DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 92 SVIBANJ—LIPANJ GODINA 1968.


NEKA EKOLOŠKA OPAŽANJA I REZULTATI SUZBIJANJA
MOLJCA JELINIH IGLICA (Argyresthia fundella F. R.)


Dr IVAN SPAIC


1. PROBLEM
Na području* šumarije Fužine u Gorskom kotaru zapažene su 1954. god.
velike štete na jelama. Stabla su ostajala bez iglica, koje su otpadale jer su
bile oštećene od nekon nepoznatog insekta. Na poziv tadanjeg upravitelja šumarije
dipl. inž. D. Böhma pregledao sam oštećene sastojine i utvrdio da su
štete nastale uslijed prenamnoženja moljca jelinih iglica Argyresthia fundella


F. R. Ovaj insekt bio je našoj šumarskoj praksi potpuno nepoznat kao šumski
štetnik. Međutim štete koje je on prouzrokovao bile su već tada veoma velike.
Prema Androić u (1) koji je nastavio istraživati ovaj problem, samo u 1955.
god. u napadnutim sastojinama bilo je posječeno oko 10.000 m3 suhih i polusuhih
stabala. Oštećivanje je s izvjesnim oscilacijama u intenzitetu i dalje nastavljeno.
Sastojina V. Mlaka djelovanjem moljca bila je konačno toliko devastirana
da je 1966. god. morala biti posječena. Vjerojatno je to bio povod da
se ovom problemu najzad pristupi s potrebnom pažnjom, u prvom redu da se
utvrdi prisutnost i stanje zaraze jel. moljca i u drugim šumama Gorskog kotara
izvan područja Fužina. Taj pregled je izvršen u proljeće 1967. god. Pokazalo
se da su predviđanja stručnjaka bila ispravna, jaka zaraza jel. moljca
pronađena je u mnogim šumama izvan Fužina. Na području Fužina, pak, u
Bitoraju, zaraza je bila tako jaka da su se sa sigurnošću mogle prognozirati
velike štete. Donesena je odluka da se ovog štetnika pokuša suzbiti aviokemijskim
putem, što je i učinjeno. S obzirom na pomanjkanje iskustva u suzbijanju
jel. moljca akcija je imala karakter pokusa U ovom radu u prvom se redu
izvještava o rezultatima tih pokusa. Budući da se radi o praktički novom i
nedovoljno poznatom štetniku, nastojalo se — koliko je to ovoga puta bilo
moguće — utvrditi i druge podatke o biologiji i ekologiji A. fundella, posebno
one koji mogu neposredno utjecati na uspjeh suzbijanja. Dobro poznavanje
* Istraživačke radove, koji su ovdje opisani, financiralo je Poslovno udruženje
šumsko-privrednih organizacija iz Zagreba.
Veliku pomoć u izvođenju terenskih radova pružio mi je upravitelj šumarije
Fužine dipl. inž. M. Ostojić kao i osoblje te šumarije.


Determinaciju parazita jel. moljca izvršili su dr Z. Bouček, Narodni muzeum,
Prag i dr J. .Sedivy, Ustfedmi vyzkumny üstav rostlinne vyroby, Prag.


Svima navedenim kao i drugim osobama i ustanovama, koje su mi na bilo koji
način pomogle u ovdje opisanim radovima, izražavam svoju zahvalnost.


165
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 4     <-- 4 -->        PDF

života A. jundella osnovni je preduvjet za pronalaženje efikasnih metoda suzbijanja.
Ovo uostalom vrijedi za sve gospodarski značajne insekte. Dosadašnje
štete pokazuju da se radi o veoma opasnom štetniku jele, kojega je potrebno
svestrano proučiti.


U konkretnom slučaju u Gorskom kotaru štete od jel. moljca ne pogađaju
samo šumsku privredu nego i elektroprivredu. Šume ugrožene od jel. moljca
nalaze se u oborinskom području akumulacionih jezera kod Lokava i Fužina.
Na temelju proračuna hidroenergetskog potencijala ovog oborinskog područja
izgrađena je hidroelektrana »Nikola Tesla« Tribalj. Ako dođe do masovnog
propadanja okolnih šumskih sastojina (kao što se to desilo u Mlaki i nekim
drugim sastojinama), promijenit će se i retenciona moć oborinskog područja.
To može dovesti do teških posljedica po elektroprivredu jer bi se iz osnova
promijenilo hidrološko stanje na temelju kojega je kalkulirana i izgrađena
spomenuta elektrana.


U šumarskoj je struci već oko stoljeće i pol poznat problem masovnog
sušenja jele. Ova pojava postoji i kod nas (Macelj, Papuk, Velebit). Mišljenja
stručnjaka o uzrocima sušenja nisu ujednačena. Kao uzroci sušenja ističu se:
nepovoljno stanje tla (nedostatak kalcija, smetnje u ishrani kalijem, nedostatna
vlaga), zatim klimatske prilike (suša, mraz), šumskouzgojne mjere,
otrovni plinovi, biljni i životinjski paraziti (posebno uš Dreifusia nüsslini) i dr.
O uzročnicima sušenja jele postoji brojna literatura (v. npr. literaturu koju o
tome problemu navodi Schwerdtfegerll, au nas Šafar 15). Ni u
jednom od tih radova ne spominje se moljac jel. iglica A. jundella kao uzročnik
sušenja. Očito ovaj insekt i nije bio od značaja za navedeni problem. Međutim
isto je tako očito da se — barem na našem području — ostalim uzročnicima
masovnog sušenja jele pridružio i jedan novi, veoma važan faktor —
moljac jelinih iglica Argyresthia jundella.


2. PODACI IZ LITERATURE
U šumarskoj literaturi moljac jel. iglica A. jundella veoma se malo spominje.
Prvi i do unatrag 15-tak godina jedini podaci o ovom insektu kao šumskom
štetniku potječu od H a r t i g a (6) iz 1896. god. Hartig je opisao masovnu
pojavu jel. moljca na području šumarija Amberg i Freising u Bavarskoj. Ovaj
donedavna jedini podatak o biologiji i štetama od A. jundella spominju u
svojim djelima poznati autori kao npr. N ü s s 1 i n-Rhumbler (9), Escherich
(5), Pfeffer (10) i dr., a kod nas Kovačević (8). G. 1952. Brauns
je objavio dva rada o A. jundella. Prvi (B r a u n s 2) je u stvari bilješka o
pojavi moljca kod mjesta Bredstedt u pokrajini Schleswig-Holstein u sjevernoj
Njemačkoj i to na kavkaskoj jeli Abies Nordmanniana. Ovdje se također raspravlja
o mono- odnosno oligofagiji ovog insekta. U drugom radu (Braun s
3) detaljno je opisan način oštećivanja iglica, a izneseni su i neki novi biološki
podaci. Treći autor, koji je iznio originalne podatke o ovom insektu je A ndroi
ć (1). On je 1955. god. u Fužinama vršio biološka opažanja i proveo pokuse
suzbijanja gusjenica sistematičnim insekticidima, a 1959. god. prigodom
nekih drugih radova došao do iskustva da se jel. moljca može suzbijati kontaktnim
insekticidima u stadiju leptira.


Prema tome Hartig, Brauns i Androić jedini su autori koji su
iznijeli originalne podatke o jel. moljcu kao gospodarski štetnom insektu. Svi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ostali autori s područja primijenjene tj. šumarske entomologije, koji spominju
ovog insekta, pozivaju se na navedena tri autora, u prvom redu na H a r t i g a.


Inače sistematičari, koji se bave grupom mikroleptira te faunisti češće spominju
moljca A. fundella nego primijenjeni entomolozi. Međutim iz njihovih
radova doznajemo uglavnom o rasprostranjenosti ovog insekta. Ovi autori navedeni
su u literaturi kod B r a u n s a (1). Ipak u njihovim radovima (posebno
Mitterber g er) nalazi se važan podatak za praktičnu zaštitu šuma. Radi
se, naime, o informaciji da A. fundella osim na jeli kao glavnoj biljci-domaćinu
može također doći na boru i smreki. Nisam sklon prihvatiti ove informacije
kao gotove činjenice prije nego što budu eksperimentalno dokazane.
Lako je moguće da je posrijedi zamjena npr. s vrstama Ocnerostoma piniariellaZli. i O. copiosella Frey, ili nekim drugim. H a r t i g doduše također navodi
da se odrasle gusjenice A. fundella nakon prezimljenja mogu razviti i u iglici
smreke, ako na nju slučajno dospiju. Sve su to međutim kratke usputne primjedbe
bez sigurnije eksperimentalne verifikacije, koje bi svakako trebalo
provjeriti. Radi se, naime, o veoma važnom praktičnom pitanju. Među šumarima
Gorskog kotara već se čuju mišljenja da bi jelu zbog ugroženosti od A.
fundella, trebalo zamijeniti smrekom. Međutim jedna ovako dalekosežna odluka
bila bi sasvim promašena ako se A. fundella doista može lako adaptirati na
smreku. Prema mojem iskustvu za sada o tome nema kod nas nikakvih znakova.


3. SADAŠNJE STANJE ZARAZE
Kako je već naprijed spomenuto, na području Gorskog kotara pregledane
su u maju 1967. god. sve gospodarske jedinice u kojima pridolazi jela s namjerom
da se utvrdi stanje zaraze jel. moljca. Pregled je uglavnom obavilo lugarsko
osoblje područnih šumarija. Kako u tome poslu nije bilo skoro nikakvog
iskustva, a zbog pomanjkanja jedne objektivne metode stanje zaraze moralo
se okularno ocijeniti, prethodno je s ovim osobljem održan sastanak u jednom
jako zaraženom objektu. Bio je to Bitoraj na području Fužina, dakle upravo
pokusni objekt u kom su obavljeni radovi koji se ovdje opisuju. Sastanak je
imao svrhu da se po mogućnosti što više ujednači kriterij za procjenu stepena
zaraze tj. da se što više eliminira subjektivni utjecaj. Rezultat ovog pregleda
iskazan je u tab. br. 1.


Unatoč poduzetim mjerama sasvim je sigurno da je subjektivni faktor
imao određenu ulogu u prikupljanju ovih podataka i da ih se zbog toga ne bi
moglo smatrati sasvim tačnim. Međutim uzevši u cjelini, oni po mom mišljenju
ipak daju dovoljno pouzdanu sliku o veličini i jačini zaraze jel. moljca u Gorskom
kotaru. Ovdje je potrebno napomenuti da u podacima tabele nije obuhvaćeno
područje Nacionalnog parka »Risnjak« (površina 3.014 ha).


Iz navedenih se podataka razabire da je u Gorskom kotaru jelinim moljcem
zaraženo više od polovine površine svih gospodarskih jedinica u kojima
pridolazi jela. Na cea polovini zaražene površine zaraza je slaba, a na polovini
opet srednja do jaka. Prema tome na površini od dvadesetak hiljada hektara
jelovih šuma u Gorskom kotaru mogu iduće godine nastati znatnije do veoma
znatne štete. Ustvari oštećivanje je već u toku jer je zaraza ocijenjena po kokonima
u maju 1967, a sada (zima 1967/1968) se u glicama nalaze gusjenice,
proizašle iz tih kokona. Ovu štetu nemoguće je više spriječiti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Tab. 1


Sadašnje stanje zaraze jel. moljca A. fundella u Gorskom kotaru
(prema brojnosti kokona u maju 1987.)
Gegenwärtiger Befallszustand der Tannennadelmotte A. fundella im Gebiet
von Gorski Kotar (gemäss der Kokonzahl im Mai 1967).


ŠumarijaForstamtPovršina gosp. .´ed. u
kojima pridolazi jela
Fläche d. WirtschaftsIntenzitet
zaraze
Befallsrate
einheit wo die Tannevorkommt
jak
stark
srednji
mittelstark
slab
schwach
ukupnagesamt
zaražena
befallen


ha ha °/o ha ">/ ha V» ha «Vo
Klana 5.354 2.513 47 1.263 23 846 16 404 8
Prezid 5.599 5.503 98 254 5 1.273 22 3.976 71
Mrkapalj
Delnice
9.335
7.741
9.171
4.253
98
55
1.939
182
21
2
4.603
889
49
11
2.629
3.182
28
42
Tršće 4.375 3.042 70 3.042 70
Rijeka
Fužine
1.551
5.645
294
3.888
19
69 977 17 920 16
294
1.991
19
36
Zalesina 550 100 18 100 18
Skrad 8.705 1.037 12 1.037 12
Ravna Gora 6.267 2.011 32 2.011 32
Crni Lug
Gerovo
5.790
8.542
1.748
7.434
30
87
1.361
5.353
24
63
387
2.081
6
24
Sum. gosp.
Delnice 69.454 40.994 59 4.615 7 15.245 22 21.134 30


4. POKUSNI OBJEKT
Pokusi suzbijanja jel. moljca, kao uostalom i druga opažanja koja se ovdje
opisuju, provedeni su na području šumarije Fužine i to u šum. predjelu Bitoraj,
koji spada u gospodarsku jedinicu Kobiljak—Bitoraj. Čitava ova gosp.
jedinica ima površinu od 2.640 ha. U šum. predjelu Bitoraj, naročito u odjelima
12, 13, 19, 20, 33, 39 i dr. zaraza je bila veoma jaka. Donja strana grančica na
nekim stablima u ovim jako zaraženim odjelima gotovo se bijelila od velikog
mnoštva kokona jel. moljca. Bilo je, međutim, odjela (npr. 16, 17, 36) u kojima
je zaraza bila slaba tako da se na grančicama tek pomnijim pregledom mogao
pronaći po koji kokon. Ipak, uzevši u cjelini, zaraza je u Bitoraju bila jaka
tako da su jelama prijetile velike štete.


Već prigodom planiranja radova bilo je odlučeno da se pokusi suzbijanja
provedu na površini od oko 1.000 ha. Nakon pregleda stanja zaraze u Bitoraju
je u tu svrhu određena suvisla površina od 1.137 ha.


Na ovoj površini nalaze se srednjodobne i stare sastojine jele i bukve, koje
se u pojedinim odjelima približavaju ili prebornom ili jednodobnom tipu.
Uzevši u cjelini jele ovdje ima više od bukve, odnos je najčešće 0,8 : 0,2 u njenu
korist, iako je u manjem broju odjela bukva zastupana sa 0,5 pa i 0,6. Na ovom
području jela veoma dobro uspijeva tako da su to većim dijelom veoma lijepe
sastojine. Unutar ove za pokusno tretiranje određene površine ima i sastojina
tako dobre kvalitete da su one izdvojene kao sjemenska baza. Biljnosociološki
ove sastojine pretežno pripadaju skupu bukovo-jelovih šuma Fagetum croaticum
abietetosum Horv. (7).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Čitava ova površina od 1.137 ha, odabrana za pokusno suzbijanje leptira jel.
moljca, podijeljena je u 4 radna sektora. Ovo se kod aviotretiranja većih površina
uvijek čini, kako bi piloti mogli obaviti rad što kvalitetnije. Granice pojedinih radnih
sektora bile su označene zastavama od bijelog platna, koje su bile pričvršćene
u vrhovima pojedinih visokih graničnih stabala. Pilotima su bile priređene karte
ovog područja s ucrtanom pokusnom površinom i označenim mjestima na kojima
su se nalazile granične zastave.


Fot. 1 — Izgled stabala u jednoj jelinoj sastojini, oštećenoj od moljca jelinih iglica


A. fundella (Vranjak, odj. 69 gosp. jed. Kobiljak—Bitoraj, šumarija Fužine).
Baumaussehen in einem von der Tannennadelmotte A. fundella geschädigten
Tannenbestand (Vranjak, Abt. 69, Wirtschaftseinheit Kobiljak—Bitoraj,
Forstamt Fužine).
Ovo je područje za aviotretiranje veoma teško zbog jake vertikalne razuđenosti
s mnogobrojnim grebenima i dubokim udolinama. Najniža kota na
pokusnom objektu je oko 720 m (malo iznad razine Ličkog polja), a najviša
1380 m (vrh Bitoraja). Uspjeh svake avioakcije uvijek uvelike ovisi o kvaliteti
rada pilota. Ovom prilikom to je posebno došlo do izražaja jer je kvalitetan
rad zahtijevao veliku letačku sposobnost i hrabrost.


5. OPĆENITO O SUZBIJANJU
Jelin moljac odlikuje se posebnim načinom života. Njegove gusjenice žive
u unutrašnjosti iglica, a na površinu izlaze samo prigodom prelaska iz uništene
u novu, zdravu iglicu. Nije poznato koliko se dugo pri tome zadržavaju na površini,
no vjerojatno to traje vrlo kratko jer duže zadržavanje izvan iglice
značilo bi gladovanje. Zbog ovakvog načina života gusjenice najvjerojatnije
nije moguće uništiti dodirnim insekticidima. Sama se po sebi nameće misao
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 8     <-- 8 -->        PDF

da bi se najbolji uspjeh mogao postići sistemičnim insekticidima. Androi ć


(1) je 1955. god. proveo takve pokuse. Postigao je dobre rezultate s preparatima
Parathion i Metasystox. Međutim s obzirom na veliku otrovnost ovih
preparata, njihova primjena na velikim površinama ne bi se mogla preporučiti.
God. 1959. Androi ć je proveo suzbijanje gusjenica jelinog savijača
Cacaecia murinana i to u istim šumama u kojima je postojala i zaraza jel.
moljca. Bila je primijenjena topla aerosol metoda ručnim zamagljivačem, a
kao insekticid poslužio je domaći DDT-prepaparat »Pantakan«. Tom prilikom
primijećeno je da su leptiri moljca padali na tlo i ugibali u ogromnom broju.
Bio je to veoma vrijedan podatak koji je ukazivao da se jel. moljca može
uspješno suzbijati u stadiju leptira. Međutim postoji razlika između suzbijanja
gusjenica i suzbijanja leptira. Suzbijanje gusjenica može se obaviti jednokratnim
tretiranjem napadnute površine. U tu svrhu potrebno je pričekati da
se izlegu sve (ili gotovo sve) gusjenice, bez bojazni od većih šteta i tada provesti
tretiranje. Kod suzbijanja leptira je drugačije. Ovdje se takoreći mora
uništiti i prvog i zadnjeg leptira jer se ne smije dopustiti odlaganje jaja. Tu
međutim nastaju teškoće. Iako trajanje eklozije leptira jel. moljca ne poznajemo
dovoljno, po analogiji s drugim leptirima moglo se zaključiti da je ona
razvučena i da vjerojatno traje oko mjesec dana. Pri tome se imalo u vidu da
visinska razlika te tople i hladne ekspozicije još znatno više utječu na produženje
eklozije nego što je to slučaj sa štetnicima u nizinskom području. S druge
strane iz višekratnih opažanja (S p a i ć 12, 13, 14) poznato je da insekticid
(DDT) u šumi zadržava efikasnost najviše dvadesetak dana, obično još manje.
Prema tome već unaprijed se moralo računati barem s dvokratnim tretiranjem,
računajući da će insekticid u šumi nakon tretiranja zadržati efikasnost
oko 15 dana. Koliko će tretiranja doista biti potrebno trebala su pokazati što
je moguće točnija opžanja o početku i trajanju eklozije leptira te o rezidualnom
djelovanju insekticida.
6. TOK POJAVE LEPTIRA
Poznavanje toka eklozije leptira predstavlja dakle jedan od osnovnih
uvjeta za uspjeh suzbijanja. Kontroli eklozije leptira posvećena je zbog toga
posebna pažnja. U tu svrhu bila su u pokusnom objektu odabrana tri opažačka
mjesta. Prvo se nalazilo u odj. 72 tzv. Bajti, na nadm. visini od oko 730 m.
Bajta je sasvim blagi brežuljak, koji se izdiže iz Ličkog polja i gotovo da
predstavlja zaravanak bez posebno izražene ekspozicije. Drugo opažačko mjesto
nalazilo se u odj. 30 na 950 m nadm. visine i to na izrazitoj južnoj ekspoziciji.
Treće opažačko mjesto nalazilo se u odj. 12 također na nadm. visini od
950 m, ali na izrazitoj sjevernoj ekspoziciji. Na ovim mjestima pregledano je
svakog drugog dana po 100 kokona jel. moljca i utvrđeno koliko je leptira
izašlo. Na taj način prikupljeni su više-manje sigurni podaci o početku, toku
i završetku eklozije. Ovi podaci prikazani su u tab. 2 i graf. 1.


Iz podataka tabele i grafikona kao najvažnije razabire se ovo:


Eklozija leptira jel. moljca u Bitoraju 1967 god. trajala je, baš kao što se
i predviđalo, mjesec dana. Prvi leptir primijećen je u Bajti 3. VI, a 4. VII
nigdje više nije bilo neizleženih kokona. Početak i tok eklozije ovise o nadmorskoj
visini i ekspoziciji tj. o toplini. U Bajti je eklozija bila veoma intenzivna,
u roku od 8—10 dana izleglo se više od 90% leptira. Ovdje je ona zavr
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 10     <-- 10 -->        PDF

šila već 26. VI, a ukupno je trajala dvadesetak dana. Na ostala dva mjesta na
nadm. visini od 950 m krivulje izlaska leptira imale su sasvim drugačiji tok
u odnosu na Bajtu, ali su međusobno bile gotovo paralelne s tim što je na
sjevernoj ekspoziciji eklozija započela 6 dana,kasnije. Ipak eklozija je na oba
mjesta završila istovremeno, 4. VII svi su kokoni i na južnoj i na sjevernoj
ekspoziciji bili prazni.


TF


I


2. *
%


i^o w/nm iprezuMo 9*a ^.—*^ -´ V


100


"T2 0 m/1" V wy / >* ,,* ´*
r i


s


f


5


90
\,t \
\/ \
i \


5 80 / r \


60 5» i \ I?


5 70 / ?´ !


i


sv


b


»50 _^7 Č


/


´ 40


/ >» i I
| 30 /
,/
*! »1 ^ i
i
´ 95( Oft » //


""*95u´


-H 5> f


Š! 20


s
**
/ S* ^


<-s\ev


10


*


/ """" /: u InÖ´


r* ^ —— SO""


1


14 16 20 22 26 28 30 2 4
Juni Juli


1. serija zamagljivanja 2. serija zamagljivanja
1. Serie d Vernebelung 2. Serie d Vernebelung
Graf. 1 — Tok pojave leptira (izjednače ne krivulje) na tri opažačka mjesta u


Bitoraju 1967. god.


Verlauf des Falterausschlüpfens (ausgeglichene Kurven) an drei Beo


bachtungsstellen in Bitoraj im Jahre 1967.


Na tok eklozije svakako je znatno utjecao veliki pad temperature između
cea 10—16. VI. Da nije bilo tog pada najvjerojatnije bi krivulje toka eklozije
na južnoj i sjevernoj ekspoziciji imale drugačiji izgled, sličniji krivulji
eklozije u Bajti. S druge strane pad temperature nije znatnije utjecao na
izgled krivulje toka eklozije u Bajti, jer se ovdje prije tog pada izleglo već
blizu 90% leptira. Bez tog jakog pada temperature vjerojatno bi eklozija općenito
trajala nekoliko dana kraće.


U tab. 3 navedene su minimalne, maksimalne i srednje dnevne temperature te
dnevne količine oborina od 1. V do kraja opažanja tj. 4. VII 1967. Srednje dnevne
temperature i količine oborina u vrijeme eklozije leptira vidljive su, doduše, i iz
graf. 1. Međutim na zapocimanje eklozije svakako utječu temperature prethodnog


172
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 12     <-- 12 -->        PDF

razdoblja (maj)t koje iz grafikona nisu vidljive pa su stoga navedene u tabeli. Vje


rujem da će to korisno poslužiti prigodom budućih sličnih opažanja za objašnjenje


eventualne razlike u započimanju eklozije leptira.


Podaci tabele prikupljeni su na meteorološkoj stanici III reda ,koja se nalazi


u mjestu Fužine na nadm. visini od oko 720 m. Ona je u zračnoj liniji udaljena


oko 3 km od početka, a oko 8 km od središta pokusnog objekta. Razumljivo je da


su temperature u samom pokusnom šumskog objektu bile drugačije od onih u Fuži


nama s obzirom na utjecaj nadmorske visine, ekspozicije, šum. sastojine i dr. Među


tim opći tok kretanja temperatura svakako je na oba mjesta bio isti.


Prigodom svake buduće akcije protiv leptira jel. moljca bit će neophodno
pratiti tok eklozije jer o tome ovisi početak akcije i broj tretiranja. S tim u
vezi smatram korisnim upozoriti na ovo:


Nakon početka eklozije teoretski bi se sukcesivno svakog dana moralo


naći sve više praznih kokona ili eventualno jednako kao i prethodnog dana,


ali nikako manje. Praktički moglo bi se dogoditi da se ponekad ipak nađe ma


nje praznih kokona nego prethodnih dana, no razlika ne bi smjela biti velika.


Iz podataka tab. 2 vidi se da je u odj. 12 i 72 zaista bilo tako. U ovim odje


lima broj praznih kokona stalno se povećavao, a samo 1—2 puta desila su se


manja odstupanja. Međutim u odj. 30 odstupanja je bilo više, a razlike su bile


veće. Objašnjenje ovome vjerojatno je u mikroklimi. Kokoni su traženi na


više stabala kao i na podstojnim stabalcima na potezu od pedesetak metara.


Na sjevernoj ekspoziciji (odj. 12 stalna sjena) i na zaravanku (odj. 72) tempe


rature su na ovolikom potezu jednoličnije nego na južnoj ekspoziciji (odj. 30)


gdje postoje veće temperaturne razlike između osunčanog i zasjenjenog dijela


krošnje. Činjenica da su na južnoj ekspoziciji utvrđene češće i veće oscilacije


u broju praznih kokona vjerojatno je uzrokovana time što je na pojedine dane


pregledano znatno više kokona ili iz osunčanog ili iz zasjenjenog dijela krošnje.


7. ORGANIZACIJA I PROVEDBA SUZBIJANJA
Kao što je već navedeno, bilo je odlučeno da se suzbijanje obavi zamagljivanjem
(toplom aerosol metodom) iz aviona i to u dva navrata: prvi puta
čim započne eklozija leptira, a drugi puta nakon cea 15 dana. Nakon toga odlučilo
bi se o eventualnoj potrebi trećeg tretiranja. Kao insekticid upotrebljen
je 20%-tni DDT-preparat »Pantakan« zagrebačke tvornice »Chromos«.
Bilo je predviđeno da se deponira 3 lit./ha ovog preparata, a to znači 600 g/ha
aktivne insekticidne materije. Ovo je nešto veća doza od one koju najčešće
upotrebljavamo protiv raznih gusjenica u hrastovim nizinskim šumama. U
prvoj seriji zamagljivanja utrošeno je međutim 3,72 lit/ha insekticida i to zbog
ponavljanja nekih neuspjelih lijetova (v. dalje). U drugoj seriji utrošak insekticida
iznosio je 2,94 lit/ha dakle onoliko koliko je bilo planirano.


S obzirom na pokusni značaj akcHe i reljef ovog gorskog područja htjelo se
provjeriti da li su za obavljanje tretiranja pogodniji veći ili manji avioni. Zbog toga
je prvo tretiranje obavljeno s velikim avionom AN> sovietske proizvodnje, a drugo
s malim avionom P´per-Paunnee američke proizvodnje. Za uzletište se koristio uređeni
aerodrom na Grobničkom polju. Zračna udaljenost ovog aerodroma do središta
pokusnog objekta iznosila je oko 25 km. (Uz sam pokusni objekt nalazi se nrostrano
Ličko polje. Ono se, nažalost, nije moglo koristiti za uzletište zbog neravnog terena,
čije bi uređenje bilo odviše skupo. Osim toga vrlo česte jutarnje magle na Ličkom
polju onemogućile bi pravovremeno dovršenje tretiranja).


Dne 3. VI primijećeni su u Bajti prvi leptiri. Bio je to signal za početak
akcije, koja je odmah započela. Prva serija tretiranja obavljena je u vremenu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 13     <-- 13 -->        PDF

3—5. VI s avionom AN2. Mora se odmah naglasiti da kvaliteta rada ovog
aviona nije zadovoljila. Osim toga dva dana nakon završetka prve serije zamagljivanja
nastalo je kišovito vrijeme. Na dane 8, 9. i 10. VI palo je svakog
dana oko 30 mm kiše (v. graf. 1), koja je vjerojatno sprala s iglica određeni
dio insekticida. U svakom slučaju nakon završetka prve serije zamagljivanja
nije primijećen nikakav efekt, o čemu će u slijedećim poglavljima biti više
riječi.


Druga serija zamagljivanja obavljena je između 22.—25. VI avionom Pi-
per-Paunnee. Na dan započimanja druge serije zamagljivanja (22. VI) u Bajti
je eklozija praktički već bila završila. Međutim na južnoj ekspoziciji na 950
m/n. m. bilo se tada izleglo oko 40%, a na sjevernoj svega oko 17% leptira.
Kvaliteta rada aviona u drugoj seriji zamagljivanja bila je veoma dobra. Osim
toga u vrijeme zamagljivanja kao i osam dana nakon završetka rada nije bilo
kiše (s izuzetkom 28. VI kada je palo 2,2 mm). Ovoga puta rezultat tretiranja
bio je očit. Na kontrolnim mjestima kao i posvuda po šumi mogli su se naći
otrovani leptiri jelinog moljca.


8. REZULTATI SUZBIJANJA I DISKUSIJA
Uspjeh suzbijanja utvrđivan je pomoću kontrolnih ploča, tačnije kontrolnih
platna. Na drvene okvire bilo je nategnuto i pričvršćeno platno dimenzija 0,8X0,8 m.
Okvir je bio visok oko 10 cm tako da vjetar nije mogao lako odpuhati s platna otrovane
insekte. Šest ovakvih kontrolnih platna bilo je jednoliko raspoređeno po čitavom
pokusnom objektu, a još dva su bila postavljena u Bajti. Platna su postavljana
pod krošnje stabala na 4 stupa oko 1 m iznad zemlje. Svakog dana u isto vrijeme
na platnima su bili prebrojani mrtvi odnosno otrovani leptiri jel. moljca.


Nakon prve serije zamagljivanja, koje je obavljeno u vremenu između
3.—5. VI na kontrolnim platnima uopće nije bilo leptira jel. moljca. Mali izuzetak
bio je jedino kont. platno 4 na kojem je 10. i 11. VI nađen po jedan uginuli
leptir. Praktički prva serija zamagljivanja bila je potpuno bezuspješna.
Neuspjeh je u prvom redu posljedica slabog rada aviona. Moglo bi se, doduše,
tvrditi da je u to vrijeme u šumi bilo još premalo izleženih leptira (kako to
pokazuju podaci tab. 2 i graf. 1), a da bi se rezultat tretiranja mogao pokazati
na kontrolnim platnima. Ipak, da je tretiranje dobro obavljeno moralo bi biti
barem nešto otrovanih leptira na onim kont. platnima koja su se nalazila na
južnoj ekspoziciji. Ako u šumi u vrijeme tretiranja i 10—15 dana nakon toga
i nije bilo mnogo leptira jel. moljca, bilo je mnogo drugih insekata. Međutim
na kontr. platnima tek tu i tamo našao se poneki insekt (uglavnom sitni opnokrilci
i dvokrilci) koji je ispoljavao očite znakove otrovanja DDT-em. Prema
tome pokusni objekt nije bio dovoljno pokriven insekticidom. Ne bi stajala ni
eventualna primjedba da je tretiranje dobro obavljeno, ali da su kiše isprale
insekticid. Kako se razabire iz podataka s kontrolnih platna, nakon druge
serije zamagljivanja (tab. 4) odmah nakon tretiranja na platnima je nađen
veliki broj leptira. Nakon prve serije zamagljivanja to nije bio slučaj iako je
kiša pala .tek trećeg dana po završetku ove serije zamagljivanja. Prema tome
neuspjeh u prvoj seriji uzrokovan je u prvom redu slabom kvalitetom zamagljivanja.


U drugoj seriji zamagljivanja koja je započela 17 dana po završetku prve
i obavljena u vremenu 22.—25. VI uspjeh je bio očit. To pokazuju podaci tab. 4.
Iz ovih se podataka vidi da su na svim kontrolnim platnima pronađeni otrovani
leptiri jel. moljca. Pored leptira na platnima se nalazilo veoma mnogo


175
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 15     <-- 15 -->        PDF

raznih drugih otrovanih insekata. Osim na kontrolnim platnima masovno uništenje
leptira jel. moljca moglo se zapaziti svuda po šumi na tlu bez trave
ili na lokvama vode. Na čistinama u jako zaraženim odjelima tamno tlo bilo
je ponekad išarano bjelkastim leptirićima kao da je bio počeo promicati snijeg.


Iz podataka tab. 4 razabire se da je broj ukupno pronađenih mrtvih leptira
na pojedinim, kontr. platnima veoma različit. To je odraz stanja zaraze u
pojedinim odjelima. Napominje se da su platna bila veličine 0,8 X 0,8 m =
0,64 m2. U tab. 5 ovi su podaci preračunati na površinu od 1 m2.


Podaci o broju uništenih leptira prikupljeni na kontr. platnima kao i opaženo
golemo mnoštvo uginulih leptira u šumi bez sumnje pokazuju da se jelinog
moljca može uspješno suzbijati opisanim načinom. S druge strane iz njih
se ne može razabrati koliki je stvarno postignuti uspjeh. Može biti da je znatan
dio leptira preživio tretiranje i produžio zarazu. S obzirom na neuspjeh
u prvoj seriji zamagljivanja to je čak i vrlo vjerojatno. Postignuti uspjeh bio
bi jasniji kad bi se broj uništenih leptira mogao izraziti postotkom od ukupnog
broja leptira prije tretiranja. Mi znamo broj uništenih leptira, ali ne znamo
koliko je bilo leptira, što je za takav obračun neophodno potrebno. Pitanje je
da li će se takav podatak ikada moći dovoljno pouzdano utvrditi.


Međutim postoji i jedan drugi put da se postignuti uspjeh brojčano izrazi.
To je pokušaj da se utvrdi koliku opasnost po šumu predstavljaju uništeni leptiri
odnosno kolika je šteta spriječena njihovim uništenjem.


Pokušao sam to izračunati. Odmah napominjem da elementi, koje sam pri
tome uzimao u obračun, predstavljaju vrlo široke prosjeke i da su nesigurni.
Prema tome i krajnji rezultati isto su tako nepouzdani i služe više za orijentaciju.
Čini mi se, međutim, da je put ispravan. Kad bi se bolje poznavalo
elemente koji su uzeti u obračun, a njih bi se daljnjim istraživanjima moglo
pobliže i pouzdanije utvrditi, rezultati bi bili mnogo sigurniji.


Proračun efekta suzbijanja temelji se na dva osnovna pitanja i to: 1) kolika
se buduća šteta može očekivati od jednog leptira tj. koliko će jelinih iglica
biti uništeno od gusjenica koje će dati leptir i 2) koliko je iglica potrebno za
proizvodnju 1 m3 jelovine.


Već pri odgovoru na prvo pitanje nailazi se na poteškoće. Bilo bi potrebno
znati koliko jaja prosječno odloži jedna ženka jel. moljca. Osim toga za preciznije
proračune trebalo bi još znati omjer spolova u populaciji leptira protiv
kojih je provedeno suzbijanje, zatim mortalitet odloženih jaja odnosno gusjenica.
Biologija jel. moljca općenito je nedovoljno proučena pa se nigdje ne
može naći podatak o tome koliko jaja odloži ženka ovog insekta. Ovo se, dakle,
moralo ocijeniti prema drugim vrstama, srodnim jel. moljcu. Međutim takav
podatak ne postoji ni za druge vrste roda Argyresthia pa čak ni za vrste drugih
rodova podfamilije Hyponorneutinae. S obzirom na neke druge mikroleptire
smatram prihvatljivim da ženka jel. moljca odlaže četrdesetak jaja.
Računajući s omjerom spolova 1 : 1 te uzevši u obzir mortalitet (paraziti su
izgleda praktički bez djelovanja — v. dalje) u kalkulacijama sam uzeo da jedan
leptir u budućnosti znači 15 gusjenica. Na teemlju nekih opažanja* zaključio


* Nekoliko puta tokom juna nastojao sam utvrditi u šumi na koliko uništenih iglica dolazi prosječno
jedan kokon. (= 1 odrasla gusjenica). Rezultat brojanja bio je različit, ali gotovo uvijek veći
od 15. Pri tome treba uzeti u obzir da je u to vrijeme određeni, možda i znatan broj uništenih iglica
bio već otpao.
Gusjenice su tokom svog života aktivne barem 3 mjeseca u jesen i 1 mjesec u proljeće tj. barem
120 dana. Kad bi se u jednoj iglici zadržale samo 6 dana značilo bi to oko 20 uništenih iglica. Doduše
može biti da mlada gusjenica u jesen ostaje i znatno duže u jednoj iglici. No Androi ć (1) je primijetio
u proljeće da je gusjenica ostala u iglici svega jedan dan. Iz svega ovoga zaključujem da broj
od 15 uništenih iglica tokom čitavog života jedne gusjenice nije prevelik.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 16     <-- 16 -->        PDF

sam da jedna gusjenica u toku svog života uništi barem 15 iglica. Prema ovome
izlazi — zaokružujući iz razloga opreznosti na niže — da jedan leptir znači u
budućnosti oko 200 uništenih iglica. Ovu brojku sam uzimao u daljnjim proračunima.


Odgovor na drugo osnovno pitanje tj. koliko je iglica potrebno za proizvodnju
1 m3 jelovine, našao sam u Burger u (4). I ovdje sam se morao služiti
vrlo širokim prosjecima. Do njih sam došao na ovaj način:


Prema Burger u jedna 56-godišnja jednodobna jelova sastojina imala
je 29.000 kg/ha svježih iglica, koje su godišnje proizvodile 19,4 m:i deblovine.
Za proizvodnju 1 m:i trebalo je dakle u ovom slučaju 1.500 kg/ha svježih
iglica.


U jednoj drugoj i to prebornoj mješovitoj sastojini jele-smreke-bukve
ukupni prirast iznosio je 6,7 m3 od čega je 81% otpalo na jelu. U ovom slučaju
za proizvodnju 1 m3 jelovine bilo je potrebno 3.200 kg/ha jelinih iglica.


Ovo su jedini meni poznati brojčani podaci o vezi između količine iglica
i prirasta. Uzeo sam prosjek iz ova dva slučaja veoma dobrog i dosta slabog
prirasta jele. Prema tome za proizvodnju 1 m3 jelovine u vrlo širokom prosjeku
potrebno je 2.400 kg/ha iglica.


U Burger u se mogu naći i podaci o tome koliko svježih iglica jele ima
u 1 kg. I ovdje je raspon širok, kreće se između 70.000—170.000 komada. Sam
Burger navodi prosjek od 95.000 kom/kg. Iz ovih podataka proizlazi da je za
proizvodnju 1 m3 jelovine potrebno 228,000.000 iglica.


Povezavši ovu brojku s onom o_ štetnosti jednog leptira (= 200 uništenih
iglica) i s brojem otrovanih leptira nađenih na kontrolnim platnima, mogao
sam izračunati kolika je šteta spriječena tretiranjem. Podaci o tome iskazani
su u tab. 5.


Tab. 5 Orijentacioni proračun spašenog prirasta
Orientierungsberechnung des geretteten Massenzuwachses


Kontrolno Odjel Broj uništenih Broj spašenih iglica Spašeni prirast
platno br. br. leptira po 1 m-po 1 ha Geretteter
KontrollAbteiAnzahl
vernichteter Anzahl geretteter Massenzuwachs


tafel Nr. lung Nr. Falter je m-Nadeln je ha nr´/ha


1 26 26 52,000.000 0,23
2 12 SOS 1.018,000.000 4,46
3 13 42! 842,000.000 3,69
4 50 100,000.000 0,44


:n


5 33 131 262,000.000 1,15
6 39 59 118,000.000 0,52


Kako se iz podataka tabela razabire, spašeni prirast u pojedinim odjelima
iznosi 0,23—4,46 m:!/ha. Ponovno napominjem da su ove brojke rezultat vrlo
nesigurnog posrednog obračuna nekih širokih prosjeka i čak procijenjenih
vrijednosti. Kad bi se elementi za ovakav obračun neposredno utvrđivali u
svakom konkretnom slučaju, rezultati bi bili mnogo pouzdaniji.


9. REZIDUALNO DJELOVANJE INSEKTICIDA
Za uspješno suzbijanje leptira jel. moljca veoma je važno znati koliko
dugo insekticid u šumi zadržava efikasnost. Već je ranije navedeno da se zbog
razvučenosti eklozije leptira unaprijed znalo da će se tretiranje morati sprovesti
barem u dva navrata. Pri tome se računalo da će insekticid u šumi biti
dovoljno efikasan oko 15 dana nakon tretiranja. Prigodom suzbijanja gubara
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 17     <-- 17 -->        PDF

u hrastovim nizinskim šumama više puta su provedena opažanja o rezidualnom
djelovanju insekticida. (S p a i ć 12, 13, 14). DDT je obično pokazivao
punu efikasnost još nakon 18—22 dana, a samo u veoma vlažnim godinama
8 dana. Računali smo dakle, s prosječnim trajanjem od oko 15 dana. Posebnim
opažanjima u toku same akcije trebalo je utvrditi koliko će dugo insekticid
stvarno zadržati punu efikasnost.


Metodika ovih opažanja načelno je bila ista kao i prigodom ranijih opažanja
na gubaru. Međutim kako se ovoga puta radilo o suzbijanju leptira, a ne gusjenica,
bile su nužne neke preinake. Kontrola dugotrajnosti djelovanja insekticida vršena
je na ovaj način:


Iz okolnih šuma izvan pokusnog objekta sabirani su kokoni jel. moljca i donošeni
u poljski laboratorij u Fužinama zbog uzgoja leptira. Svaki kokon bio je zasebno
stavljen u maleni stakleni flakon. Na taj način tačno se znala starost izleženih
lepiira, a i manipulacija s njima bila je jednostavna. Počev od dana zamagljivanja
s prethodno odabranog stabla u pokusnom objektu svakog drugog dana uzeta je
jelina grančica, donesena u laboratorij i stavljena u žičani insektarij dimenzija
15X15X25 cm, U insektarij je istovremeno stavljeno i 10 leptira starih 1 dan. Svakom
insektariju sa zatrovanom grančicom (pokusni insektarij) istovremeno je postavljen
i kontrolni s nezatrovanom grančicom iz netretiranih šuma, u koji je također
dodano 10 leptira. (Zbog pomanjkanja dovoljnog broja leptira odgovarajuće
starosti — 1 dan — u drugoj seriji opažanja u insektarije je stavljeno po 5 leptira).
Polazilo se od pretpostavke da će u početku leptiri u pokusnim insektarijima sa zatrovanim
grančicama uginuti, dok će u kontrolnim živjeti mnogo duže. Kasnije kad
insekticid u šumi počne gubiti efikasnost, smanjivat će se i mortalitet leptira u pokusnim
insektarijima i konačno se izjednačiti s onim u kontroli. To će značiti da je
insekticid izgubio efikasnost.


Ovakva metodika prigodom ranijih eksperimenata s gusjenicama dala je
uvijek jasne i sigurne rezultate. Ovoga puta, međutim, nije bilo tako. Opažanja
su vršena i nakon prve i nakon druge serije zamagljivanja. Rezultati su
oba puta bili nejasni, ni približno tako izraziti kao prigodom rada s gusjenicama.
Doduše u pokusnim insektarijima leptiri su gotovo uvijek uginuli nešto
ranije nego u kontrolnim, ali razlika nije bila sigurno i oštro izražena. Uostalom
to pokazuju podaci tab. 6.


Tab. 6
Rezidualno djelovanje insekticida nakon druge serije zamagljivanja
Residuelle Wirkung des Insektizides nach der zweiten Vernebelungsserie


Iglice uzete iz šume . . .
dana nakon tretiranja
Nadeln entnommen aus
dem Walde ... . Tage
nach der Behandlung
Iglice
Nadeln
Juni
29 30 1 2
Broj
Anzahl
3
živih
Jul i
4 5
leptira
6
lebendiger Falter
7 8
6 tj. 28. VI
8 tj. 30. VI
10 tj. 2. VII
12 tj. 4. VII
otrovane
vergiftete
neotrovane
unvergiftete
otrovane
vergiftete
neotrovane
unvergiftete
otrovane
vergiftete
neotrovane
unvergiftete
otrovane
vergiftete
neotrovane
unvergiftete
5
5
4
5
3
5
5
5
3
4
3
4
1
3
0
3
4
5
0
2223
1
1
1
2
4
4
0
1
1
2
2
2
0
0
1
0
1
0
0
179
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Slabi rezultati ovih ispitivanja u prvoj seriji tj .nakon prvog dijela zamagljivanja
mogli su se doduše, i očekivati i oni se lako mogu objasniti. Kako
je već navedeno, kvaliteta prve serije zamagljivanja bila je slaba, iglice nisu
bile dovoljno zatrovane. To su pokazala i kontrolna platna, na kojima nije bilo
otrovanih leptira. Međutim iznenađuju slabi rezultati ispitivanja rezidualnog
djelovanja insekticida nakon druge serije zamagljivanja. Ovoga puta rad je
obavljen veoma dobro i na svim kontrolnim platnima nađeno je mnoštvo kontaminiranih
leptira. To znači da je šuma bila dobro i jednolično zatrovana.
Teško bi bilo povjerovati da je slučajno insekticidom slabije bilo zahvaćeno
baš ono stablo s kojeg su uzimane zatrovane grančice. To se stablo nalazilo
neposredno uz kont. platno br. 4, na koje su padali zatrovani leptiri. Istina,
baš na ovom platnu i platnu br. 1 palo ih je najmanje, ali je to posljedica slabije
zaraze u ovom dijelu šume.


Nejasni rezultati najvjerojatnije su posljedica činjenice da se leptiri u
relativno malim žicanim kavezima vrlo malo kreću. Oni su najčešće mirovali
na stijenama kaveza, rijetko su sjedali na grančice i zbog toga su malo dolazili
u priliku da se otruju. U ovim kavezima nikada nije primijećena ni kopulacija
(ona je samo iznimno zapažena u nešto većim kavezima, koji su služili u druge
svrhe). Do jednakih iskustava što se tiče mirovanja leptira u kavezima došao
je i Brauns.


Iz podataka tab. 4 vidi se ipak da je insekticid u šumi bio efikasan još
barem 11—12 dana nakon tretiranja. Toliko su dugo, naime, još uvijek padali
otrovani leptiri na kontr. platna. Uspoređujući podatke tab. 4 i graf. 1 vidi se
da je insekticid zadržao efikasnost do kraja eklozije.


10. DUŽINA ŽIVOTA LEPTIRA
Poznavanje dužine života leptira ima i naučnu i praktičnu važnost. Ovaj
podatak utvrdio sam usput prigodom opažanja o rezidualnom djelovanju insekticida.
U tu svrhu poslužili su mi kontrolni insektariji iz obje serije opažanja.
U prvoj seriji promatrano je 40, a u drugoj 19 leptira.


Prosječna dužina života leptira u prvoj seriji bila je 8,2 dana, a kretala se
između 3—12 dana. U drugoj seriji prosječno trajanje života bilo je gotovo
upola kraće, iznosilo je 4,4 dana, a kretalo se između 2—8 dana. Razlika je
velika i ne može ju se sigurno objasniti. Najvjerojatnije uzrok ovoj činjenici
treba tražiti u klimatskim prilikama jer su inače ostali uvjeti u kojima su
živjeli leptiri bili jednaki. Prva serija razvijala se u vremenu između 7. VI —


23. VI. Srednja dnevna temperatura tog perioda iznosila je 12,4° C. Druga
serija živjela je između 28. VI—7. VII, a srednja dnevna temperatura tog perioda
bila je 18,2° C. Prema tome u vrijeme razvoja druge serije bilo je mnogo
toplije. No to ne mora značiti da su baš povišene temperature djelovale na
skraćenje života leptira. Može biti da je u tome važnu ulogu imala i vlaga
zraka, koja je u toplom i sušnom periodu krajem juna—početkom jula bila
manja nego u prvoj i drugoj dekadi juna kada je bilo mnogo oborina. Na važnost
vlage za život leptira posebno upućuje i jedan — inače dosta neprecizan
— podatak Braun s a (3). Ovaj autor spominje da su u njegovom uzgoju
leptiri odmah po izlasku tražili kapljice tekućine odnosno da su rado sjedali
na komadiće vate ili filter-papira, koji su bili natopljeni otopinom šećera.
Brauns kaže da je na taj način uspio leptire održati na životu oko 3 tjedna.
On ne spominje da li je u svom uzgoju vodio računa o svakom leptiru i da li


ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 19     <-- 19 -->        PDF

je navedeni podatak srednjak pojedinačnih opažanja ili je možda općenito
imao žive leptire u periodu od oko tri tjedna. Čini se da se radi o ovom posljednjem
jer Braun s navodi da se u njegovim laboratorijskim opažanjima
prvi leptir izlegao 14. V, a posljednji oko 28. V. U prirodi je izlazak leptira
mnogo više razvučen što je i razumljivo.


11. PARAZITI
Paraziti jel. moljca bili su do sada potpuno nepoznati. To je, uostalom, i
razumljivo jer kao što je naprijed navedeno, o njemu kao gospodarskom štetniku
postoje svega četiri i to ne baš opsežna rada. Braun s (3) izričito navodi
da u svom uzgoju jel. moljca nije dobio ni jednog jedinog parazita. Ipak
i Brauns i Kovačević (8) pretpostavljaju da jel. moljac slično kao i
druge Argyresthia vrste ima mnogo prirodnih neprijatelja, naročito među
osama najeznicama iz porodica Ichneumonidae i Chalcididae.


U toku ovdje opisanih radova imao sam u staklenkama oko 2.000 kokona
jelinog moljca. Iz tog materijala, koji je potjecao iz okolice Fužina, dobio
sam ukupno 10 parazita i to 7 iz porodice Eulophidae i 3 iz porodice Ichneumonidae.
Materijal je bio poslan na determinaciju u Čehoslovačku. Dr. Z.
Bouček je odredio ove vrste:


DicladoceruS´ euryalus Haliday (Hymenoptera, Eulophidae) — 2 ženke.
Prema saopćenju dr Boučeka, halcidologa svjetskog glasa, koji najbolje poznaje
faunu Chalcidoidea Jugoslavije i o tome upravo priprema jednu radnju,
ova vrsta do sada nije u Jugoslaviji bila utvrđena. (Tačnije: upravo ju je
dr Bouček kod nas konstatirao još prije nekoliko godina no nije poznavao
domaćina; u svakom slučaju podatak o tome nije do sada publiciran). Ovu
vrstu dr Bouček poznaje također iz Švicarske kao parazita moljca Ocnerostoma
copiosella Frey., koji izgriza iglice limbe na sličan način kao i A. fundella
iglice jele.


Tetrastichus spec. (Hym., Eulophidae) — 5 ženki. Po mišljenju dr Boučeka
vrlo vjerojatno se radi o novoj, do sada neopisanoj vrsti, koja spada u skupinu
evonymellae i bliska je vrsti galactopus Ratz. U tu skupinu spadaju vrste koje
se često razvijaju kao hiperparaziti. Međutim prema pismenom saopćenju
dr Boučeka, ovu vrstu dobio je u Slovačkoj i Čapek i to također kao primarnog
parazita iz kukuljica A. fundella. Najvjerojatnije će dr Bouček opisati
ovu vrstu.


Gelis providus Forst. (Hym., Ichneumonidae) — 1 ženka i 2 mužjaka.
Vrstu je odredio dr J. Sedivy. Rod Gelis (syn.: Pezomachus) ima veoma mnogo
vrsta (samo u Čehoslovačkoj preko 150), koje su sve hiperparaziti raznih insekata.
Domaćin vrste G. providus nije do sada poznat. Dr Sedivy misli da je
ova vrsta hiperparazitirala nekog parazita jel. moljca, možda koju Apantheles
vrstu. Međutim ne bi trebalo isključiti mogućnost da je G. providus i primarni
parazit jel. moljca slično kao i spomenuta Tetrastichus vrsta.


No bez obzira na to ostaje činjenica da je parazitiranost kukuljica A. fundella
1967. god. na inače jako zaraženom području Fužina bila veoma malena.
Prema tome i akcija parazita u gušenju gradacije jel. moljca do sada je praktički
bila beznačajna. To nikako ne znači da će tako biti i iduće godine. Poznato
je da krivulja gradacije parazita kulminira u vrijeme kada se štetnik-
domaćin nalazi već u stadiju retrogradacije. Po zakonima gradologije insekata
iduće godine trebalo bi očekivati jače učešće parazita u redukciji popula


181
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 20     <-- 20 -->        PDF

čije jel. moljca. O tome se, međutim, za sada ništa određenije ne može reći jer
prije svega o gradologiji jel. moljca A. fundella znamo veoma malo, a s druge
strane o njegovim parazitima tek smo sada nešto malo doznali.


12. UTVRĐIVANJE STANJA ZARAZE
Činjenice pokazuju da je jelin moljac veoma opasan štetnik, s kojim će se
ubuduće morati ozbiljno računati. Činjenica je također da problem nije lokalnog
značaja tj. da nije od važnosti samo za uže fužinsko područje, kako se to
do sada smatralo, nego u najmanju ruku za veći dio Gorskog kotara i susjedno
slovensko područje. Budući da je ovaj štetnik našoj operativi gotovo nepoznat,
lako se može desiti da iznenada nastanu od njega štete i u ostalim područjima
jele odakle do sada nemamo o njemu podataka. U svakom slučaju o stanju
zaraze jelinog moljca morat će se ubuduće mnogo više voditi računa.


S tim u vezi nameće se potreba za jednom po mogućnosti objektivnom, a
ipak jednostavnom metodom utvrđivanja stanja zaraze. Ovdje predlažem jednu
takvu metodu, za koju mi se čini da ima oba ova uslova.


Prisustvo jel. moljca najlakše se i najsigurnije može utvrditi po kokonima. Jaja
do sada ne poznajemo, a po gusjenicama i leptirima to je mnogo teže i nesigurnije.
Istina, prisustvo jel. moljca lako se poznaje i po svojevrsno oštećenim iglicama.
Međutim utvrđivanje stanja zaraza po oštećenim iglicama ima i velikih nedostatka.
Imao sam prilike vidjeti neke sastojine, koje su bile jako napadnute od jel. moljca
(npr. šum. predjel Suho, šumarija Klana) sredinom maja i krajem jula. Izgled napadnutih
sastojina bio je oba puta sasvim različit. U maju sastojine su bile žućkastosive
boje od veoma brojnih oštećenih i posušenih iglica. Krajem jula te iste sastojine
bile su tamno zelene, naizgled potpuno zdrave, jer su oštećene i posušene iglice
bile opale, a ponovno napadnute iglice još su bile zelene. Prema tome utvrđivanje
stanja zaraze (i numeričko iskazivanje njenog intenziteta) po oštećenim iglicama bilo
bi nepouzdano budući da one opadaju. Kokoni se nikada ne nalaze na oštećenoj
iglici nego uvijek na zelenoj i oni na njoj dugo ostanu, često puta i do novih kokona.
Ipak, stari i novi kokoni lako se razlikuju.


Okularna procjena stanja zaraze (brojnosti kokona) subjektivna je i nepouzdana.
Zbog toga predlažem pregledavanje stabala i utvrđivanje broja kokona
na 1000 iglica. Koliko stabala u odjelu i koja stabla da se pregledaju?
Najjednostavnije je poslužiti se pri tome metodom polaganja linija, ali nikako
onako precizno kao što se to čini prigodom taksacijskih radova. Dovoljno je
da kontrolor pođe dijagonalno iz jednog kraja odjela u suprotni i da pregleda
sva stabla i stabalca na koja naiđe. Ništa ne smeta ako se on pri tome ponekad
kreće u cik-cak liniji, više pregledanih stabala dat će sigurniji rezultat. Na
svakom stablu na koje naiđe potrebno je pregledati 1000 iglica i utvrditi broj
kokona na njima. Kontrolor neće na svakom stablu odbrojavati 1000 iglica,
bio bi to mučan i dugotrajan posao. Dovoljno je da prije početka rada na nekoliko
stabala prebrojavanjem stekne iskustvo, koliko ima iglica na 10 cm
dužine grančice. Tada će znati koliko decimetara neke dohvatljive grane treba
pregledati na svakom stablu.* Podatke sa svakog stabla treba pribilježiti, a
zatim izračunati srednjak za cijeli odjel.


Uobičajeno je da zaraze štetnika razvrstavamo u tri kategorije i to slabu,
srednju i jaku. Koliki broj kokona jel. moljca na 1000 iglica da smatramo
slabom, srednjom odnosno jakom zarazom?


* Pri mojim probnim prebrojavanjima na 1 dm nalazilo se oko 80 iglica. Prema tome 1000 iglica
nalazilo se na ukupnoj dužini od oko 12—13 dm. S obzirom na postrane izbojke ovaj broj iglica obično
se nalazi na vršnom dijelu grančice dugom svega 2—3 dm. Naravno to ovisi o broju i dužini postranih
izbojaka.
182
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Odgovor na ovo pitanje povezao sam s veličinom štete. Jakom zarazom
smatram onu kod koje nastaje gubitak veći od 1 m3/ha drvne mase, srednjom
ako je taj gubitak između 0,1—1 m3/ha, a slabom ako je gubitak manji od 0,1
m3/na.


Ovako razlučene stepene zaraze iskazao sam brojem kokona na 1000 iglica,
do kojeg sam pak došao računskim putem na isti način kako je to prikazano
u poglavlju 8. Po tome obračunu gubitak od 1 m3/ha nastaje ako se na 1000
iglica nalazi prosječno 5 kokona.* Prema tome predlažem da se jakom zarazom
smatra onu kada se na 1000 iglica nađe više od 5 kokona, srednjom između
0,5—5 kokona, a slabom manje od 0,5 kokona na 1000 iglica. Po svoj prilici su
ove brojke preniske. S obzirom na prirodni mortalitet za uništenje 1000 iglica
vjerojatno je potrebno više od 5 kokona. Međutim o toku prirodnog mortaliteta
kod jel. moljca ne znamo gotovo ništa. Opreza radi bolje je neku zarazu
precijeniti nego potcijeniti. Kad jelinog moljca budemo bolje proučili, moći
ćemo navedene brojke tačnije odrediti.


13. TROŠKOVI SUZBIJANJA
U svakoj akciji suzbijanja visina troškova ima odlučnu važnost. Opće je
pravilo da troškovi suzbijanja ne smiju biti veći od štete koja bi nastala da
suzbijanje nije provedeno. Od ovog pravila odustaje se samo u iznimnim slučajevima
i to iz posebnih razloga.


U tab. 7 iskazani su troškovi ovdje opisanih radova na suzbijanju jel.
maljca. Oni su razvrstani na tri glavne grupe izdataka.


Ako se ukupni troškovi suzbijanja (91.800 n.din) podijele s ukupno tretiranom
površinom (1137 ha) izlazi da dvokratno tretiranje po 1 ha stoji 80,47
n.din. U tablici je naveden i postotak s kojim pojedina grupa izdataka sudjeluje
u ukupnim troškovima. Ovdje je potrebno napomenuti da u podacima o
troškovima ima manjih odstupanja od očekivanih troškova. Tako je npr. s poduzećima
privredne avijacije cijena aviousluga utanačena sa 17,50 n.din/ha.
Za dvokratno tretiranje to bi iznosilo 35,00 n.din/ha, a u tabeli stoji 38,02
n.din/ha, koliko je stvarno izdano. Do toga je došlo zbog priznavanja troškova
ponavljanja neuspjelih lijetova u prvoj seriji zamagljivanja. Osim toga prigodom
obračuna s ovim poduzećima veličina tretirane površine zaokružena je
na pune desetice hektara, što ovdje nije učinjeno. Ipak, radi se o manjim odstupanjima
koji ne utječu znatnije na iznos i relativni odnos pojedinih glavnih
stavki troškova suzbijanja.


Ukupni troškovi suzbijanja leptira jel. moljca iznosili su dakle 80,47
n.din/ha. To je veliki iznos koji pokazuje da je aviokemijsko suzbijanje leptira
jel. moljca više nego dvostruko skuplje od suzbijanja gusjenica u hrastovim
šumama. U kakvom je odnosu taj izdatak prema spriječenoj šteti?


U tab. 5 prikazani su podaci orijentacionog proračuna štete, koja je ovom
akcijom spriječena. Kako se razabire veličina spašenog prirasta kreće se između
0,23—4,46 nr´Vha. Bilo bi teško izračunati prosječni spašeni prirast po
1 ha za čitavu tretiranu površinu. Poznavajući stanje zaraze i imajući u vidu
navedene brojke vjerujem da on iznosi najmanje 1 m3/ha. Prosječna vrijednost
1 m3 jelovine u ovim kvalitetnim sastojinama sigurno iznosi barem 80
n.din. S druge strane treba imati u vidu da troškove suzbijanja treba raspo


* Da bude uništeno 228,000.000 iglica (= 1 m1) potrebno je 1,140.000 kokona. Prema tome za uništenje
1000 iglica treba 5 kokona.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 22     <-- 22 -->        PDF

dijeliti na nekoliko (barem 2—3) godina. Ukoliko je, naime, suzbijanje dobro
obavljeno i zaraza likvidirana, insektu koji ima jednogodišnju generaciju treba
najmanje nekoliko godina da se ponovno masovno pojavi. Prema tome uložena
sredstva rentiraju se jer su manja od vrijednosti spašenog prirasta. Kad bi se
u obračun uzele i druge moguće štete, a ne samo spašeni prirast (masovno
sušenje stabala i čitavih sastojina, troškovi umjetne obnove, štete po elektroprivredu
zbog promjene hidroloških prilika i dr.), onda bi rentabilnost uloženih
sredstava za suzbijanje jel. moljca još više došla do izražaja.


Tab. 7


Ukupni troškovi suzbijanja


Gesamtkosten der Bekämpfungsaktion


Ukupno Po 1 ha
Insgesamt °/o Je 1 ha
N.Din. N.Din.


Insekticid 28.018,80 31 24,64


Insektizid


Aviousluge 43.225,00 47 38,02


Beflugskosten


Ostalo 20.556,20 22 18,08


Übriges


91.800,00 100 80,74


Iz tab. 7 se vidi da oko polovine svih troškova suzbijanja otpada na plaćanje
usluge poduzećima privredne avijacije. Ne znam da li je ovu značajnu
stavku izdataka moguće sniziti bilo na koji način. Međutim u stavci izdataka
za insekticid možda bi se to moglo učiniti. U tu svrhu bili bi potrebni daljnji
eksperimenti kojima bi trebalo ispitati mogućnost smanjenja doze insekticida
po 1 ha, smanjenja koncentracije aktivne insekticidne materije i si. Isto tako
vjerojatno bi se boljom organizacijom mogli nešto sniziti troškovi stavke
»ostalo«, koja vrlo široko obuhvaća sve ostale mnogobrojne i različite izdatke
osim aviousluga i insekticida.


Svakako bi se najznačajnije sniženje troškova postiglo u onom slučaju
kada bi se jel. moljca uspjelo uništiti jednokratnim tretiranjem. Za sada za to
postoje mali izgledi. Međutim ne treba smetnuti s uma da jel. moljca slabo
poznajemo i da ćemo daljnjim proučavanjem njegove biologije i ekologije
možda pronaći mogućnost da se i u tome uspije. No isto tako treba računati
i s mogućnošću da će ponekad iz bilo kojih razloga biti potrebno ne samo dvokratno
nego i trokratno tretiranje. Ukoliko se radi o suzbijanju leptira, onda
će na to u prvom redu utjecati vremenske prilike (razvučena eklozija leptira).
Troškovi suzbijanja, prema sadašnjim cijenama, podigli bi se u tom slučaju
na oko 120 n.din/ha. Meni izgleda da bi još i ti izdaci imali svoje opravdanje.
Ipak, čitavu akciju trebalo bi tada planirati još rigoroznije i studioznije.


14. REKAPITULACIJA
U jelinim šumama na području Fužina u Gorskom kotaru primijećene su
1954. god. znatne štete na jelama, koje je prouzrokovao moljac jelinih iglica
Argyresthia fundella F. R. Ovaj insekt bio je do tada kod nas praktički nepoznat
kao šumski štetnik pa je i poznavanje njegove biologije, ekologije i
načina suzbijanja bilo oskudno. Štete su se i dalje povećavale, a neke deva
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 23     <-- 23 -->        PDF

stirane sastojine morale su biti posječene. Postalo je očito da je A. jundella
vrlo opasan primarni štetnik jele.


U maju 1967. god. obavljen je pregled stanja zaraze ovog insekta u svim
gospodarskim jedinicama Gorskog kotara, u kojima pridolazi jela. Utvrđeno je
da je 59% ove površine zaraženo. Jaka zaraza postoji na 4615 ha, srednja na


15.245 ha, a slaba na 21.134 ha (tab. 1).
S tim u vezi bilo je odlučeno da se izvrše pokusi suzbijanja leptira jel.
moljca aviokemijskim putem i to metodom toplog zamagljivanja. Pokusi su
obavljeni na području Fužina u šum. predjelu Bitoraj na površini od 1137 ha.


Bilo je to prvi puta da se pristupa suzbijanju leptira, do sada smo u šumama
aviokemijskim putem gotovo uvijek suzbijali gusjenice. Budući da se
moralo, tako reći, uništiti prvog i posljednjeg leptira, ekloziji leptira posvećena
je posebna pažnja. Na tri opažačka mjesta (720 n. m. brežuljak, gotovo
zaravanak; 950 n. m. južna ekspozicija i 950 n. m. sjeverna ekspozicija) pratilo
se izlazak leptira iz kokona. Eklozija je započela 3. VI, a završila 4. VII. Detalji
su vidljivi iz tab. 2 i graf. 1.


Zamagljivanje je provedeno u dvije serije: prva između 3.—5. VI, a druga
između 22.—25. VI. Svaki puta deponirano je 3 lit/ha 20%-tnog DDT-preparata
»Pantakan« (= 600 g/´ha aktivne materije DDT-a). Kvaliteta prvog tretiranja
bila je slaba tako da nije bilo vidljivog uspjeha. Drugo tretiranje, međutim,
bilo je vrlo kvalitetno i uspješno. Na kontrolnim platnima kao uostalom
posvuda po šumi ležalo je veliko mnoštvo uništenih leptira (tab. 4). Time
je potvrđena efikasnost ove metode suzbijanja jel. moljca.


Na temelju broja uništenih leptira pokušalo se utvrditi veličinu spriječene
štete. Kao elementi za ovaj obračun uzeti su: štetnost jednog leptira (broj budućih
uništenih iglica) i broj iglica potrebnih za proizvodnju 1 m3 jelovine.
Iz tab. 5 se vidi da bi gusjenice, proizašle iz uništenih leptira, prouzrokovale
štetu od 0,23—4,46 m3/ha. S obzirom na nesigurnost elemenata u obračunu,
navedene brojke imaju samo orijentacioni karakter.


Broj tretiranja ovisi o trajanju eklozije leptira i rezidualnom djelovanju
insekticida. Rezultati istraživanja o rezidualnosti insekticida nisu bili jasni,
kako je to inače ranije uvijek bilo prigodom suzbijanja gusienica u nizinskim
šumama. Nejasni rezultati vjerojatno su posljedica činjenice da su leptiri
uglavnom mirovali na stijenama žicanih kaveza u kojima su se nalazile zatrovane
grančice i tako su rijetko dolazili u kontakt s insekticidom. Iz podataka
tab. 4 i graf. 1 ipak se vidi da je insekticid djelovao još barem 11—12 dana
nakon tretiranja.


Dužinu života leptira istraživalo se u dvije serije. U prvoj ona je prosječno
iznosila 8,2 dana, a kretala se između 3—12 dana. U drugoj je trajala svega
4,4 dana (2—8). Razlika je možda uzrokovana znatnim razlikama u temperaturi
(i rel. zr. vlazi?) u vrijeme prvog i drugog opažanja.


Paraziti jel. moljca A. jundella nisu do sada bili poznati. Iz cea 2.000 kokona
držanih u staklenkama izašlo je svega 10 kom. parazita i to: Dicladocerus
euryalus Haliday (Hym., Eulophidae), 2 ženke; Tetrastichus spec. (Hym.,
Eulophidae), 5 ženki — po mišljenju dr Boučeka vjerojatno se radi o novoj
vrsti; Gelis providus Forst. (Hym., Ichneumonidae), 1 ženka i 2 mužjaka —
po mišljenju dr Sedivyja radi se o hiperparazitu. Efekt parazita u gušenju
gradacije jel. moljca na području Fužina u 1967. godini bio je, dakle, praktički
beznačajan.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 24     <-- 24 -->        PDF

U radu je predložena metoda za utvrđivanje i određivanje intenziteta zaraze
jel. moljca. Ona se temelji na broju kokona na 1.000 iglica. Jakom zarazom
smatralo bi se onu kada se na 1.000 iglica nalazi više od 5 kokona, srednjom
između 0,5—5, a slabom manje od 0,5 kokona. Ovakvo razgraničenje
pojedinih stepena zaraze povezano je s veličinom štete. Jakom zarazom smatram,
naime, onu kod koje nastaje gubitak na prirastu drvne mase veći od
1 m3/ha, srednjom ako je gubitak između 0,1—1 m´Vha, a slabom gubitak manji
od 0,1 m3/ha. Pomoću istih elemenata, koji su naprijed spomenuti, izračunao
sam koliki je broj kokona (budućih gusjenica) na 1.000 iglica potreban da nastanu
štete navedene veličine pa sam na temelju tog obračuna došao do navedenog
broja kokona u pojedinim stepenima zaraze.


Ukupni troškovi suzbijanja iznosili su 80,74 n.din/ha. Od ovog iznosa 47%
otpada na plaćanje usluge poduzećima privredne avijacije, 31% na insekticid,
a 22% na razne ostale troškove u vezi s akcijom suzbijanja.


LITERATURA


1.
Androi ć M. (1960): Argyresthia fundella F. R. (Tineidae) — moljac jelinih
iglica — uzročnik sušenja jele u Gorskom kotaru. Šum. list br. 7/8.
2.
B r a u n s A. (1952): Auftreten der Tannennadelmotte in Norddeutschland. Holz-
Zentralbl. 78, Nr. 84.
3.
Braun s A. (1952): Beitrag zur Biologie der Tannennadelmotte Argyresthia
fundella F. R. (Tineidae, Hyponomeutinae). Nachrichtenblatt d. deutschen Pflanzenschutzdienstes,
Nr. 12.
4.
Burge r H. (1951): Holz, Blattmenge und Zuwachs. Mitteilungen d. Schweiz.
Anstalt f. d. forstl. Versuchswesen, Bd. XXVII, Zürich.
5.
Escheric h K. (1931): Die Forstinsekten Mitteleuropas. Bd. III. Berlin.
6.
Har t ig R. (1896): Die Tannennadelmotte Argyresthia fundella F. R. Tubeufs
Forstlich- Naturwissenschaftliche Zeitschrift. 5. Jhg.
7.
Hör vat I. (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Zagreb.
8.
KovačevićŽ . (1956): Primijenjena entomologija. III. knjiga. Šumski štetnici.
Zagreb.
9.
Nüssli n O. — Rhumbler L. (1927): Forstinsektenkunde. IV Aufl. Berlin.
10.
Pfeffe r A. (1961): Ochrana lesu. Praha.
11.
Schwerdtfege r F. (1944): Die Waldkrankheiten. Berlin.
12.
Spai ć I. (1952): Suzbijanje gubara aviometodom. Dopunski pokusi. Institut za
šum. istr., sv. 9. Zagreb.
13.
Spai ć I. (1959): Suzbijanje gubara aviometodom u slavonskim šumama 1957.
godine. Zaštita bilja br. 52—53, Beograd.
14.
S p a i ć I. (1965): Pokusi suzbijanja gusjenica prskanjem šuma iz aviona. U: Rezultati
naučnih istraživanja u akciji suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.)
1964 .godine. Poslovno udruženje šum.-priv. organizacija. Zagreb.
15.
Šafa r J. (1965): Problem sušenja jele i način gospodaren;a na Macelj gori.
Šum. list br. 1/2.
EINIGE ÖKOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN
UND ERGEBNISSE DER BEKÄMPFUNG VON TANNENNADELMOTTE


(Argyresthia fundella F. R.)


Zusammenfassung


In den Tannenwäldern im Gebiet von Fužine (Gorski Kotar, Kroatien) wurden
im Jahre 1954 beträchtliche Schäden auf Tannenbäumen beobachtet, durch die
Tannennadelmotte Argyresthia fundella F. R. verursacht. Bis zu jener Zeit war
dieses Insekt in diesem Land als Forstschädling praktisch unbekannt und die Kennt
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nis über seine Biologie, Oekologie und Bekämpfung nur begrenzt. Die Schäden waren
nunmehr immer grösser, und einige der devastierten Tannenbestände mussten eingeschlagen
werden. Es wurde klar, dass A. fundella einen sehr gefährlichen primären
Schädling der Tanne darstellt.


Im Mai 1967 wurde eine Kontrolle in bezug auf den Befallszustand dieses
Schadinsekts in allen Wirtschaftseinheiten des Waldgebietes von Gorski Kotar, wo
die Tanne vorkommt, durchgeführt. Man stellte fest, dass 5S%> dieser Fläche befallen
war. Auf 4.615 ha war der Befall stark, auf 15.245 ha mittelstark, auf 21.134 ha
schwach (Tab. 1).


In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, dass man die Bekämpfung der
Falter der Tannennadelmotte mit chemischen Mitteln vom Flugzeug aus und zwar
vermittels der Methode der Heissvernebelung durchführt. Die Bekämpfungsversuche
fanden im Walddistrikt Bitoraj, Forstamt Fužine auf einer Fläche von 1.137 ha statt.


Das war das erste Mal, dass man an die Bekämpfung der Falter selbst herantrat
,da es bis dahin fast stets Raupen waren, die in den Wäldern mit chemischen
Mitteln vom Flugzeug aus bekämpft wurden. Da man dabei, sozusagen, den ersten
und letzten Falter vernichten musste, wurde dem Ausschlüpfen der Falter besondere
Aufmerksamkeit zugewandt. An drei Beobachtungsstellen (720 m ü. M., eine Anhöhe;
950 m ü. M., südliche Exposition; und 950 m ü. M., nördliche Exposition) wurde das
Ausschlüpfen der Falter aus den Kokons beobachtet. Das Aussclüpfen begann am


3.
VI. und endete am 4. VII. Einzelheiten sind aus Tab. 2 und Graph. 1 ersichtlich.
Die Vernebelungsaktion wurde in zwei Serien durchgeführt: die erste fand vom
3. bis 5. VI., und die zweite vom 22. bis 25. VI. statt. Jedesmal wurden 3 1 ha des
20»/o DDT-Präparats »Pantakan« (= 600 g ha des DDT-Wirkstoffes) ausgebracht.
Die Qualität der ersten Behandlung war unzulänglich, so dass kein Erfolg zu verzeichnen
war. Die zweite Behandlung dagegen war sehr qualitätsmässig und erfolgreich.
Auf den Kontrolltafeln ,wie überall im Walde, lag eine grosse Menge von vernichteten
Faltern (Tab. 4). Dadurch lag die Wirksamkeit dieser Methode der Tannennadelmottebekämpfung
klar auf der Hand.
Auf Grund der Anzahl der vernichteten Falter versuchte der Autor die Grösse
des verhinderten Schadens zu ermitteln. Für diese Berechnung nahm der Autor die
folgenden Elemente in Betracht: die Schädlichkeit eines Falters (Anzahl der in der
Zukunft der Vernichtung ausgesetzten Nadeln) und die Zahl der Nadeln, die zur
Produktion von 1 m3 Tannenholz nötig sind. Aus Tabelle 5 ist ersichtlich, dass die
aus den vernichtenten Faltern zu entwickelnden Raupen einen Schaden (Verlust)
von 0.23 bis 4,46 m3/ha verursacht hätten. Mit Rücksicht auf die Unsicherheit der
einkalkulierten Elemente haben die erwähnten Ziffern nur einen Orientierugscharakter.


Die Anzahl der Behandlungen hängt von der Dauer des Ausschlüpfens und der
residuellen Wirkung des Insektizids ab. Die Resultate der Untersuchung über die
Residualität des Insektizids waren nicht klar, wie es früher immer bei der Bekämpfung
der Raupen in Auenwäldern gewesen ist. Die unklaren Resultate sind
vermutlich die Folge der Tatsache, dass die Falter hauptsächlich ruhten an den
Wänden der Drahtkäfige, wo sich die vergifteten Zweige befanden, so dass sie selten
mit dem Insektizid in Berührung kamen. Aus den Angaben (Tab. 4 und Graph. 1)
ist jedoch ersichtlich, dass das Insektizid noch mindestens 11—12 Tage nach der
Behandlung wirkte.


Die Lebensdauer der Falter wurde in zwei Serien untersucht. In den ersten
betrug sie durchschnittlich 8,2 Tage und schwankte zwischen 3 und 12 Tagen. In
den zweiten betrug sie nur 4.4 Tage (2—8). Die Differenz wurde wahrscheinlich
durch bedeutende Unterschiede in der Temperatur (und der relativen Luftfeuchtigkeit
?) zur Zeit der ersten und zweiten Beobachtung verursacht.


Die Parasiten der Tannennadelmotte A. funđella waren bisher nicht bekannt.
Aus den ungefähr 2.000 Kokons in Glassgefässen gingen nur 10 Exemplare von Parasiten
aus und zwar: Dicladocerus euryalus Haliday (Hym., Eulophidae), 2 Weibchen;
Tetrastichus sp. (Hym., Eulophidae), 5 Weibchen — nach der Ansicht von
Dr. Bouček handelt es sich hier wahrscheinlich um eine neue Art; Gelis providus
Forst. (Hym., Ichneumonidae) 1 Weibchen und 2 Männchen — nach Dr. Sedivy
handelt es sich um einen Hyperparasit. Jedenfalls war der Effekt der Parasiten in
der Eindämmung der Massenvermehrung der Tannennadelmotte im Gebiet von
Fužine in 1967 praktisch bedeutungslos.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 26     <-- 26 -->        PDF

In der Arbeit wurde eine Methode zur Ermittlung und Bestimmung der Befallsrate
der Tannennadelmotte vorgeschlagen. Sie beruht auf der Anzahl der
Kokons auf je 1.000 Nadeln. Als starken Befall sollte man denjenigen anzusehen,
wobei auf 1.000 Nadeln mehr als 5 Kokons anzutreffen sind, mittelstarken mit
0.5—5 Kokons und schwachen unter 0,5 Kokon je 1.000 Nadeln. Solche Gliederung
einzelner Befallsraten ist mit dem Ausmass des Schadens verbunden. Als starken
Befall betrachtet, nämlich, der Autor denjenigen, wobei ein Zuwachsverlust an
Masse über 1 nr´Vha entsteht, mittelstark beim Verlust von 0,1—1 m3/ha und schwach
beim Verlust unter 0,1 mVha. Vermittels derselben Elemente, welche vorher erwähnt
sind, berechnete der Autor die Anzahl der Kokons (zukünftiger Raupen) auf 1.000
Nadeln, die nötig sind, dass der Schaden angeführter Grösse entsteht, und auf Grund
derselben Kalkulation kam er zur erwähnten Kokonszahl in einzelnen Befallsraten.


Die Gesamtausgaben für die Bekämpfungsaktion betrugen 80,74 N.Din/ha. Von
diesem Betrag entfallen: 4Ti,/<> auf die Bezahlung der Dienstleistungen des Unternehmens
für wirtschaftliches Luftfahrtwesen, 3 Wo auf das Insektizid und 22D/o auf
verschiedene übrige Kosten im Zusammenhang mit der Bekämpfungsaktion.