DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 52     <-- 52 -->        PDF

veza ITH-e o stručnim ispitima, elabora


tima i dr.


b) Blagajnik Saveza ing. A. Tomaševic


izvještava da se U. O. treba sastati zbog


odobrenja završnog računa Saveza za 1967.


god.


Tajnik: Predsjednik:


Dr Branimir Prpić Inž. Vid Fašaić


ZAPISNIK


16. sjednice U. O.-a Saveza ITŠIDH-e
održaie dana 4. 4. 1968. god.
Prisutni: Inž. V. Fašaić, inž. S. Vanjković,
dr Z. Potočić, inž. S. Bertović, inž. Z.
Petković, mr ing. A. Krstinić i dr B. Prpić.


Dnevni red:


1. Saopćenje
2. Izvještaj o dosadašnjem radu
3. Završni račun
4. Održavanje Plenuma
5. Pripreme za god. skupštinu
R. Razno
Ad 1. a) U vezi dopisa Saveza ITŠIDJ-e
o aktuelnim temama naše struke koje će
postaviti i o kojima će raspravljati komisija
u kojoj se nalaze predstavnici svih
republičkih saveza zaključeno je da našem
predstavniku inž. B. Čopu damo materijale
o stanovištima do kojih smo došli za
vrijeme rasprava za okruglim stolom (privredna
politika šumarstva i drvne industrije).
Ad 1. b) Zaključeno je da godišnjoj
skupštini šumara Slovenije prisustvuju
inž. Vid Fašaić i dr B. Prpić.


Ad 1. c) Povodom dopisa Saveza ITŠIDJ-
e o uplati doprinosa za izgradnju doma
u Beogradu zaključeno je da se o tome
raspravi na narednom Plenumu našeg
Saveza.


Ad 1. d) Na osnovu dopisa Saveza ITH-e
u kojem mole da naš predstavnik prisustvuje
zajedničkom sastanku sindikata i
Saveza ITH-e zaključeno je da se za to
zamoli inž. D. Brkanović.


Ad 1. e) Zaključeno je da prof, dr Z. Potočić
prouči materijale o razvoju šumarstva
i drvne industrije u uslovima reforme
koje smo dobili od Saveznog Sekretarijata
za privredu i da o njegovom sadržaju
obavjesti U. O. na slijedećoj sjednici.


Ad 1. f) Povodom molbe inž. Hermana
za štampanje njegove Dendrologije zaključuje
se da Savez u ovim uvjetima ne može
preuzeti taj zadatak.


Ad 2.) Izvještaj o dosadašnjem radu


U. O.-a podnio je tajnik dr B. Prpić.
Ad 3.) Izvještaj o završnom računu za
1967. god. podnosi Z. Vojvodić. Plan pri


hoda izvršen sa 90"/» dok je plan rashoda
izvršen sa 82"/o. Tako je poslovanje u 1967.
god. završilo sa pozitivnim saldom zahvaljujući
maksimalnoj štednji. U. O. usvaja
izvještaj, s tim da se plenumu predloži
prihvaćanje završnog računa U. O. donosi
odluku da se izvrši raspodjela viška prihoda
po završnom računu za 1967. god.
koji iznosi 13.397,32 Ndin i to:


— da se vrijednost boda radnika zapolenih
u Savezu (3 službenika) za 1967. god.
poveća tako da se od viška prihoda po bilanci
za 1967. god. odvoji suma od 3.399,39
Ndin i preračuna za svakog službenika
nova vrijednost boda na teret 1967. god.;
— da se u fond zajedničke potrošnje izdvoji
1.500,— Ndin te da se službenicima
(3 službenika) isplati naknada troškova
prilikom korištenja god. odmora;
— da se u fond za investicije odvoji
8.497,93 Ndin. Od toga iznosa odobrava se
kupovina računskog stroja u vrijednosti
od 5.237,— Ndin dok ostatak od 3.260,93
Ndin ostaje za uređenje dvorane.
Ad 4. i 5.)


Održavanje Plenuma odnosno godišnje
skupštine. Prevladava mišljenje da sadašnji
U. O. provede do kraja u djelo zaključke
dobivene na jesenskom plenumu
u Jastrebarskom. Da bi se svi zadaci izvršili
smatra se potrebnim mandat U. O.-a
produžiti do 1969. god. Zaključuje se da
se proljetni Plenum održi početkom juna
u Vinkovcima. U vezi toga potrebno je pisati
Š. D. Vinkovci i Šum. gospodarstvu
»Spačva« Vinkovci, a inž. Fašaić će također
o tome usmeno razgovarati sa inž.
Horvatinovićem.


Ad 6.) Stalno osoblje zaposleno u Savezu
ubuduće neće raditi više subotom, već
ponedjeljkom od 8 do 18 sati.


Na tiskanicama je Savez do sada zarađivao
do 30°/o. Iako su neka gospodarstva
prešla na samostalno štampanje tiskanica
Savez bi i dalje ostao kod stare cijene s
tim, da bi samo kod većih narudžbi davao
popust od cea 10"/o.


Inž. Vanjković napominje, da bi sve dužnike
Saveza trebalo čim prije upozoriti
na plaćanje.


Tajnik:
Dr Branimir Prpić, v. r.


ZAPISNIK


sa plenuma Saveza ITŠIDH-e, koji je održan
dne 8. 6. 1968. god. u Kutini, šumski
predjel »Vilenjak«.


Dnevni red:


1. Pozdravni govor predsjednika Saveza
ITŠIDH-e ing. V. Fašaića.