DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 53     <-- 53 -->        PDF

DK 634.0.228.81:634.0.174.7 Abies alba: 634.0.176.1 Fagus silv.


TOKOVI IZMJENE SMJESE JELE I BUKVE U PRAŠUMI*


J. ŠAFAR (Zagreb)
Iz Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu


Izmjena teksture odnosno omjera smjese po vrstama drveća biološki
je veoma značajna pojava, ekološki vrlo interesantna a ekonomski važna. Najviše
je ta pojava rasprostranjena u planinskim i brdskim trajnim šumama,
osobito u sastojinama glavnih skiofita, tj. jele i bukve, čiji se areali međusobno
mnogo pokrivaju. U nastojanju da se zamršen kompleks problema o
spontanoj izmjeni omjera bukve i jele na području naših gospodarski h
šuma barem donekle razmrsi, izvršili smo i podrobnija istraživanja** a zaključci
iz tih ranijih radova uglavnom su ovi:


— spontana izmjena smjese jele i bukve redovna je pojava na malim površinama;
snažno proširivanje jedne ili druge vrste drveća na velikim površinama
posljedica je utjecaja jakih vanjskih sila, osobito neposrednog i posrednog
djelovanja čovjeka koji je — općenito, jakom eksploatacijom, i posebno,
jakim sječama ili jele ili bukve — naglo izmijenio kompleks ekoloških faktora
i prvotni biocenotski sastav sastojina;
— mješovite šume u kojima su se nekad vršile jake sječe bukve, ponegdje
na temelju gospodarskog cilja da se poveća omjer jele, nakon 1—3 desetljeća
ponajviše je naglo osvajao novi bukov naraštaj; naprotiv, mješovite šume u
kojima su se mnogo sjekla jelova i smrčeva stabla i tako favorizirala bukva,
takve šume prosječno više su se podmlađivale jelom; odnosno
— na dinarskim planinama i panonskim gorama Hrvatske koje danas
imaju veliku drvnu masu jele, osobito u višim debljinskim razredima, na njima
je rasprostranjeniji bukov mladi naraštaj (ukoliko nije uništen obaranjem
velikog broja debelih stabala) tako da se ponegdje nalaze i dvoslojne sastojine:
u gornjim slojevima jela s bukvom, u najdonjem sloju bukva s ponešto jele;
planine i gore na kojima je sječama četinjača nekada proizveden velik omjer
smjese bukve danas su razmjerno dobro obraštene novim naraštajem jele;
— u pojedinim predjelima značajne su pojave da se jela u arealu bukve
obilnije podmlađuje pod sklopom prirodno ili, još više, umjetno prisutne
* Izvadak iz predstudije na predlaganu moju temu »Problem održavanja i podmlađivanja
jele«.
** Problem nadiranja i širenja bukve u arealu jele. Anali Instituta za eksperimentalno
šumarstvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1955.,
str. 147—189. — Pojava širenja bukve na Dinaridima Hrvatske. Šumarski list 1965.,
str. 198—217. — Izmjena bukve i jele na panonskim gorama. Šumarski list 1967.,
str. 291—298.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 54     <-- 54 -->        PDF

smrče i da jela neobično snažno prodire na staništa trajnijih bukovih panjača
gdje su se nekad nalazile mješovite sjemenjače jele i bukve.
Zbog premalog prostora ovdje ne možemo iznositi pretpostavke i postavke


o povodima i uzrocima te pojave, već samo napominjemo da se obrazloženja
mogu tražiti na temelju poznavanja svojstava drveća i biogeocenologye.
Kakve su razvojne faze smjese u mješovitoj prašum i jele i bukve, tj.
u cenozama koje su se razvijale uglavnom pod utjecajem kompleksa ekoloških
i biotskih faktora a malo pod utjecajem antropogenih faktora? Prva opažanja


o razvitku smjese u mladom naraštaju obavili smo pred oko jedan i pol decenija
na Ličkoj Plješevici iznad Bihaća odnosno rijeke Une* te je zaključeno
uglavnom ovo:
— izmjena omjera smjese redovna je pojava na malim površinama,
— jela se najbolje podmlađuje pod sklopom bukve-(jele) i bukve,
— bukva se dobro podmlađuje pod sklopom jele-(bukve) i bukve-(jele).
Ta ispitivanja nastojali smo pred oko pet godina upotpuniti i proširiti
istraživanjima na temelju opsežnijih brojčanih podataka; prekasno, jer je poslije
eksploatacije sječa preostala mala površina sekundarne prašume na graničnom
dijelu između Bosne i Hrvatske. Istraživanja su obavljena na području
zajednice Fagetum croaticum abietetosum Horv. odnosno Abieti-Fagetum dinaricum
Treg., na nadmorskim visinama oko 900—1150 m, u dobrim staništima
ravničastih položaja ili uvala gdje se razvio gust novi naraštaj. Na šest ploha
mjerena su sva živa stabla od 1 cm prsnog promjera; izbrojena su i sva suha
stabla i panjevi za koje je ocijenjen prsni promjer. Po našoj metodici, omjer
smjese bukve, jele i smrče u tabelama naveden je u postocima tako da svaki
debljinski razred odnosno stepen daje ukupan iznos 100%. U opisu ploha iznad
tabela, smjesa vrsta drveća iznesena je po vertikali sastojine: od najdebljih
(najstarijih) stabala prema najtanjima (najmlađima).


Na temelju ocjene današnjih odnosa u teksturi po debljinskim (unekoliko
starosnim) razredima odnosno stepenima, u interpretaciji brojčanih podataka
iznesene su pretpostavke o vremenskom toku i dinamici spontane izmjene jele
i bukve.


Tabela br. 1


Sklop krošanja: vrlo gust


Odumiranje stabala: u najvišim debljinskim razredima


Smjesa: jela-(smrča), bukva-jela, jela-(bukva)


Debljine
stabala
cm
Broj stabala
živih
po ha
suhih
Postotak broja
bukva jela
stabala
srnrča
TOTO—
60
60—50
50—40
40—30
30—20
20—10
5
25
30
45
60
105
275
25
20
1538
57
59
65
100
88
81
62
43
41
35
12
19
10—5
5—1
460
860
41
21
56
72
3
7
Svega
Iznad 10 cm pr. pi
1865
545
60


* Proces podmlađivan´a jele i bukve u hrvatskim prašumama. Šumarski list
11/1953.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Prosuđujući razvitak omjera smjese po podacima tabele br. 1, u davnoj
prošlosti prevladavala je jela s nešto smrče. Ali, zbog sušenja debelih stabala
gornji sklopovi krošanja bili su sve rjeđi, i u tako izmijenjenom kompleksu
mikroklimatskih faktora (vjerojatno i pedosferskih) termoheliofilnija i agresivnija
bukva naglo je nadirala i zajedno s jelom zatvarala donje slojeve sastojine.
U takvim okolnostima povećala se vlaga zraka i tla, mikroklima je
postala svježija i zajedno s vjerojatnim kemijskim i mikrobiotskim promjenama
tla omogućila je da skiofitnija, higrofilnija i termofobnija jela postepeno
zauzme najdonje slojeve sastojine (v. od 70 do 1 cm pr. pr. padajući pa
rastući niz procentualnih podataka za jelu).


U toku predvidljivog daljnjeg (budućeg) razvitka sastojine debela jelova
stabla će odumirati, pa će u najgornjim slojevima zavladati mješovita smjesa
krošanja bukve i jele a u srednjim slojevima dominirat će jela. Kakav će biti
omjer smjese u narednim podmlađivanjima? Odgovor na to pitanje može se
pouzdanije dobiti kad se razmotre sastavi drugih sastojina.


Tabela br. 2


Sklop krošanja: gust, u donjim slojevima veoma gust


Odumiranje stabala: veoma intenzivno u čitavom profilu


Smjesa: iela, jela-bukva, bukva-(jela), jela-bukva


Debljine
stabala
Broj stabala po ha Postotak : broja stabala
cm živih suhih bukva jela smrča
TO6
8 — 100
TO—60 12 6 22 78 —
60—50 24 18 47 53 —
50—40 50 22 63 37 —
40—30 76 22 T5 23 2
30—20 114 26 76 17 7
20—10 174 22 67 33 —
10—5 314 51 49 —
5—1 712 45 55 —
Svega
Iznad 10 cm pr. pi
1482
456
124


Sastojina prikazana snimkom u tabeli br 2 nalazi se na pećinastom zemljištu
na kojemu je veoma rasprostranjena žestika (Rhamnus falax). U toj sastojim
dominira bukva u srednjim i nižim debljinskim razredima. Smrče ovdje
gotovo i nema, jer ono nekoliko stabala u srednjim debljinskim razredima
nema značajniju edifikatorsku ulogu. Broj živih stabala ovdje je mnogo manji
nego u prethodnoj sastojini, a broj posušenog drveća dvostruko je veći i rasprostranjen
u svim debljinskim razredima. Većina posušenog materijala potječe
od četinjača. Razmatrajući sadašnji odnos učešća jele i bukve u dva najviša
debljinska razreda, može se pretpostaviti da je u davnoj prošlosti omjer
jele bio veći, a zatim sve manji. Poslije te faze povećava se omjer jele. Unatoč
rjeđem sklopu krošanja i većem sušenju stabala u svima debljinskim razredima,
bukva po broju stabala nije uspjela zauzeti dominantnu ulogu u smjesi
mladog naraštaja, nego je kodominantna. U srednjim sastojinskim slojevima
ta je listača, doduše, mnogo zavladala, ali se jela razmjerno dobro održala.


Makar se, po više-manje relativnim podacima iznesenima u tabelama br. 1
i 2 omjer smjese razmjerno mirno razvijao, ipak je prirodna izmjena omjera
jele i bukve u njihovim mješovitim sastojinama toliko očigledna da nema
sumnje o redovitosti te pojave.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Tabela br. 3


Sklop krošanja: vrlo gust, osobito u najdonjem sloju
Odumiranje stabala: vrlo intenzivno
Smjesa: jela, bukva-(smrča, jela), bukva-(jela, smrča), jela-bukva


Debljine Broj štaba´La po ha Postotak broja stabala
stabala


cm živih suhih bukva jela smrča
70— 10 5 — 100 —
70—60 15 15 — 100 —
60—50 40 20 62 13 25
50—40 55 25 78 11 11
40—30 65 15 82 12 6
30—20 90 20 83 17 —
20—10 145 25 76 24 —


10—5 390 60 37 3


5—1 945 39 55 6
Svega 1755 125
Iznad 10 cm pr. pr. 420


Prema brojčanim podacima tabele br. 3, sastojina ima veoma značajan
tok razvitka smjese. U najvišem debljinskom razredu dominira jela. U gornjim
i srednjim slojevima gotovo posve prevladavaju krošnje bukve, u najdonjim
slojevima jela započinje dobivati dominantniju ulogu. Razmatrajući iznesene
podatke, može se pretpostaviti da je u davnoj prošlosti učešće odraslijih stabala
jele bilo mnogo veće nego je danas. Zbog sušenja stabala koje se nastavilo
sve do našeg doba sklop krošanja se prorijedio, naglo je nadirala bukva
i gotovo posve okupirala sastojinu, te su njene krošnje vjerojatno potisnule
velik broj stabala smrče koja je manje tolerantna prema zasjenjivanju nego
jela. Poslije te faze razvitka, najprije polagano a zatim tako snažno nadire jela
da je bukva u podmlatku i mladiku ne može prevladati.


Daljnji tok razvitka smjese bit će ovakav: bukova i preostala jelova najdeblja
stabla će odumirati, pa će u najgornjem sloju biti odnos smjese bukvajela,
u srednjim slojevima jela-bukva, a u najdonjem sloju vjerojatno bukvajela
ili jela-(bukva). U gospodarskoj šumi sličnog sastava može se uzgojnim
postupcima regulirati omjer smjese mladog naraštaja prema odredbama cilja
gospodarenja, tj. može se još više povećati učešće jele u odnosu na bukvu.


Tabela br. 4


Sklop krošanja: prosječno vrlo gust, u gornjim dijelovima rijedak
Odumiranje stabala: intenzivno
Smjesa: bukva-jela, bukva-(jela), bukva, bukva-jela-(smrča), bukva-(jela)


Debljine
stabala
Broj stabala po ha Postotak broja stabala
cm živih suhih bukva jela smrča
70— 20 25 25 71 4
70—60 20 10 73 27 —
60—50 35 5 100 — —
50—40 50 10 100 — —
40—30 105 20 100 — —
30—20 45 15 51 42 7
20—10 90 10 57 33 10
10—5 295 88 12 —
5—1 1735 100 — —
Svega
Iznad 10 cm pr. pr.
2395
365
95
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Sastojina koju smo prikazali u tabeli br. 4 nema tzv. preboran oblik; nije
ni preborna ni jednodobna. Raznodobna je, s binomskom strukturom frekvencije
broja odraslijih stabala i gustim slojem mladog naraštaja. Ukupan broj
stabala vrlo je velik, ali iznad taksacijske granice razmjerno malen. Bukva
dominira u gotovo čitavom vertikalnom profilu sastojine. Kad se analizira
smjesa vrsta drveća od najviših debljinskih razreda (odnosno, od sloja najstarijeg
drveća) prema najnižima (odnosno, najmlađima), može se pretpostaviti
da se tekstura razvijala ovako: nekad je prevladavala jela, zatim je počela
bukva u sastojinu naglo prodirati te danas posve vlada u srednjim sstojinskim
slojevima. Kad se sastojinska klima uravnotežila, jela se dobro podmlađivala
ali zbog velikog omjera bukve ta četinjača nije mogla zauzeti dominantniji
položaj. I konačno, u najdonjem sastojinskom prostoru ponovno se i vrlo obilno
razvio sloj bukovog mladog naraštaja u kojemu se nalazi posve malen broj
stabala jele.


Ova razmatranja dovode nas do zaključka da je tok razvitka smjese u toj
sastojini bio vrlo složen i labilan. Koji su povodi i uzroci bili takvoj pojavi,
na ta pitanja moglo bi se odgovoriti tek poslije dugotrajnih ekoloških istraživanja
i ispitivanja biotskih odnosa drveća u vezi s promjenama kompleksa
čitave biogeocenoze.


Tabela br. 5


Sklop krošanja: u višim i srednjim deblj. razredima rijedak


Odumiranje stabala: neznatno u svim debljin. razredima


Smjesa: bukva, bukva-(jela), bukva-jela, jela-bukva


Debljine
stabala
cm
Broj stabala
živih
po ha
suhih
Postotak broja
bukva
stabala
jela
70—
70—60
60—50
50—40
40—30
30—20
20—10
2
8
20
36
42
50
146
8
4
8
9
6
10
21
100
100
97
93
89
78
59

3
7
11
22
41
10—5
5—1
Svega:
Iznad 10 cm pr. pr.
286
734
1324
304
66
33
25
67
75


Ukupan broj stabala u sastojini, po podacima tabele br. 5, je razmjerno
malen, osobito iznad taksacijske granice, a od 20 cm pr. pr. na više obrast po
broju stabala veoma je malen. Ipak gornji sklopovi krošanja relativno su gusti,
jer bukva razvija široku krošnju, pogotovo u rijetkim ssatojinama. Prema
tome, sastojinska klima je razmjerno vlažna i hladna. Bukva dominira u svima
debljinskim razredima. Omjer smjese ove listače gotovo jednolično pada
od najvišeg debljinskog razreda prema najnižima, a zatim je ta pojava nagla.
Veoma je značajno da se u toj bukovoj sastojini razvio vrlo gust sloj jelovog
podmlatka i mladika.


Budući da se ova sastojina, kao i one koje smo prikazali u tabelama br.
1—4, nalazi u području u kojemu se pokrivaju areali jele i bukve, može se
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 58     <-- 58 -->        PDF

pretpostaviti da je na tom staništu nekad rasla mješovita sastojina u kojoj je
jela možda i dominirala. Na temelju tih i prijašnjih razmatranja o tokovima
izmjene smjese u sastojinama tipa prašume može se pouzdano pretpostaviti
pa i zaključiti kakav će biti naredni razvitak omjera smjese.


Tabela br. 6
Sklop krošanja: u gornjim slojevima rijedak
Odumiranje stabala: veoma intenzivno
Smjesa: jela-bukva, bukva, jela-bukva, bukva-jela, bukva-(jela)


Debljine
stabala
Broj stabals i po ha Postotak broja stabala
cm živih suhih bukva jela
TI 40
30 10 90
TO—60 30 25 30 70
60—50 25 15 100 —
50—40 35 — —
40—30 15 20 100 —
30—20 60 25 75
20—10 135 60 40
10—5 515 83 17
5—1 2460 96 4
Svega:
Iznad 10 cm pr. pr.
3280
305
125


U sastojini koju razmatramo na temelju brojčanih podataka tabele br. 6
struktura po broju živih stabala je dvoslojna, tj. srednji dio vertikalnog prostora
sastojine veoma je malo ispunjen asimilacijskim aparatom drveća. Najgornji
dio sastojine zauzele su krošnje uglavnom jele, srednji vertikalni prostori
ispunjeni su krošnjama bukve, a u nižim nalazi se jela s bukvom i bukva
s jelom. U sloju mladog naraštaja sklop je veoma gust, posve dominira
bukva. Obrast po broju stabala u srednjim i višim slojevima sastojine je rijedak.
Razmjerno velik broj debljih i najdebljih stabala osušio se, pa sklop gornjih
slojeva sastojine nije gust.


Na temelju iznesenog može se smatrati da je veoma neuravnotežena struktura
i gustoća sastojine utjecala da je razvitak omjera smjese bio veoma neuravnotežen.
Jela je u sloju odraslijeg drveća uspjela da zauzme samo dio
vertikalnog profila sastojine. Kad su se gornji slojevi sušenjem drveća znatno
prorijedili, bukva je i u najdonjirn slojevima agresivno osvajala svoj prirodan
areal. Takva sastojina samo je djelomično i privremeno omogućila snažnije
nadiranje i dominaciju jele (v. deblj. razrede 10—30 cm).


Kad sažmemo podatke po pril. tabelama br. 1—6 o spontanoj izmjeni
smjese jele (smrče) i bukve, dobivamo u grubom prosjeku ovaj posljedak
(brojke 1—10 uz vrste drveća označuju omjer smjese po broju stabala):


Slojevi T a b e 1 e r.
krošanja 1 3 4


naifornji jelO -jelO -jelO -je7-bu3 -bulO je9-bul
gornji je8-bu2 je5-bu5 je4-bu6 je3-bu7 -bulO je4-bu6
srednji je5-bu5 je3-bu7 je2-bu8 -bulO jel-bu9 -bulO
donji je4-bu6 je4-bu6 je2-bu8 je5-bu5 je3-bu7 je4-buri
najdonji je7-bu3 je5-bu5 je5-bu5 jel-bu9 je7-bu3 jel-bu9
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Polazeći od pretpostavke da slojevi stabala (točnije, njihovih krošanja)
donekle odražavaju starosni tok razvitka sastojine, iz navedenog pregleda i
iznesenih razmatranja izlazi da je omjer smjese jele i bukve u mješovitim sastojinama
tipa prašume veoma promjenljiv odnosno nestabilan i da ovisi višemanje
o nepoznatim promjenama u kompleksu bioekocenotskih faktora.


Izmjena omjera jele i bukve toliko je rasprostranjena da su tu pojavu na
području sjevernih Dinarida Hrvatske stručnjaci u toku prošlih 100 godina često
opisivali. Prvi je taj proces objavio Šule k (1866.): na mnogim mjestima
gdje su prije bile bukove sastojine sada su jelove, i obratno, gdje je nekad u
jelovim sastojinama bukva bila pojedinačno primješana sada gotovo nema jele.
W e s s e 1 y (1876.) zabilježio je ovo: mnogi podaci svjedoče da i u hrvatskokrajiškim
šumama jedna vrsta drveća mjestice smjenjuje drugu; osobito često
bukva dolazi iza jele, a jela iza bukve. Takvu pojavu primijetio je i M ileti
ć (1928.). Potiskivanje smrče jelom i bukvom opazio je Vajd a (1933.).
Izmjenu smjese jele i bukve opisao je i Mil as (1950.). Na tu pojavu upozorio
je Safa r (1948., 1950., 1951., 1952., 1953.) i brojčano je prikazao (1955., 1965..
1967.), za područje Slovenije Jurhar (1964.), Mlinšek i Gašperšič
(1967.), i drugi.


ZAKLJUČAK


Istraživanja o razvitku omjera smjese u mješovitoj prašumi jele i bukve
na tlima karbonatne podloge, unatoč nedovoljnosti tog rada, omogućuju da se
dadu zaključci koji mogu barem orijentacijski služiti operativi kad se razmatraju
problemi o tokovima prirodnog podmlađivanja:


1. Omjer smjese jele i bukve veoma je labilan, pa je spontana izmjena
smjese tih skiofitnih vrsta drveća redovna pojava. Dinamika ovog razvitka
prosječno je postepena, ali gdjekad i brza.
2. Sto je učešće jele u višim slojevima sastojine veće, u nižim slojevima
prosječno veći je omjer bukve; kad u smjesi viših slojeva dominira bukva, u
nižim slojevima ta listača ponajviše ima manji omjer smjese.
3. Što je sklop sastojine više vertikalno-stepeničast, izmjena omjera smjese
je uglavnom polaganija. U sastojinama koje imaju nejednoličniju strukturu
broja stabala dinamika izmjene smjese je uglavnom naglija; često se razvija
više-manje dvoslojan oblik sastojine.
4. Razlike omjera smjese po vertikalnom profilu sklopa prosječno veće su
u rjeđim i nejednoličnijim sastojinama nego u gušćim sastojinama koje imaju
potpuniju tzv. prebornu strukturu.
Kad se usporede ovi zaključci sa zaključcima navedenim za područje gospodarskih
šuma, može se ustvrditi da se labilnost odnosa u recentnom razvitku
smjese jele i bukve povećava jakom eksploatacijom i, pogotovo, naglim
sječama jedne vrste drveća, jer se izmjenom gustoće, teksture i strukture
sklopa krošanja poremećuje prirodna ravnoteža biogeocenotskog kompleksa i
tako ubrzava dinamika razvojnih faza teksture. Budući da se u privrednim
šumama poslije »bukove faze« ne može nekoliko desetljeća čekati na naredne
faze u kojima predvidljivo treba da se obilnije podmladi jela, mora se u intenzivnom
gospodarenju izvršiti umjetno očetinjavanje.


221
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 60     <-- 60 -->        PDF

VERLAUF DES WECHSELS DES MISCHUNGSVERHÄLTNISSES ZWISCHEN


BUCHE UND TANNE IM URWALD


Zusammenfassung


Nach seinen umfangreichen Arbeiten über den Wechsel der Tanne und Buche
in den Wirtschaftswäldern (1955, 1965, 1967, u. a. m.) wurden vom Autor auch die
Forschungen im Urwald auf Karbonatböden (900—1150 m ü. M.) durchgeführt.
Auch hier wurde die rechnerische Methode angewandt: die Summe der prozentuellen
Anteil der Baumarten in jeder Durchmesser- (einigermassen Alters-) Klasse
wurde mit 100 angenommen. In Tabellen 1—6 sind die Zahlen der stehenden lebendigen
und dürren Stämme (auch der Stubben) sowie die prozentuellen Anteile des
Mischungsverhältnisses der Buche und Tanne (Fichte) nach der Stammzahl wiedergegeben.
Die Schlussfolgerungen sind die folgenden:


1. Das Mischungsverhältnis der Tanne und Buche ist sehr unbeständig, so dass
der spontane Wechsel der Mischung dieser Schattenholzarten eine übliche Erscheinung
darstellt. Die Dynamik dieser Entwicklung geht stufenweise, manchmal aber
auch schnell vor sich.
2. Je grösser der Anteil der Tanne in höheren Bestandesschichten, desto grösser
im Durchschnitt die Beteiligung der Buche in niedrigeren Schichten; wenn in der
Mischung der höheren ´Schichten die Buche herschend ist, dann ist das Mischungsverhältnis
dieser Laubholzart in niedrigeren Schichten meistens geringer.
3. Je mehr der Bestandesschluss vertikal-stufcnartig ausgebildet ist, um so
langsamer ist der Wechsel des Mischungsverhältnisses. In Beständen, welche eine
ungleichmässigere Struktur der Stammzahlen ausweisen, ist die Dynamik des Mischungswechsels
hauptsächlich schneller; es entwickelt sich dort häufig eine mehr
oder weniger zweischichtige Bestandesform.
4. Die Unterschiede des Mischungsverhältnisses — mit Rücksicht auf das Vertikalprofil
des Bestandesschlusses — sind im Durchchnitt grösser in den lichteren
und ungleichmässigeren Beständen als in den dichteren Beständen, welche die sogenannte
Plenterstruktur aufweisen.