu na ukupnu količinu trupaca. Trupci su tretirani zajedno, obzirom da se
i učinak kod sječe i izrade za sve trupce, bez obzira na njihov kvalitet određuje
zajedno, Benić (3), Hilscher (17), Stackelberg (33).


U tabeli 2 i na si. I prikazane su dužine pojedinih sortimenata po stablu.
Dužina trupaca raste s porastom debljine, a obzirom da su sva stabla istog
boniteta i visine stabala istodobno. Jedino kod dva najjača debljinska stepena
ova se dužina zbog lošeg kvaliteta vršnog dijela stabala neznatno smanjuje.
Dužina rudničkog drva po stablu opada s povećanjem debljine stabla, a dužina
prostornog drva raste. Do smanjenja dužine rudničkog drva dolazi djelomično
zbog toga što se s povećanjem debljine stabala smanjuje dio dužine, koji obzirom
na debljinu odgovara rudničkom drvu. Osim toga, dio dužine koji bi po
debljini i odgovarao zahtjevima za rudničko drvo, mora se zbog neodgovarajućeg
kvaliteta uzeti kao prostorno drvo. Kod debljih stabala, a to za isti bonitetni
razred znači ujedno i kod viših stabala, povećava se dio dužine debla pri
vrhu, koji zbog lošeg kvaliteta odgovara samo uvjetima za prostorno drvo.


Zbroj dužine rudničkog i prostornog drva po stablu, počev od najtanjih
do najdebljih stabala, u apsolutnom se iznosu malo mijenja iako se visina stabala
znatno povećava. Tako za debljinski stepen stabala od 27,5 cm ovaj zbroj
iznosi 11,4 m; kod stabala od 57,5 cm prsnog promjera postiže minimum od
7,2 m, da bi se dalje lagano povećavao i kod stabala od 77,5 cm pr. promjera
postigao dužinu od 9,4 m.


Ukupna dužina tehničkih sortimenata (trupaca i rudničkog drva) pokazuje
s povećanjem debljine stabala sličnu tendenciju povećanja kao i sama dužina
trupaca.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Postotak dužine trupaca i rudničkog drva (tabela 2), u odnosu na ukupnu
dužinu tehničkog drva, s povećanjem debljine stabala se mijenja. Tako postotak
dužine trupaca od najtanjeg do najdebljeg debljinskog stepena stabala
raste od 42,1´% do 91,2%, dok postotak rudničkog drva opada od 57,9% na
8,8%.30


tehnička
oblovina


trupci


10
prostorno
drvo
rudnićko
drvo
OL
w 30 40 —r~
50 60 70 80 cm.


SI. 1. Dužine trupaca, rudničkog drva, ukupne tehničke oblovine i prostornog drva
po stablu. Dužina hoda kod prepiljivanja navedenih sortimenata jednog stabla.


Postotak tehničke oblovine u odnosu na ukupno iskorištenu drvnu masu.
od najtanjih stabala do stabala prsnog promjera 62,5 cm ostaje gotovo isti
(87%—90%), da bi se zatim postepeno počeo smanjivati i kod najdebljeg ste
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 51     <-- 51 -->        PDF

pena stabala opao na 77,7%. Međutim postotak dužine prostornog drva u odnosu
na ukupno iskorištenu dužinu stabla s porastom debljine stabala povećava
se od 12,1% do 22,3%.


Postoci dužina navedenih sortimenata u odnosu prema ukupnoj tehničkoj
dužini, dužini ukupnog iskorištenja po stablu, kao i prema totalnoj visini stabla,
pokazuju s povećanjem debljine stabala približno iste tendencije kretanja.


Postotak tehničke oblovine prema dužini ukupnog iskorištenja po stablu,
a isto tako i prema totalnoj visini stabla, u početku se s povećanjem debljine
stabala povećava, a zatim se smanjuje.


Postotak dužine ukupno iskorištene drvne mase po deblu prema totalnoj
visini stabla pokazuje s povećanjem debljine stabala prilično pravilno povećanje
od 84,2% do 96,4%.


U tabeli 3 prikazani su srednji promjeri bez kore pojedinih sortimenata.


mm I
DRVNA MASA I SREDNJI PROMJERI BEZ KORE POJEDINIH SORTIMENATA,´
ODN. GRUPE SORTIMENATA ZA UKUPNU DUŽINU PO STABLU TE POSTOCI


PROMJERA U ODNOSU NA PRSNI PROMJER STABLA


Tabela 3


Sred nj i p r o rr i j er bez kore Iskorištena drvna masa
oblovine rudnič. ukupne prostornog sortimenata bez kore po stablu
CP trupaca drva teh . obi. drva m3


bi BJC be Ci


L? o o o o


o 3
2 6 L g o a ta c


a" a .OJ S2 i a a. <" „ .V. o P cü


ft "4 o


3


22« B til s Hl


´o od
rom
tabli


blov
kup


c3


o >
s


s


3 h


& ft


PH to o B ft OI u B~ ft W u .-> a w 5 B ft "1 n T3 ft´O


27,5 24,8 86,1 19,4 67,4 21,9 76,0 11,3 39,2 0,33 0,27 0,60 0,02 0,62
32,5 27,1 83,3 19,5 60,0 23,9 73,5 13,0 40,0 0,56 0,24 0,80 0,03 0,83
37,5 28,6 76.3 19,2 51,2 25,7 68,5 14,4 38,4 0,85 0,21 1,06 0,04 1,10
42.5 31,9 75.1 19,0 44,7 28,9 68.0 15,7 36,9 1,30 0,18 1,48 0,05 1,53
47,5 35,4 74.5 18,9 39,8 32,5 68 4 17,5 36,8 1,85 0,15 2,00 0,07 2,07
52,5 38,8 73,9 18,9 36,0 36,1 68,8 19,9 37,9 2,46 0,13 2,59 0,09 2,68
57,5 41,9 72,9 18,9 32,9 39,3 68,3 22,6 39,3 3,05 0,11 3,16 0,14 3,30
62,5 44,8 71,7 18,9 30.2 42,5 68.0 25,2 40,3 3,64 0,09 3,73 0,20 3,93
67,5 47,3 70,1 19,2 28,4 45,2 67,0 27,5 40,7 4,12 0,08 4,20 0,29 4,49
72,5 49.4 68,1 19,6 27,0 47,4 65,4 29.2 40,3 4,46 0,07 4,53 0,40 4,93
77,5 50,6 66,6 20,0 26,3 48,7 64,1 30,0 39,5 4,59 0,07 4,66 0,51 5,17


kao i tehničkog drva ukupno (trupaca i rudničkog drva). Ovi promjeri su izračunati
na način koji je prikazan u poglavlju »Metodika rada« i to diobom
računski izjednačenih drvnih masa s dužinom pojedinih sortimenata, odnosno
s ukupnom dužinom po stablu.


Apsolutna vrijednost srednjeg promjera trupaca se povećava s debljinom
stabala, a njegova relativna vrijednost (postotak) se smanjuje u odnosu na
prsne promjere stabala, s povećanjem debljine stabala. Minimalni srednji promjeri
pilanskih trupaca su po JUS-u fiksirani i po veličini su nešto niži od
srednjih promjera oblovine za pilanske trupce najtanjih stabala koja su ovdje
tretirana. To je razlog da su srednji promjeri trupaca kod tanjih stabala bliži
prsnim promjerima nego što je to slučaj kod debljih stabala.


Srednji promjer rudničkog drva je kod stabala svih debljinskih stepena
gotovo isti, pa stoga njegova relativna vrijednost (postotak) u odnosu na prsni
promjer opada s povećanjem debljine stabala .
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Promjena srednjih promjera ukupne tehničke oblovine po stablu, obzirom
na debljinu (prsni promjer stabla), ima sličnu tendenciju kretanja kao srednji
promjeri trupaca.


Srednji promjer prostornog drva po stablu u apsolutnom se iznosu s povećanjem
debljine stabala povećava, dok se njegov relativni iznos (postotak) u
odnosu na prsni promjer stabla kreće u uskim granicama, između 36,8% i
40,7% i to neovisno o debljini stabala. Prema tome može se reći da taj relativni
odnos ostaje gotovo isti.


U tabeli 3 prikazane su također izjednačene vrijednosti drvnih masa pojedinih
sortimenata po debljinskim stepenima stabala, pomoću kojih smo ,kako
je naprijed objašnjeno, odredili srednje promjere za ukupnu dužinu sortimenata
po stablu. Karakteristično je za drvnu masu rudničkog drva da ona s povećanjem
debljine stabala opada, dok drvna masa ostalih sortimenata i ukupnog
tehničkog drva pravilno raste.


Prosječni promjeri na tanjem kraju komada pojedinih sortimenata prikazani
su u tabeli 4 i na si. 2. Ovi promjeri izračunati su iz veličina srednjih
promjera sortimenata i pada promjera, kako je objašnjeno u »Metodici rada«.


trupci


1.0


prostorno
drvo


3o


2o


rudničko
drvo


1o


I


L.
-~r~


—2o
r~ 3´0 4o 5o 6o 7
77o
oo 8o cm.


To~


prsni promjer


SI. 2. Prosječni promjeri na tanjem kraju -pojedinih sortimenata (prosječni promjeri
prepiljivanja)


Izjednačene vrijednosti pada promjera za pojedine Sortimente prikazane
su u tabeli 5 i na si. 3.


Tabela 5
Debljinski stepen (prsni
promjer) stabla, cm 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5
Pad promjera em/m za


— trupce 0,65 0,74 0,85 0,97 1,08 1,20 1,31 1,43 1,54
— rudničko drvo 1,08 1,36 1,70 1,98 2,21 2,38 2,50 2,56 2,57

ukupno iskorištenu
dužinu debla 1,05 1,12 1,20 1,29 1,37 1,46 1,54 1,62 1,71
383
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Budući da se prostorno drvo izrađivalo ne samo od vršnog dijela debla
nego i od isječaka duž cijelog debla, za izračunavanje promjera na tanjem
kraju komada prostornog drva primijenjen je pad promjera za ukupno iskorištenu
dužinu debla.


Pad promjera je najveći za rudničko drvo, obzirom da se, izuzev kod najtanjih
stabala, odnosi na drvnu masu u krošnjama i u vršnom dijelu debla.


3,0


rudničko


drvo


25


2,0


ukupno
iskorištena
oblovina
trupci


1.5
1,0


0,5


0,0


-I , 1 L_


7o~ 30 40 50 60 70 80cm.
prtini promjer


SI. 3. Prosječan pad promjera pojedinih sortimenata.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Za tendenciju kretanja prosječnog promjera na tanjem kraju komada pojedinih
sortimenata, obzirom na debljinu stabala, važe napomene koje su naprijed
iznesene za srednje promjere komada.


Ukoliko bi se kod stabala određene debljine unaprijed moglo odrediti na
kojoj udaljenosti od donjeg kraja debla će se za pojedine Sortimente (na njihovom
tanjem kraju) vršiti trupljenje, promjeri prepiljivanja mogli bi se odrediti
jednostavnije, pomoću prsnog promjera i prosječnog pada promjera po
tekućem metru dužine.


E


trupci


o,9


0,8


o,7


o,5


prostorno
drvo


0,3


o,2


0,1


o,oL rudničko
drvo,


_L L-^-J 1 , I J I , I U


2o 3o Ao 5o 6o
7o 8o cm.
prsni promjer


SI. 4. Površina prepiljivanja (trupljenja) po stablu, za pojedine Sortimente.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj komada pojedinih sortimenata na deblu — tabela 4, si. 5 — predstavlja
ujedno i broj prepiljivanja na deblu. Što se tiče trupaca, ovaj broj se
s povećanjem debljine stabala povećava, a uz to se povećavaju i promjeri prepiljivanja.
U tabeli 2 i na si. 1 nalazi se za trupce i ostale Sortimente njihova
ukupna dužina po stablu. Ova dužina predstavlja ujedno i dužinu hoda duž
stabla, koju radnik treba prijeći prilikom prepiljivanja.


Ponekad pojedini komadi određenog sortimenta na istom deblu ne moraju
slijediti jedan za drugim kontinuirano ,nego se između njih nalazi neki drugi
Sortiment. Ukupna dužina svih komada toga sortimenta ipak predstavlja ukupnu
potrebnu dužinu hoda duž stabla za taj sortimenat, budući da se dužina
hoda duž određenog sortimenta pripisuje tome sortimentu.


L


O


JL


8


7_


6 _


20 30 40 50 60 7 0 8 0 cm.
prsni promjef


SI. 5. Broj komada, odnosno broj prepiljivanja pojedinih sortimenata po stablu.


Iz navedenih rezultata istraživanja (srednji promjeri, broj prepiljivanja,
ukupna dužina trupaca po stablu), može se očekivati da će se s povećanjem
debljine stabala povećati i utrošak vremena za prepiljivanje po stablu kod izrade
trupaca. U tabeli 4 i na si. 4 vidi se osim toga i porast površine prepiljivanja
po stablu za trupce, s povećanjem debljine stabala.


Isto tako u tabeli 4 i na si. 6 prikazan je i broj komada pojedinih sortimenata
koji dolaze kod stabala raznih debljina po 1 m3 drvne mase odnosnog
sortimenta. Ovaj broj komada pomnožen s prosječnom dužinom komada daje
ukupnu dužinu oblovine odnosnog sortimenta po 1 m3 drvne mase. To je
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ujedno i dužina puta koju je potrebno prijeći duž stabla, radi prepiljivanja,
kod izrade 1 m3 odnosnog sortimenta (tabela 4, si. 7).


Broj komada trupaca po 1 m3 drvne mase opada s porastom debljine stabala,
jer su dužine pojedinih komada kod stabala raznih debljina gotovo iste
(tabela 4). On opada zbog porasta prosječnih srednjih promjera trupaca. Tako
broj komada (prepiljivanja) po 1 m3 drvne mase, kod stabala debljinskog stepena
od 27,5 cm iznosi 5,2, a njihova ukupna dužina ili hod duž stabla radi
prepiljivanja iznosi 20,1 m. Kod debljinskog stepena stabala od 77,5 cm broj
komada opada na 1,2, a ukupna dužina trupaca ili dužina hoda na 5 m. Broj
prepiljivanja i dužina hoda smanjili su se od najtanjih do najdebljih stabala
oko četiri puta.


Rezultati istraživanja Hilfa (31) pokazuju da se ukupni utrošak vremena
za izradu 1 m3 drvne mase tehničke oblovine i to kako stablovno tako i sortimentno
vrijeme smanjuje s povećanjem debljine stabala, odnosno tehničke
oblovine.


1oo:


§90


80.
7 U
60
50
A0
30
20 prostorno
drvo
10 rudničko
drvo
0 trupci
I
20 30 40 50 60 70 80 cm.
prsni promjer


SI. 6. Broj komada, odnosno broj prepiljivanja po 1 m3 drvne mase pojedinih
sortimenata.


Rezultati naših istraživanja o prepiljivanju oblovine u trupce, koji su prikazani
u tabeli 4 i na si. 6 i 7, ukazuju na to da se s povećanjem debljine stabala
može očekivati smanjenje utroška vremena prepiljivanja za 1 m3 drvne
mase. Tome u prilog bi išli i rezultati istraživanja autora pomenutih u uvodnom
dijelu: Stackelberga, Georgijeva, Trišina i Borodina.


Površina prepiljivanja po 1 m3 izrađene drvne mase trupaca (tabela 4),
obzirom da su dužine trupaca kod stabala raznih debljina gotovo iste, neznatno
se smanjuje s povećanjem debljina stabala. To nastaje zbog povećanja pada
promjera.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Srednji promjeri komada rudničkog drva, kod stabala raznih debljina približno
su jednaki. To se odnosi i na prosječne promjere prepiljivanja (promjer
na tanjem kraju komada, tabela 4 i si. 2). Prosječni broj komada (prepiljivanja)
po stablu smanjuje se s povećanjem debljine stabala. Prema tome smanjit
će se i utrošak vremena za prepiljivanje po stablu.


Broj komada rudničkog drva po 1 m:i drvne mase, tj. broj prepiljivanja
budući da su promjeri i dužine komada približno jednaki kod stabala svih
debljina, također ostaje približno jednak kod stabala raznih debljina. Iz istog
razloga i dužina hoda duž stabla za trupljenje 1 m:l drvne mase ostaje približno
ista. Sličan je slučaj i s površinom prepiljivanja — tabela 4, si. 6 i 7.


loo


90


80


70


60


50


*0


rudnička


30


drvo


20


10


Ü


70 80 cm.
prsni promjer


SI. 7. Dužina hoda duž debla kod prepiljivanja 1 m3 drvne mase pojedinih
sortimenata.


Iz gore navedenih rezultata istraživanja, može se zaključiti da će utrošak
vremena trupljenja po 1 m3 drvne mase rudničkog drva ostati približno isti
bez obzira na debljinu stabla od kojega ova drvna masa potječe.


Prosječni promjeri na tanjem kraju komada prostornog drva povećavaju
se s porastom debljine stabala, kao što je to slučaj i sa srednjim promjerima
tih komada, koji su prikazani u tabeli 3, 4 i na si. 2.


Dužine komada prostornog drva iznose 1 m te je broj komada po stablu
jednak broju metara dužine prostornog drva po stablu (tabela 2 i si. 1 i 5).
S povećanjem debljine stabala povećava se promjer komada prostornog drva
i broj prepiljivanja, kao i površina prepiljivanja te dužina hoda duž stabla prilikom
trupljenja — tabela 4, si. 1, 2, 4 i 5. Dalje se u tabeli 4 i na si. 6 vidi da
broj komada, tj. broj prepiljivanja po 1 m:! drvne mase prostornog drva s povećanjem
debljine stabala opada. Ujedno opada i dužina hoda duž stabla prilikom
prepiljivanja — tabela 4, si. 7.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Prema Stackelbergu (33), utrošak vremena za prepiljivanje prostornog
drva motornom pilom ovisi o broju komada po stablu. Debljina komada malo
utječe na utrošak operativnog vremena. Stackelberg dalje navodi da je za utrošak
operativnog vremena kod prepiljivanja prostornog drva jednoručnom motornom
pilom od malog utjecaja utrošak čistog vremena za prepiljivanje. Veći
utjecaj ima vrijeme koje ne ovisi o promjeru oblovine, kao što je vrijeme prelaza
do slijedećeg reza, postavljanje pile, vrijeme potrebno da se započne s piljenjem
te odstranjenje otpiljenog komada. Međutim, prema istom autoru (36),
utrošak vremena samog prepiljivanja raste s promjerom oblovine. Ovi rezultati
se odnose na izradu prostornog drva od stabala do 40 cm prsnog promjera.


,
E


u
1oo


9o


-


8o


7o


6o


5o


4o


-


3o


.
2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o cm.
prsni promjer
SI. 8 .Promjeri panjeva.


Prema Trišinu i Borodinu (39), kod prepiljivanja oblovine dcbala prsnog
promjera od 8 cm do 40 cm, raznih vrsta četinjača te tvrdih i mekih l´stača na
1 m dužine, raste utrošak čistog vremena za prepiljivanje po jednom prerezivanju
s povećanjem promjera stabala (oblovine), dok po jednom m:! drvne
mase izrađene (prepiljene) oblovine opada.


Obzirom na gore izloženo, čisto vrijeme prepiljivanja po stablu treba s
povećanjem debljine stabala da raste. Utrošak čistog vremena prepiljivanja po
1 m:!, odnosno 1 pm drvne mase, treba iz gore navedenih razloga s povećanjem
debljine stabala da opada.


Uzevši u obzir prikazanu dužinu hoda duž stabla prilikom prepiljivanja
također će se i operativno vrijeme prepiljivanja po stablu povećati s porastom
debljine stabala, dok će ono po 1 m3, odnosno 1 pm izrađene drvne mase opadati.


Površina prepiljivanja po stablu, s porastom debljine stabala raste, obzirom
na povećanje promjera prepiljivanja i broj prepiljivanja. Međutim, po
1 m:! izrađene drvne mase površina prepiljivanja i s porastom debljine stabala
ostaje približno ista, obzirom na jednaku dužinu komada (1 m). Zbog prepilji


389
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 60     <-- 60 -->        PDF

vanja na tanjem kraju komada, površina prepiljivanja za 1 m3 drvne mase
manja je od 1 m-— tabela 4.
Promjeri panja mogu poslužiti kao baza za određivanje utroška vremena
kod obaranja stabala.


Poliščuk (27) kod određivanja utroška vremena za obaranje stabala dovodi
utrošak vremena u vezu s promjerom panja, odnosno s prsnim promjerom stabla
i koeficijentom promjera panja u odnosu na prsni promjer.


U tabeli 6 i na si. 8 prikazani su promjeri panjeva, za stabla raznih debljina,
koji su dobiveni računskim izjednačenjem. Također su prikazani i koeficijenti
promjera panjeva.


Promjeri i koeficijenti panjeva


Tabela 6


Prsni premier stabla, cm 27,5 32,5 37,5 42.5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5
Promjer panja, cm 39,5 44,9 51,7 58,2 64,5 70,6 76,6 82,5 88,3
Koeficijent promjera
panja u odnosu na
prsni promjer stabla 1,37 1,38 1,38 1,37 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31


Kako se iz gornje tabele i slike vidi, koeficijenti promjera panjeva u odnosu
na prsni promjer stabla variraju u dosta uskim granicama i s povećanjem
debljine stabala dosta pravilno blago opadaju.


Na osnovu dobivenih rezultata istraživanja mogu se donijeti slijedeći


V ZAKLJUČCI


1. Ukupna dužina oblovine trupaca po stablu povećava se s porastom debljine
stabala i to od najtanjih do najdebljih stabala oko tri puta. Isti je slučaj
i sa ukupnom dužinom prostornog drva po stablu. Ukupna dužina rudničkog
drva po stablu s porastom debljine stabala opada od najtanjih do najdebljih
stabala za oko 3,3 puta.
2. Apsolutne vrijednosti srednjih promjera ukupne dužine trupaca bez
kore, s porastom debljine stabala rastu, a njihove relativne vrijednosti (postotak)
u odnosu na prsni promjer stabla istovremeno opadaju. Sličnu tendenciju
kretanja, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, pokazuju i srednji
promjeri prostornog drva. Srednji promjeri rudničkog drva ostaju u apsolutnom
iznosu kod stabala svih debljina približno isti, pa prema tome postotak
promjera u odnosu na prsni promjer stabla s porastom debljine stabala opada
3. Obzirom da je dužina pojedinih trupaca kod stabala raznih debljina
gotovo konstantna, a ukupna dužina po stablu raste, broj prepiljivanja s porastom
debljine stabala se povećava. Također se povećava i dužina hoda duž
stabla. Budući da se i prosječni promjeri prepiljivanja povećavaju, može se
očekivati i povećanje utroška vremena za trupljenje po stablu. Broj trupaca,
odnosno broj prepiljivanja po 1 m3 drvne mase s povećanjem debljine stabala
opada, a također opada i dužina hoda duž stabla.
4. Broj komada rudničkog drva po stablu s povećanjem debljine stabala
opada, a opada i ukupna dužina, pa prema tome i dužina hoda duž stabla. Promjeri
prepiljivanja, međutim, ostaju gotovo isti. S porastom debljine stabala
može se prema tome očekivati smanjenje utroška vremena za prepiljivanje po
stablu. Broj komada rudničkog drva po 1 m3 drvne mase, odnosno broj prepi390
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ljivanja .približno je isti kod stabala svih debljina. Budući da su i promjeri
prepiljivanja približno jednaki, može se očekivati i približno isti utrošak vremena
za prepiljivanje po 1 m3 rudničkog drva, kod stabala raznih debljina.


5. Kod prostornog drva (računajući po stablu), promjeri prepiljivanja komada,
kao i broj prepiljivanja, zatim površina prepiljivanja te dužina hoda
duž stabla povećavaju se s porastom debljine stabala, pa će se tako povećavati
i utrošak vremena za prepiljivanje po stablu. Broj komada prostornog drva po
1 m3 kao i dužina hoda duž stabla s povećanjem debljine stabala se smanjuju.
6. Koeficijenti promjera panjeva u odnosu na prsni promjer stabla pokazuju
s porastom debljine stabala blago opadanje i kreću se od 1,38 do 1,26.
LITERATURA


1.
Anonymus: Allgemeine Anweisung für Arbeitsstudien (Arbeitsablauf- und Zeitstudien)
bei der Waldarbeit. 6. Auflage. KFW, Frankfurt/Main, 1964.
2.
Aro P., ja Ni.su la P.: Kubik- und Aufnahmetabellen für Fichten und Kiefern-
Faserlangholz, Communicationes Instituti Forestalls Fenniae 49.8, Helsinki, 1958.
3.
Beni ć R.: Utvrđivanje normalnog učinka rada ´kod obaranja i izrade jelovine
u ljetnoj sječi. Sum. List, 11/12, 1958.
4.
Bojani n S.: Učešće sortimenata i količine gubitaka kod sječe i izrade jelovih
stabala u fitocenozi jele s reibračom. Šum, List, 11/12, 1960.
5.
Bonneman n A.: Neufassung der Holzmessanweisung (Homa). Forstarchiv,
str. 134—138, 1956.
6.
Do ud a V.: Mechanizace v lesnim hospodarstvi. Praha, 1965.
7.
Evers K: Erfahrungen mit Hauerlohntarifen. Allg. Forst und Jagd Ztg, 5, 1965.
8.
G e o r g i e v T.: Normirane na truda pri dobiv na iglolistni materiali s motorni
trioni. Gorsko Stopanstvo, 11, 1964.
9.
GlaäserH. : Die Ernte des Holzes. Neuwied, 1954.
10.
Häberl e S.: Die Bedeutung von Relativzeiten für eine rationelle Richtzeitermittlung.
Allg. Forstzeitschrift, 8, 1965.
11.
Heiskane n V.: The influence of log grade on the cutting difficulty of pine
saw logs. Communicationes Instituti forestalls fenniae, 45.8, Helsinki, 1955.
12.
Hil f H. H.: Vorgabezeit für Hauerlohntarife. Forstarchiv, 2, 1966.
13.
Hil f H. H.: Die Arbeitsleistung im Hauungsbetrieb. Forstarchiv, 5—6, 1952.
14.
Hilf H. H., und Eckert K. H.: Baumzeittafeln. Einige vorläufige Mitteilung
über Aufarbeitungszeiten in Fichten u. Buchenbeständen auf Grund von Tagesstudien.
Forstarchiv, str. 131—134, 1955.
15.
Hilf H. H., und Ecker t K. IL: Festmetterzeitafeln für Buche und Fichte.
Forstarchiv, str. 109—112, 1956.
16.
Hilf H. H.: Begriffe, Masse und Methoden der Leistungsuntersuchungen im
Hauungsbetrieb .International Union of Forest Researchorganisation, 11-iemž
Congres, Rome 1953, Firenze, 3954.
17.
Hilsche r A.: Die österreichische Normalleistungstafel. Mitt, Forstl. Bundesvers.
Anst. Mariabrunn, 50/1954.
18.
Levant o S.: Investigations into cutting 2,2 metre birch pulpwood alongside
the striiproad. Työtehoseuran Julkaisuja No: 99, Helsinki, 1963.
19.
Linde r A.: Statistische Methoden für Naturwissenschaftler, Mediziner und Ingenieure,
Basel-Stuttgart, 1960.
20.
M a k k o n e n O.: Practical Application of the Results of Time Studies in Logging.
Metsäteho, Publication No: 25, Helsinki, 1950.
21.
Meye r R.: Zur Homa. Der Forst und Holzwirt, Sonderheft, 1965.
22.
Mirkovi ć D.: Dendrometrija, Beograd, 1956.
23.
Ovsjanniko v E., Plaksi n M.: Tehnologija lesorazrabotok. Izdateljstvo
lvovskogo universiteta, 1962.
24.
Pein e J.: Vorschlag für eine Kombination von Axt und Motorsäge beim Entästen
von Fichtenstammholz. Forst und Holzwirt, 23, 1962.
25.
Platze r H.: Bewährung und Entwicklung einheitlicher Hauerlohntarife. Forstarchiv,
3/4, 1963.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 62     <-- 62 -->        PDF

26.
PI atz er H. B.: Leistungsuntersuchungen (Zeitstudien) mit seciionsweiser
Messung von Teilzeiten. Forstarchiv, 8, 1963.
27 P o 1 iš ču´k A.: Valfka lesa. Lesn. Promišlenost, Moskva, 1964.


28.
Rehschu h D.: Vergleich zwischen zwei Formen des Haiuerlohntarifs — Einheitshauerlchniarif
(EHT) und Sortentarif (ST). Forstarchiv, 4, 1965.
29.
Re h schu h D., und Herde n W.: Arbeitverfahrem für den Holzeinschlag.
Forettechn. Informationen, 12, 1965.
30.
Roter t F.: Hat die Arbeitsablaufstudie eine Bedeutung für die Waldarbeit,
Der Forst und Holzwirt, 3, 1965.
31.
Rubne r K : Neudammer forstliches Lehrbuch, 4. Lieferung, Berlin, 1955.
32.
Serda r V.: Udžbenik statistike, 5. izdanje, Zagreb, 1961.
33.
S t a c!k el´b e r g S : Leiis´tungsuntersuchungen im Buchen — Hauungsbetrieb bei
der Verwendung von Einmann — Motorsägen. Allg. Forst und Jgd Ztg (135), 8,
1964.
34.
Stackeiber g S.: Vergleich zwischen dem Zeitverbrauch beim Bündeln von
Buchen — Schichtholz und beim Setzen in den Stoss. Allg. Forst und Jagd Ztg,
4, 1967.
35.
Stackeiber g S.: Zeitvergleich bei Verwendung von Handsäge und Motorsäge
ten Buchen Hauung´.betrieb. Allg. Forst Ztschrift, 28, 1965.
36.
Stackeiber g S.: Schneidezeit der Einmann — Motorsäge in Abhängigkeit
vom Holzdurchmesser. Allg. Forst und Jgd Ztg. 12. 1967.
37.
Strehlk e B.: Zur Frage des Nichtaufarbeitens von Laub — Schichtderbholz
im Krcnenbereich. Forsttechn. Informal 1966, S. 9—14.
38.
Strehlk e E.: Zur Frage der Erstellung neuer Einheitshauerlohntarife. Der
Forst- und Holzwirt, 20, 1963.
39.
Triši n V., Borodi n M.: Tehničeskoje nornVrovanije truda v lesnom hozja.jstve.
Lesnaja promyslennost, Moskva, 1965.
40.
Ugrenovi ć A., Beni ć R.: Eksploatacija šuma. Zagreb, 1957.
41.
Wibb e J.: Die Gewichtung der Merkmale bei der Arbeitsbewertung. Arbeit
und Leistung. 12, 1965.
ELEMENTS FOR DETERMINING TIME CONSUMPTION IN CROSS-CÜTTING
SILVER FIR STEMS


Summary


In his experimental study the author deals with the problem of setting up a
basis for determining the time consuption when cross-cutting stems of trees with
diameters t>. h. ranging between 27,5 and 77,5 cm. into individual assortments, i. e.:
sawlogs, pitprops and stacked wood.


The average mid-diameters of sawlogs and stacked wood as well as the average
diameters at the small end of pieces increase with trees becoming stouter, and in
like manner also increases the number of pieces of these assortments, i. e. the number
of cross-cuts per tree. However, the results of investigations show that the
diameters of pitprcps pieces remain approximately equal irrespective of stem diameters,
while the total length and number of pieces per tree — thus also the number
of cross-cuts — decrease with increasing diameters of trees.


From these results it can be concluded that the time consumption per tree for
cross-cutting (pure t;me for cross-cutting and walking along the tree) for sawlogs
and stacked wood will increase with increasing tree diameters, while for pitprops
it will decrease.


The number of pieces of sawlogs assortments and stacked wood per 1 cu. m.
of volume decreases with the increasing tree diameter, and, accordingly, also the
number of cross-cuts and the length of walking along the tree will decrease. In
pitprops — with regard to ihe approximately same diameters and the length of
individual pieces in stemn of various legths — the number of cross-cuts and the
length of walking along the tree remains per 1 cu. m. of volume approximately the
same.


As a basis for determining the time consuption in felling trees was determined
the quotient of diameter at stump-height and the diameter at breast height. With
increasing the diameter at breast height this quotient decreases fairly regularly
from 1,38 to 1,31.


392