DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Gorski kotar, a naročito uži okoliš risnjačkog masiva, ubraja se u izrazito
područje Krša. Izgrađuju ga ponajvećma vapnenci i dolomiti pa su svi krški
fenomeni vrlo razvijeni.


Vegetacijski pokrov vrlo je raznolik. Najveće površine prekriva šuma bukve
i jele (Fagetum craaticum abietetosum Horv.), koja je u okviru novijih
tipoloških istraživanja, sa ekološko-gospodarskog gledišta, raščlanjena na nekoliko
varijanata odnosno podtipova.


OPIS LOKALITETA I SASTOJINA


Sve pokusne plohe (oznake 36, 37, 38, 39, 45 i 51) izabrane su u gospodarskoj
jedinici Crni Lug, šumski predjel Opaljenac, u šumi bukve i jele (Fagetum
croaticum abietetosum Horv.). To je valovita zaravan s jako razvijenim
mikroreljefom. Ističu se male vrtače s dubljim svježim tlima između kojih su
kamenite zaravni i mali grebeni obrasli mahovinom i žestikom (Rhamnusjallax). Prema Pelceru, u ovom facijesu šume, za razliku od ostalih varijanata
i facijesa šume bukve i jele, nalazimo od prirode smreku. Jela se vrlo dobro
pomlađuje, a smreka dobro. Sastojina ima stablimično preborni oblik. Jedino
na plohi 38 nalazimo stablimično do grupimično preborni oblik. Ove su sastojine
s gospodarskog gledišta veoma značajne i u njima se obavlja redovna i
jaka eksploatacija.


METODA RADA


Nakon rekognosciranja terena izabrano je šest primjernih ploha. Osnovni
taksacijski podaci sa ploha i podaci distribucije stabala prema debljinskim stepenima
prikazani su u tabeli 1. Iz podataka se vidi da je struktura sastojina
približno jednaka, pa se svih šest ploha može promatrati kao jednu cjelinu.


Na plohama su izmjerene visine pomoću hipsometra Blume-Leiss. Ukupno
je izmjereno 489 visina. Visine su mjerene i obračunate na 11 načina. Prvi puta
je uzeto samo 50 izmjera visina, drugi puta 75, zatim 100, 125, 150, 200, 250,
300, 350, 400 i konačno 489. Distribucija broja izmjera prema debljinskim stepenima
izvršena je tako da su najviše zastupljeni srednji debljinski stepeni
u kojima se nalazi većina vrijednijih stabala ove sastojine. Izmjere su uzimane
po principu slučajnosti, a povećanje broja uzoraka u pojedinom debljinskom
stepenu određeno je na temelju relativnog odnosa učešća kod prvog načina
od 50 izmjerenih visina.


Podaci sa terena obrađeni su u uredu. Visinske krivulje izravnate su prema
jednadžbi Mihajlova


h = a . e-b/đ (1)


(h) je visina stabla umanjena za 1,3 m
(a) i (b) su parametri, a (d) je prsni promjer.
REZULTATI I DISKUSIJA


Neizravnate visine za 250 i 350 izmjera vrlo su slične kao kod načina od
200—400 izmjera i za njih nije obavljen daljnji obračun. Podaci o broju izmjera,
neizravnatim i izravnatim visinama prikazani su u tabeli br. 2.