DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Wenk


h2


v = g ( — + ka^d)


kfd


Schumacher i Hall
v = a db hc
log v = ai + b log d + c log h


Dwight
v = a db h3—b
log v = ai + b log d + (3—b) log h


Sp u r r


v = a (d2 h)b


log v = ai + b log d2 h


Za procjenu volumena stabla kao funkcije
prsnog promjera P r o d an citira ove
formule:


Hohenadl, Krenn
v = ao + ai d + a2 d2


Kopezky-Gehrhardt
v = a + bg


Dissescu, W. H. Meyer
v = ao d + a» d2


Berkhout
v = a da


Navedene su nadalje neke praktične
formule (D e n z i n i drugi) za brzi obračun
drvne mase stabla.


Četvrto poglavlje je po svom opsegu gotovo
isto tako opširno kao drugo i treće.
Autor najprije obrađuje teoretsku osnovu
mjerenja sastojina. Govori o prsnom promjeru,
o debljinskim stepenima te o distribuciji
stabala s obzirom na prsne promjere.
Opisuje pravilnu distribuciju
(Gaussov a krivulja), spominje asimetričnu
distribuciju te navodi primjere distribucije
stabala iste sastojine u različito
vrijeme. Nije izostala ni preborna šuma sa
svojom specifičnom distribucijom stabala.
Nadalje autor obrađuje srednji sastojinski
promjer, te govori o različitim srednjim
vrijednostima kao što su modul, centralna
vrijednost, aritmetička sredina itd. Poslije
Hohenadlovog srednjeg stabla,
autor prilično prostora posvećuje temeljnici
sastojine i odgovarajućem srednjem
stablu s obzirom na izračunavanje i pogreške.
Važno mjesto u ovom poglavlju
zauzima odnos između prsnog promjera i
visine stabala u sastojini ili takozvana
sastojinska visinska krivulja. Spominju se
jednadžbe visinskih krivulja prema ovim


autorima Hohenadl, Krenn, Mihajlov,
Näslund i drugi. Vrijedno je
spomenuti da Proda n također poput
P a r d e a i drugih autora preporuča za
visinsku krivulju preborne šume hiperboličnu
funkci;u ovog oblika:


d2


h — 1,3 =
ao + ai d + a2 d2


Za visinsku krivulju visoke regularne
šume dolazi u obzir parabola drugog reda:
h,, = ao + ai d + a2 d2


Ističe se poznata činjenica, da visinska
krivulja u uravnoteženoj prebornoj šumi
ima više manje konstantan oblik za razliku
od visinskih krivulja pojedinih jednodobnih
sastojina koje se sa starošću pomiču
na više (»Verlagerung der Höhenkurve
im gleichaltrigen Hochwald«).


Nadalje autor obrađuje različite srednje
sastojinske visine kao što su ona po Loreyevo
j formuli, aritmetički srednja
visina, srednja visina dominantnih stabala
(Die Oberhöhe) itd.


O obličnim brojevima i oblikovisinama
autor govori vrlo detaljno na gotovo dvadesetak
stranica. Zatim slijedi objašnjenje
kako se vrši obračun drvne mase uz obradu
pogrešaka koje pritom nastaju.


Peto poglavlje ima veliku praktičnu vrijednost,
jer se u njemu govori o utvrđivanju
drvne mase sastojina u praksi (str.
219 do 276). Tu su navedene gotovo sve
metode od najstarijih (Draut, Urich,
Har t ig) do onih najnovijih, koje se osnivaju
na uređajnim tablicama ili takozvanim
»tarifama«. Dakako, da je detaljno
obrađena metoda L a e r-a i Spiecker
a, navedene su tarife u silvama, A 1 g a n
i Schaefferove tarife, Huramelove,
Kraut erove, Krennove i o-
stale tarife.


Šesto poglavlje je u stvari biometrika.
Prikazana je vrlo dobro i sažeto na tridesetak
stranica.


U sedmom poglavlju (310 do 358 str.)
autor obrađuje nove dendrometrijske metode
s naročitim osvrtom na upotrebu
B i 11 e r 1 i c h-ova relaskopa. Najprije je
teoretski rastumačena upotreba prizme za
određivanje temeljnice u sastojini a zatim
objašnjava novi relaskop koji ima tu
prednost da automatski otklanja utjecaj
nagiba terena pri mjerenju.


Osmo poglavlje (359—398 str.) Proda nov
e dendrometrije predstavlja također
jednu modernizaciju u toj oblasti, jer autor
kaže »da određivanje drvnih sortimenata
u sastojini nije važno samo za prodaju
drvne mase na panju, nego također