DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 27     <-- 27 -->        PDF

DK 634.0.114:634.0.187


NEKE PEDOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH FITOCENOZA
NA PODRUČJU VIŠEVICE I VELIKE JAVORNICE


Mr. ing. J. MARTINOVlC


Izrađeno u Institutu za šumarska istraživanja u Zagrebu


UVOD I ZADATAK ISTRAŽIVANJA


Šumsko gospodarske jedinice Viševica, Kal-Treskavac, Smolnik i Trojbukve-
Crna draga kojima upravlja Šumsko gospodarstvo Senj dio su pokrivenog
Krša zapadne Hrvatske i nisu do sada pedološki proučavane, odnosno
nema o tome objavljenih podataka. Međutim, dosadašnja istraživanja na drugim
područjima Krša zapadne Hrvatske (Gračanin M., 1931, 1951, 1960, Gračanin
Z., 1956, 1962, Kurtagić, Pusić, 1956, Nejgebauer, Škorić, 1958, Martinović,
1964, 1967), pokazala su da tla u tom dijelu naše zemlje imaju veoma širok
raspon fiziografskih osobina i bitno se međusobno razlikuju u pogledu opće
plodnosti. Ova činjenica zbog veoma visokog učešća šuma i šumskih površina
u ukupnim površinama Krša zapadne Hrvatske, ima za šumarstvo toga kraja
fundamentalno značenje. Sve valjano zasnovane šumsko-gospodarske mjere
trebaju u takovim uvjetima veoma uvažavati pedološke uvjete staništa. Dakako
da je to moguće samo ako se ovi uvjeti poznavaju i njihovi utjecaji sistemastki
proučavaju. Stoga smo susrevši se s relativno velikim a neistraženim
područjem smatrali, da će biti najbolje naše prvo istraživanje usmjeriti u
pravcu pedološkog proučavanja najvažnijih šumskih fitocenoza. Težili smo koliko
je to moguće s obzirom na intenzitet istraživanja, ustanoviti opće zakonitosti,
u međusobnoj povezanosti šumske vegetacjie i tla te uzeti u obzir ona
pitanja koja imaju prvenstveno praktično značenje za gospodarenje tamošnjim
šumama. Istraživanja su provedena tako da daju oipćeniti uvid u pedološke
značajke šumskih fitocenoza na istraživanom području i po našem mišljenju
u ovom slučaju pružaju dovoljnu pedološku osnovu za definiranje regionalnih
šumsko-gospodarskih tipova šuma. Za kasnija detaljnija proučavanja ostavljena
su između ostalog i neka pitanja geneze tala kao i neka pitanja odnosa pojedinih
vrsta drveća prema svojstvima tla.


Terenska pedološka istraživanja provedena su u listopadu 1967. godine
jednovremeno sa završnim dijelom vegetacijskih proučavanja (Z. Pelcer), koja
će se na drugom mjestu posebno obraditi.


Na taj način, kod pedoloških istraživanja bilo je moguće pouzdano, s obzirom
na sastav vegetacije, određivanja mjesta (ploha) za otvaranje pedoloških
profila. U toku terenskih pedoloških istraživanja u metodičkom pogledu pri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 28     <-- 28 -->        PDF

državali smo se uputa u literaturi (Horvat, Gračanin, Maksić 1950, Sukačev,
Zonn 1957, Kopp 1965, Kolektiv autora, 1967).
Laboratorijske analize s mnogo truda i pažnje provela je prof, kemije
Nada Pezdirc, saradnik Jugoslavenskog instituta za četinjače Jastrebarsko.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


A. Kratak prikaz pedogenetskih faktora i geneze tala
U uvodu spomenutim radovima prikazani su brojni podaci o geomorfološkim,
klimatskim, litološko-geološ´kim i biotskim uvjetima na veoma širokom
području Krša zapadne Hrvatske, koji u znatnoj mjeri vrijede i za naše područje
istraživanja. Mi ih na ovom mjestu nećemo ponavljati i zadržat ćemo
se uglavnom na vlastitim opažanjima o djelovanju nekih pedogenetskih faktora
koja mogu poslužiti boljem poznavanju tvorbe tala, njihovih osobina i
rasprostranjenosti na istraživanom području.


1. Geografski položaj i geomorfološke značajke
Područje proučavanih gospodarskih jedinica nalazi se između 12°19´ i
12"40´ istočno od Pariza i između 45°10´, i 45°18´, sjeverne širine. Ono
obuhvata dio izrazitog kršnog terena između Gorskog kotara i Velebita i
pruža se od Velike Javornice i Viševice do dodirnih granica sa primorskim
Kršem. Najniža tačka istraživanog područja nalazi se na 900 m nadmorske
visine (terasa Kozlak), a najviša na 1428 m nadmorske visine (vrh Viševice).
Cijelo područje ima krški reljef. Dominiraju strme padine i isponi stjenovite
površine. Veoma su razvijene i česte vrtače a najmanje su zastupljene zaravnjene
površine. Stratigrafija tala i njihova rasprostranjenost često je vezana
na pojedine oblike reljefa pa se može u izvjesnoj mjeri govoriti o pravilnostima
u ovim odnosima. Tako na kvartarnim akumulacijama ravne površine
nalazimo duboke rendzine i smeđa tla. Crnice i posmeđene crnice raširene su
u višim položajima samostalnih ispona dok se u njihovom podnožju nalaze
duboka smeđa tla, ilimerizirana tla i deluvijalna tla. U vrtačama ispunjenim
zemljišnim materijalom nalazimo ilimerizirana tla, deluvijalna tla i druga
općenito veoma duboka tla. Za vrtače sa stjenovitim dnom karakteristična su
u donjem dijelu padina skeletna crnica a u gornjem dijelu padine smeđa tla.


2. Geološka građa
Ovo područje odlikuje se prema podacima litostratigrafske karte (Magaš
1968) dosta jednoličnom građom matičnih supstrata. Najzastupljeniji su jurski
vapnenci u izmjeni sa dolomitima i jurski vapnenci sa ulošcima dolomita, a
znatne površine zapremaju i uslojeni i pločasti jurski vapnenci. Ne umanjujući
značaj ostalih pedogenetskih faktora ima kao što je poznato (Gračanin 1951,
Čirić 1967) priroda matičnog supstrata na našem Kršu golem utjecaj na formiranje
tala. O vrstama i načinu trošenja krečnjaka kao i o količini i mineraloško-
kemijskom sastavu nerastvornog ostatka zavisi prije svega (Cirić 1967)
formiranje različitih tipova tala na krečnjacima u Jugoslaviji. Tako se prema


Ovaj rad financirali su Savezni fond za financiranje nauč. djelatnosti, Republički
fond za naučnu rad, Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija Zagreb
i Šumsko gospodarstvo Senj.


358
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ovom autoru terra rossa javlja na najčistijim krečnjacima uglavnom sa manje
od 0,2% nerastvornog ostatka, SR kvocijentom oko 1,5 (SR = kvocijent SiOs :
R2O3). Smeđe tlo je formirano pretežno na supstratima sa više od 0,2" 0 rezidiuma
i SR kvocijentom oko 2,2 dok se terra fusca nalazi na krečnjacima sa
1—5% nerastvornog ostatka i SR koeficijentom oko 4. Ovi podaci koji u mnogočemu
otvaraju nov pogled na opću koncepciju geneze tala na vapnencima
i dolomitima zaslužuju veliku pažnju. Međutim, mi zbog pomanjkanja analiza


o količini i sastavu nerastvornog ostatka vapnenca nismo za sada mogli utvrditi
u kojoj mjeri oni vrijede i za istraživano područje. Ovdje su najzastupljeniji
jurski vapnenci i na njima nalazimo najčešće smeđa tla na vapnencima i
njihove prelaze prema ilimeriziranim tlima te u manjoj mjeri ilimerizirana tla,
crnice i posmeđene crnice. Na slabije zastupljenim dolomitnim stijenama nalazimo
uglavnom rendzinu i smeđe tlo. Razvitak tala na vapnencima i dolomitima
i njihovu genetsku povezanost, na istraživanom području u zoni Fagetum
croat. Horv. prikazuje slika 1. To je razumije se samo naše mišljenje o tome
GLAVNI SMJER EVOLUCIJE ŠUMSKIH TALA NA VAPNENCIMA 1
DOLOMITIMA U ZONI Fagetum croat abietetosum Horv. i
Fagetum croat. montanum Horv. NA PODRUČJU VIŠEVICA-V. JAVORNICA
(ZAPADNA HRVATSKA) orig


Slika 1


Fig. 1: — Main trend of the evolution of forest soils on limestones and dolomites in
the zone of Fagetum croat. abietetosum Horv. and Fagetum croat. montanum Horv.
on the territory of western Croatia.


koje se temelji na brojnim morfološkim proučavanjima tala na terenu te podataka
o osnovnim fizikalnim i kemijskim osobinama tala. Osim navedenih
glavnih tipova tala na području istraživanja akcesorno dolazi uz rub kontinentalnog
područja (Fagetum croat. abietetosum fac. Sesleria autumnalis), i


359
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 30     <-- 30 -->        PDF

crvenica koja se odlikuje dosta izraženim žućkaste boje A3 i A1A3 podhorizontima
koji su po mehaničkom sastavu znatno lakši od B horizonta. Odnos gline
u B : A3 horizontu iznosi 1,5—1,8.


3. Bioklimatski čimbenici i utjecaji
Općeniti uvid u klimatske uvjete na istraživanom području mogu pružiti
podaci motrenja najbližih meteoroloških stanica Zavižan, Senj i Crikvenica,
koje je za razdoblje motrenja 1948—1960. obradio Kirigin (1968). Iz ovog opsežnog
materijala donosimo samo neke podatke koji mogu poslužiti ocjeni utjecaja
klime na pedogenetske i dinamske procese u tlu.


U predjelima iznad 1200 m prevladava hladna snježna šumska klima, čije
su osnovne karakteristike da je mjesečna temperatura najhladnijeg mjeseca
niža od —3° C, a temperatura najtoplijeg mjeseca je ispod 22° C, ali su ipak
četiri mjeseca s temperaturom iznad 10" C. Tlo je pokriveno dugotrajnim snježnim
pokrivačem. Obilno oborina ima kroz cijelu godinu, ali najsuši dio godine
pada u toplo godišnje doba. Izražen je sporedni maksimum oborina u proljeće
(travanj), dok se glavni i veoma izraženi maksimum pojavljuje u jesen (studeni).
Područje između 400—1200 m nadmorske visine ima karakteristike toplo
umjerene klime. Temperatura najhladnijeg mjeseca kreće se između —3 i
l,8n C. Ljeta su svježa s mjesečnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod
22° C. Oborina je jednoliko razdijeljena na cijelu godinu, a najsuši dio godine
pada u toplo godišnje doba. Sporednom maksimumu oborina u početku toplog
dijela godine (travanj) pridružuje se glavni maksimum oborina u kasnoj jeseni
(studeni), koji je znatno veći od sporednog. Oba područja prema utvrđenom
indeksu efektivnosti oborina ubrajaju se u perhumidnu klimu (P/E > 128).


Premda navedeni podaci pružaju samo općenitu sliku o klimi, ipak dovoljno
ukazuju na to da ona na istraživanom području uvjetuje descendentno
kretanje vode, i ispiranje hraniva i drugih materija u tlu. Nadalje su s obzirom
na količinu i intenzitet oborina te brzinu vjetra u znatnoj mjeri izraženi klimatski
faktori erozije tla vodom i vjetrom. U suprotnom pravcu i višestruko
korisno kao što je poznato (Gračanin M. 1931), djeluje vegetacijski pokrov
posebno šuma i šumsko drveće. Navodimo neke podatke do kojih smo u tom
pogledu došli u toku istraživanja. U procesu biološkog kruženja materija uzima
šumsko drveće i druge biljke biogene elemente iz različito dubokih slojeva tla
i vraća ih putem godišnjih otpada na površinu tla suzbijajući na taj način spomenute
klimom uvjetovane procese ispiranja. Prema našim mjerenjima u zajednici
Fagetum croat. abietetosum Horv. vraća se tlu samo putem otpada lišća
i iglica glavnih vrsta drveća (bukva i jela) godišnje po ha 41,0 kg N, 8,1 kg
P2O5, 10,8 kg K2O, 50,8 kg CaO i 9,1 kg MgO. Kod toga pojedine vrste drveća
kako je to vidljivo na slici 2 u jednakim vegetacijskim i pedološkim uvjetima
pokazuju različito djelovanje. To razumije se osim pedogenetskog ima i veliko
šumsko-uzgojno značenje. Potvrdu o značajnom djelovanju bioklimatskih faktora
na razvoj i osobine tala na istraživanom području pružaju i podaci o nekim
kemijskim osobinama istraživanih crnica na vapnencima. Iz podataka na
slici 3 uočljive su velike razlike u pogledu debljine, reakcije i postotnog sadržaja
nekih kemijskih elemenata humusnih naslaga pojedinih crnica. Budući
da se radi o jednakom matičnom supstratu (čisti gromadasti vapnenac), utvrđene
su razlike u najvećoj mjeri mogu pripisati bioklimatskim faktorima i
utjecajima. Na strani faktora koji štite tlo od erozije i suzbijaju recentne pro


360
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 31     <-- 31 -->        PDF

SADRŽAJ NEKIH BIOGENIH ELEMENATA U OTPADU
LIŠĆA (IGLICA) DRVEĆA U ZAJEDNICI Fagetumcroat. abietetosum Horv. NA SMEĐEM TLU NA
VAPNENCU. PODRUČJE TROJBUKVE-CRNA DRAGA
(ZAPADNA HRVATSKA)


Slika 2


Jela Bukva Gorski javor Gorski brijest


(Abies alba) (Fagus syivatica) (Acer peeodopUtanut) OHmuf mo/tan*)


I N S"2C5 HK2O ÜCaO *»<>


Fig. 2: — Amount of biogenic elements in the leaf^(needle-)fall of trees in the
association Fagetum croat. abietetosum Horv. on the brown soil on limestone
(western Croatia).


cese erozije značajnu ulogu ima šumska vegetacija. Praktično značenje ima
činjenica da na vrtačastim terenima kao i na blago nagnutim padinama (inklinacija
do 10"), u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv. uglavnom nisu
utvrđeni oblici površinske erozije tla vodom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PODACI 0 SADRŽAJU NEKIH BIOGENIH ELEMENATA U
HUMUSNIM NASLAGAMA (A0 horiz.) CRNICA NA
VAPNENCU. PODRUČJE VIŠEVICA-V. JAVORNICA


Slika 3


1 Calamagrosti-Abietetum piceeiosum Hon/., deblj. nasi. U cm, pH u H20 3,9
2 Calamagrosti-Abietetum piceetosum Horv., debljina naslaga 7 cm, pH u H20 4,3
3 Calamagrosti-Abietetum tilietosum Hon/., debljina naslaga 3 crn, pH u H20 5,1


H]N P2Os H K.,0 ÜCaO MgO


Fig. 3: — Amount of biogenic elements in humus layers of black earths on limestone
(western Croatia).


B. Temeljne pedološke značajke šumskih fitocenoza
Opći uvid u pedološke značajke cijelog područja istraživanja pružaju
stratigrafija tipičnih tala (si. 4) i podaci o nekim fizikalnim i kemijskim osobinama
tala (tab. 1). Na slici 4 predočena su dominantna tla pojedinih šumskih
fitocenoza, a istodobno su sa sistematsko-pedološkog gledišta obuhvaćeni svi
najvažniji tipovi tala. Tipska pripadnost pojedinih tala određena je u skladu
s novom klasifikacijom zemljišta Jugoslavije (Nejgebauer, Cirić, Filipovski,
Škorić i Živković 1963). Prije prelaza na iznošenje rezultata vlastitih istraživanja
o pedološkim uvjetima proučavanih šumskih fitocenoza ističemo, da su
one i ranije pedološki proučavane samo na drugim područjima zapadne Hrvatske.
Vrlo značajni i aktuelni pedološki podaci o šumskim fitocenozama s kojima
se i mi ovdje susrećemo potiču iz perioda vegetacijskih proučavanja i
kartiranja Gorskog kotara i Hrvatskog primorja (razdoblje 1948—1960), a većim
su dijelom objavljeni u radovima Horvata, 1962, i Z. Gračanina, 1962.


363
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 35     <-- 35 -->        PDF

1 Fagetum Croat, abietetosum Horv.


Na području istraživanja ova je zajednica najrasprostranjenija, gospodarski
najvažnija a ima i najzamršenije pedološke uvjete. Nalazimo je na veoma
različitim tlima od organo-mineralnih crnica i smeđih tala na vapnencima do
ilimeriziranih tala i deluvijalnih tala vrtača. Kod toga su najzastupljenija
(60—70%) smeđa i smeđa ilimerizirana tla na vapnencima. Dobru predodžbu


o najtipičnijem tlu u ovoj zajednici i njegovom morfološkom izgledu, daje profil
29.


Smeđe tlo na vapnencu — profil 29


(Trojbukve-Crna draga, n. v. 1060, m, eksp. Z., inkl. 10°).
Aoo Svježi otpad lišća bukve i javora s nešto iglica jele debljine
nekoliko milimetara.
Aoi 0,50—0 cm Polurazložna organska tvar listaste strukture.
Ai 0—5—11 Tamnosmeđa laka glina slabo izražena mrvičaste i graškaste
strukture. Prisutne kišne gliste.


A.i(B) 11—27
Žutosmeđa laka glina. Tlo se grudasto odvaljuje i rasipa u
mrvičaste i graškaste strukturne agregate. Veoma rijetko se
na prirodnoj plohi pokazuju sivkaste i rđasfe mazotine. Di~
fuzno prelazi u


(B) 27—58
smeđe boje laku glinu sitno orašaste strukture. Skeleta tamnosivog
vapnenca veličine 5—20 cm ima oko 40%.
C 58 Tamnosivi jurski vapnenac.


Važan faktor vanjske morfologije tala u ovoj zajednici predstavlja stjenovitost
i kamenitost površina tla. Stjenovitost terena varira u dosta širokim
granicama od 0—60%. Zanimljivo je pri tome da dubina tla i stjenovitost nisu
u međusobnoj zavisnosti. Srednja duboka i duboka tla često nalazimo na površinama
relativno velike stjenovitosti (25—50%), dok nerijetko primjerice na
dolomitima i kvartarnim akumulacijama plitka i manje duboka tla (15—60 cm
dubine) pokazuju manju stjenovitost (ispod 25%). U takvim uvjetima može
šumsko drveće veći proizvodni prostor tla imati po jedinici površine na stjenovitijem
zemljištu. Zbog toga je ocjena stjenovitosti površine tla kao ekološkog
faktora veoma otežana i zaslužuje u budućim istraživanjima veliku
pažnju.


Dosta zamršeni edafski uvjeti u ovoj zajednici mogu se predvidljivo na
istraživanom području lučiti na:
a) posmeđene crnice i smeđa tla u gornjim dijelovima samostalnih ispona;
tla su u pravilu plića od 40 cm;
b) smeđa tla, ilimerizirana tla i deluvijalna tla na gonjim dijelovima padina;
tla su srednje duboka i duboka;
c) kompleks tala (crnice, smeđa tla, ilimerizirana tla) izrazito vrtačastog
terena i


d) duboke rendzine i smeđa tla zaravnjenih površina (kvartarne akumulacije
i slično). Za pobližu karakterizaciju i ocjenu utjecaja navedenih edafskih
članova na proizvodne mogućnosti staništa potrebna su detaljnija proučavanja
koja su u toku. Opće rasčlanjenje edafskih uvjeta kao i pitanje stjenovitosti
površina tla istaknuto je ovdje samo sa ciljem da se već kod regionalnih ekološko
gospodarskih proučavanja imaju pred očima ova vrlo važna pitanja.


365
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Daljnja karakteristika općih pedoloških i edafskih uvjeta u šumi bukve
i jele je način tvorbe i razgradnje šumske prostirke. Prema Zonnu (1957) brzina
i karakter razlaganja šumske prostirke ukazuje na intenzitet svih procesa u
tlu a u velikoj mjeri utječu na rast i prirast te prirodno pomlađivanje šumskog
drveća. Budući je odnos masa između šumske prostirke i otpada lišća jedan
od najboljih pokazatelja brzine i karaktera razgradnje šumske prostirke to
smo pristupili utvrđivanju tih odnosa. Jednogodišnja, dakle početna istraživanja
na tri objekta u istraživanom području pokazala su da godišnji otpad
iglica i lišća drveća iznosi od 2900—3700 kg/ha dok je masa šumske prostirke
koncem listopada bez svježeg otpada iznosila 3050—5300 kg/ha. Odnos mase
šumske prostirke i otpada lišća (iglica) iznosi od 1,0—1,4. Te vrijednosti, prema
klasifikaciji Rodin, Baziljević (1965) ukazuju na intenzivno biološko kruženje
materija koje pogoduju formiranju muli humusa. I zaista, u sadašnjim sastojinskim
i pedološkim uvjetima u zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv.
na istraživanom području skoro bez izuzetka teče tvorba muli humusa. Tek
veoma rijetko stvaraju se i slojevi modder humusa debljine do 2 cm u kojim se
teže razgrađuju iglice jele nego lišće bukve. Da bi dobili prvi uvid kako pojedine
vrste drveća (s obzirom na postotni sadržaj nekih biogenih elemenata u
otpadu lišća), učestvuju u biološkom kruženju istražili smo na jednom smeđem
slabo ilimeriziranom tlu (lokalitet Trojbukve-Crna draga) postotni sadržaj nekih
biogenih elemenata u otpadu lišća. Dobiveni rezultati prikazani su na slici


2. Razlike su očigledne ali zbog premalog broja opažanja još se ne mogu donositi
općeniti zaključci. Tek se može naslutiti da su u istraživanim uvjetima
gorski javor i gorski brijest s obzirom na tlo mnogo mehorativnije vrste drveća
od jele i bukve.
O nekim osnovnim kemijskim osobinama i mehaničkom sastavu tala u zajednici
Fagetum croat. abietetosum Horv. možemo suditi na osnovu provedenih
analiza tla (profili 29 i 39 tab. 1). Po mehaničkom sastavu ta su tla laka do
teška glina. Sa dubinom tla raste sadržaj gline naročito kod profila 39. Profil


39. pokazuje jako kiselu do kiselu a profil 29 neutralnu reakciju tla. Totalni
kapacitet adsorpcije kationa u Ai horizontu istraživanih tala je osrednji (54
m. e.) a u nižim slojevima tla mali (ispod 30 m. e.). Prema stupnju zasićenosti
adsorpcijskog kompleksa, u pojedinim slojevima tla (V = 17—89 i više), ono
je slabo zasićeno do zasićeno bazama. Površinski horizonti tla su vrlo do vrlo
jako humozni i vrlo bogati ukupnim dušikom. Sa dubinom tla opada sadržaj
humusa i ukupnog dušika ali su zalihe humusa i ukupnog dušika u tlu još
uvijek znatno velike. Sposobnost tla da ishranjuje drveće fosforom i kalijem
može se u konkretnom slučaju procijeniti na osnovu podataka (profil 29 i 39)
o sadržaju lako rastvorljivog osfora i kalija u tlu. Općenito su takve procjene
nedovoljno sigurne. S tim u vezi potrebno je dati neka objašnjenja o metodu
rada na ocjeni opskrbljenosti tla fosforom i kalijem. Uz dušik su fosfor i kalij
vrlo važni i najviše istraživani faktor plodnosti tla. Takva su istraživanja
danas vrlo aktuelna svugdje gdje čovjek sadi šumsko drveće i inače intenzivira
šumsku proizvodnju. Kod toga se teži da metode rada budu jednostavne, brze
i relativno jeftine te time pristupačne velikom broju zainteresiranih. U tom
pogledu prvo mjesto zauzimaju tzv. kemijske metode za određivanje lako pristupačnog
fosfora i kalija. Kod istraživanja šumskih tala u Hrvatskoj najviše
se rabi metoda Al-Richm-a za koju kao i za druge kemijske metode nemamo
u našim uvjetima utvrđene granične brojeve.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Dok se dugotrajnim i sistematskim radom u našim ekološkim i drugim
uvjetima ne dođe do rezultata koji bi omogućili interpretaciju podataka navedene
metode prva je pomisao bila da se nastojimo koristiti stranim graničnim
brojevima. U tom pogledu zanimljivi su podaci Hoffmanna (1962), o testiranju
Al-metode za neka šumska tla u Njemačkoj.


Evo tih podataka:


Tab. 2
Granične vrijednosti za fosfor i kalij
(metoda amonlaktalne kiseline, HOFFMANN 1962)


Opskrbljenost tla mg PzOs/lOO g tla mg KaO/100 gr tla
Područje


Sachsen Thüringen u cjelini
slaba 8 6 8 6
srednjadobra
8—15
15
6—12
12
8—14
14
6—12
12


Međutim na osnovu velikog broja provedenih analiza naših tala na vapnencima
i dolomitima zapadne Hrvatske i primjenom navedenih graničnih brojeva
pokazalo se u više od 90% slučajeva da su tla slabo opskrbljena fosforom
a srednje i dobro opskrbljena kalijem uključivši i tla sa šumama najviše proizvodnje.
To je zahtijevalo da se u prvom redu drugačije razvrstaju naša tla
s obzirom na opskrbljenost fosforom. Mislimo da bi u našim uvjetima bolje
odgovarala podjela prikazana u tab. 3. Naš prijedlog bit će na drugom mjestu


Tab. 3
Granična vrijednost za fosfor
(metoda amonlaktatne kiseline


Opskrbljenost mg P2O5/IOO g tla
tla u sloju . tla od 0—20 cm


slaba 1—2
nedovoljna < 1
srednja 2—4
dobra > 4


detaljnije obrazložen. Izrađen je da bar privremeno, dok se pitanje bolje ne
prouči, posluži kod šumsko tehničkih radova na šumskim staništima našeg Krša.
Slijedom izloženog, a na osnovu podataka sadržanih u tabeli 1, tla u šumi
bukve i jele na istraživanom području predvidivo su nedovoljno i slabo opskrbljena
rastvorljivim fosforom te srednje i dobro opskrbljena rastvorljivim kalijem.


2. Fagetum croat. abietetosum Horv. fac. Calamagrostis varia
Tipičan sastav ove zajednice na području istraživanja nalazimo na relativno
dosta stjenovitim površinama (25—50%) sa dosta dubokim smeđim i ilemeriziranim
tlima. Ilimerizirana tla su najzastupljenija i po svojim morfolo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 38     <-- 38 -->        PDF

škim osobinama veoma su slična smeđem primorskom (submediteranskom)
ilimeriziranom tlu.


Predodžbu o morfologiji takvog tla pruža profil 5


Ilimerizirano
tlo na vapnencu — profil 5


(Kal Treskavac, n. v. 960 m., eksp. SI., inkl. 25°).


Aoo Svjež otpad lišća bukve sa nešto lišća javora i iglica jele.
Aoi 1—0 cm Sloj polurazložene organske materije, žutosmede boje protkane
bijelim micelijem gljiva.
Ai 0—7—10 Laka glina sivosmeđe boje slabo izražena mrvičastc strukture.


A:i 10—41
Laka glina žućkaste boje. Tlo rahlo i porozno u svježem stanju
rasipa se u nestabilne sitno mrvičaste agregate.
B 41—87 Svjetlo crvena teška glina sitno poliedrične strukture. Strukturni
agregati često presvučeni tankim filmom koloida.
C >
87 Matična stijena kompaktni vapnenac prošaran brojnim crvenim
žilicama.


Prema podacima provedenih analiza ovo tlo je po mehaničkom sastavu
vrlo diferencirano. Ističe se visok (64%) sadržaj čestica gline u B horizontu
tla. Reakcija tla u površinskom dijelu je kisela a u dubljim slojevima slabo
kisela.. Do dubine od 40 cm tlo je nezasićeno a ispod toga zasićeno bazama u
adsorpcijskom kompleksu. U Ai horizontu (0—10 cm) tlo je na granici vrlo
jake humoznosti i vrlo je bogato opskrbljeno ukupnim dušikom. U dubljim
slojevima tlo je srednje humozno i umjereno opskrbljeno ukupnim dušikom.
Analizirano tlo pokazuje u Ai horizontu srednju opskrbljenost fosforom i dobru
opskrbljenost kalijem u lako rastvorljivim oblicima. Osim opisanih tala u
ovoj zajednici sporadično nalazimo i ilimeriziranu crvenicu koja se sa primorske
strane nalazi na različitim visinama sve do 950 m. n. visine.


3. Fagetum croat. abietetosum Horv. facies Sesleria autumnalis
Ova zajednica ima u mnogome slične pedološke uvjete kao i naprijed opisani
facijes sa Calamagrostis varia. Jedino je učešće crvenica znatno veće. Ove
su crvenice znatno isprane. Ističe se A;i horizont bjeličasto-žute boje debljine
do 30 cm. Tipičan sastav ove zajednice na takvoj crvenici nalazimo u predjelu
plohe 6 (odjel 2) u š. g. jedinici Kal-Treskavac.


4. Fagetum croat. subalpinum Horv.
Pretplaninska šuma bukve je rasprostranjena u višim položajima istraživanog
područja. Nalazimo je uglavnom na smedem tlu na vapnencu i to humoznom
varijetetu ovog tla, prosječne dubine oko 42 cm. U manjoj mjeri na
istraživanom području formirana je ova zajednica i na dubokoj organomineralnoj
rendzini povrh dolomita. U gornjim dijelovima Viševice gdje je ova
zajednica najizrazitije razvijena dobru predodžbu o njezinim pedološkim uvjetima
pokazuje profil 8.


Smeđe tlo na
vapnencu, humozno, profil 8


(Viševica, n. v. 1330 m., eksp. SI., inkl. 30°).
Aoo Sloj svježeg otpada lišća bukve debljine nekoliko milimetara
ispod kojeg počinje,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ai 0—10 cm
tamnosmeđe-siva laka glina mrvičaste i krupno mrvičaste


strukture. Tlo gusto proraslo korijenjem bukve (20 dm2). Di


fuzno prelazi u


(B) 10—37—47 tamnosmeđe
boje laku glinu, graškaste do orašaste strukture.
Strukturni agregati dobro izraženi i stabilni.
Ci 47—57 Ispucana stijena sivog vapnenca. U pukotinama ima nešto
smeđe gline. Prelazi u
C > 57 kompaktnu stijenu sivog vapnenca prošaranu tankim žilicama
crvenkaste boje.


Prema navedenim analizama (tab. 1) tlo je slabo kisele reakcije. Srednje
zasićeno do zasićeno bazama u adsorpcijskom kompleksu. Posebnost ovog tla
je njegova velika humoznost. Već smo u ranijim istraživanjima (Martinović
1967) utvrdili da su smeđa tla na vapnencima pod zajednicom Fagetum croat.
subalpinum Horv. općenito dosta humoznija i bogatija ukupnim dušikom ,nego
ista tla pod zajednicom Fagetum croat. abietetosum Horv. Ova istraživanja
(tab. 1) to samo potvrđuju. Analizirano tlo je po cijeloj dubini vrlo jako hu~
mozno i vrlo bogato ukupnim dušikom. Važna je činjenica da pri takvoj akumulaciji
humusa i ukupnog dušika u tlu pod ovom zajednicom na istraživanom
području u pravilu nema površinskih naslaga humusa. Šumska prostirka se
brzo razgrađuje i u najviše slučajeva njezina je masa manja (mjereno početkom
XI mjeseca 1967. god.), od mase jednogodišnjeg otpada lišća. Lako
rastvorljivim fosforom tlo je u Ai horizontu srednje, a u (B) horinzontu nedovoljno
opskrbljeno ,dok je dobro odnosno srednje opskrbljeno lakorastvorljivim
kalijem. U pretplaninskoj šumi bukve tlo je često skeletoidno od čestica sitnog
i srednjeg kamena vapnenca.


5.
Calamagrosti-Abietetum "piceetosum Horv. i
Calamagrosti-Abietetum tilietosum Horv.
Za ove šumske fitocenoze karakteristična je velika stjenovitost površina
tla, koja se očituje u obliku osebujnih i velikih blokova vapnenaca. Stjenovitost
općenito iznosi preko 80% površine. Druga zajednička pedološka značajka
ovih zajednica je ta, što su one rasprostranjene na istom tipu tla odnosno na
tlu Ao-Ai-C građe profila. Najčešće su pod ovim zajednicama formirane organogene
i organo-mineralne crnice na vapnencima. One se u pojedinim zajednicama
bitno razlikuju po osobinama An horizonta kako je to vidljivo na slici


3. Prema podacima profila 1 i 33/tab. 1/Ai horizont tla proučavanih zajednica
je praškasta ilovača slabo kisele do neutralne reakcije. Tlo ima vrlo visok
totalni kapacitet adsorpcije i adsorpcijski kompleks zasićen bazama. Dobro je
opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom i kalijem, a ističe se vrlo visokim
sadržajem humusa i ukupnog dušika. Tlo u Ai horizontu pod zajednicom
Calamagrosti-Abietetum tilietosum Horv. pokazuje u odnosu na stanje pod
zajednicom Calamagrosti Abietetum picetosum Horv., nešto višu pH vrijednost,
povoljniji C:N odnos i sadrži više ukupnog dušika kao i rastvorljivih oblika
fosfora i kalija.
ZAKLJUČCI


Šumarska praksa zainteresirana je za pedološka proučavanja šuma i šumskih
staništa ukoliko rezultati takvih istraživanja mogu poslužiti donošenju
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 40     <-- 40 -->        PDF

naučno temeljenih mjera za intenziviranje šumske proizvodnje. S tom mišlju
smo i proveli naša istraživanja na području Šumskog gospodarstva Senj (potez
Visevica—V. Javornica). Naša su prva istraživanja na tom području pokrenula
više pitanja a dobiveni su i neki vrlo korisni rezultati za našu praksu.


1.
Istraživane šumske fitocenoze s obzirom na pedološke uvjete međusobno
se razlikuju a postoje također razlike i unutar pojedinih fitocenoza.
Ako za pokazatelj pedoloških uvjeta istraživanih šumskih fitocenoza
uzmemo tip tla ili koju nižu pedosistematsku jedinicu i njihova ektomorfološka
svojstva možemo pedološke uvjete u zajednici Fagetum croat.
abietetosum Horv. za sada uglavnom lučiti na


a) posmeđene crnice i smeđa tla u gornjim dijelovima samostalnih
ispona. Tla su u pravilu plića od 40 cm,
b) smeđa tla, ilimerizirana tla i deluvijalna tla na donjim dijelovima
padina. Tla su srednje duboka i duboka,
c) kompleks tala (crnice ,smeđa tla, ilimerizirana tla) izrazito vrtačastog
terena i
d) duboke rendzine i smeđa tla zaravnjenih površina (kvartarne akumulacije
i slično).


Uz rub kontinentalnog područja u ovoj zajednici (facijes sa Calamagrostis
varia i facijes sa Sesleria autumnalis) često se susreću ilimerizirano
submediteransko tlo i ilimerizirana crvenica. Zastupljenost i osobine
ovih tala u šumama bukve i jele na istraživanom području ostali su ne


lovoljno istraženi. Dominantan tip tla u zajednici Fageturr* croa< subai
pinum Horv. je smeđe tlo na vapnencu koje se odlikuje visokim sadržajem
humusa. U zajednicama Calamagrosti-Abietetum tilietosum Horv. i
Calamagrosti-Abietetum piceetosum Horv. utvrđene su organogene i organomineralne
crnice na vapnencima.


2.
Nedovolnjo proučena priroda matičnih stijena, kao i nedovoljno poznavanje
djelovanja egzogenih procesa u geološkoj prošlosti glavna su zapreka
preciznoj rekonstrukciji evolucije i genetske povezanosti tala na
tom dijelu našeg Krša. Ipak se na osnovu velikog broja genetsko-morfoloških
proučavanja tala na terenu i raspoloživih podataka o njihovim fizikalnim
i kemijskim osobinama može opravdano pretpostaviti da geneze
i evolucija tala u području zajednice Fagetum croat. abietetosum Horv.
idu ovim osnovnim pravcem: crnica — smeđe tlo na vapnencu — ilimerizirano
tlo (slika 1).
3.
Najzastupljenija i šumsko-gospodarski najvažnija tla na istraživanom području
su smeđa tla na vapnencu, njihovi prelazi prema ilimeriziranim
tlima i ilimerizirana tla. Smeđa tla na vapnencu su pretežno lake gline
slabo kisele do slabo alkalne reakcije, te srednje zasićene do zasićene bazama
u adsorpcijskom kompleksu. U površinskom horizontu ova su tla
jako humozna i vrlo bogata ukupnim dušikom. Fiziološki aktivnim kalijem
(po Al-metodi) tlo je srednje do dobro opskrbljeno dok je nedovoljno
i slabo opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom. Ilimerizirana tla se odlikuju
B horizontom teške gline, slabo do jako kiselom reakcijom a općenito
sadrže manje humusa i ukupnog dušika od smeđih tala na vapnencu.
Od praktičnih mjera za poboljšanje hranidbenog režima tala na vapnencima
može se kod pošumljavanja na ilimeriziranim tlima predložiti upo
370


ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 41     <-- 41 -->        PDF

treba dušičnih, i fosfornih mineralnih gnojiva i to u jednakim dijelovima
ukupno oko 100 gr po sadnici.


4.
Za zajednicu Fagetum croat. abietetosum Horv. na smeđem i smeđem ili—
meriziranom tlu u sadašnjim srednjim sastojinskim uvjetima karakteristično
je intenzivno biološko kruženje materija. Odnos masa šumske prostirke
i otpada lišća (iglica) iznosi 1,0—1,4. Utvrđene su znatne razlike u
postotnom sadržaju N, P, K, Ca i Mg u otpadu lišća (iglica) bukve, jele,
gorskog javora i gorskog brijesta (slika 2).
5.
U zajednici Fagetum croat. abietetosum Horv. stjenovitost terena nalazi se
u dosta širokim granicama od 0—60*%. Stjenovitost terena i dubina tla
nisu u međusobnoj povezanosti. U istraživanim uvjetima može šumsko
drveće na stjenovitom terenu imati manji, ali i veći proizvodni prostor
tla na jedinici površine.
6.
Organomineralne crnice u pojedinim šumskim fitocenozama bitno se razlikuju
u nekim svojstvima humusnih naslaga (slika 3). Karakteristični su
ovi oblici humusa: u zajednici Calamagrosti-Abietetum tilietosum Horv.
mull-humus a u zajednici Calamagrosti-Abietetum piceetosum Horv., modder-
humus (pod grupama jelovih stabala) i roh-humus (pod grupama smrekovih
stabala). Na slici 3 podaci pod brojem 1. odnose se na grupe smrekovih
a pod brojem 2. na grupe jelovih stabala.
LITERATURA


Č´i r i ć M.. 1967.: Osobenosti obrazovanija počv na izvestnjakah i osnovi ih klassifikacii.
Počvovedenie No. 1, Moskva.
Gračani n M., 1931.: Pedološka istraživanja Senja i bliže okolice. Glasnik za šumske
pokuse, 3, Zagreb.
Gračani n M., 1951.: Pedologija, III dio, Sistematika tala. Zagreb.
Gračani n M., 1960: Zum Roterdeproblem. Sitzungsberichte Band IX. Heft 11,
Deutsche Akademie der Landwirtschaflswissenschaften zu Berlin.
Gračanin Z.. 1956.: Die Beziehungen zwischen Roterden und Waldgesellschaften
des kroatischen Karstgebietes. Rapports presents au Vie Congres inter, de la
Science du Sol. Paris.
Gračanin Z., 1962,: I Suoli della regione carsica Croata. Accademia Italiana di
Science forestall, Firenze.


Hoffma n n F., 1962.: Untersuchungen zur Bestimmung der Nährstoffbedürftigkeit
von Kampböden. Tagungsberichte Nr. 50, Deutsche Akademie der landwirtschaftswissenschaftert
zu Berlin.


Horvatl. . Gračani n M., 1950.: Priručnik za tipološfco istraživanje i kartiranje
vegetacije, Zagreb.
Horva t I., 1962.: Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Izdanje JAZU, Prirodoslovna
istraživanja, knjiga 30. Zagreb.
Kirigi n B., 1968: Opis klimatskih prilika na području Šumskog gospodarstva Senj
(rukopis).
Kolektiv autora, 1967.: Priručnik za ispitivanje zemljišta, knjiga IV. Beograd.
Kop p D., 1965: Richtlinie zur Standortsbeschreibung. Potsdam.
Kurtagi ć M., Puši ć B., 1956: Poljoprivredna tla i Krš sjeverne Dalmacije, Beograd.
Maga š N., 1968.: Tumač za kompilacijsku litostratigrafsku kartu područja Šumskog
gospodarstva Senj.
Martinovi ć J., 1964.: Studija tala i pedološka karta Š. g. j . Brod na Kupi (rukopis).
Mart ino vić J., 1967.: Tla biljnih zajednica dijela Gorskog kotara i Hrvatskog
primorja (rukopis).


M\


ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Ne jgebaue r V., Škori ć A., 1958.: Prilog poznavanju pedogeneze u perhumidnim
planinskim predjelima Hrvatske. Zemljište i biljka ,No. 1, Beograd.


Nejgebauer V., Cirić M., Filipovski Đ., Škorić A., Živković M.,
1963.: Klasifikacija zemljišta SFR Jugoslavije. Drugi kongres JDPZ. Ohrid.
Rodi n L. E., Bazilevi ć N. I., 1965: Dinamika organičeskogo veščestva i biolo


gičeskij krugovorot v osnovnih tipah rastitelno-sti. Moskva.
Sukače v V. N., Zo n S. V., 1957.: Metodičeskie ukazanija k izučeniju tipov lesa,
Moskva.


SOME PEDOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOREST ASSOCIATIONS IN THE
AREA OF THE MOUNTAINS VIŠEVICA AND VELIKA JAVORNICA


Summary


Podological investigations of forest associations in a part of the Karst area of
western Croatia (in direction Viševica — Velika Javornica) which is built up mainly
of pure Jurassic limestones and under conditions of a perhumid chimate (P/E 128)
yielded in the main the following results:


1. In the area of the association Fagetum croat. abietetosum Horv. the evolution
of soils had the following pattern of development: black earth —> brown soil on
limestone —»- illimerized soil.
2. In the forest associations studied there were established as the main and
typical soils the following: In the association Fagetum croat. abietetosum Horv. the
organic-mineral black earth, brown soil on limestone, illimerized soil on limestone,
and deluvial soils of sinkholes, while, locally, also a deep rendzina on Quarternary
accumulations occurs. Characteristic of the fades with Calamagrostis varia is an
illimerized brown sub-Mediterranean soil, and of Sesleria autumnalis facies an
illimerized terra rossa. A brown soil on limestone rich in humus (mull humus) is
characteristic of the association Fagetum croat. subalpinum Horv. In association
Calamagrostis-Abietetum tilietosum Horv. an organic-mineral black earth with mull
humus is formed. The association Calamagrostis-Abietetum piceetosum Horv. is
distinguished by and organic-mineral black earth with layers of modder and raw
humus.
3. Within the association Fagetum croat. abietetosum Horv. on brown illimerized
soil occurs an intense biological circulation of matter. A yearly leaf-(needle-) fall of
trees and shrubs amounts to 2900^—3700 kg./ha., while late in October the mass of
forest litter (without new leaf-fall) amounted to 3050—5300 kg./ha. The ratio of forest
litter to the leaf-fall mass is 1.0 — 1.4. Under such conditions considerable differences
in percent content of N, P, K, Ca and Mg in the leaf-(needle-) fall of Fir, Beech,
Common Maple and Wych Elm were established (Fig. 2).
4. The stcniness of the country and the soil depths are not in mutual relationship.
Under the investigated conditions the forest trees on more stony grounds may
occupy a smaller but also larger productive soil space per unit of area.