DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 50     <-- 50 -->        PDF

odbor da može uzeti od naših privrednih
organizaci.,a ili poslovnih udruženja trogodišnji
za.am. Zajam će se vraćati u roku
od naredne tri godine. Republički savezi
će svoje obaveze izmiriti takođe u
toku naredne tri godine, uplaćujući godišnje
po jednu trećinu svojih obaveza za
izgradnju doma.
Ad. 2 —


a) Usvojen je plan rada Komisije za međunarodne
veze. Potrebno je da republički
savezi pomognu napore Komisije za
međunarodne veze da se izvrši šio pravilni
4 izbor stručnjaka koji će učestvovati u
razmeni sa inostranim savezima.


b) Usvaja se plan rada Komisije za
školstvo i kadrove, s tim što će prioritet
rada biti na akcijama koje su naznačene
u zaključcima u prethodnoj tačci dnevnog
reda.


c) Centralni odbor usvaja plan rada Komisije
za štampu. Predloženi zadaci imaju
dugoročniji karakter. Međutim, komisija
u međuvremenu treba da posveti veliku
pažnju sledećim pitanjima:


— da se kroz stručnu štampu obezbedi
što više prostora problemima i zadacima
koji su razmatrani i u okviru ovog Plenuma,
tj. zapošljivanje stručnjaka, pripravnički
staž, stručni ispiti i druga pitanja
koja neposredno interesuju inženjere i
tehničare,
— da se s ručnim akcijama republičkih
saveza i Saveza Jugoslavije posvećuje više
pažnje, kako u popularizaciji uoči održavanja
tako i u docnijoj oceni uspeha
akcije.
d) Programi radova svih komisija priključeni
su uz zapisnik kao njegov sastavni
dao.


e) Usvaja se predlog Izvršnog odbora da
se u toku jeseni organizuje stručno savetovanje
na kome će se razmatrati projekcija
dugoročnog razvoja šumarsiva i prerade
drveta. U toku je izrada makro i mikro
projekcije od strane dve grupe stručnjaka.
Savetovanje će se organizovati u
zajednici sa sekretarijatom za šumarstvo
i industriju drveta i celulozu Savezne privredne
komore.


Centralni odbor smatra da ovoj izuzetno
značajnoj akciji treba posvetiti veliku
pažnju i treba je što bolje organizovati.
U realizaciji je neophodna puna podrška
republičkih saveza koji treba da preko organizacija
društava obezbede što potpunije
učešće inženjera i tehničara. Predstavnici
privrednih organizacija treba da učestvuju
sa dobro pripremljenim podacima
i argumentima, radi dolaženja do stavova
sa kojima će biti upoznati skupštinski organi
koji treba da usvoje projekciju.
Ad. 3 —


— Na osnovu izveštaja druga ing. Dragutina
Ilica i dokumenata o pregledu finansijskog
poslovanja Saveza, Centralni
odbor je usvojio završni račun za 1967. godinu
i predračun prihoda i rashoda za
1968. godinu.
Ad. 4 —


— Centralni odbor je prihvatio informaciju
ing. Vojislava Stojanovskog, ppredsednika
Saveza koji je učestvovao u radu
Plenuma Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije.
— Na osnovu informacije o radu Komisije
za Kongres o vodama, potrebno je da
se zatraži od predsednika Komisije da
podnese pismeni izveštaj o dosadašnjim
pripremama kao i temama koje će biti zastupljene
u materijalima za Kongres, a
koje su u vezi s granama koje su zastupl.
ene u okviru ovog Saveza.
— Potrebno je republički savezi da odrede
svoje predstavnike koji će učestvovati
u radu Kongresa o vodama koji se
održava krajem ove godine. Predstavnici
republičkih saveza bi trebali da pripreme
i odgovarajuće referate.
— U vezi sa materijalima Savezne privredne
komore, koji se odnose na »Položaj
šumarstva i industrije za preradu drveta
u uslovima privredne reforme«, umoljava
se dr Zvonimir Potočić da dostavi
svoje primedbe kako Saveznoj privrednoj
komori tako i ovom Savezu.
Drugog dana Plenuma održano je Savetovanje
o problemima šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Makedonije.
U radu je učestvovalo oko 30 predstavnika
radnih organizacija i predstavnici Izvršnog
veća, komora, poslovnih udruženja
i dr. Zaključci sa Savetovanja će biti
naknadno dostavljeni savezima.


Predsednik,
Ing. Košta Tabaković, sr.
Sekretar,
Ing. Velizar Velaševic, sr.


DODATAK ZAPISNIKU
SA II PLENUMA ITŠID JUGOSLAVIJE


Naknadno dostavljamo dodatak zapisniku
sa II plenarne sednice Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije održane 25. i


26. V. 1968. godine u Oteševu u Makedoniji.
Ovo radi toga da bi bili jasniji stavovi
i zaključci Centralnog odbora posebno
po pitanju zapošljavanja stručnih kadrova
na radna mesta u preduzećima, koje
sada zauzimaju nestručna i nedovoljno
stručna lica po pitanju prijema priprav