DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 85     <-- 85 -->        PDF

lomača 6tcucna litecatuca


Na zamolbu našeg člana, prof. dr. Ive
Horvata, objavljuje redakcija ovu


OBAVIJEST


U ediciji Zavoda za ekonomiku i organizaciju
šumske privrede i drvne industrije
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Zagreb 1967, objavio je Golubović
dr Uroš, asistent Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, svoj rad pod naslovom »Istraživanje
praga i granice rentabilnosti pri
pilanskoj preradi hrastovine«, str. 1—80.


Na s.r. 3 toga rada u trećem stavku autor
je konstatirao, da sam među ostalim
i ja pročitao rad, dao mu dragocjene savjete
i izrazio mi je zato svoju zahvalnost.
Na osnovu takove konstatacije stvara se
kod čitaoca impresija da sam pozitivno recenzirao
taj rad. Točno je da sam pročitao
taj rad na molbu autora u proljeća
1S87. Točno je ali i to da sam u podužem
razgovoru izložio autoru svoje primjedbe
zbog kojih se ne slažem s postavkama i
zaključcima toga rada. Točno je također


cSteana Slcucna lilectluca


G r a č a n i n Z 1 a t k o : Verbreitung
und Wirkung der Bodenerosion in Kroatien
(Rasprostranjenost i djelovanje erozije
tla u Hrvatskoj). Wilhelm Schmitz Verlag
Giessen, 1962. Seiten 335. Prilog: 120
fotografija i 16 karata.


Studija je podijeljena u tri djela: U prvom
djelu su obrađeni prirodna i gospodarski
uvjeti u Hrvatskoj sa stanovišta
erozije tla. Ovdje autor analizira geornorfološke,
klimatske, bidrografske i vegetacijske
prilike te utjecaj čovjeka i tla na
pojavu i intenzitet erozije. U drugom djelu
razmatra se utjecaj erozije na svojstva
tla u područjima tipičnim po štetama od
erozije. To su regioni krša, fliša, lesa (prapora),
verfenskih škriljevaca i podzo´laste
zone. V trećem djelu se razmatraju mjere
za suzbijanje i otklanjanje već postojećih
šteta od erozije. Svestrano su obrađeni gospodarsko-
politički preduvjeti za uspješnu
borbu protiv erozije, a zatim su predložene
mjere za podizanje otpornosti tala protiv
erozije, za zaštitno djelovanje vegeta


i to da sam saopćio autoru svoje mišljenje
da taj rad, u obliku u kojem mi je dan
na čitanje, nije za objavljivanje. Dne 15.
vel,ače 1968. zemolio sam autora, da on
lično učini slijedeće: 1) da svima onima
koji su već primili taj rad uputi pismo u
ko em. će im saopćiti da se nisam složio
s postavkama i zaključcima toga rada, 2)
da sve neraspačane primjerke te edicije
..nabdije s pismenim obavještenjem istog
sadržaja kao u tačci IM 3) da o učinjenom
obavijesti sve one koji su unutar Šumarskog
fakulteta odnosno Rektorata Sveučilišta
odobrili štampanje toga rada odnosno
te edicije.


Kako na to pismo Golubović dr Uroš
nije do danas uopće odgovorio, prisiljen
sam da sve one koji su dobili taj rad ovim
putem obavijestim o svojem stavu i ocjeni
toga rada. To činim samo i jedino zbog
toga što želim da stručna javnost bude
pravilno i objektivno informirana.


U Zagrebu, dne 22. III 1968.


» Prof. dr. Ivo Horvat


čije, za ođtok površinskih voda bez štetnih
posljedica. Na kraju je istaknut značaj naučnog
istraživanja, kao osnove borbe protiv
erozije.


U cjelini studija predstavlja vrlo opsežnu
monografiju erozije tala u Hrvatskoj, vanredno
važne prirodne pojave u životu svakog
naroda, a obrađena je na način koji
posvuda odražava organsku povezanost
historijskih, ekonomskih i prirodnih prilika.


Dosljedno prirodoznanstveno gledanje
odražava se kod razmatranja utjecaja vegetacije,
čovjeka i osebina tla na stanje
eroditoilnosti pojedinih regiona. Tako se
prirodni biljni pokrov Hrvatske posmatra
sa stanovišta zonalnih (klimatogenih) šumskih
zajednica, koje po svojem sastavu u
ekologiji odražavaju životne prilike u pojedinim
dijelovima zemlje. Npr. područje
submediteranske zajednice medunca i bijelog
graba (Carpinetum orientalis croaticum
H-ić) od cjelokupnog područja poznatog
pod imenom degradirani Krš«, zapre