DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 77     <-- 77 -->        PDF

domaća ölcucna litecatuca


POVODOM DVIJU 90-GODIŠNJICA NAŠIH PEDOLOGIJA


Najstarije naše pedologije izašle su prije 90 godina. Prvu je napisao prirodoslovac
i pedolog Mijo Kišpatić: Zemljoznanstvo obzirom na šumarstvo i gospodarstvo
(str. 337), a drugu Žig a Šugh : Nauka o tlu i gnojidbi (str. 67).


Osvrnut ćemo se ukratko na jednu i drugu.


ZEMLJOZNANSTVO OBZIROM NA ŠUMARSTVO I GOSPODARSTVO


U uvodu naš klasik pedolog veli: »Glavna svrha ovoj knjizi je ta, da pruži učenikom
gospodarskoga i šumarskoga zavoda učevnu knjigu, po kojoj će si oni moći
uz tumačenje i predavanje učitelja steći toliko znanja u zemljoznanstvu, koliko ga
trebaju, da uzmognu napredovati u pojedinim strukama gospodarstva i šumarstva«.


Radi se o udžbeniku.
Kišpati ć ono što se danas podrazumijeva pod pedologijom naziva »zemljoznanstvo
«, koje ubraja u prirodopis (prirodne nauke). Tlo mu je onaj dio zemaljske
površine, koji se sastoji iz razdrobljenih i rastrošenih rudnih čestica. To je pojam
u gospodarstvu (poljoprivredi) i šumarstvu. U tlu se bilje učvršćuje, iz njega
crpe hraniva i vodu.
Uz »Uvod« udžbenik sadrži tzv. pet odsjeka (poglavlja) i to I. Vanjski oblik
zemlje, II. Preobraćaj zemlje ili dinamična pedologija, III. Sastavine zemaljske
kore, IV. Razvitak zemlje i V. Tlo.
Prva četiri odsjeka (poglavlja) se ustvari odnose na petrografiju, mineralogiju
i geologiju. Peto je poglavlje zapravo ono, što se podrazumijeva modernom pedologijom
ili naukom o tlu.


NAUKA O TLU I GNOJIDBI


Mala, koncizna i vrlo praktična publikacija na zamjernoj visini.


Knjiga je podijeljena u dva dijela: I. O tlu i II. o Hranidbi i gnojitbi.


U prvom dijelu su slijedeća poglavlja: Postanak tla, o sastavima mekote, temeljne
sastojine tla, o zdravici, o podneblju i položaju tla, o upitomljivanju i poboljšanju
tla (kalcifikacija, melioracije).
U drugom dijelu najprije se ukratko iznosi o biogenim elementima, te pregled
ishrane bilja. U šest podpoglavlja govori se o gnojivima: 1. Zračna ili atmosferička,


2. Životinjska, 3. Biljevna, 4. Zivotinjsko-biljevna, 5. Mineralna i 6. Miješana.
Obje publikacije prikazuju naša naučna i stručna nastojanja na polju publicistike
skoro prije jednog stoljeća.


Prof. dr J. Kovačević


ZBORNIK BIOTEHNISKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI


svez. XV, 1967.


Mlinšek D.: Pođmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog
mladika u prašumi na Rogu; str. 32, tabela 5, grafikona 3. Problem podmlađivanja
u mješovitim sastojinama glavnih skiofita sve više interesira našu privredu i nauku.
U navedenoj studiji za staništa Abieti-Fagetum dinaricum Wr. pisac najprije ukratko
iznosi taj problem, program i metode istraživanja, zatim značajke u razvoju
prašume, kvalitativne značajnosti, faze optimalne, starenja i raspadanja. Pođmlađivanje
nastaje na malim površinama: bukva masovno na većim, jela jednakomjerno
i malobrojno na manjim. Bukova stabalca u gušticima su vitka i dobro oblikovane
krošnje. Jela i bukva imaju dva usporedna ciklusa koji se međusobno bitno
razlikuju i povremeno nadopunjuju. Bukva konkurira jeli masovnošću, jela se odupire
bukvi sposobnošću čekanja. U vezi s rezultatima istraživanja, pisac daje upozorenja
za uzgajanje: jakim sječama jele u doba njenog najvećeg prirasta orno
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 78     <-- 78 -->        PDF

gućuje se širenje bukve i povećava njena konkurentnost; u nekim okolnostima šablonski
preborni oblik sastojine ne valja; ne valjaju pregusti, slabo vitalni guštici;
dobar rast treba omogućiti najjačima; ne provoditi shematski usmjerene i eksploatacijske
preborne sječe.


Mlinšek D.: Rast i sposobnost reagiranja prašumske bukve; str. 17, tabela 2,
grafikona 8. Na staništima Abieti-Fagetum istraživan je tok razvitka 28 dominantnih
bukovih stabala debljine oko 60—80 cm p. p. (starost 300—400 godina) precizno
diferenciranih po njihovom mikroekotopu, u codručju š. g. Foča iznad rijeke Drine:
visinski rast i temperament, reaktivnost na različitu okolinu po kronoligiji godova
i plošni prirast. Pod utjecajem okoline bukva vrlo nejednolično prirašćuje u visinu;
prva kulminacija između 120. i 170. godine starosti, treća između 200. i 300. Manje
visine postignu stabla koja su u mladosti ili veoma dugo ili veoma malo bila Dotisnuta.
Debljinski prirast kulminira između 180. i 360. godine starosti, ali i kasnije,
a plošni između 350. i 420 godine. Općenito, bukva je veoma vitalna i jake reakcijske
sposobnosti.


Možina I.: O drvu japanskog ariša; str. 30, tabela 11, slika 14. Taj ariš brzo
raste i dobre je kakvoće. Po težini i tvrdoći drva japanski ariš je manje vrijedan
nego evropski ariš, bolji je nego domaća smreka i bor.


Turk Z.: Računanje međusobnih odnosa elemenata normativa za izradu šumskih
drvnih sortimenata; str. 14, formula 8 i njihovi izvodi. U raspravi iznesene su
metode i primjeri međusobnog izračunavanja onih elemenata koji su u praksi najvažniji.
J. Safar


Š o š t a r i ć - P i s a č i ć, K., K o v a č e v i ć, J.: Travnjačka flora i njena poljoprivredna
vrijednost. Sveučilišni udžbenik. Nakladni zavod »Znanje«, Zagreb, 1968
(str. 420, si. 314).


Poljoprivredne površine SFRJ (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade i
pašnjaci) zapremaju 14,830.000 ha. Od toga na travnjake tj. na livade i pašnjake
otpada 43,55´Vo (livade 13,18P/o i pašnjake 30,4r:7<>). Ogromna prostranstva od najnižih
položaja u našim velikim ravnicama pa do najviših planinskih visova! Prirodni
travnjaci tj. prirodne livade i pašnjaci su gotovo od jednakog interesa za šumarske
i agronomske stručnjake.


Autori ove monografije, detaljno su obradili floru naših travnjaka. Udžbenik
se dijeli u opći dio (30°/» gradiva) i specijalni dio (70´Vo gradiva), a svaki dio u više
poglavlja. U općem dijelu obrađena su pitanja o travnjacima (postanak i definicija
travnjaka, rasprostranjenost, svojstva, korištenje, njega i si.). U posebnom dijelu
je dan opis sa raznim podacima za 314 travnjačnih biljaka. Za svaku biljku donesen
je crtež (cijela biljka s detaljima). Osim morfološkog opisa izneseni su podaci
za svaku vrstu u pogledu biološko-ekoloških svojstava, geografske rasprostranjenosti,
pripadnost tipu travnjaka, svojstva (kvaliteta), korištenje, njega, suzbijanje
štetnih i škodljivih vrsta.


Ukratko govoreći, djelo je iscrpna monografija o travnjačkim biljkama, te kao
takva prva knjiga ove vrs´.e i našoj zemlji. Na zamjernoj je visini i u odnosu na
međunarodne kriterije. Prvenstveno je udžbenik, ali će korisno poslužiti i drugim
stručnjacima (šumari, agronomi, zootehničari i dr.).


Prof. dr Nevenka Plavšić-Gojković


USKORO IZLAZI IZ ŠTAMPE OVAJ UDŽBENIK:


Šoštarić-Pisačić, K., Kovačevi ć, J.: Travnjačka flora i njena poljoprivredna
vrijednost. Sveučilišni udžbenik. Nakladni Zavod »Znanje« Zagreb, 1968.
(strana 420, n. din 30.—).


Naši prirodni travnjaci (livade i pašnjaci) zapremaju 6,450.000 ha ili cea 44´°/o
sveukupnih poljoprivrednih površina. Oni predstavljaju najveće ogromne još nedrinute
rezerve krmne baze! Neznatnim zahvatima može se brzo aktivirati povećanje
proizvodnje krme na prirodnim livadama i pašnjacima kako u pogledu kvalitete,
tako i u pogledu količine, što može i treba da odigra odsudnu ulogu u unapređenju
našega stočarstva.


160
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Autori su napisali sveučilišni (univerzitetski) udžbenik, odnosno monografiju o


»Travnjačkoj flori i njenoj poljoprivrednoj vrijednosti«.


U općem dijelu opisane su značaj, osebine i sistematizacija travnjaka, te osebine
tratine i njena reakcija na faktore staništa i agromjere (gnojidbu). U specijalnom
dijelu opisano je 314 travnjackih vrsta sa slijedećim podacima: botaničke,
biološke i ekološke osobine, rasprostranjenost, pripadnost tipu travnjaka, poljoprivredna
vrijednost ili štetnost (škodljivost), reakcija na agrozahvate i načini suzbijanja.
Za svaku vrstu dan je precizan crtež s detaljima (314 crteža). Zasebno je
iznesena originalna metodika utvrđivanja kvalitete i kvalitetnog ekvivalenta travnjaka
uz kvalitetnu klasifikaciju za 833 biljne vrste.


Knjiga je od interesa za cijeli niz struka: agronomi, veterinari, šumari, botaničari
i dr.


Narudžbe slati pismeno sa pouzećem na adresu:


Poljoprivredni fakultet — skriptarnica — Zagreb (Maksimir).