DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 89     <-- 89 -->        PDF

cyfekcolog


Prof. V. N. SUKACEV


U februaru 1967. g. umro je u Moskvi u
dubokoj starosti, u dobi od 87 godina, akademik
profesor Vladimir Nikolajevič S u-
k a č e v, poznati šumarski naučenjak, dugogodišnji
profesor šumarstva u Lenjingradu
i Moskvi, istaknuti poznavalac biologije
šuma, fitogeograf, dendrolog i fitocenolog-
tipolog svjetskog glasa.


Sukačev je rođen 6. VII 1880. g. Studirao
je šumarstvo od 1898—1902. g. na
Šumarskom insittutu u Petrogradu. Nakon
završenih studija bio je asistent na Katedri
za botaniku. Od 1906. pa dalje djelovao
je dugi niz godina kao profesor na
Šumarskom institutu, sadašnjoj Kirovljevoj
Šumarsko-tehničko.i akademiji u Lenjingradu.
Poslije Velike oktobarske revolucije
osnovao je Katedru za botaniku na
Univerzitetu i katedru za dendrologiju na
Šumarskom institutu u Lenjingradu. Za
Velikog oslobodilačko^ rata radio je u
Uralskom šumarsko-tehničkom institutu.
Poslije rata bio je predstojnik Katedre za
biljnu geografiju na Univerzitetu i Katedre
za dendrologiju na Šumarsko-tehničkom
institutu u Moskvi. Sukače v
je osnivač Instituta za šumu Akademije
nauka i Laboratorija za šumarsko-biološka
istraživanja Akademije nauka SSSR-a
u Moskvi. Obje ustanove vodio je sve do
svoje visoke starosti.


Već kao student Sukačev se posvetio
floristici, ali s obzirom na primjenu u
šumarstvu. Prvi njegovi naučni radovi potič
u iz tog područja, a objavljeni su već
za njegovih studentskih dana. U toku svojeg
gotovo 70-godišnjeg nlodnog naučnog
rada S u k a č ev se bavio problemima iz
raznih oblasti biologije šuma i drugih
biljnih formacija. Dugo vremena radio je
na problemima iz područja floristike. Naročitu
pažnju obratio je sistematici i filogeniji
vrsta drveća. Veliki dio svoga rada
posvetio je biljnogeografskim proučavanjima.
Izučavao je ekologiju, a napose mikroklimatologi.
u u odnosu prema šumi i
drugim biljnim grupacijama. Posebno se
bavio općom i eksperimentalnom fitocenologijom.
Veliki dio svoga istraživačkog rada
posvetio je biogeocenologiji cretova i
šuma. Istraživao je ritske šume i lugove,
šume tajge, šume Kavkaza, Urala i Karpata,
tundre i dr. Bavio se proučavanjima
paleobotaničkih problema cretova i šuma.


Proučavao je kvartarnu geologiju s obzirom
na šumsko drveće. Zanimao se za selekciju
i oplemenjivanje vrba. Svakoj od
spomenutih oblasti posvetio je desetke godina
svoga života. Svoje studije popratio
je nizom originalnih naučnih radova.


U toku svojih rani|ih radova Suka če
v je velik interes posvetio fitocenološkom
istraživanju cretova. Njegova studija
»Cretovi — njihov sastav, razvoj i svojstva
« iz 1926. g. bila *e nriznata i u dalekom
svijetu. U studiji je obrađena tvorba
cretova, njihove karakteristike i rasprostranjenost.
Studija je ostala aktuelna sve
do današnjih vremena.


Proučavanje cretova dovelo je S u k ač
e v a do izučavanja flornih elemenata
kvartarne periode, pri čemu je produbio
primjenu analize peluda i spora. Suka čev
je priznat kao jedan od Drvih istraživača
na području polen-analize u SSS-
R-u. Njegova su istraživanja pomogla da
se razjasnio historijski razvitak šumske
vegetacije od ledenog doba pa dalie.


U Šumarskom institutu u Petroffradu za
vrijeme Sukačevljeva studija djelovao je
poznati šumar-biolog F. G. Morozov .
Njegovu nauku o šumi prihvatio ie S u-
k a č e v velikim zanosom. Ona mu je dala
povoda da se intenzivno pozabavio idejama
o sastavu i životu raznih šumskih
biljnih formacija. Već od početka svojih
istraživanja obratio je glavnu pažnju razvoju
šume, njenom odnosu prema sredini,
kao i raznim životnim procesima u njoj.
God. 1907. napisao je rad /Šuma kao životna
zajednica«, a 1915. studiju »Uvod u
nauku o bitnim zajednicama«, koja je doživljela
4 izdanja.


Sukače v je posvetio osobitu pažnju
i teoretskim osnovama uzgajanja šuma. U
tu oblast unio je više novina. Bitno je dopunio
Morozovljevo gledanje na nauku
o šumi koristeći se svojim rezultatima
o svoj Lama raznih vrsta drveća i njihovim
ekološkim osobinama, o prirodnoj
izmjeni vrsta drveća, kao i o tipovima šuma.
God. 1950. narjisao je zanimljivu raspravu
o poljozaštitnim šumskim nasadima.
Od posebnog su interesa njegovi pogledi
izneseni u studiii »Problemi iz nauke


o šumi« objavljenoj 1957. g.
Od velikog su značenja Sukačevljev
i radovi na razradi teoretskih osnova
dendrologije. Sukače v se duže vremena
bavio proučavanjem sistematike i ekologije
ariša, smrča, borova, breza, vrba i
dr. To mu je omogućilo da je 1928. g. na


251
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 90     <-- 90 -->        PDF

pisao rad »Šumske vrste drveća — njihova
sistematika, geografija i fitosociologija
«, a 1930. g. objavio je, zajedno sa svojim
suradnicima, djelo »Dendrologija s
osnovima šumarske geobotanike«. Djelo je
doživjelo 2 izdanja, a i sada je još uvijek
od velikog značenja. U njemu je prikazana
važnost ekoloških faktora u rasprostranjenosti
šumskog drveća, kao i sastav šuma
i njihovo fitocenološko značenje po
pojedinim zonama. S u k a č e v je dao nazive
mnogom drvenastom bilju, a isto tako
više drveća dobilo je nazive po S u-
k a č e v u. To se u prvom redu odnosi na
Larix sukaczevii.


Su kace v je dopunio Morozovljev
o gledanje na prirodnu izmjenu vrsta
drveća u šumi. Pomogla su mu kod toga
n egova istraživanja metodom analize polena
i spora. Dokazao je izmjene glavnih
vrsta drveća koje su tvorile šumu za kvartara
i dalje. Iscrpno je proučio dinamiku
izmjene drveća u procesu stvaranja močvara,
a također i dinamiku smjene drveća
nakon šumskih požara, kao i nakon sječa.
Na osnovu tih proučavanja dao je i
osnove za melioriranje degradiranih takvih
šuma.


S imenom S u k ač e v a vezana je suvremena
nauka o tipovima šuma. On je
dao iscrpnu definiciju tipa šume kao prirodno-
historijskog pojma i razradio konkretne
instrukcije o izučavan´u tipova šuma
u šumsko-uzgojnoj praksi. God. 1925.
napisao je značajnu studiju »O šumskom
tipu«, gdje je tip šume prikazan kao jednostavan
i uspješan odraz staništa i šumsko-
gospodarskih mjera. Tipovi šuma utvrđeni
su pedološkim, ekološkim, prirasno-
prihodnim i šumsko-uzgojnim proučavanjem,
što je objavljeno u Sukačevljevo
j studiji »Uvod u istraživanja
šumskih tipova«, koja je doživjela 3 izdanja.
Problemom tipova šuma bavio se
S u k a č e v intenzivno i dalje sve do konca
svoga života. God. 1954. održao je na
IV Svjetskom šumarskom kongresu u Dehra
Dunu u Indiji predavanje o važnosti
tipova šuma, a tumačenje o važnosti tipologije
i njenom značenju za šumarsku
praksu iznio je na Šumarskom kongresu
u Oxfordu 1956. Pridavao ie posebnu pažnju
tipologiji s obzirom na njeno značenje
u šumskoj proizvodnji. Sukačev ljev
a tipologija šuma proširena je po
velikom dijelu SSSR-a. Ona se primjenjuje
u šumarskoj praksi na prostranim kompleksima
Sibira, u Uralu, na Kavkazu,
Karpatima i dr.


Svestrano proučavanje odnosa između
biljke i uslova okoline razradio je S u k ač
e v u svojoj biogeocenologiji. Šuma kao
blogeocenoza prema Sukačev u vrlo je


složena cjelina. Sastoji se od fitocenoza i
zoocenoza, te mikroorganizama u zraku i
tlu. Prema Sukačevu šumarska biogeocenology
daje čvrste naučne osnove
za povišenje produktivnosti u šumarstvu.
God. 1964. objavio je S u k a č e v posljednju
svoju studiju iz ove oblasti pod naslovom
»Osnove šumarske biogeocanologije
«.


I društveni rad Sukačeva bio je vrlo
opsežan. God. 1915. on je jedan od osnivača
Sovjetskog botaničkog društva, u kojem
je 1945.—1956. g. bio predsjednik, a
od 1962. g. počasni predsjednik. God. 1955.
došao je na čelo Moskovskog društva za
proučavan.,e prirode. Bio je aktivni član
Geografskog društva SSSR-a, kao i Svesaveznog
društva pedologa, gdje ie također
bio počasni član. Poslije rata bio je
odgovorni urednik časopisa »Botaničeski
žurnal«. Bio je član niza stranih akademija
i naučnih društava.


S u k a č e v je ostavio za sobom bogato
literarno nasljedstvo, tj. preko 500 naučnih
radova, od kojih su neki izdavani i po
više puta.


Intenzivan rad i težnia za upoznavanjem
prirode šume razvila se kod veliko? kruga
Sukačevljevih suradnika u snažan
entuzijazam za naučna istraživanja i
rješavanje krupnih bioloških zadataka. U
toku dugogodišnjeg rada izgradila se u
njegovim ustanovama i oko njega poznata
Sukačevljeva škola, iz koje se razvila
čitava plejada prvorazrednih šumarskih
stručnjaka.


Rad Sukačeva Sovjetska je vlada
visoko cijenila. On je bio nagrađen ordenom
Lenjina, ordenom rada i ordenom časti,
kao i sa više medalja. Povodom 85-godišnjice
života Prezidij Vrhovnog sovjeta
SSSR-a podijelio je Sukačev u naziv
»heroj socijalističkog rada«.


I jugoslavenski šumari koji su poznavali
profesora Sukačeva, ili su imali čast
da surađuju pod njegovim okriljem, sačuvat
će prema njemu — kao naučenjaku i
čovjeku koji svo´im životnim djelom zaslužuje
divljenje i zahvalu — trajnu uspomenu
i duboko poštovanje.


Prof. dr M. Anić


ISPRAVAK


Molimo da se na str. 189. Šum. lista 5/6
iz 1967. g. iza četvrtog pasusa doda ispuštena
rečenica:


Sastojine su u stadiju debelih stabala,
kada je zbir temeljnica stabala od debljinskog
stepena 55 cm do promjera sječive
zrelosti najviše zastupljen u sumi temeljnica
svih stabala.