DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 49     <-- 49 -->        PDF

QcuStnene oijedti


ZAPISNIK


sa II plenarne sednice Centralnog odbora
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
industrije za preradu drveta Jugoslavije,
održane 25. i 26. maja 1968. godine u Oteševu
(SR Makedonija).


Prisutni: Ing. Košta Tabaković, ing.
Mirko Sučević, ing. Vojislav Stojanovski,
ing. Dragutin Ilić, ing. Tugomir Cajnko,
dr Zvonimir Potočić, ing. Vid Fašaić, ing.
Vladimir Špoljarić, ing. Salko Humo, dr
Zika Radovanović, dr Trajko Nikolovski,
ing. Dušan Ivetić, ing. Velizar Velašević.


Otsutni: ing. Gavrilo Petranović i predsednici
Saveza SR Srbije, Slovenije i Crne
Gore.


Plenumu su prisustvovali ing. Dušan
Popović i ing. Ante Radovčić iz Sekretarijata
za privredu SIV-a, Toma Knežević
iz Centralnog odbora sindikata radnika
industrije i rudarstva Jugoslavije.


Dnevni red:


25. maj 1968 .godine
1.
Izveštaj o radu Izvršnog odbora između
I i II Plenuma
2.
Program rada za 1968. godinu
a) plan rada Komisije za međunarodne
veze
b) plan rada Komisije za školstvo i
kadrove
c) plan rada Komisije za štampu
d) stručno savetovanje SITŠIDJ


3.
Završni račun za 1967. godinu i predračun
prihoda i rashoda za 1968. god.
4.
Neka tekuća pitanja.
26.
maj 1968. godine
Savetovanje o problemima šumarstva i
industrije drveta SR Makedonije.
Ad. 1 — Izveštaj o radu između I i II
plenuma podneo je ing. Velizar Velašević,
sekretar Saveza. Izveštaj se prilaže uz
ovaj zapisnik i čini njegov satavni deo.
Posle diskusije vođene o dosadašnjem radu
i budućim zadacima Saveza, izveštaj
je u celini primljen i odobren je dosadašnji
rad Izvršnog odbora. U vezi sa izvršenjem
narednih zadataka, Plenum je zaključio
sledeće:


— najvažniji zadaci stoje pred Komisijom,
za školstvo i kadrove, naročito >u vezi
sa sprovođenjem zakona o pripravničkom
stažu. Konstatovano je da doneti Zakon
o pripravničkom stažu je nepotpun i
da nisu predviđene nikakve sankcije za
radne organizacije koje ne otvore pripravnička
mesta.
— Komisija za kadrove će izraditi predloge
i nacrt pravilnika o uvođenju pripravničkog
staža i polaganja stručnih ispita,
a na osnovu odgovarajućih materijala
dostavljenih od strane Saveza SR Slovenije
i BiH.
— Pravilnike treba dostaviti republičkim
savezima radi njihovog sprovođenja
u život. Neophodno je da radne organizacije
budu obavezne u sprovođenju ovih
pravilnika. U protivnom treba preispitati
čitavu politiku srednjeg i visokog školstva
koje proizvodi kadrove bez izgleda da se
mogu zaposliti.


— Pri izradi pravilnika o pripravničkom
stažu Komisija treba da predvidi da dužina
staža bude dve godine i da se na kraju
polaže stručni ispit.
— Komisija za kadrove treba da izradi
i pređlog za pokretanje priznavanja bonificiranog
radnog staža za neke radnike u
industriji za preradu drveta i šumarstvu.
Prema najnovijim analizama koje su saopštene
na Kongresu medicine rada, stanje
zdravlja mnogih kategorija radnika iz
ovih dveju oblasti je vrlo loše. U sprovođenju
ove akcije potrebno je sarađivati sa
sindikatom koji ima i skustva o načinu
sprovođenja ove akcije.
— Radi sprovođenja ovih zadataka potrebno
je proširiti Komisiju za kadrove.
Za člana sekretarijata Komisije bira se
drug ing. Gojko Bućan .direktor Srednje
šumarske škole u Kraljevu.
— U vezi sa problemom nezaposlenih
potrebno je da republički savezi, preko
svojih komisija, pribave jednu analizu o
strukturi zaposlenih (u odnosu na stručne
kvalifikacije) u privrednim organizacijama
na svom području, i da se sa takvim
podacima upozna javnost kroz stručnu
štampu. Istovremeno treba utvrditi koliko
ima nezaposlenih inženjera i tehničara
radi mogućnosti poređenja sa sadašnjim
stanjem.
— Na savetovanju o kadrovima u šumarstvu,
održanom u Sarajevu 29. i 30. I
1965. godine doneti su zaključci o prekvalifikaciji
lugara. Potrebno je da republički
savezi dostave izveštaje šta je do sada
i kako urađeno na sprovođenju zaključaka
koji se odnose na ovo pitanje. Ovo je
potrebno radi poređenja i mogućnosti razmene
iskustava među republikama.
— Radi izmirenja obaveze prema SITJ,
za dobijanje prostorija u novom domu inženjera
i tehničara, ovlašćuje se Izvršni