DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 74     <-- 74 -->        PDF

cJ)cu3toene vijesti


ZAKLJUČCI


sa savetovanja privrednih organizacija drvarske
industrije, obrazovnih institucija i
drugih organizacija o pitanju kadrova u
drv. industriji .održanog 12. i 13. oktobra


o. g. u Beogradu.
Na savetovanju koje su organizovali Savez
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije i
Savet za šumarstvo i drv. industriju Savezne
privredne komore po referatu »Kadrovi
u drv. industriji« je na osnovu ovog
referata i diskusija zaključeno sledeće:


Brojne i složene probleme u drvarskoj
industriji treba resiti u što kraćem roku
i time omogućiti, da drv. industrija, naročito
na planu uvođen´a savremene organizacije
i tehnologije proizvodnje, kao osnovnog
uslova za povećanu produktivnost
rada, postigne bolje poslovne rezultate i
time omogući veća primanja i dobije više
sredstava za modernizaciju i proširenu reprodukciju,


I


Osnovni nosioci ovih akcija treba da budu
inženjeri, tehničari i ostali stručnjaci,
koji su sada zaposleni u drv. industriji i
oni koji će se uposliti u neposrednom periodu.


Među ovim stručnjacima u preduzećima
drv. industrije rade šumarski inženjeri i
tehničari biološkog smera, kojima nedostaju
neka teoretska znanja u oblasti prerade
drveta. Stoga ie potrebna određena
organizovana i planska aktivnost obrazovnih
institucija i drugih faktora, koji rade
na pitanjima usavršavanja stručnih znanja,
da se ovim stručnjacima omogući da
znanja iz tehnologije drv. industrije upotpune.


Pored aktivnosti na planu sticanja viših
kvalifikacija potrebno je, s potrebom sve
većeg znanja stručnjaka, da se priđe organizovanoj
aktivnosti na upotpunjavanju,
osveženju i proširenju znanja u stečenim
kvalifikacijama.


Orijentacija nekih privrednih organizacija
samo na kadrove drv. industrijske
struke posebno na drv.-indusirijske inženjere,
niie opravdana, s obzirom na potrebu
podele rada između inžinjera i tehničara
i između drv.-ind. stručnjaka i
stručnjaka ostalih struka. Po pravilu ako
određene poslove može efikasno obaviti


tehničar, ne treba za to angažovati inžinjera,
ako određene poslove može esikasno
obavljati kvalifikovani radnik, ne treba za
to angažovati tehničara.


Pripravnički staž treba voditi no određenom
programu, koji bi dao najbolje rezultate.


Posto ;e različiti stavovi o tome da li je
potrebno imati sadanii broi fakulteta za
drv.-industrijske inžinjere ili je bolje imati
manji broj fakulteta i time omogućiti
efikasniju nastavu uz manje utrošena
sredstva.


Smatra se kao povoljnijim to što je nastava
na fakultetima tako postavliena, da
fakulteti daiu posebno šumarske inžinjere,
a posebno đrv.-industrijske inžinjere.
Što se tiče fakulteta u Skoplju ko´i daje
inžinjera opšteg smera preporučuie se da
ovaj fakultet ozbilino prouči mogućnost
podele nastave na šumsko-uzgoini i drv.industrijski
smer odnosno da obezbedi studentima
kvantum znania iz drv. industrije
sličan onom koii se đobija na ostalim fakultetima
za drv.-industrijske inžinjere.


Smatra se da postojeća mreža srednjih
drv.-industrijskih škola, njihovi kapaciteti
i razmeštaj odgovaraju potrebama zeml;e,
te da stoga ne treba osnivati nove srednje
škole.


Smatra se da u sadašnjim uslovima ne
treba osnivati nove više škole za pogonske
inžinjere.


Preporučuje se da fakulteti i srednje
škole zaiedno sa privrednim organizacijama,
poslovnim udruženjima i komorama
omoguće ferijalnu i drugu praksu, stručne
ekskurzije i posete preduzećima i si.
za studente i učenike srednjih škola.


Da bi se dobili što kvalitetniji inžinieri
i tehničari smatra se da privredne oreanizaeüe
trebaju da u većoj meri stipendiraju
dobre učenike.


Usvo´en ie zaključak da se formira ek´pa
od eminentnih stručnjaka raznih specijalnosti
drv. industrije proširena sa psiholozima
i pedagozima sa zadatkom dn po
poznatim naučnim metodama izradi program
nastave za sve nivoe obrazovania
stručnih kadrova u drv. industriii, koji bi
važio za Jugoslaviju u celini.


Uposlenje mladih stručnjaka traži određenu
aneažovanost poslovnih udruženia,
republičkih i osnovnih komora, sindikata,
opštinskih skupština, strukovnih organiza
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 75     <-- 75 -->        PDF

čija i dr. prvenstveno u pravcu stvaranja
uslova za uspešnije zapošljavanie mladih,
kao i obavezu privrednih organizacija da
prime mlade stručnjake.


Između ostalog potrebno je izmeniti odredbe
Osnovnog zakona o radnom odnosu
u smislu omogućenj a da se oni kou nemaju
stručnu spremu lakše zamene stručnjacima.


Treba preduzimati i podržati akcije, da
se radna mesta popunjavaju prvenstveno
sa stanovišta sposobnosti, stručnog i ekonomskog
znanja. Stručni savezi treba da
intervenišu u svim onim slučajevima, kada
se prilikom zapošljavanja i raspoređivanja
krše principi struke i ekonomike.


II


Nedovoljni kapaciteti i ograničena sredstva
za akcije na obrazovanju radnika i
potreba zahvata na širokom frontu, traži
najveću elastičnost u obrazovnoj politici
uzdizanja kadrova. To se može postići ili
u školama za kvalifikovane radnike, uključivo
škole učenika u privredi, bilo seminarima,
kursevima i drugim vidov´ma
organizovane praktične obuke i teoretske
nastave, bilo orijentacijom na individualno
usavršavanje radnika. Pri teme se ne
može izostaviti opismenjavanje radnika i
njihovo oipšte obrazovanje.


Treba nastojati da se spreče akcije za
stvaranje škola u kojima bi se olako sticale
kvalifikacije, pošto bi to štetilo i privredi
i samim polaznicima ovakvih škola.


Dokvalifikacije radnika, koji su već u
radnom odnosu, treba da se odvija po jedinstvenim
programima, nrvenstveno preko
škola i centara u većim preduzecima,
koje mogu obezbediti osnovne normative
nastavnog kadra i opreme, te time i kvalitet
obrazovanja.


Efikasniji rezultati na usavršavanju
znan´a radnika mogu se Dostići akcijom
stvaranja stručnih instruktora. Privredne
organizacije trebaju u većoj meri da šalju
najsposobnije radnike sa smislom za
instruktorski posao u centar za instruktore
u drv. industriji u Sarajevu ili da ih
osposobljavaju na neki drugi način, naročito
u onim reonima zemlje u kojima terminološke
specifičnosti i druco smetaju
jedinstvenu obuku, kako bi se radom ovih
instruktora u privrednim organizacijama
na jednom širem planu osposobljavali radnici
za određene poslove. Ovu akciju treba
u punoj meri da pomognu komore i
poslovna udruženja.


Nepovoljna kvalifikaciona struktura
radnika i nizak opšti i stručni obrazovni
nivo radnika, posebno visoki udeo nepismenih
radnika i radnika bez osmogodišnje
osnovne škole je već stvorio i stvara
velike teškoće u drv. industriji. Stoga kod
uposlenja nove radne snage privredne organizacije
trebaju u najvećoj meri da se
orijentišu na priiem prvenstveno iz škola
sa praktičnom obukom, zatim iz škola učenika
u privredi i lica sa osmogodišnjim
osnovnim obrazovanjem. Pored toCTa radne
organizacije treba da što veću pažnju posvete
obezbeđenju stručnog radničko? kadra
drugih struka, jer će razvoi drv. industrije
sve više trebati ove radnike.


III


Da bi drvarska industrija mogla efikasnije
uticati na obrazovanie kadrova za
njene potrebe, potrebno ip da nrivredne
organizacije i njihove asociiaciie (republičke
privredne komore i noslovna udruženja)
zajedno sa obrazovnim institucijama
za obrazovanje kadrova pokrenu akciju
z astvaranje uslova za osnivanje republičkih
zajednica obrazovanja, jer sada
uslovi ne posto´e i stoga ove zajednice sada
ne treba oisnivati.


Za preduzeća drv. industrije nužno je
da imaju tekuće i perspektivne planove
kadrova i mera za realizaciju ovih planova.
Svaka privredna oi-oanizaciia će prema
svojim specifičnostima planirati i mere
i akciie za rešavanje kadrovskih pitanja.


IV


Bilans kadrova u drvarskoj industriji
koji je dat u referatu »Kadrovi u drvnoj
industriji« treba za sada smatrati orijentacioiniim
i do izrade novog bilnasa prihvaćenim
od struke. U bilansu se predviđa
da se u narednim godinama i bližoj perspektivi
neće osetnije menjati broi zaposlenih
u drv. industriji. Dalie je predviđeno
da na jednog inzinjera bude 3,2 tehničara,
da odnos drv.-ind. inzinjera prema
inžinjerima ostalih struka bude 4:1, a odnos
tehničara prema tehničarima ostalih
struka da bude 5:1. Prema specifičnosti
pojedinih organizacija na jednog tehničara
treba da bude 15—25 radnika. Svi ovi odnosi
važe za drvar, industriju. SFRJ dok
bi po preduzecima odnosi bili manje ili
više približni.


Smatra se ujedno da postojeće teškoće
oko zapošljavanja inzinjera i tehničara ne
smeju da budu razlog da se kontinuitet o
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 76     <-- 76 -->        PDF

brazovanja inžinjera i tehničara prekine,
jer se u sadanioj situaciji i u neposrednoj
perspektivi postoji još uvek potreba za o-
vim kadrovima, koji se sada školuju, najmanje
u onom broju koji sada nohađa fakultete
i srednje škole.


Studioznije proučavanje potreba nrivrednih
organizacija, te utvrđivanje nastavnih
planova i programa, treba da da
tačniji odgovor na pitanje bilnasa kadro


va a u vezi s tim i dobijanja novih stručnih
kadrova.


Pri tome treba imati u vidu i dobro proučene
potrebe industrije. U tom cilju treba
sistematski utvrditi potrebe za inžinjerima,
tehničarima i drugim stručnjacima.
Ujedno treba definisati -"ostunnost u popuni
kadrova po delatnostima ,te obezbediti
ravnomerniji priliv kadrova po preduzećima
i regionima.