DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 40     <-- 40 -->        PDF

aktualne teme


DK 634.0.48:634.0.176.1 Quercus


NAUČNO ISTRAŽIVAČKE STUDIJE O SUŠENJU HRASTIKA


Dr ZLATKO VAJDA, Zagreb


Godine 1910 započeto jače sušenje hrastova u našim nizinskim šumama
nije niti do danas prestalo. Ono se, izuzev neke kraće ili dulje periode, sa jačim
ili slabijim intenzitetom i dalje nastavlja. U razdoblju od god. 1910—1925
posušilo se u posavskim i donjopodravskim nizinskim šumama oko 1,731.000
m3 hrastovih stabala što znači, da se prosječno godišnje u tom periodu posušilo
oko 115.400 m3. Nemamo brojčanih podataka o sušenju hrastova u razdoblju
daljnjih 40 godina. Međutim, ta je pojava godine 1966 a još više godine
1967 opet buknula velikim intenzitetom. Ona se pojačala i proširila na
znatna područja naših nizinskih hrastovih šuma, tako da joj se mora obratiti
velika pažnja, jer nanosi područnim šumskim gospodarstvima ogromne ekonomske
gubitke. Ti se gubici povećavaju još i više, što se, god. 1930. započeto
epidemijsko ugibanje — hrastovim sastojinama primiješanih — brijestovih
stabala i sastojina i dalje nastavilo u takovim razmjerima, da je ta vrsta
drveta iz nekih predjela gotovo potpuno iščezla. Zlo je pojačano i lokalnim
sušenjem jasenovih stabala.


Prema privremenim i nepotpunim podacima sabranim po stručnoj komisiji
Poslovnog udruženja Šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu, u našim
se nizinskim šumama hrasta lužnjaka tokom god. 1966 i 1967 posušilo
oko 348.000 m3 hrastovih stabala ili prosječno godišnje oko 174.000 m3 drvne
mase, što je znatno više od ranijeg petnaestogodišnjeg prosjeka (od god.
1910—1925). Iako su navedene cifre aproksimativne, ipak nam dovoljno osvjetljuju
veličinu ove katastrofalne pojave. Za najnovija sušenja u godinama 1966
i 1967 još nemamo sakupljene sve podatke, navodimo tek neke:


Na području Šumarije Vrbove c posušilo se oko 40.000 m3, a u šumama
Glogovnici i Malom Potoku oko 36.000 m3 U poznatoj nam
šumi Žutic i posušilo se oko 250.000 m3 što je više nego za ranijihi intenzivnih
sušenja u godinama 1924 i 1925. U šumi Ključev i posušilo se


20.000
m 3au Međustrugovima oko 2.000 m3.
Osim toga, prema dobivenim informacijama, zapažena su masovna sušenja
hrastova i na područjima Šumskih gospodarstava Našice , Podrav ska
Slatina i Vinkovci. Zasad nemamo potpunih podataka o ukupno
posušenim drvnim masama i o veličini površina, koje je ta pojava obuhvatila.
Tek kada se sakupe svi podaci, te izračunaju ekonomski gubitci nastali
tim sušenjem hrastika, moći ćemo dobiti cjelovitu sliku ove katastrofalne pojave.
Da bismo bili u stanju poduzeti efikasne zaštitne mjere kojima bi se moglo
zaustaviti i spriječiti daljnje sušenje i ugibanje hrastovih sastojina trebalo je


122
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 41     <-- 41 -->        PDF

prije svega utvrditi uzroke sušenja. Ti su uzroci svakajto kompleksne naravi
tj. ne radi se samo o jednom faktoru već o zajedničkom i sinhroniziranom
štetnom utjecaju od više abiotskih i biotskih faktora.


O problemu sušenja i ugibanja hrastika napisano je u nas unatrag pedeset
godina veći broj studija, spominjemo najznačajnije: Petrači ć A.: O
uzrocima sušenja hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, Glasnik za šumske
pokuse br. 1 Zagreb, 1926. — Seiwert h A.: Suše li se slavonski ^hrastovi
zbog promjene tla? Glasnik za šumske pokuse br. 2, Zagreb 1927. — Š k o r i ć
V.: Erysiphaceae Croatiae, Glasnik za šum. pok. br. 1, Zagreb 1926. — S k ori
ć V.: Uzroci sušenja naših hrastovih šuma, Glasnik za šumske pokuse br. 1,
Zagreb 1926. — Marković Lj.-M a n o j 1 o vi ć M.: Sušenje hrasta lužnjaka
u šumama Hrvatske i Slavonije. — Langhofe r A.: Gubar i sušenje
hrastovih šuma. Glasnik za šumske pokuse br. 2, Zagreb 1927. — Kovače vi
ć Ž.: Sušenje hrastova u Posavini sa entomološko-biološkog gledišta ŠL
Zagreb 1928. — Androi ć M.: Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog
tretiranja sastojina protiv gubara, Šum. list, Zagreb 1959.


Osim toga objavljeno je od naših stručnjaka u Šumarskom Listu i drugim
časopisima veliki broj članaka, koji se odnose na taj problem.


Kakovu ulogu i koliki utjecaj imaju na proces sušenja hrastika kli matski
faktori, raspravljeno je u habilitacijskom radu: Z. Vajda:
»Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih i donjopodravskih
nizinskih šuma«, Zagreb 1948 (Izdao Institut za šumarska istraživanja
Ministarstva šumarstva NR Hrvatske).


Autor je u tom radu dokazao sve češću pojavu nastupa ekstremnih klimatskih
stanja počam od prvog decenija ovog stoljeća, te kakovu je ulogu ta
pojava imala u procesu ugibanja hrastika posebno u razdoblju od god. 1910—
1925. Razmotren je njezin utjecaj na rast i fiziološku otpornost hrastovih sastojina,
na gradaciju po hrast štetnih insekata, kao i na rasprostranjenost te
napadaje po hrast štetnih gljiva. Konačno autor je istakao kakovu je ulogu
u tom spletu aktivnosti negativnih faktora imao čovjek svojim neracionalnim
gospodarenjem, te predložio, da se u gospodarenje sa ugroženim šumama odmah
uvedu u raspravi naznačene preventivne mjere.


*


Pojava masovnog ugibanja hrastovih stabala i čitavih hrastovih sastojina
nije ostala ograničena samo na područje Hrvatske ; ona je zapažena
tokom posljednjih 50 godina sa slabijim ili jačim intenzitetom širom čitave
Evrop e i Amerike . Ugibanje hrastika uzelo je posljednjih deset godina
velikog maha i na području Rumunjske , gdje se u to vrijeme posušilo
oko 40.000 ha, većinom za sječu zrelih hrastovih sastojina. Potaknut ovom
katastrofom rumunjski Institut za šumarska istraživanja (Ministerul Economici
Forestiere — Institut de Cercetari Forestiere) organizirao je opsežna istraživanja
o uzrocima sušenja i preventivnim mjerama, koje bi se trebale poduzeti
u hrastovim sastojinama. Istraživanja su vršena ekipno i kolektivno.
Vodio ih je i koordinirao Gh. M a r c u. Kada su istraživanja završena izdao
je god. 1966. navedeni Institut studijski elaborat o načinu i rezultatima istraživanja
u obliku knjige pod naslovom:


»Studiul Cauzelor Si AI Metodelor de Prevenire
Si Combatere A. Uscarii Stejarului. (Central de Documen
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 42     <-- 42 -->        PDF

tare Tehnica Pentru Economia Forestiera, 1966). — Studija zaprema 581 str.
sa opširnim sadržajima na ruskom, njemačkom, francuskom i engleskom jeziku;
opremljena je sa 126 tabela i 212 grafikona i slika.


Pošto su rezultati tih najnovijih istraživanja o ugibanju hrastovih
sastojina od osobitog interesa za naše šumarske stručnjake, te će moći
doprinijeti rješavanju tog aktuelnog problema, koji se pojavio i u našem šumskom
gospodarstvu odlučili smo da ih gotovo u cijelosti prikaze m o. Prikaz
ovog istraživačkog elaborata dobro će nam doći i pomoći pri odabiranju
metode i smjernica naših budućih istraživanja na tom području.


U Rumunjsko j zapremaju hrastove šume oko 1,200.000 ha. Od toga
se poslednjih 7 godina posušilo oko 40.000 ha većinom sjecivih sastojina. Nije
poznato vrijeme kada su se u Rumunjskoj počele sušiti hrastove sastojine.
Prema podacima iz Banata tamo je počelo sušenje hrastova u velikom opsegu
god. 1910—1914. Od god. 1932 zapažena su 3 perioda u kojima je sušenje hrastova
bilo intenzivno.


U prvo m periodu (od god. 1937—1943) bile su napadnute hrastove sastojine
Regiona Arges prijašnje šumarije N u c e t. Ugibanje se tada pripisalo
zaustavljanju poplavnih voda do kojeg je došlo uslijed iznenadnog topljenja
snijega, kao i insektima, koji su obrstili lišće.


Drug i vremenski period podudara se sa dvogodišnjim sušnim periodom
(1945—1946) kada se ugibanje hrastova proteglo gotovo na sve šume hrasta
lužnjaka i kitnjaka.


Istraživanja su pokazala, da su uz sušu kod ugibanja hrastova sudjelovale
i dvije kod nas prvi put otkrivene gljive: Ophiostoma valachic
u m, C. C. Georg., Teod, et M. Bad. i Ophiostoma roboris C. C.
Georg, et M. Bad., kao i bakterije Erwinia quercicola C. C. Georg,
et M. Bad, i Erwinia valachicaC. C. Georg, et M. Bad.


Treć i period počimlje sa godinom 1955. kada je ugibanje hrastova nastupilo
u čitavoj donjoj zoni hrasta lužnjaka, a djelomice i hrasta kitnjaka.


Paralelno sa ugibanjem hrastova došlo je i ugibanje brijestova, što je
proces još više pogoršalo. Ugibanje brijestova traje još i danas. Najveći intenzitet
dostiglo je ugibanje hrastova u vremenskom razdoblju od go. 1955—
1958.


Osim u Rumunjskoj u posljednjih su stotinu godina hrastovi ugibali u
Jugoslaviji, Poljskoj, Njemačkoj, SSSR i SAD. Ta je pojava nastala utjecajem
kompleksa abiotičkih i biotičkih faktora. Poduzeta istraživanja su
pokazala da se različitim vremenskim razdobljima i kod različitih fitoklimatskih
uvjeta ona ne može u svim slučajevima objasniti na isti način i da su za
njezino poznavanje te planiranje preventivnih i represivnih mjera suzbijanja
potrebna i geografska istraživanja.


Zaključci rumunjskih istraživanja odnose se na ugibanje hrastova u Rumunjskoj
u vremenskom razdoblju od god. 1955 do 1960. Oni se temelje na
podacima dobivenim kod istraživanja u godinama 1957—1961, kada su ta
istraživanja bila postavljena na širu osnovu. Ugibanje hrastova posljednjeg
perioda izazvalo je, radi njegove rasprostranjenosti, živi interes, kako među
naučen jacima tako i među praktičarima. U teškim slučajevima kao onim u
šumama Livada šumarije Satu-Mare, Lucieni šumarije G ä i e
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 43     <-- 43 -->        PDF

st i, Beciu šumarije Drägänesti-Olt otišle su radne grupe stručnjaka
i praktičara na teren da bi bezodvlačno izradili rješenja za saniranje
pojave, kao i za unovčenje drvne mase uginulih ili napadnutih stabala.


Izdane su dvije ministarske odredbe, prva br. 67/17. 4. 1959. koja se odnosi
na suzbijanje i predusretanje takovih pojava i druga br. 246/2. 4. 1960.


o
istom predmetu pri čem je pored hrasta obuhvaćen i brijest.
Istovremeno je Institut za šumarska istraživanja izradio nove upute za
predustretanje i suzbijanje pojave ugibanja hrastova (C. C. Georgescu 1959)
kao i tehničke upute za pomlađivanje, melioraciju i obnovu postradalih sastojina.
(N. Constantinescu i Gh. Marcu 1960).
Na osnovu istraživanja izvedenih godine 1957. bijahu izrađena i dva prethodna
izvještaja o rezultatima istraživanja na području hidrologije i obnove
šuma zvanih Livada i Noroieni (I. Lupe i dr. 1959) te dani novi prilozi za
poznavanje pojave ugibanja domaćih vrsta hrastova (Gh. Marcu i dr. god.
1961). I u časopisu »Revista Padurilor« pojavilo se više članaka (C. D. Chirita
1955, N. Constantinescu i dr. 1956, 1959, 1961, N. Popescu 1961).
Rezultati poduzetih istraživanja Akademije SR Rumunjske objavljeni su
u dva izvještaja (C. C. Georgescu i dr. 1960, V. Tutunaru 1961).
Radi dokumentacije na tom području bili su god. 1960 inženjeri A. Marian
i Gh. Marcu poslani na različite znanstvene institucije i pogonske jedinice
u SSSR.
Zaključci naučno istraživačkog rada o sušenju hrastika
, koji je u Rumunjskoj trajao od 1957—1961 objavljeni u ovom elaboratu
sadrže sintezu rezultata tih istraživanja.
U cilju rješenja tog problema izrađena je ponajprije općenita metoda po
kojoj su tada izvršena opsežna istraživanja.
Da se ustanove uzroci ugibanja hrastova primijenjena su dva načina (metode).
Prvi način istraživanja pošao je od procesa ugibanja u onim
sastojinama u kojima je ta pojava već ranije nastupala. U tu su svrhu iskolčene
2—7 ha velike pokusne plohe, poimence u šumama, koje su sa stanovišta
intenziteta ugibanja, fito-pedoklimatskih uvjeta i stanja u sastojinama bile
reprezentativne. Na svakoj su pokusnoj plohi ograničene pokusne parcele sa
različitim procesom ugibanja, stabla su numerirana, te registrirani slijedeći
podaci:


— vrste drveća koje čine sastojinu;
— intenzitet ugibanja; njegovo vrijeme i prostorni razvoj ustanovljavao
se tokom tri godine dvaput godišnje i to za vrijeme proljetne i jesenske inventure
(1959—1961);
— prsni promjer, visina, veličina krošnje, položaj u sastojini, porijeklo i
suhovrhost na svakom pojedinom stablu pokusne parcele;
— vrste insekata, koji su opaženi na svakom pojedinom stablu, isto tako
vrste gljiva te imele, kao i njihov trogodišnji razvoj.
Osim toga ustanovljena je starost i prirast pojedinih stabala, te analizirano
njihovo zakorjenjivanje i korjenov sistem.
Na pokusnim plohama sa i bez procesa ugibanja istraženi su geološki, geomorfološki,
hidrološki i edafski uslovi, pri čem se osobito uzeo u obzir režim


125
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 44     <-- 44 -->        PDF

vode u tlu. Nadalje su iz pismenih dokumenata sabrani podaci kao i informacije
o razvoju područnih sastojina pri čem se osobito uzeo u obzir vodni režim
(poplave), napadaji štetnika (insekti defolijatori), način gospodarenja i
pojave ugibanja u prošlosti. Također su izvršena istraživanja o razvoju vegetacije
i klimatskim okolnostima koje su prethodile ugibanju hrastova; istražena
je i mikroklima sastojina u kojima je ugibanje stabala tek započelo, pa
su se ta stanja uporedila sa onima na graničnim slobodnim plohama. Opažanja
su vršena pomoću meteoroloških stanica drugog reda, koje su bile na tim
plohama postavljene.


Istovremeno se istražio i ustanovio gubitak na drvnoj masi kao i gubitak
na njenoj vrijednosti, koji je nastupio kao posljedica sušenja.


Drugi način istraživanja pošao je od pretpostavke, da su uzroci
ugibanja hrastova okolnosti koje su bile izazvane na umjetni način. U
tu su se svrhu u šumama Noroieni, Lucieni, Resca, Hotarani i Pustincul
umjetno ogolile krošnje stabala (skinulo se lišće), isušilo tlo, izvele poplave
u trajanju od 20, 40, 50, 60 i 90 dana uz kombinaciju tih faktora u različitim
razmjerima.


Izvršena su i umjetna inficiranja sa različitim kriptogamskim izazivačima.
Na onom gore spomenutom tretiranom drveću (stablima) provedena su i
istraživanja obzirom na transpiraciju, asimilaciju, snagu rasta te vlažnost
drveta.


Na egzemplarima zahvaćenim sušenjem ispitana je — radioaktivnim izotopima
— cirkulacija sokova te analizirani biokemički procesi. Da se ustanove
metode, koje treba primijeniti za pomlađivanje, melioraciju, odvodnju i obnovu
sastojina analizirani su stariji radovi na pošumljavanju, uredile su se
mreže za odvodnju i osnovale pokusne kulture i to u šumama Livada, Noroieni
i Lucieni. Tim se radovima moglo promatrati kako djeluje na razvoj
kultura odvodnja sa različitim distanciranjima otvorenih kanala trećeg reda
te kako djeluje način obrade tla.


Istovremeno promatrala se fruktifikacija stabala te nicanje i rast pomlatka
pod sastojinama koje rastu na različitim tlima i suše se pod različitim
okolnostima — da bi se pronašle i razvile nove metode pomlađivanja.


Konačno su iskušane i različite metode melioracija sastojina, kao i razrahljivanje
tla ispod sastojina, sadnja grmlja, kalcifikacija tla i si.
Na osnovu podataka tih istraživanja, koja su trajala pet godina mogli su
se stvoriti ovi zaključci:


1. U godinama 1955—1961 nastupio je treći period ugibanja hrastova sa
velikim intenzitetom i na još većim površinama (oko 40.000 ha), pri čem je
napadnuta približno čitava donja zona hrasta lužnjaka a djelomice i hrasta
kitnjaka i to u 14 od 16 administrativnih regija (izuzev Cluj i Brašov) u području
od 56 šumskih uprava.
Ugibanje hrasta kitnjaka bilo je najjače u sastojinama uzraslim na terasama
i u mješovitim hrastovim sastojinama u ravnici u području trokuta Pitešti—
Buzau—Bukarest.


Ugibanje hrasta kitnjaka pojavilo se u sastojinama na najgornjoj granici
njegovog prirodnog areala, gdje su se mogle zapaziti pojave sukcesije sa prodiranjem
bukve, ali također i na donjoj granici, gdje se hrast kitnjak miješa
sa Quercus conferta, Q. cerris ili sa lužnjakom.


126
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Ono se pojavilo općenito u brojnim centrima, ali na manjim površinama
nego ugibanje hrasta lužnjaka. Bilo je češće u Munteniji, Olteniji i Banatu,
rjeđe u Transilvaniji, Moldavi i u Dobrudži.


Osim kod hrasta lužnjaka i kitnjaka opazio se proces sušenja i kod sivog
hrasta, hr. medunca te manje kod Q. conferta i Q. cerris.


Istovremeno sa ugibanjem hrastova, nastupilo je i ugibanje brijestova,
često na istim površinama, okolnost, koja je taj proces još intenzivnije oblikovala.


2. Za klimatske prilike u području u kojima je došlo do intenzivnog
ugibanja hrastova osobito je karakteristično, da je raspodjela oborina
bila vrlo nepravilna pri čem su se sušni periodi vrlo često ponavljali. To je
stanje počelo u godinama 1935—1936 i stalno se zaoštravalo u godinama
1942—1943 i 1952—1953. U naznačenim vremenskim razdobljima nastale klimatske
okolnosti, koje su bile okarakterizirane viškom na toplini te deficitom
na vlazi i oborinama, pripravile su sastojinama iz zone šuma i šumskih stepa
okolnosti, koje vladaju u stepskim šumama odnosno u stepama.
Iako mnogogodišnji oborinski i temperaturni srednjac i pokazuju
dostatne vrijednosti, u nekim su godinama registrirane relativno velike varijacije.
Podaci stanice Gaj es ti pokazuju da su uzastopno slijedile na oborinama
siromašn e godišnje dobi (zima 1937—1938, ljeto 1938, proljeće
1942, jesen 1943, zima 1944—1945, ljeto 1946, jesen 1953, jesen 1956 i 1957) i
oborinama bogat e godišnje dobi (jesen 1938, proljeće 1940, zima 1940—
1941, zima 1941—1942, jesen 1946, zima 1946—1947, zima 1952, ljeto 1954,
zima 1954—1955, ljeto 1956).


U području šumske uprave Snago v bijahu godine 1946 (mjeseci 1, 4,
9), 1948 (mjeseci 1—4, 7—10), 1950 (mjeseci 1—4, 6, 8—10), 1951 (mjeseci 1—3,
5—7, 10—12) i 1952 (mjeseci 3, 6, 9, 11) osobito suhi.


Između periodiciteta sušnih godina i intenzivnog ugibanja hrastova prvih
dvaju perioda ugibanja 1937—1943 i 1945—1949, ustanovila se uska zavisnost.
Ugibanju hrastova stalno su prethodile tople i suhe godine. Posljednjem vremenskom
razdoblju intenzivnog ugibanja hrastova, koje je počelo sa 1955 godinom,
nisu prethodile sušne godine. Naprotiv, godine koje su prethodile pojavi
ugibanja hrastova kod Gaiestia i Snagova bile su prekomjerno obilne sa
oborinama. Ipak proizlazi iz komponenata klimatskih analiza, da su 7—8 godina
ranije bila sušna vremena, kada su mjeseci mart, april i maj bili topliji
i siromašniji na oborinama od normale.


Temperaturni srednjaci mjeseca aprila i maja bili su od 1945 do 1952
jednaki ili veći od višegodišnjih prosjeka; u istom su razdoblju oborine često
podbacile. Iako vremenska razdoblja u kojima su bile ustanovljene slične
prilike, kao i njihovo vremensko podudaranje — pokazuju da postoje među
pojedinim područjima raznolikosti. Ovakovi su klimatski uvjeti
unaprijedili prekomjerno razmnažanje defolijatora kao
i početak faze njihovog prenamnožavanja nakon čega se daljnji razvoj odigrao
po odgovarajućem zakonu gradacije.


Mjesec lipanj pokazao je veće temperaturne srednjake i temperaturne
maksimalne vrijednosti od mnogogodišnjih prosjeka u vremenskim razdobljima
1934—1939, 1945—1947 i 1950—1954. Klimatske prilike mjeseca jun a


127
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 46     <-- 46 -->        PDF

i jul a bile su karakteristične po veći m temperaturnim i oborinskim vrijednostima,
pa su izazvale razmnažanje gljive Microsphaera abbreviata
— pepelnice.


Uporedna istraživanja klimatskih okolnosti u šumi i na slobodnom prostoru
pokazala su da:


— u toplim godišnjim dobama u šumi je temperatura zraka kao i temperatura
tla niža nego na otvorenom. Ustanovljene razlike kolebaju između 0,2
i 1,2» C u zraku, a 0,1—4,5" C u tlu;
— šuma ublažuje ekstreme, osobito maxima toplih godišnjih doba; razlike
najvećih temperaturnih vrijednosti u mjesečnim srednjacima bile su 0,1—
5,0» C;
— u toploj godišnjoj dobi ostaje u šumi više vlage nego na slobodnom
prostoru;
— u gornjim slojevima tla su temperaturna kolebanja veća nego u dubljim,
kako u šumi tako i u slobodnom prostoru;
— postepeno i pojačano progaljivanje hrastovih sastojina
stvorilo je povoljne klimatske uvjete za razmnažanje
defolijatora i drugih štetnika.
Korelacija godišnjeg toka prirasta u debljinu sa količinom oborina palili
tokom godine, u zimi i za vrijeme vegetacije još više ističe postojanje vremenskih
razdoblja sa suhim i excesivno suhim godinama. Takovi su suhi periodi
u posljednjih 15—20 god. postali još češći. Između količine godišnjih
oborina i veličine prirasta ustanovila se uska ovisnost
. Ipak dolaze u posljednjim godinama, iako iznimno i one sa manjim
prirastom, unatoč relativno obilnih oborina: Dvostruki godovi pokazuju se i u
normalnim godinama, uslijed nekih faktora, koji su poremetili biološku ravnotežu.
Tp su u pravilu defolijatori i napadaj pepelnice. U sastojinama šuma
kod Barbosi, Resca, Lucieni i Doineagu, odlučujući faktori, koji
su doprinijeli za smanjenje vitalite.ta sastojina, bili su
sa jedne strane manjak na oborinama i učestalost vrućih,
suhih i ekscesivno suhih godina, a sa druge strane napad
gusjenica defolijatora. U sastojinama Livade odlučni je upliv na
vitalitet sastojinama imao sam napadaj defolijatora.


Suhe godine utječu na prirast ne samo u godini pojave suše već i u slijedećoj
godini.


Okolnost, da nakon uspostave povoljnih prilika sastojine ponovo zadobiju
svoj normalni prirast znači, da privremen i nastu p nepovoljnih
klimatskih prilika nije ni u kojem slučaju neposredni uzrok pojave ugibanja.
Ova se pojava još potkrepljuje klimatskim podacima prošlih vremena, kada
velika kolebanja oborina i temperatura nisu izazvala pojavu bolesti od takovih
razmjera kao posljednjih godina.


Uslijed toga stvaraju nepovoljni klimatski uslovi samo sporedn e fak tore
primarnog reda, koji unapređuju pojavu drugih faktora, koji
utječu na ugibanje hrastova.


Iz toga slijedi, da iako se ugibanje hrastova posljednjeg perioda ne može
isključivo svesti na klimatske prilike, to klima svoj utjecaj vrši na
velikim površinama, dok je pojava ugibanja ograničena


128
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 47     <-- 47 -->        PDF

na manje, karakteristične dijelove sastojina; ipak se klimatski
utjecaji ne smiju ispustiti iz vida. Klima je doprinijela svoj dio pojavi
ugibanja hrastova i to:


— sušne godine oslabile su vitalitet sastojina;
— topli i sušni proljetni mjeseci stvorili su povoljne okolnosti za prenamnožavanje
defolijatora;
— topli ljetni mjeseci pogodovali su pojavi i širenju pepelnice;
— kasni mraz razara u mnogim šumama lišće drveća, što je jednako djelovanju
defolijacije.
Kako i u budućnosti možemo očekivati topla i suha proljeća (kao god.
1961) te kasne mrazeve postoji i dalje mogućnost, da za ugibanje hrastova nastupe
povoljne klimatske prilike.


3. Iz analize geomorfoloških, pedoloških i hidroloških uvjeta proizlazi, da
se ugibanje hrastova pojavljuje kod svih terenskih oblika (visoravni, proplanci,
nizine, široki ili uski hrptovi brda). Ono se ipak pojavljivalo sa osobitim
intenzitetom, na onim položajima, gdje su se mogle zapaziti u većem
opsegu nepovoljne pedološke prilike, kao na pr. u dubokim ravnicama, niskim
i zatvorenim depresijama, gdje se pojavio treset i zaslanjenje.
Hrast kitnjak ugiba osobito na širokim razvodima, na podzolnim tlima
sa jakim pseudoglejem; na zasjenjenim stranama i na tlima sa laganom
teksturom mogla se bolest zapaziti samo rijetko i u manjoj mjeri.


Ugibanje hrastova pojavilo se većinom na genetskim tipovima tla, gdje
rastu hrastove šume, prvenstveno na tlima glinenasto-ilovaste do ilovaste
teksture, gdje se unutarnjom drenažom kao i vanjskom odvodnjom zakasnilo.


Tla terasa, visoravni i široka razvoda sa visokim sadržajem na glini
sadrže gotovo 3 mjeseca u godini, od 15. jula do 15. oktobra, manje biljkama
potrebne vode. U nekim godinama padne sadržaj vode za 1—7% ispod koeficijenta
uvenuća što ovisi od pedoklimatskih prilika.


U nekim područjima masovnog ugibanja hrastova kao na pr. u ravnici
na zapadu i sjeverozapadu Transilvanije, na naplavljenim zemljištima i terasama
Som e s-a i M u r e s-a, na visoravnima i terasama Subkarpata, te manjim
naplavinama Olt a i Vlasi a dolazi povremeno do opetovane poplave
šumskih tala. Ova pojava nastupa intenzivnije u ravnici S o m e s-a.


U većini slučajeva uzrok poplavi i zamočvarenju su gornji glineni slojevi
tla koji leže u dubini od 25—75 cm, te ne propuštaju lokalne oborine, kao i
depresijama slične plitke ili manje nagnute terenske forme, koje su neprikladne
za otjecanje vode. Iako voda temeljnica u većini šuma leži dosta blizu
površine, ipak nastaju poplave koje uzrokuje nadolazak voda ili vode temeljnice
— samo na malim površinama i u rijetkim slučajevima.


Prolazne i opetovane poplave radikalno mijenjaju vegetaciju trava i bilja,
vremenom degradiraju tlo i smanjuju njegovu trofiju podzoliranjem, stvaranjem
pseudogleja i drugim anaerobiotičkim pojavama, što zajedno sa defolijacijom
koja izazivlje fiziološko oslabljenje pridonosi ugibanju hrastova.


Okolnost, da kod identičnih pedoloških i sastojinskih prilika istovremeno
postoje šumske površine sa pojavama oboljenja pored drugih zdravih — dokazuje,
da između geomorfoloških pedoloških i hidroloških okolnosti sa jedne
strane i ugibanja hrastova sa druge strane ne postoji nikakova neposredna
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 48     <-- 48 -->        PDF

ovisnost. Da bi došlo do ugibanja hrastova potrebna je prisutnost drugih vanjskih
faktora. Geomorfološke, pedološke i hidrološke prilike mogu na proces
ugibanja djelovati da ga sprečavaju ili unapređuju, a da pri tom nemaju neku
određenu ulogu osim u posebnim izuzetnim slučajevima.


4. Sušenje hrastova na velikim površinama moglo se zapaziti na 33 sastojinska
tipa. U većini tipova šuma bio je hras t lužnja k napadnut procesom
ugibanja različitog intenziteta. Hras t kitnja k bio je napadnut u
manjem opsegu, ipak većinom u onim sastojinskim tipovima u kojima je bio
izmiješan sa hrastom lužnjakom. Hrast cer i mađarski hrast ugibao je samo u
rijetkim slučajevima.
Nije se mogla u svim slučajevima ustanoviti veza između intenziteta
ugibanja i tipa šume.


Obzirom na tendencu redoslijeda vrsta, treba utvrditi da se u mješovitim
šumama hrasta lužnjaka i kitnjak a, lakše pomlađuje
hrast kitnjak te nastoji zamijeniti hrast lužnjak. Pri tom
imaju većina starih sastojina pretežni udio hrasta lužnjaka, dok u mladim
sastojinama prevlađuje hrast kitnjak. U mješovitim sastojinama zamjenjuje
hrast lužnjak osobito lipa, a samo rjeđe jasen; ustanovilo se također i potiskivanje
brijesta. U poplavnim područjima, nakon ugibanja hrasta, raste osobito
bujno Acer tataricum, Acer compestre i različito grmlje; u čistim sastojinama
hrasta lužnjaka razvija se bujna vegetacija trava.


Općenito se može reći da udio hrasta lužnjaka postepeno opada, u nekim
slučajevima ova vrsta dapače iščezava, osobito južno od Karpata.


Na sjeverozapadu zemlje stvara hrast lužnjak jedinu vrstu, čiji prinosi
zadovoljavaju, ako ga uslijed prirodnog pomlađenja ne potisne vegetacija
grmlja ili druge sporedne vrste (Acer tataricum i Acer compestre).


5. Uporedna istraživanja rasta i formiranja korijenja na pojedinim stablima
hrasta lužnjaka, kitnjaka, cera, mađarskog hrasta i lipe kod različitih
stupnjeva ugibanja sa jedne strane i zdravih primjeraka sa druge strane dala
su, da obzirom na oblik i strukturu korjenovog sistema
između uginulih i zdravih egzemplara ne postoji
razlika.
Stvaranje korijenja stabala, koje je izbilo iz panjeva je kvalitativno i
kvantitativno zaostalo za onim, razvijenim, kod biljaka niklih iz sjemena, jer
to korijenje razvijeno iz panjeva nije po svojoj formi, strukturi i razvoju doraslo
fiziološkim zahtjevima nadzemnih dijelova stabla.


Sto je veći promjer panja to se slabije razvija korijen izbojka iz panja.
Korjenov sistem istraženih stabala uzraslih iz sjemena naznačenih vrsta
hrastova i lipe iz napadnutih tipova šuma pokazuje istu srednju dubinu izraslog
žilja i isti srednji horizontalni radius rasprostranjenosti, koji je veći
nego dubina žilja, te intenzivnije iskorištava horizont-A, dok B-horizont iskorištava
značajno manje. Kompaktnost i propusnost za vodu, horizonta B, koji
je vladajući faktor ograničenja — određuju — u sastojinama sa pojavom ugibanja
— isti tip korijenja kao rezultantu neovisnu od staništa i vrste drveta;
ostale osobite ili specifične oznake (kao velika množina tankih i sitnih žilica
kod lipe i cera, prodiranje tankih i sitnih žila mađarskog hrasta u veće dubine,
veća razvijenost korijenja na suhim staništima) ostaju i dalje očevidne.


130
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Pojave ugibanja hrastova nastupaju najprije u krošnji, proširuju se odozgo
prema dolje, da bi nakon izvjesnog vremena zahvatile i korijenje.


6. Između intenziteta ugibanja, promjera, veličine krošnje i položaja u
sastojini postoji uska ovisnost. Pod istim stojbinskim prilikama
je udio uginulih stabala kod onih sa velikim prsnim
promjerom i jako razvijenom krošnjom, kao i kod
drveća iz vladajućeg gornjeg sloja sastojine — manji.
U vladajućem sloju dolazi do pojave ugibanja osobito kod suvladajućih
stabala kao i onim sa manjim, slabo osvijetljenim krošnjama. (Do progresivnog
i totalnog ugibanja došlo je u šumama Lucieni i Resca kod stabala sa
krošnjama manjim od 3 m projektiranog promjera, koja su bila stara 70—80
god. a sa manjim od 5 m projektiranog promjera kod stabala starih preko
100 god. u šumama Barbosi i Doineagu). Zdrava ili tek slabo kunjajuća stabla,
čiji je promjer krošanja iznosio preko 6 m (kod Barbosi i Doineagu), odnosno
4 m (kod Lucieni i Resca), bijahu sušom ili defolijacijom manje ugrožena.
Ipak je došlo do ugibanja u manjoj mjeri i kod dobro razvijenih stabala sa
velikim krošnjama, što dokazuje da se ono ne može pripisati niti prirodnom
izlučivanju stabala iz sastojina a niti pomanjkanju njege sastojina. Njegom
sastojina mogao bi se sniziti broj uginulih stabala, osobito kada bolest polagano
napreduje.


7. Između ugibanja i stvaranja vodenih izbojaka nije se pokazala
nikakova neposredna ovisnost. Ugibala su stabla sa i bez suhih vrhova.
Kada je bolest brzo napredovala često se vodeni izbojci nisu dospjeli niti razviti,
naprotiv se kod polaganog ugibanja često obrazovala i druga krošnja.
8. Između stupnj a obrast a i intenziteta ugibanja postoji uska
ovisnost. Udio na uginulim stablima u svjetlim je sastojinama mnogo veći
nego u gustim.
9. Kod drveća starog 60—80 god. nije se mogla ustanoviti ovisnost između
načina pomlađivanja i sušenja. Kada se proces ugibanja brzo širio bilo je
bez razlike napadnuto drveće uzraslo izbojcima iz panjeva kao i ono uzraslo
iz sjemena.
Pri laganom napredovanju ugibanja bio je kod stabala starijih od 80 god.
veći udjel onih koji su uzrasli izbojkom iz panja; tomu je doprinijela i oslabljena
fiziološka otpornost stabala uzrokovana prorjeđivanjem sastojina i napadom
defolijatora.


10. Ugibanje hrastova pojavljuje se u sastojinama starim preko 40 god.;
ono je u pravilu intenzivnije u starijim sastojinama — preko 80—100 god.
U mladim sastojinama, snažnog rasta, nije se do sada moglo zapaziti intenzivno
ugibanje hrastova.
11. Oni u prošlosti primijenjeni načini gospodarenja pogodovali su razvoju
pojave ugibanja hrastovih stabala i to:
— primjenom gospodarenja nisko m šumo m koncem prošlog i početkom
ovog stoljeća iz čega su nastale izdanačke šume i kasnije primjenom
oplodni h sječ a na velikim površinama i prugama u jednom dugačkom
pomladnom razdoblju; to je dovelo do smanjenja obrasta sastojina, zatravljenja
tla, progaljivanja krošanja i stvaranja jedne za masovno razmnažanje
insekata defolijatora povoljne mikroklime;
131
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— intenzivnim pašarenjem, što je dovelo do smanjenja ili dapače
nestajanja primiješanih vrsta kao i do smanjenja korisnih ptic
a, koje igraju veliku ulogu u sprečavanju masovnog razmnažanja insekata;
— primjenom »120 godišnje ophodnje« kod većeg dijela iz panja nastalih
sastojina, te krutom primjenom principa potrajnosti, što je imalo za posljedicu
prorjeđivanje krošanja progaljivanje sastojina te stvaranje povoljnih uvjeta
razmnažanja defolijatora.
Radi toga je način gospodarenja hrastovim šumama jedan od
stalnih primarnih faktora koji stalno stvaraju okolnosti pogodne za pojavu i
razvoj onih faktora koji vode do ugibanja hrastova.


12. Studiranjem debljine, visine i volumnog prirasta stabala ustanovilo
se ovo:
— debljinski prirast kod hrasta počinje rano (u drugoj polovici
mjeseca marta); njegov je ritam snažan i siže od početka vegetacije do juna;
prema tome intenzivni prirast pada u prvu polovicu fiziološkog vegetacijskog
perioda i to u onaj njegov dio u kojem se stvaraju godovi, stoga se mora obratiti
najveća pažnja intaktnom podržavanju kompleksnih funkcija koje u tom
periodu rasta vrši lišće;
— kod golobrst a po defolijatorima ima debljinski prirast smanjenje
vrijednosti te pokazuje brojna kolebanja, dapače i onda kada u tom periodu
padnu obilne oborine; energija prirasta u debljinu bitno opada defolijacijom
stabala.
Na istraženim pokusnim plohama se ustanovilo, da je smanjenje prirasta
u debljinu nakon jednostruke defolijacije stabala iznosilo 40%, a nakon dvostruke
60%. U slijedećem vegetacijskom periodu smanjio
se prirast još više, piri čem je na istim plohama kod stabala — koja
nisu u međuvremenu uginula — nakon jednostruke defolijacije to smanjenje
iznosilo 50l(l/o a kod dvostruke 75´%.


Kod stabala, koja su se već nalazila u procesu ugibanja također je primijećeno
slabljenje tizioloških procesa; brzina kolanja sokova bila je smanjena
za 10—50%.


U sastojinama pokusnih ploha u području Barbosi (Šumarija Snagov),
Lucieni (Šumarija Gaiesti), Resca (Šumarija Caracal) i Doineagul (Šumarija
Dragasani) bilo je ustanovljeno, da je posljednjih 10—16 god. debljinski i visinski
prirast bitno opao. Na pokusnim plohama Barbosi i Doineagul već se
u periodu 1928—1932, kada je u razvoju drveća nastupila prva kriza, zapazilo
smanjenje rasta i razlike među drvećem. Iz toga proizlazi, da je u tim šumama
počela pojava ugibanja već prije 25—30 god. pa se tada polagano i postepeno
razvijala. Ova se pojava povećala u sadašnjem periodu 1956—1957 kada
je veliki broj drveća uginuo.


Na pokusnim plohama Lucieni i Resca je osjetljivost drveća i njihova
raznolikost obzirom na rast započela godine 1944—1950. Iako je ovdje pojava
ugibanja započela kasnije nego u Barbosi-u i Doineagulu, ipak se razvila brže
pri čem je totalno ugibanje većine stabala nastupilo najednom. Većina su
stabala uginula u godinama 1955—1957; intenzitet ugibanja dosegao je najvišu
tačku u godini 1956 i u proljeće god. 1957. Treba naglasiti da su totalno


132
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ugibala i stabla sa zdravim izgledom, koja nisu pokazivala nikakovog znaka
fiziološkog oslabljenja.


U šumi Livad a pojavila se kriza razvoja već u godinama 1955 i 1956,
kada je vegetacija kod većine drveća najednom prestala. U toj je šumi ugibanje
hrastova bilo najbrže i najjače. Najkritičnije godine (1956) iznosio je
prirast drveća, koja su u slijedećoj godini uginula samo 20 do 25% od prosječnog
debljinskog prirasta posljednjih 10 godina.


Dinamika volumnog i debljinskog prirasta sadrži bitne karakteristike razvoja
drveća u istraženom vremenskom razdoblju. Za svaku pojedinu plohu
izračunate vrijednosti pokazale su, da se kod onih stabala, koja su imala znakove
progresivnog ugibanja — prirast smanjio. Istraživanjima presjek a
na podnožju debla ustanovilo se da su u godinama 1951 i 1956 na pokusnim
plohama Barbosi i Lucieni nastali dvostruki godovi; u godinama 1953
i 1957 na pokusnoj plohi Resca; u godinama 1950 i 1952 oni su ustanovljeni
na pokusnim plohama Doineagu a u god. 1955. i 1956. u šumi Livada.
Karakteristično je za te godove, da mlado drvo obuhvaća osam desetina širine
čitavog goda, te da ga obrazuju 2 zone traheja. Za razliku, kod odgovarajućih
godova sušnih godina u kojima nije bilo napadaja insekata defolijatora, kod
tih godova gotovo potpuno manjka kasno drvo.


Činjenica, da većina stabala u godinama, koje pokazuju ranije spomenute
karakteristike, više ne vegetira, pokazuje da je njihovo potpuno ugibanje
izazvano od onih faktora, koji su doprinijeli pojavi dvostrukih godova.


13. Istraživanjima smo ustanovili da su u periodu ugibanja hrastova u
god. 1955—1961. dostigla ta ugibanja najveći intenzitet u godinama 1955—
1958. U tom je vremenskom razdoblju došlo do ugibanja pojedinih sastojina
iznenada i na velikim površinama. Nakon god. 1959. ugibanje se širilo postepeno
ili dapače stagniralo. Debljinski prirast u godinama 1951—1961 veći je
nego onaj ranijih godina, što znači poboljšanje vegetacijskih uslova. Na osnovu
tih istraživanja također se ustanovilo da su se stabla u čijim se krošnjama
posušilo do 1/3 grana ipak održala. Osušene grane su strunule i otpale.
Kod stabala sa krošnjama suhim preko 1/3 nije se mogla ustanoviti njihova
regeneracija. Takova su stabla vremenom potpuno uginula.
U sastojinama, koje su potekle iz izbojaka starih panjeva, započeto ugibanje
polagano je napredovalo. Takove se sastojine nisu mogle više oporaviti.


U mješovitim hrastovim sastojinama (»Sleau«) krošnje primješanih i pomoćnih
vrsta, koje su bile slabije razvijene, također su se sušile. Neke od tih
vrsta, kao na primjer: jasen, bukva, lipa i poljski javor počeli su stvarati
novu krošnju.


14. Ugibanje brijestova za razliku od ugibanja hrastova intenzivno se po
čitavoj zemlji i dalje širi.
15. Suha i topla proljeća, suša, progaljivalje sastojina i neracionalne šumsko
uzgojne mjere dovele su do razmnažanja i širenja defolijatora. Sve su sastojine,
u kojima su se pojavila masovna ugibanja stabala prethodno bile napadnute
od defolijatora.
U šumama šumarija Satu Mare i Livada došlo je u godinama 1954—1957
do def oli jaci je, koju su izazvali slijedeći insekti:
Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Operophtera
brumata. U šumama šumarije G a i e s t i jaka je brštenja u go


133
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 52     <-- 52 -->        PDF

dinama 1938—1939 izazvala Malacosoma neustria; u godinama
1946—1949 — Geometridae; u godini 1955 Lymantria dispar te
u godini 1958 Euproctis chrysorrhoea. U šumama šumarije Snagov
registrirane su u godinama 1948—1951 defolijacije po hrastovom savijaču
(Tortrix viridana). Gubar (Lymantria dispar) napao je u godinama
1952. i 1955. gotovo sve šume te šumarije.


U godinama 1953 i 1955 došlo je do velike gradacije grb a (Geome tridae),
osobito Operophtera brumata. I u ostalim šumama zahvaćenih
pojavom ugibanja stabala bilo je primjera ove vrste.


16. Dvostruk i godov i koji pokazuju privremeni prekid vegetacije,
izazvali su u istoj ili u slijedećoj godini ugibanje stabala; njihova pojava
odgovara godinama, u kojima je došlo do najvećeg napada defolijatora.
17. Uloga koju kod nas igraju defolijatori kod procesa ugibanja stabala
u pojedinim nas slučajevima dovodi u sumnju, jer ne ugibaju sve napadnute
sastojine. Onaj veliki broj stabala, koji je bio u šumama Moroen i (Šumarija
Satu-Mare), Lucien i (Šumarija Gaiesti), Res e a (Šumarija Caracal)
i Pustnicu l (Šumarija Brauesti) — na osnovu provedenih istraživanja
umjetno napadnut — pokazao je, da totalne i opetovane defolijacije pod različitim
ekološkim uvjetima sigurno vode do propadanja.
18. Kod djelomične defolijacije pretrpjele su sastojine manje
štete, jer su se stabla brzo oporavila. Što se tiče sušenja krošanja ono je bilo
ograničeno na tanke grane. To je također objašnjenje za činjenicu da iako su
neke sastojine bile napadnute po Tortix viridana L., Lymantria
dispa r L. itd. ipak nisu propale jer je većina tih napadaja bila samo djelomična.
Lišće je bilo uništeno manje ili više jednolično na velikim površinama
u iznosu od 10—20%. Nakon takve djelomične defolijacije sastojine su
se opet oporavile.
19. Defolijacija ispoljuje također jako pogoršanje biokemijskih procesa.
Izmjena tvari ugljikohidrata kod napadnutih se stabla potpuno smanjuje;
energija rasta za vrijeme ugibanja djelomice se smanjuje za 40—60%. Istovremeno
se ustanovio bitni utjecaj defolijacije na katalitičku djelatnost. U
manjoj mjeri utječu te okolnosti na izmjenu tvari fosfora i dušika, jer je
masa lišća kod napadnutih stabala manja.
20. Djelovanje defolijacije na biokemijske i fiziološke procese odrazuje
se konačno u dinamici procesa ugibanja. Nakon jednog totalnog napada, sastejina
propada djelomice ili čitava; u istoj godini propada 10% stabala a nakon
dva napada 70%. Slijedeće godine ugiba 70% odnosno 93% stabala. Iz
toga slijedi da slabljenje biokemijskih i fizioloških procesa uzrokuje gotovo
čitavi gubitak rezervnih tvari u granama, stablu i korijenju te da potom ne
može u životu stabla izazvati postepeno vraćanje fiziološke ravnoteže.
21. Same poplave i zamočvarenja tla ne uzrokuju ugibanja hrastovih
stabala. Hrastovi u šumi Noroeni, koji su bili poplavljeni 30—60 i 90 dana
nisu propali.
U sastojinama u kojima se pojavilo ugibanje stabala nije voda stagnirala
dulje od 3 mjeseca.


Neka opažanja u šumi Pasare a opkazala su, da godine 1959—1960 nije
uginuo nijedan hrast iako je voda stagnirala 10 mjeseci (od toga 7 mjeseci u


134
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 53     <-- 53 -->        PDF

vegetacijskom periodu). Pod istim poplavnim okolnostima uginuo je u slijedećoj
godini (1961) veliki broj stabala.


Pojedin i hrastovi , iako je njihovo lišće požutjelo, nijesu uginuli
niti nakon poplave za vrijeme dvaju vegetacijskih perioda. Primiješane vrste
drveća i grmlje masovno je ugibalo nakon što je bilo za vrijeme vegetacije
4—5 mjeseci poplavljeno. Veliku su osjetljivost pokazali grab, brijest i divlja
kruška.


Od grmlja uginuli su najprije svib te tada glog i žestilj.


Iako udika raste na vlažnim staništima, pokazala je nakon prvog vegetacijskog
perioda znakove sušenja, pa je slijedeće godine uginula. Prema istraživanjima
izvršenim u šumi Noroieni, gdje je hrast bio poplavljen do 90 dana,
te prema zapažanjima u šumama Pasarea , Resc a itd. ostadoše trogodišnje,
do svoje baze poplavljene hrastove biljke, još nakon 106 dana na životu,
što je i laboratorijskim istraživanjima potvrđeno.


Tri godine duga istraživanja i opažanja pokazala
su nam da poplava koja ne traje dulje od 90 dana ne
uzrokuje ugibanje hrastova. Naprotiv, voda povećaje energiju
rasta u poredbi sa nepoplavljenim stablima. Ali u slučaju da dođe do defolijacije,
može poplava ugibanje hrastova povećati i pospješiti.


22. Suhoća tla koja traje za vrijeme jedne godine (odnosno vegetacijskog
perioda) i ako voda u tlu ostane ispod vrijednosti koeficijenta isušenja (Verdorungskoefizienten)
— ne uzrokuje ugibanje hrastova. Odvodnja prekomjernih
količina vode (u tlu) ne dovodi do smanjenja energije rasta, ali ona uzrokuje
ugibanje hrastova. Poplave i zamočvarenja, uz istovremenu defolijaciju,
vode do jakog napada pepelnice što uzrokuje veća ugibanja hrastovih stabala
23. Provodi li se odvodnja prekomjerne vode u obrštenim sastojinama
tek se neznatno smanjuje broj uginulih stabala. Temeljita naučna analiza opsežnih
fiziološko-ekoloških istraživanja, koja se temeljila na separaciji onih
faktora, koji su najvažniji kod pojave i razvoja procesa ugibanja hrastova, u
velikoj je mjeri pokazala, da glavnu opasnost stvara po gusjenicama uzrokovana
defolijacija, te napad pepelnice i njezine posredne i neposredne posljedice.
Ovi zaključci vrijede u velikoj mjeri i za slučaj procesa brzog ugibanja
ali ne i za slučaj polaganog ili beznačajnog ugibanja.
Kada se stvore povoljni uvjeti za razmnažanje defolijatora, moramo se
pobojavati da će i u budućnosti u progaljenim hrastovim sastojinama ugibanje
stabala jako napredovati, ako se uz to ne poduzmu nikakove mjere za
suzbijanje defolijatora.


25. Intenzivne i opetovane defolijacije i progaljivanja sastojina, kao posljedica
lošeg gospodarenja vode do masovnog razmnažanja Cerambycida .
Tako na primjer stvara masovno razmnažanje od Ceramby x cerd o i leptira
Cossu s cossu s ozbiljnu nevolju. Oni uzrokuju ozljeđivanje stabla a
u proljeće prekomjerno izlučivanje sokova; dolazi do velikog gubitka sokova
a stvara se i mogućnost prenosa gljive Fistulina hepatic a. Pored
insekata Cerambyx , Cossu s i dr. igra u pospješenju ugibanja veliku
ulogu Agrilus biguttatus radi toga, što u kambiju izbušeni hodnici
prekidaju kolanje sokova. Štetnici kore i drveta imaju kod ugibanja hrastova
sekundarnu i beznačajnu ulogu.
26. U nekim sušom i defolijacijom oslabljenim stablima došlo je do masovnog
razmnažanja štitaste uši Eulecanium rufulum, uslijed čega


ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 54     <-- 54 -->        PDF

su te sastojine još više oslabile te stvoreni uvjeti za prenos po hrast štetnog
parazita Capnodium quercinum.


27. Dinamika ugibanja hrastova bila je kod pojedinih sastojina različita,
već prema uvjetima, koji su kod ugibanja sudjelovali i prema intenzitetu kojim
su ti agensi djelovali. Ustanovljena su 3 tipa propadanja stabala:
a) brzo i iznenadno ugibanje koje je nastupilo iznenada, nekoliko
tjedana nakon što je započelo. Ono se očitovalo nakon opetovane defolijacije
i zamočvarenja tla. U kori i bijeliki našla se gljiva tipa Chalar a
od vrste Ophiostoma a na korijenu Armillaria mellea. Ovaj je
način ugibanja bio u Rumunjskoj vrlo rijedak.


b) Ubrzano ugibanje drveća tj. kada stabla ugibaju za vrijeme
vegetacijskog perioda — pojavljivalo se pod sličnim okolnostima kao ono
naprijed opisano uz odsustvo gljive Chalara . Jednu veću ulogu igrale su
kod tih ugibanja Ophiostom a vrste. Ove gljive bijahu dosta često zapažene
u sastojinama hrasta lužnjaka nakon totalne i opetovane defolijacije.


c) Polagano ugibanje — osobito kod hrasta kitnjaka — odvijalo
e tokom više vegetacijskih perioda, katkada za vrijeme više desetljeća. Kod
toga su ugibanja igrale Ophiostoma vrste i Armillaria mellea
manju ulogu. Ovaj je način ugibanja u Rumunjskoj najrašireniji.


Infiltracije kultura gljiva Chalara i Ophiostoma imale su toksično
djelovanje; lišće mladih hrastovih biljaka i izbojaka je 2 do 3 dana nakon
infiltracije uvenulo.


Iz toga možemo zaključiti da su gljive tipa Chalara i Ophiostoma,
igrale kod ugibanja hrasta jednu akcidetalno sporadično ulogu sekundarne
vrste.


Crnjenje provodnih cjevčica bjelike. kao posljedice napada Ophiosto m
a vrsta, može se smatrati kao konačni simptom. Kada se drvo koje se istraživalo
našlo u tom stadiju — pokusi, da se ta gljiva umjetno izolira, dali su
negativne rezultate. Odumiranje bjelike vodi brzom devitaliziranju te gljive.
Ova je činjenica za praksu vrlo važna.


29. Gljiva Armillaria mellea, koju često nalazimo u zamočvarenim
šumama na sjeverozapadu zemlje, nastupila je u zadnjoj fazi sušenja
hrastova.
Eksperimentalno provedene infekcije sa micelijem te gljive dale su pozitivne
rezultate samo kod stabala koja su uslijed defolijacije fiziološki oslabila.


30. Ugibanje hrastova stalno prati prisutnost ksilofagnih gljiva koje obezvređuju
drvo u stojećim — kao i u oborenim stablima. Veće štete uzrokuju
gljive: Fomes fomentarius, Armillaria mellea, Gleoporus
adustus i Trametes biformis, koje izazivlju trajno trulenje bjelike.
Srž hrastovog drveta većinom obezvređuju slijedeće gljive: Fistulin a
hepatic a, Grifola sulphurea, Inonotus hispidus i Inonotus
dryadeus, Trametes (Daedalea) quercina i Phelleinu
s robustus . Kod hrasta cera uzrokuje trulenje osobito gljiva Inono tus
obliquus.
31. U šumama u kojima su ugibali hrastovi bijahu pronađene neke gljive,
koje su u flori naše zemlje manje poznate ili su dapače nepoznate. Te gljive
također doprinose ugibanju stabala i obezvrijeđenju drvnog materijala. U


ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 55     <-- 55 -->        PDF

prvu kategoriju možemo svrstati vrste tipa Chalara i Ceratosystis
longirostellata Baksi, a u drugu Grifola gigantea (Pers.) Pilat,
Gleoporus adustus (Willd) Pilät, Trametes biformis (Fr.
ap. Klotzsch) Pilat, Inonotus hispidus (Bull.) Karst., Inonotus
rheades (Pers.) Pilat, Pleurotus rudis (Fr) Pilat te Clytocibe
tabescens (Fr. ex Scop.) Bres.


Za drvnu proizvodnju od velikog je interesa kako daleko se unaprijed


može saznati i pronaći one sastojine, koje će u bližoj budućnosti obuhvatiti
sušenje i propadanje.
Pokazalo se, da je ugibanje rezultat mnogostrukog djelovanja biotskih i


abiotskih faktora. Među njima igraju defolijatori veliku ulogu. Prema tome
se može tvrditi da se tamo, gdje su nastale velike defolijacije možemo bojati
ugibanja stabala.


Hrastova stabla kod kojih se nisu pokazale nikakve pojave sušenja i ugibanja
mogu unatoč toga biti inficirana mikroorganizmima, koji se nalaze u
početnom stadiju svog razvoja, te izazivlju oboljenje provodnih cjevčica. U
tom stadiju može se samo pomoću mikroskopske kontrole i laboratorijskim
istraživanjima utvrditi prisutnost ili odsutnost patogenih agensa. Takovi hrastovi
pokazuju izvana većinom mikrofiliju (maleno lišće) te bezbojnost inače
zelenih provodnih cjevčica u lišću. Toj činjenici treba obratiti pažnju, kada
se već počinje očitovati ugibanje krošnje, osobito u onim položajima, na kojima
to ugibanje brzo napreduje.


Što se tiče unutarnjih simptoma treba uzeti u obzir da crnoća provodnih
cjevčica predstavlja konačni stadium razvoja bolesti — to je samo dokaz da
su te provodne cjevčice bile već zaražene sa gljivama vrste Ophiostoma .
Kada se već utjecajem gljiva — razarača drveta — zapazi na površini drva
smeđenje i propadanje bjelikovine na određenim dijelovima duljine debla,
tada treba tako oboljela hrastova stabla odmah iz sastojine odstraniti. Osim
trajne fruktifikacije gljiva, koje razaraju drvo, što se očituje propadanjem
bjelike i srži, mi nemamo zimi nikakve mogućnosti da ustanovimo hrastove
koji ugibaju. Da u slučaju iznenadnog ugibanja unaprijed ustanovimo oboljela
stabla može nam pomoći izostanak listova na izbojcima. Ti se listovi ne smiju
zamijeniti sa onim, koji na nekim hrastovim stablima ostaju i za vrijeme zime.


32. Trulež bjelike kod osušenih hrastova može biti vrlo
česta. Najdjelotvorniju i najaktivniju trulež bjelike nalazimo kod oborenih
neotkoranih stabala, koja su dugo ležala u šumi. Malo manji intenzitet trulenja
nađen je kod uginulih neoborenih i neotkoranih stabala kao i kod otkoranih
na zemlji ostavljenih stabala. Najmanji gubitak vrijednosti bjelike zapažen
je kod otkoranih neoborenih stabala. U šumi Gyrma t postala je totalno
bezvrijedna bjelikovina kod uginulih stabala već nakon nekoliko mjeseci.
Radi nepravilnog širenja truleži bjelike kod različitih stabala ne mogu
se odrediti nikakove cifre indexa gubitaka, koje bi se mogle primijeniti za
svaku šumu. Iz toga slijedi nužnost, da se u okviru radova oko procjene iskorišćivanja
i dobave sortimenata najprije od slučaja do slučaja ustanovi stanje
drveta i to zdrave ili natrule bjelike, pa tek onda primijeni određena cifra indeksa
gubitka.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 56     <-- 56 -->        PDF

33. Trule ž src a ne pokazuje veliku razliku između pojedinih tipova
šuma. Uglavnom ne prekoračuje najviše granice koje imaju šume u kojima
nije došlo do pojave ugibanja, a za koje ustanovljene cifre indeksa gubitaka
iznose 0,5 do 0,8%. Iz toga možemo zaključiti da trulež srži nema utjecaja na
intenzivnost ugibanja hrastova. Postoci sortimenata tehničkog drveta kod uginulih
stabala gotovo su jednaki kao kod zdravih. Unatoč toga je kod rezanog
drva registrirano, da se napredovanjem sušenja smanjuju bonitetni razredi.
34. Vanjska trulež bjelike onemogućuje sortiranje drveta u
klase, kao na pr. sortiranja u furnire, drvo I. klase (trupci za rezanje), rudno
drvo itd. Nadalje prisutnost insekata ograničava sortiranje trupaca za rudno
drvo osobito sortiranje rudnog drva, te dapače tankog okruglog drva letvenjaka
i drvenih kolaca.
Što se pak tiče gubitaka kod rukovanja i dovlačenja drva nema nikakove
razlike kod zdravih i uginulih sastojina.


35. Uloga kauzalnih faktora, koji su pridonijeli ugibanju hrastova
sintetizirana je u priležećoj tabeli pod naslovom »Kauzaln i fak tori
ugibanja hrastova u Rumunjskoj«.
36. Da se podigne produktivnost šuma i da se predusretne masovno ugibanje
stabala kako bi se povećao rentabilitet tih šuma treba u sastojinama
opterećenim pojavom ugibanja provesti čitav niz šumsko uzgojnih i uređaj nih
mjera i to: poboljšanje stojbinskih prilika, pomlađenje sastojina kao i zaštita
progaljenih sastojina u cilju njihove melioracije. Za šume u kojima se pojavilo
ugibanje treba izraditi nove uređajne elaborate za koje valja utvrditi temeljne
elemente i ograničiti periodičke pomladne površine — već prema današnjem
stanju sastojina. Ti su radovi u našoj zemlji danas djelomično izvršeni.
Tamo gdje su sastojine nastale izbojcima iz panjeva preporuča se fizičku
sječivu dob prilagoditi prelaznoj ophodnji od 80 god. (mjesto1 prijašnje ophodnje
od 120 god.). Istovremeno se preporučuje, da se odustane od principa kontinuiteta
i godišnje potrajnosti, te da se uvede izmjenična sječa.
Red sječe sastojina treba stupnjevati prema stepenu hitnosti sječe pri
čem se u prvu urgencu uključuju sastojine sa sklopom do 0,5 i sa stepenom
ugibanja do 40%. U drugu urgencu svrstavaju se sastojine sa 21—40" n uginulih
stabala i sa sklopom od ispod 0,7. Na osnovu prethodno skupljenih podataka
(kod šumarija, šumskih pogona, šumarskih direkcija te dapače za čitavu
zemlju) preporuča se prekinuti sječu u sječivim sastojinama hrasta kitnjaka
i hrasta lužnjaka visokog šumskog uzgoja sa sklopom od preko 0,7 ukoliko
se u njima pokazale pojave sušenja i ugibanja.


Kao šumsko uzgojna mjera preporuča se zadržati visoki šumski uzgoj, te
primijeniti načine gospodarenja sa kratkotrajnim pomladnim razdobljima
(6—7 god.). U svim tim slučajevima preporučuju se slijedeće mjere:


— aktivni zahvat u svrhu učvršćivanja prirodnog pomlađivanja;
— brzo ponovno pošumljavanje nepomlađenih površina sa hrastom i brzo
rastućim vrstama (osobito sa hibridima crne topole i četinjačama, već prema
stanišnim uvjetima ili produktivitetu sastojina);
— u hrastovim sastojinama srednjeg boniteta preporuča se daljnje podržavanje
hrastovih kultura pri čem se mora pridati osobita vrijednost furnirskom
drvetu;
— u sastojinama višeg produktiviteta također se preporuča održati hrastove
kulture tamo, gdje to pedološke prilike dozvoljavaju (tlo sa laganom


ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 57     <-- 57 -->        PDF

teksturom, visoka podzemna voda) treba novim kulturama proširiti hibride
crne topole;


— u sastojinama manjeg boniteta i tamo, gdje to stojbinski uvjeti dozvoljavaju,
treba provesti poboljšanje stojbine; preporuča se pokušati unijeti borovac
robiniju, johu, brezu itd.
— treba forsirati uvođenje i čuvanje mješovitih vrsta drveća i grmlja u
sastojine radi održanja stupnja obrasta, radi pokrivanja tla i melioracije tla,
te radi gnijezdenja korisnih ptica koje se hrane gusjenicama;
— u sastojinama dobrog prođuktiviteta preporuča se također podržavati
lipu, trešnju, jasen i grab.
Da bi se u buduće izbjeglo pojavi ugibanja stabala treba sa radovima na
njezi šuma započeti prije nego se dovrši sklapanje krošanja, pa ih provoditi
sve do početka pomladnih sječa, te zadržati sklop od najmanje 0,8. Istovremeno
je potrebno sistematskom njegom šuma odgovarajućeg intenziteta nastojati
da stabla nakon 80—100 god., u sastojinama II i III boniteta formiraju
krošnje od najmanje 7 m promjera (odnosno 35 m2) a u onim IV boniteta neka
je njihov promjer 5 m (odnosno 20 m2).


Provedena istraživanja jasno su pokazala, da stabla sa simetričnim krošnjama
čiji je promjer manji od 3 m (to su općenito suvladajuća stabla) nemaju
nikakove šanse da svoj prirast reaktiviraju. Ova su stabla najprije izložena
sušenju i ugibanju te moraju u okviru radova na njezi šuma biti najprije
iz sastojina uklonjena.


Na staništima bogatim na hranivima, preporuča se odmah nakon izvršenog
iskorišćavanja — primijeniti manje skupu tehniku, tj. ne treba uklanjati
panj eve već tlo samo površno obraditi. Ta obrada može biti kompenzirana sa
dvo ili trorednom sadnjom žira. U slučaju guste sadnje od 1,5X0,75 m, mogu
se redovi hrastovih biljaka izmjenjivati sa redovima grmlja i pomoćnih vrsta,
uz odgovarajuću njegu u prvim godinama.


U teškim tlima (čvrsta pseudoglejna, jako izlužena tla) preporuča se temeljita
obrada tla, što u pojedinim slučajevima uključuje vađenje panjeva,
dublje prekopavanje, prethodne poljske kulture, primjena mjera za poboljšanje
tla odnosno sadnja na rabate itd.


U šumama u kojima dolazi do dugotrajnih poplava i pojava zamočvarenja
mora mreža odvodnje biti smanjena na najpotrebniji stupanj i to se čini
radi odstranjenja prekomjerne površinske vode sa onih parcela, na kojima
se stvara prirodni pomladak, te za odvodnju do 30 cm dubine sa parcela gdje
treba izvršiti pomlađenje umjetnom sadnjom biljaka. U drugim dijelovima
treba voda da ostane jer vrši pozitivan utjecaj na prirast a po tome i na prinos.


Osobita pažnja treba da bude obraćena na zaštitne
mjere kao i na praćenje te kontrolu defolijatora, kojeg
je apsolutno potrebno trajno suzbijati, jer se i u
budućnosti mogu ponoviti prirodni uvjeti koji pogoduju
ugibanju. Bez suzbijanja defolijatora nemožese
predstaviti kako bi se moglo predusresti ugibanje hrastova.


Istovremeno potrebno je suzbijanje pepelnice i primjena drugih u službenim
tehničkim naredbama i uputama predviđenih zaštitnih propisa.


139
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Kauzalni faktori ugibanja hrastova u Rumunjskoj


Priroda Bit i sadržaj faktora Važnost Trajanje Uloga u Drugi podaci
faktora faktora procesu
ugibanja


Nepovoljni klimatski uvjeti Primarna Periodičko Pogoduje Pod iznimnim uvjetima
klimatske prilike biti
faktor za ugibanje hrastov
jevi god. 1946)


Antropogena Manjkavo gospodarenje sa šumaPrimarna
Stalno Pogoduje
ma (Progaljivanje Provenienca iz
izbojaka)


Djelomična defolijacija Primarna Slučajna Pogoduje


Potpuna i opetovana defolijacija Primarna Slučajna Odlučujuća Glavni uzrok ugibanja
praćena pepelnicom


Opetovana totalna defolijacija praPrimarna
Slučajna Odlučujuću Poplave u stadiju kada
ćena pepelnicom pod uvjetima postojine
defolirane pospješujplave do 90 dana jačavaju njihovo ugibanj


Opetovana totalna defolijacija pod Primarna Slučajna Odlučujuća Prekomjerna odvodnja
uvjetima prekomjerne odvodnje -— sastojina smanjuje mal
suša tla jakost ugibanja hrastov


Štetnici kore i drva Sekundarna Slučajna Pogoduje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 59     <-- 59 -->        PDF

*


Iz rezultata ovih posljednjih istraživanja o uzrocima ugibanja hrastika u
Rumunjskoj vidimo, da se iznesene konstatacije dosta približuju a u nekim
i to najvažnijim slučajevima potpuno slažu sa rezultatima istraživanja izvršenih
u nas posljednjih 40 godina. To se osobito odnosi na ulogu, koju u procesu
sušenja imaju defolijatori i pepelnica. Isto vrijedi i za ulogu klimatskih
faktora, samo što nije dovoljno naglašen i detaljnije analiziran odlučan utjecaj
tih faktora na gradaciju defolijatora iako je istaknuta njihova međusobna
uska povezanost. Kod proučavanja utjecaja klimtskih faktora, držimo da je
duljina perioda od 30 godina za vrijeme kojeg je 3 puta došlo do pojave sušenja
prekratka. Mišljenja smo, da se kod tih razmatranja i analize klimatskih
stanja trebao uzeti u obzir i raniji period dug najmanje 30 godina, kada


još nije bilo tako intenzivnih sušenja, pa je trebalo klimatska stanja između
ta dva perioda uporediti. Iz razlike klimatskih stanja perioda prije početka
sušenja hrastika i onih koja su vladala za vrijeme sušenja mogli bi se tada
izvesti sigurniji zaključci o utjecaju ekstremnih klimatskih stanja kao i drugih
štetnih ekoloških faktora na fiziološku otpornost hrastovih stabala te na
aktivnost i gradaciju štetnih biotskih agensa i za područja hrastovih areala
u Rumunjskoj.


Držimo da su preporuk e o uređajnim i šumskouzgojnim postupcima
sa ugroženim i postradalim sastojinama vrlo korisne, pa bi se mogle u sličnim
slučajevima nakon prethodnih terenskih ispitivanja i u našim sastojinama
primijeniti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Da se našoj šumarskoj praksi što prije dadu pouzdane smjernice za postupak
sa postradalim i ugroženim hrastovim šumama kao i za buduću zaštitu
zdravih sastojina mišljenja smo da treba što prije na tom području organizirati
naučno istraživački rad, koji bi.nastavili tamo, gdje se nekad prestalo.
Svi naši postupci na terenu treba da se temelje na rezultatima prethodno
izvršenog naučnoistraživaokog rada. Ukoliko bi gdje došlo do primjene
postupaka koji se temelje na ranijim iskustvima treba i ta iskustva prije naučno
provjeriti.


Buduća naučna istraživanja o problemu sušenja hrastika trebalo bi po
našem mišljenju da obuhvate ova područja:


— nastavak ranije započetih naučnih istraživanja o uzrocima sušenju i
ugibanju hrastika; utvrditi i dopuniti rezultate tih istraživanja u pogledu
uloge koju u tom procesu imaju uz biotske — edafski i klimatski faktori;
— utvrđivanje preventivni h šumsko-uzgojnih i gospodarskih mjera
u cilju održavanja zdravih i fiziološki otpornih hrastovih cenoza;
— određivanje efikasnih represivni h mjera sa svrhom, da se zdrave
sastojine obrane od defolijatora, i drugih štetnika;


— pronaći najracionalnije metode melioracije i obnove već osušenih i
uništenih hrastika;
Da se što prije dođe do korisnih i u praksi primjenljivih rezultata trebalo
bi te opsežne istraživačke radove što prije započeti te za njihovo izvođenje
osigurati potrebna financijska sredstva. Ta će sredstva iznositi samo neznatan
postotak od ogromnih ekonomskih gubitaka, koje te katastrofe povremeno
ali gotovo stalno nanose našem šumskom gospodarstvu.


ZUSAMMENFASSUNG


Unter dem Titel »Forschungsstudien über das Absterben von Eichenbeständen«
beschreibt der Autor vorerst in Kürze die Kalamität des Eintrocknens und Absterbens
der Eichenstämme auf dem Gebiet Kroatiens, die sich seit 1910 intensiv
zu manifestieren begann. Der Autor berichtet über die wichtigsten Abhandlungen,
die dieses Problem seit seinem Beginn behandeln.


In den Jahren 1966 und 1967 setzte das Eichensterben fort, und seiner Intensität
nach scheint es, in einzelnen Gebieten seine Kulmination erreicht zu haben.
In den letzten 10 Jahren erschien diese Kalamität auch in dem benachbarten Rumänien,
wo das Institut für forstliches Versuchswesen 5 Jahre hindurch umfassende
Forschungen in Gruppen der Wissenschaftler über die Ursachen des Massenabsterbens
von Eichenbeständen und über die Präventivmethoden zur Bekämpfung
dieser Erscheinung durchführte. Der Autor berichtet eingehend über die Ergebnisse
und Schlussfolgerungen dieser Untersuchungen, äussert abschliessend seine
Ansicht und gibt Vorscläge für die Fortsetzung solcher Forschungen auf dem Gebiete
Kroatiens.