DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ci´tcana dtcućna Litetaiuca


M. Prodan : Holzmesslehre, J. D.
Sauerländer´s Verlag, Frankfurt am Main,
1965.
Nedavno je izašla iz štampe nova Dendrometrija.
Napisao ju je poznati profesor
na Sveučilištu u Freiburgu Dr M.
Prodan , koji je nedavno na proslavi
stogodišnjice Šumarskog Fakulteta u
Hannover Mündenu bio počašćen titulom
đoctora honoris causae. Iz pera
toga autora izašla je moderna dendrometrija,
odštampana na 644 strane vrlo finog
papira sa 272 slike u tekstu.


Autor je svoju knjigu podijelio na 10
poglavlja: I Uvod, II Mjerenje ležećeg
drva, III Mjerenje stojećih stabala, IV
Mjerenje sastojina, V Praksa utvrđivanja
drvne mase sastojina, VI Uzimanje uzoraka,
VII Mjerenje Relaskopom, VIII Utvrđivan´e
sortimenata u sastojini, IX Primjena
fotogrametrije pri utvrđivanju drvne
mase sastojine i inventarizaciji i X Određivanje
prirasta. Poslije toga slijedi obilna
literatura i popis imena autora.


U uvodu kaže autor da se statističke
metode — koje su uostalom prodrle u sve
discipline — bile razlogom da se dendrometrija
potpuno preradi.


Na oko stotinu stranica — u drugom
poglavlju — autor obrađuje mjerenje drva
u ležećem stanju. Prije objašnjavanja pojedinih
metoda, formula i instrumenata,
autor definira osnovne pojmove: Derb hol
z (krupno drvo, tj. deblje od 7 cm),
Reisholz ili Nichtderbholz (drvo
tanje od 7 cm), Schaftholz (deblovima)
i Baumholz (ukupna drvna masa
stabla). Zatim slijede vrlo praktične
tabele različitih jediničnih mjera za volumen
(engleske, ruske, japanske i druge u
usporedbi sa metarskom mjerom). Potom
dolazi mjerenie promjera i duljina. Opisani
su različiti instrumenti za mjerenje
promjera počevši od obične promjerke,
Biltmorovog štapića pa do engleskog
dendrometra »Barr and Stroud


d e nd r o m e t e r«. Detaljno su opisane
različite moderne promjerke i instrumenti
(kao na pr. »Tarifmesswinkel« od
Bitterlich a) za mjerenje promjera.
Nakon toga autor prelazi na teoriju određivanja
volumena ležećih stabala i njihovih
dijelova. Obrađena je forma debla i
stabla i teorija obličnih brojeva. Navedene
su različite formule za kubiciranje trupaca
i opisane mnoge metode za računa


nje njihova volumena. Važni i vrlo vrijedni
dio ovog poglavlja jesu stranice 77
do 90, gdje je autor iscrpno obradio pogreške
i izvore pogrešaka pri „mjerenju
ležećih stabala. Konačno nije izostala ni
kora o kojoj autor govori na kraju ovog
poglavlja.


Trećem je poglavlju autor posvetio 113
stranica. Najprije govori o direktnom i indirektnom
mjerenju pojedinih elemenata
na stojećem stablu. Nakon kraćeg uvoda


o mjerenju promjera u prsnoj visini stabla,
detaljnije govori o mjerenju visine
stabala. Podrobno opisuje Christenov,
Vorkampf f—L aueov i Blum e—
Leisso v visinom;er za koji kaže da radi
s vrlo velikom tačnošću (+ Wo) uz relativno
ugodni posao. Dalje slijedi određivanje
drvne mase pojedinih stojećih stabala.
Poslije tačnog određivanja volumena
na bazi više promjera autor prelazi na obračun
drvne mase (v) pomoću obličnih
brojeva (fi,s) po formuli:
v = g h fi,3


Navode se prosječne vrijednosti oblič
nih brojeva iz dendrometrije Tischen


temelju spomenutih prosječnih oblič


d o r f a:
smrekajelaborbukva
0,45—0,51
0,47—0,53
0,45—0,47
0,46—0,50
Obračun drvne mase pojedinih stabala


nanih brojeva vezan je uz pogrešku do


±15%. Proda n smatra da tabele drvnih
masa daju također istu pogrešku.


Za obračun drvne mase na temelju prsnog
promjera (d) i visine (h) autor spominje
ove formule:


Näslund
v = ao + ai " d2 + a: d2 h + a3 h2 +


+ a4 d h
Sp u r r
v* = bo + bi d + b» d h + b3 d2 +


+ b4 h + bs d2 h
W. H. Meyer
v = ao + ai d2 + a2 d h + aa d2 +
+ a4 d2 h
S t o a t e
c
v = ao + ai d2 + a3 d3 + bi h + —
h


321
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Wenk


h2


v = g ( — + ka^d)


kfd


Schumacher i Hall
v = a db hc
log v = ai + b log d + c log h


Dwight
v = a db h3—b
log v = ai + b log d + (3—b) log h


Sp u r r


v = a (d2 h)b


log v = ai + b log d2 h


Za procjenu volumena stabla kao funkcije
prsnog promjera P r o d an citira ove
formule:


Hohenadl, Krenn
v = ao + ai d + a2 d2


Kopezky-Gehrhardt
v = a + bg


Dissescu, W. H. Meyer
v = ao d + a» d2


Berkhout
v = a da


Navedene su nadalje neke praktične
formule (D e n z i n i drugi) za brzi obračun
drvne mase stabla.


Četvrto poglavlje je po svom opsegu gotovo
isto tako opširno kao drugo i treće.
Autor najprije obrađuje teoretsku osnovu
mjerenja sastojina. Govori o prsnom promjeru,
o debljinskim stepenima te o distribuciji
stabala s obzirom na prsne promjere.
Opisuje pravilnu distribuciju
(Gaussov a krivulja), spominje asimetričnu
distribuciju te navodi primjere distribucije
stabala iste sastojine u različito
vrijeme. Nije izostala ni preborna šuma sa
svojom specifičnom distribucijom stabala.
Nadalje autor obrađuje srednji sastojinski
promjer, te govori o različitim srednjim
vrijednostima kao što su modul, centralna
vrijednost, aritmetička sredina itd. Poslije
Hohenadlovog srednjeg stabla,
autor prilično prostora posvećuje temeljnici
sastojine i odgovarajućem srednjem
stablu s obzirom na izračunavanje i pogreške.
Važno mjesto u ovom poglavlju
zauzima odnos između prsnog promjera i
visine stabala u sastojini ili takozvana
sastojinska visinska krivulja. Spominju se
jednadžbe visinskih krivulja prema ovim


autorima Hohenadl, Krenn, Mihajlov,
Näslund i drugi. Vrijedno je
spomenuti da Proda n također poput
P a r d e a i drugih autora preporuča za
visinsku krivulju preborne šume hiperboličnu
funkci;u ovog oblika:


d2


h — 1,3 =
ao + ai d + a2 d2


Za visinsku krivulju visoke regularne
šume dolazi u obzir parabola drugog reda:
h,, = ao + ai d + a2 d2


Ističe se poznata činjenica, da visinska
krivulja u uravnoteženoj prebornoj šumi
ima više manje konstantan oblik za razliku
od visinskih krivulja pojedinih jednodobnih
sastojina koje se sa starošću pomiču
na više (»Verlagerung der Höhenkurve
im gleichaltrigen Hochwald«).


Nadalje autor obrađuje različite srednje
sastojinske visine kao što su ona po Loreyevo
j formuli, aritmetički srednja
visina, srednja visina dominantnih stabala
(Die Oberhöhe) itd.


O obličnim brojevima i oblikovisinama
autor govori vrlo detaljno na gotovo dvadesetak
stranica. Zatim slijedi objašnjenje
kako se vrši obračun drvne mase uz obradu
pogrešaka koje pritom nastaju.


Peto poglavlje ima veliku praktičnu vrijednost,
jer se u njemu govori o utvrđivanju
drvne mase sastojina u praksi (str.
219 do 276). Tu su navedene gotovo sve
metode od najstarijih (Draut, Urich,
Har t ig) do onih najnovijih, koje se osnivaju
na uređajnim tablicama ili takozvanim
»tarifama«. Dakako, da je detaljno
obrađena metoda L a e r-a i Spiecker
a, navedene su tarife u silvama, A 1 g a n
i Schaefferove tarife, Huramelove,
Kraut erove, Krennove i o-
stale tarife.


Šesto poglavlje je u stvari biometrika.
Prikazana je vrlo dobro i sažeto na tridesetak
stranica.


U sedmom poglavlju (310 do 358 str.)
autor obrađuje nove dendrometrijske metode
s naročitim osvrtom na upotrebu
B i 11 e r 1 i c h-ova relaskopa. Najprije je
teoretski rastumačena upotreba prizme za
određivanje temeljnice u sastojini a zatim
objašnjava novi relaskop koji ima tu
prednost da automatski otklanja utjecaj
nagiba terena pri mjerenju.


Osmo poglavlje (359—398 str.) Proda nov
e dendrometrije predstavlja također
jednu modernizaciju u toj oblasti, jer autor
kaže »da određivanje drvnih sortimenata
u sastojini nije važno samo za prodaju
drvne mase na panju, nego također