DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ci´tcana Mcuctia litecatuca


Zycha H. i Weisberger H.: The
susceptibility of different species and Hybrids
of Leuce poplars for Pollacia radio-
sa (Otpornost različitih vrsta i hibrida
Leuce-topola prema Pollacia radiosa). —
Zasjedanje IUFRO, Sect. 22 i 24, München,
1967.


U sred. Evropi je Pollacia radiosa jedna
od najvažnijih bolesti Leuce-topola. P. r.
(= Fusicladium radiosum) ima i savršenu
plodnu formu Venturia tremulae. Napadajući
listove dovodi do nekrotičnih pjega,
a isto tako i sušenja izboja. Višekratni napadi
dovode do sušenja stabla. Veću ulogu
u širenju bolesti imaju konidije nego
askopore.


Populus alba je malo napadnuta od
Poli. r., naprotiv P. tremula jako. Križanac
te dvije vrste, P. x canescens pokazuje
različitu otpornost. Stoga križanje P. alba
x P. tremula pruža mogućnost postizavanja
resistentnosti ,a drvo križanca je
tehnički vrednije od P. alba. Preduslov za
takovo križanje je poznavanje otpornosti
različitih klonova i hibrida. Istraživanja su
izvršena na 13 eksper. ploha s 5—10 g.
starim P. alba. P. tremula i P. xcanescens.
Pokusne plohe su se nalazile u Hessenu na
različitim tipovima tala i u do izvjesne
mjere različitim klimatskim položajima.
Svaka je pok. ploha imala 3 repeticije.
Data je i metoda ocjenjivanja otpornosti.
Rezultati su pokazali da postoje velike
razlike u otpornosti Leuce-topola prema
Pollacia radiosa što pruža velike mogućnosti
rada — u saradnji s fitopatolozima


— genetičarima.
Prof., dr J. Kišpatić


Zycha H.: Verluste durch Waldkrankheiten.
Die Lage in Europa. — (Gubici od
bolesti šumskog drveća, situacija u Evropi).
— Zasjedanje IUFRO, Sect. 24, München,
1967.


Autor navodi da u Evropi ima mnogo
podataka o nadolaženju velikog broja bolesti
na šumskom drveću, ali vrlo malo
podataka o visin i štete koju one uzrokuju.
Na pr. u srednjoj Evropi nalazimo
48 parasitskih gljiva na četinjačama od
kojih bar 9 uzrokuju velike štete, a na listačama
19 vrsta, od kojih 6 posebno štetnih.
Takovi podaci postoje i za pojedine
zemlje, ali opet nemamo podataka o visini
štete. Ipak, autor je pokušao na temelju
iz svih zemalja (i iz Zavoda za zaštitu šuma
našeg Šumarskog fakulteta) dobivenih


podataka dati bar neke procjene veličine
šteta pojedinih bolesti šumskog drveća.


Konstatira da su naročito velike šteie u
šum. rasadnicima. Stoga, prema podacima,
gotovo sve zemlje provode rigorozne mjere
zaštite od bolesti u šum. rasadnicima,
u prvom redu protiv »klične padavice«, te
osipa iglica (Lophodermium pinastri)
hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides).


Od osatlih bolesti treba posebno istaknuti
one, koje ugrožavaju egzistenciju pojedinih
vrsta. Tu se ne radi samo o sušenju
većeg ili manjeg broja stabala, nego


o tom da te ugrožene vrste ne možemo
više kultivirati. To se odnosi na Scleroderris
lagebergii na Pinus nigra, Ceratocystis
(Ophiostoma) ulmi na Ulmus spp.,
Cronartium ribicola na Pinus strobus i,
zatim, Rhabdocline pseudotsugae i Phaeocryptopus
(Adelopus) gäumanii. Te ćemo
bolesti moći suzbiti samo uzgojem resisten´nih
vrsta odn. rasa dotičnih vrsta.
Međutim, Evropa na tom polju nije, s izuzetkom
Holandije kod brijesta, gotovo ništa
postigla.
Armillaria mellea — ČSSR daje podatke
da je cea 2,5% sastojina smreke od te
gljive teško ugroženo — (a kako stoji
stvar s našim hrastom lužnjakom, koji u
mnogim sastojinama masovno suši?). Autor
ističe da je A. m. u stvari sekundarna
bolest koja dokrajčuje od bilo kojeg —
biotskog (gubar!) ili abiotskog (suša!) —
uzroka oslabljena stabla odn. sastojine.


Veće štete izaziva u posljednje vrijeme
Rhizina inflata koja u mnogo zemalja uništava
mlade sastojine četinjača, naročito
ako su iste zasađene na paljevinama.


Štete od Fomes annosus su u posljednje
vrijeme manje ier su bolje poznati uslovi
zaraze i biologije gljiva.


U red vrlo opasnih bolesti topola u Evropi
autor nabraja Dothichiza oopulea
(ali je opasnost otpornim kultivarima
smanjena). Zatim bakterijski rak (Aplanobacterium
populi) gdje se baš sada vrše
ispitivanja otpornosti klonova. Treća je
Marssonina brunea, koja se sve više širi,
te gdje rješenje još nije nađeno.


Najočiglednije su štete od gljiva koje
direktno uništavaju samo drvo, kao na or.
arišev rak, Trichoscyphella willkommii na
Larix decidua i Melampsorella caryophyllacearum
na jeli.


Još su veće štete od gljiva koje razaraju
drvo tj. uzrokuju trulež u deblu.