DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 92 OŽUJAK—TRAVANJ GODINA 1968.


DK 634.0.114.441:634.0.174.7 Pinus strobus


JEDAN POKUS S AMERIČKIM BOROVCEM (PINUS STROBUS L.)
NA NIZINSKOM PSEUDOGLEJU I MINERO-ORGANOGENOM
MOČVARNOM TLU KOD KARLOVCA


Mr ing. NIKOLA KOMLENOVIC
Ing. SREĆKO VANJKOVIC
Mr ing. JAKOB MARTINOVIĆ


UVOD


U ovom su radu doneseni rezultati, istraživanja koja su provedena u 3 kulture
američkog borovca koje su podignute u periodu između 1956—1959. g. u
cilju pošumljavanja nedovoljno prirodno pomlađenih površina u šumama Draganićki
Lugovi kod Karlovca. Šumsko gospodarska jedinica Draganićki Lugovi
čini dio lužnjakovih šuma Pokupskog bazena koji uglavnom obuhvaća aluvijalne
i pleistocenske ilovače i gline uz rijeku Kupu i Kupčinu. Draganićki Lugovi
su u prošlosti bili posjedi zemljišne zajednice koja je ove šume iskorišćavala
za žirenje, opskrbu seljačkom građom i ogrevom. Pri tome je u pravilu
kod sječa vršeno prebiranje stabala, a nije se primjenjivala oplodna sječa.


Preuzimanjem ovih šuma u društveno vlasništvo pristupilo se njihovom
racionalnijem gospodarenju. Kod toga se slično kao i u drugim područjima
onih lužnjakovih šuma s kojima se u prošlosti veoma različito gospodarilo postavilo
pitanje ciljeva gospodarenja i njihove regeneracije. U šumama šumsko
gospodarske jedinice Draganićki Lugovi za obnovu hrastovih sastojina osnovno
je bilo da se u sastojinama zrelim za sječu provedu oplodne sječe i tako prirodnim
pomlađivanjem osigura podizanje novih sastojina. Međutim, stanje nekih
sastojina zbog lošeg gospodarenja u prošlosti ili drugih razloga nije omogućilo
njihovo zadovoljavajuće prirodno obnavljanje. Nakon sječa ostale su
površine koje je bilo potrebno umjetno pošumiti. Primjenjivala se sjetva žira,
sadnja hrastovih sadnica, a pomišljalo se i na unošenje drveća brzog rasta (topole,
američki borovac).


Povezano s time osnovao je jedan od autora ovog rada (Vanjković Srećko)
u predjelu Sušje dvije i u predjelu Karabno jednu kulturu američkog borovca,
sve u cilju da se utvrdi mogućnost uzgoja američkog borovca na ovim stani
štima. Pri tome se nije mislilo na zamjenu autohtonih vrsta drveća američkim
borovcem, već se išlo u prvom redu da se ispita kakav se prihod može postići
s američkim borovcem, svakako u kraćoj ophodnji, na onim površinama koje
su privremeno ostale izvan prirodnog ciklusa regeneracije hrastovih sastojina.


Proučavane kulture su osnovane u razdoblju 1956—1959. g., a naša su
istraživanja provedena u toku 1966. i 1967. g. Starost kultura ne dozvoljava
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 4     <-- 4 -->        PDF

donošenje odgovora na postavljeno pitanje o gospodarskoj dobiti osnivanja
ovih nasada. Međutim, bilo je potrebno provesti istraživanja, koja bi nam dala
uvid u dosadašnji razvoj nasada i procijenila njihov daljnji razvoj s obzirom
na ekološke prilike. Odnos američkog borovca prema ekološkim uslovima
samo je dio problematike koju je potrebno poznavati za pravilnu šumsko-gospodarsku
ocjenu njegovog uzgoja na pioučavanim staništima. Kod toga se ne
smije zanemariti bolje poznavanje američkog borovca kao sirovine za tehničku
i kemijsku preradu.


Provedena istraživanja triju kultura američkog borovca posebno su interesantna
i sa šireg prirodoznanstvenog gledišta, jer su one osnovane na tlima
koja u Evropi općenito nisu dovoljno isprobana za uzgoj američkog borovca.
Za ova tla posebno je karakteristično njihovo povremeno prekomjerno vlaženje
površinskim ili površinskim i podzemnim vodama. Tlo u kulturama Sušje
pripada tipu minero-organogenog močvarnog tla, a tlo u kulturi Karabno tipu
nizinskog pseudogleja. Ovim se radom objavljuju prvi podaci o ekološkim odnosima
i rastu američkog borovca na takvim tlima kod nas.


Američki borovac poznat kao vrsta brzog rasta i velikog prirasta u posljednje
vrijeme privlači znatnu pažnju naših šumsko-privrednih organizacija.
Uporedo s tim intenzivirala su se i istraživanja ove vrste kod nas. O nekim


U / ´


Kultura američkog borovca (P. strobus, L.)
Primjerna ploha Sušje 2.


proizvodnim i bioekološkim karakteristikama američkog borovca nalazimo podatke
u radovima ovih istraživača: Ivkov — 1958. g., Anić — 1961. g., Klepac
— 1962. g., 1963. g., Jovanović — 1963. g., Komlenović 1965. g., Martinović —
1965. g., Martinović i Milković — 1966. g., Martinović, Komlenović i Milković
— 1967. g., Martinović i Komlenović 1967. g. i Škorić, Hajdin i Martinović —
1967. g. , I


O odnosu američkog borovca prema tlu i za naše prilike veoma su interesantni
podaci koje donose Giordano 1960. g., Šumakov — 1960. g., Pourtet


— 1948. g., Sommer — 1963. g. i dr.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 5     <-- 5 -->        PDF

METODE RADA


Naša su istraživanja obuhvatila proučavanje tala, stanje mineralne ishrane
te rast i prirast kultura američkog borovca u šumsko gospodarskoj jedinici
Draganićki Lugovi. Radi izvršenja postavljenog zadatka položili smo ovisno o
postojećim prilikama (obrast i sklop kultura) 3 primjerne plohe i to dvije (ploha
1 i 2) u predjelu Sušje i jednu (ploha 3) u predjelu Karabno. U svakoj primjernoj
plohi kopane su po 3 pedološke jame i dvostruk broj prikopki te izvršena
genetsko morfološka analiza profila. Uzorci tla za analize uzeti su iz glavnih
profila. Rutinske analize uzoraka izvršene su po metodama opisanim u priručniku
A. Škorića (1961. g.). Radi uvida u promjene nekih kemijskih osobina
tla nastalih utjecajem kultura američkog borovca, uzeti su i analizirani prosječni
uzorci tla sa dubine 0—5 cm (Ai horizont) i to u plohi Sušje 2 i u prirodnim
uslovima izvan kulture.


Prosječni uzorci uzeti su u tri ponavljanja. Svaki prosječni uzorak sastavljen
je iz 20 pojedinačnih uzoraka. Razvijenost korijenja utvrđena je na plohi
2 i 3 metodom presjeka (po Kolesnikovu) s položajem presjeka u 1/2 krošnje
(udaljenost od debla 70 cm) srednjeg stabla. Na svakoj primjernoj plohi snimljeno
je 6 stabala. Približan uvid u kretanje podzemne vode dobiven je jednokratnim
opažanjem po godišnjim dobima u toku jedne godine.


Za utvrđivanje stanja mineralne ishrane istraživanih kultura sabrali smo
na svakoj plohi iglice sa 30 stabla i sačinili 3 prosječna uzorka. Analizirane su
jednogodišnje iglice sa postranih izbojaka drugog pršljena. Iglice su sabrane
na kraju vegetacijskog perioda u listopadu 1966 i 1967 g. Analize biljnog materijala
provedene su prema ranije opisanom postupku (Komlenović i Martinović,
1966. g\).


Na položenim plohama izmjereni su prsni promjeri i visine, te jednogo
dišnji visinski prirast za 1966. i 1967. g. svih stabala. Drvna masa utvrđena ]e
metodom sekcioniranja. Na po pet stabala sa srednjim promjerom, odnosno
srednjom visinom utvrđen je tok debljinskog i visinskog rasta za period od
pete godine starosti do uključiv 1967. g. Tok debljinskog rasta odnosi se na
promjer kod visine 0.3 m od tla.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


A. Opis objekata
Primjerne plohe Sušje 1 i 2 nalaze se 14 km, a kultura Karabno 3 km sjeverno
od Karlovca, dok se kultura Točak koja je uzeta za komparaciju nalazi
23 km južno od Karlovca. Klimatske prilike za ove objekte mogu se približno
predočiti s podacima najbliže meteorološke stanice u Karlovcu. Prema Koppenovoj
klasifikaciji (Bertović, 1967) Karlovac ima oznaku Cfwbx"; indeks efektivnosti
oborina (P/E po Thornthwaitu) 105, tj. klima je humidna Mortonneov
indeks ariditeta (I) 53.4; Embergerov pluviotermički kvocijent (Q) 148.2 te
Langov godišnji kišni faktor (KF) 101.9. Za Karlovac vrijede (iz. perioda motrenja
1948 do 1960) ove srednje vrijednosti temperatura i oborina u godišnjim
dobima: proljeće 11.0° C i 248 mm; ljeto: 20.4" C i 284 mm; jesen: 11.3° C
i 311 mm; zima: 1.5° C i 278 mm.


Kulture su osnovane: Sušje 2 u jesen 1956, Karabno u proljeće 1958, Sušje
1 u jesen 1959 i Točak u proljeće 1962 godine. Prve tri kulture posađene su


87
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 6     <-- 6 -->        PDF

pretežno dvogodišnjim sadnicama s približnim razmakom 2X2 m (oko 2500 do
3500 biljaka po ha), dok su u kulturi Točak posađene dobro razvijene 3—4 godišnje
sadnice sa razmakom sadnje 2X2 m.


B. Tla i edafske značajke kultura
1. Sistematsko pedološka pripadnost istraživanih tala
U našim krajevima ispod asocijacije Alnus glutinosa-Carex brizoides
Horv., na težim glinenim i glinasto-ilovastim sedimentima te na nešto lakšim
poplavnim terenima Save i pritoka ispod zajednice lužnjaka (Querco-genistetum
elatae Horv.) pojavljuje se prema Gračaninu (1951) šumsko-minerogeno
močvarno tlo.
Prema spomenutom autoru osnovni pedogenetski proces u razvoju ovog
tla kao i u razvoju minero-organogenog močvarnog tla je proces hidrogenizacije
uslovljen povremenim prekomjernim navlaživanjem tla površinskom stagnirajućom
vodom ili povremeno do trajno prekomjernim navlaživanjem tla
donjom vodom. Poslejdica hidrogenizacije je anaerobna humifikacija i humizacija
tla. S obzirom na plodnost ova tla pokazuju često znatnu potencijalnu
plodnost ako sadrže veliku količinu biljnih hraniva ali je njihova efektivna
plodnost redovno niska. Ovo u prvom redu poradi nepovoljnih fizikalnih svojstva
koja onemogućuju aeraciju tla a može se pojaviti i porast sadržaja nekih
fiziološki aktivnih tvari do granice toksiciteta u pojedinim slojevima tla. Proučavajući
melioraciono područje Kupe i Kupčine utvrdio je Pušić (1954) da su
na području šumsko gospodarske jedinice Draganićki Lugovi više od 80% površine
zastupljena netom opisana tla. Podataka o tlima na području Draganićkih
Lugova, i to onog dijela koji se nalazi pod kulturama američkog borovca,
nalazimo i u izvještaju Orlića (1965). Iz podataka u ovom izvještaju razabiremo
da prema Raczu i Vrankoviću tla u kulturi Karabno pripadaju grupi
pseudoglejnih tala čija je morfologija karakterizirana A-Bg građom profila,
ddk tla u kulturi Sušje pripadaju glejnom (zamočvarenom) tlu koje se nalazi
pod dvojnim utjecajem hidrogenizacije od gornje (oborinske) i podzemne vode.


Vlastitim proučavanjem morfološkog izgleda tala i načina vlaženja došli
smo do zaključka da se tla u proučavanim kulturama američkog borovca Sušje
i Karabno veoma razlikuju u pogledu vodnog režima i stratigrafije profila.
U godini promatranja oscilirala je donja voda u kulturi Sušje (ploha 1) od 204
do 63 cm dubine tla. Nadalje, stagnirala je ovdje površinska voda početkom
travnja u trajanju od 10 dana. U kulturi Karabno (ploha 3) nije utvrđena pojava
podzemne vode u profilu tla (0 do 250 cm).


Na osnovu naprijed izloženog u smislu nove klasifikacije tala Jugoslavije
(Neugebauer, Čirić, Filipovski, Škorić i Živković, 1963) te novih radova koji
se tiču klasifikacije tala u nizinskom području Save (Pušić i Škorić, 1966, i
Kovačević, Kalinić i Pavlić, 1967) i podataka o fiziografiji proučavanih tala
koje ovdje donosimo mogu se u sistematsko pedološkom pogledu tla u kulturi
Sušje, ploha 1 i 2 označiti kao minero-organogeno močvarno tlo, a tlo u kulturi
Karabno, ploha 3 kao pseudoglej nizinski recentno-reliktni.


2. Morfološke osobine tala
Sve tri pokusne plohe imaju jednak, i to ravan reljef. Mikroreljef pokazuje
samo slabije razvijena tanjurasta udubljenja veličine 50—150 cm i dubine
do 10 cm. Endomorfološke osobine tala u kulturama Sušje 1 i Sušje 2 veoma


88
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 7     <-- 7 -->        PDF

su slične. Velik broj pedoloških jama pokazuje jednaku građu profila (sličnu


garnituru horizonata i njihovu moćnost). U plohi 3 (Karabno) kopani profili


pokazuju podjednaku građu profila uz nešto veća variranja zapremine pojedi


nih horizonata. Donosimo opis dvaju glavnih profila koji dobro ilustriraju


morfologiju proučavanih tala.
Mmero-o-rganogeno močvarno tlo, profil 2, ploha 2
Ao 2—0 cm sloj četinjaka borovca žutosmeđe boje u fazi početne fermentacije.


At 0—10—13 cm glinasta ilovača u vlažnom stanju tamnosive boje (u zrako
suhom stanju tamnosiva boja (5YR4´1) slabo izražene mrvičaste
strukture. Zbog velike humoznosti teže se zapažaju
male rđaste i plavičaste mazotine.


Gr 13—47 cm laka glina slabo izražene mrvičaste do graškaste strukture.
Tlo u zrakosuhom stanju ima svijetlo žutosmeđu boju
(10YR 6/4) sa brojnim plavkastim mazotinama. Prelazi izrazito
u


Gor 47—85 cm glinastu ilovaču svijetlosive boje (5YR 7/1) prošaranu žutosmeđim
pjegama koje naizmjenično dolaze sa plavičastim
koloidnim tankim naslagama, naročito na prirodnim plohama
grudastih agregata.
Prelazi postepeno u


Gr 85—175 cm laku glinu, u vlažnom stanju dominira sivoplavkasta boja
(u zrakosuhom stanju 5Y 6/2).
Strukturni agregati oštrobridni, kubiformni pretežno! veličine
3—6 cm. Prelazi u


Gor 177—240 cm laku glinu grudaste strukture. Ističu se brojne rđaste i maslmastosive
mazotine koje daju tlu mozaičan izgled na vertikalnom
i horizontalnom presjeku.


Nizinski pseudoglej, profil 3, ploha 3
Ao 1—0 cm sloj četinjaka američkog borovca u kojem ima ostataka biljnog
materijala prizemnog rašća u fazi fermentacije.
Ai 0—9 cm praškasta glinasta ilovača u suhom stanju sivo-smeđe boje
(10YR 5/2) praskaste i mrvičaste strukture.
Prelazi postepeno u
Ag 9—20 cm praškastu glinastu ilovaču slabo izražene mrvičaste strukture.
Tlo je dosta rahlo i porozno. Boja tla je svijetlosiva
do svjetlomaslinasta (5Y 6/2). Prisutne pojedinačne rđaste i
plavičaste mazotine.
Prelazi postepeno u
Bgi 21—58 cm svijetložutosmeđu (10YR 6/4) glinastu ilovaču grudaste
oštrcbridne i vertikalne strukture. Jače se ističu rđaste i
maslinastosive mazotine.
Prelazi izrazito u
Bg2 58—110 cm laku glinu grudaste strukture Na zaglađenoj plohi u vertikalnom
pravcu pružaju se plavičastosive, žućkastosive i
oker pruge i mazotine.
Kanalići od izumrlog korijenja dijelom ispunjeni materijalom
iz gornjih horizonata. Prelazi u


89
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Bg:j 110—210 cm tešku glinu jače išaranu plavičastosivim prugama od prednjeg
horizonta. Strukturni agregati oštrobridni i izduženi,
pretežno veličine 4—6 cm.
Na prirodnoj plohi strukturnih agregata često izražen plavičastosivi
tanki (0.5—1.0 mm) sloj koloidne gline.


3. Neke edafske značajke
Podaci o nekim fizikalnim i kemijskim osobinama istraživanih tala prikazani
su u tabeli 1 i na slici 1. Za bolje poznavanje edafskih odnosa u istraživanim
kulturama potrebno je istaknuti slijedeće:
a) Morfološki izgled proučavanih tala upućuje na zaključak da je povremeno
prekomjerno vlaženje gornjom (oborinskom i naplavnom) vodom i prekomjerno
vlaženje donjom vodom osnovna značajka vodnog režima minercorganogenog
močvarnog tla (kulture Sušje 1 i 2). Nadalje morfološki znaci nizinskog
pseudogleja navode na zaključak da se u recentnim uslovima ovo tio
tokom godine naizmjenično u površinskim slojevima prekomjerno vlazi i isušuje.
Kakav je stvarni vodni režim ovih tala ostalo je u ovim istraživanjima
nedovoljno objašnjeno. Izgleda na osnovu dobrog uspijevanja kultura da najnepovoljnije
stanje vodnog režima pada izvan vegetacijskog perioda. Kakav
je i u kojoj mjeri vodni režim ovih tala podnosi američki borovac jedna je od
osnovnih zadataka budućih istraživanja u ovim kulturama.


inertna L--=] ekološki ry-´:.. :;y| plinovita R\\\V^J čvrsta
vlaga I— --~i aktivna vođa l´V:-"^-´- :| faza lŠ$$$Sl faza


a I bi


SI. 1. Odncs faza u proučavanim tlima


Ocrv


rt´/.


A,


TO


?

20


18% b)


30


Sr


tov.


W L2

50


PROFIL


GOT


SUŠJE 2


PROFIL
KARA8H0


Iffl


SI. 2. Rasprostranjenost korijenja američkog borovca prema dubini tla


<)()
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 10     <-- 10 -->        PDF

b) Osnovni rezultat proučavanja razvitka korijenovog sistema američkog
borovca prikazan je na slici 2. Odatle je vidljivo da proučavane kulture (Sušje
2 na minero-organogenom tlu i Karabno na nizinskom pseudogleju) imaju
veoma sličnu rasprostranjenost korijenja po dubini tla. Za obe proučavane
kulture karakteristično je da one u sadašnjoj dobi imaju relativno plitko razvijen
korijenov sistem. Prema tome u dosadašnjem razvoju kultura bile su u
najvećoj mjeri odlučne osobine tla u sloju od 0—40 cm. Zanimljivo je da se
korijenov sistem američkog borovca najbolje razvija uz prirodne plohe strukturnih
agregata, a za svoj razvoj koristi i krupne pore i kanaliće od izumrlog
korijenja hrastovih šuma. U tom pogledu kulture američkog borovca povoljno
djeluju na očuvanje arhitekture tala stvorene dugotrajnim djelovanjem primarne
vegetacije. Kultura američkog borovca usporava proces lesiviranja (ispiranje
glinenih čestica). Ovo je pojava od posebnog značenja za istraživana tla
gdje lesivaža (po zakonu sedimentacije u mirujućoj vodi) dovodi do trajnog
pogoršanja fizikalnih osobina tala zatvaranjem njihovih pora i pukotina pretežno
glinastim česitcama.


c) Podaci o stanju nekih faktora plodnosti tla pod kulturom američkog
borovca i na istom staništu pod prirodnim uvjetima (tabela 2) pokazuju veoma
veliku biološku akumulaciju materijala u površinskom dijelu At horizonta
minero-organogenog močvarnog tla pod kulturom američkog borovca.


Stanje nekih faktora plodnosti tla pod kulturom američkog borovca i na istom


staništu pod prirodnim uvjetima.


Istraživano u listopadu 1966 godine.


Tabela 2


Objekti istraživanja Tlo u površinskom dijelu Ai horizonta (0—5 cm) sadrži


Humus U t/ha i P2O5 i KsO u Suma baza u
ukupni dušik kg/ha određen ađsorpcijskom
u kg/ha po Al-metodi kompleksu


Humus Dušik P2O5 KLO m.e./lOO
tla
13 godišnja kulturameričkog borovcaminero-organogenom
močvarnom tlu.
ana
im: 4235 57.2 112.0 9.4
Sušje, ploha 2.
Minero-organogeno močvarno
tlo. Kontrolna
ploha na kojoj prije 20
godina nije uspio dovršni
sijek 140 godišnje sastojine
hrasta lužnjaka.
49.0 2420 31.9 99.0 3.6


Podaci predstavljaju srednje vrijednosti iz 3 prosječna uzorka.


Prosječni uzorak sastavljen je
iz 20 pojedinačnih uzoraka.


C.
Stanje mineralne ishrane na bazi koncentracija mineralnih hraniva
u iglicama
U prikazu pedoloških uslova istraživanih kultura izneseni su podaci o sadržaju
nekih biogenih elemenata u tlu. Iz ovih podataka proizlazi da je hranidbeni
režim istraživanih tala u odnosu na američki borovac općenito povoljan.
U cilju ocjene stanja mineralne ishrane istraživanih kultura u postojećim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 11     <-- 11 -->        PDF

uslovima, kao i stvarnog iskorištenja biogenih elemenata iz tla utvrđen je njihov
sadržaj u iglicama. Koncentracije mineralnih hraniva u iglicama utvrđene
na kraju vegetacijske sezone odražavaju kao što je poznato (Leyton 1958,
Wehrmann 1959, Tamm 1964 i dr.) stanje ishrane šumskog drveća.


Podaci provedenih analiza iglica američkog borovca u istraživanim kulturama
izneseni su u tabeli 3.


Koncentracije mineralnih hraniva u iglicama američkog borovca


(podaci za 1966 i 1967. g.)


Tabela 3


S a dr ž a j


Oznaka plohe Godina N P2O5
ls/o (suhe
K2O
tvari)
CaO
Suš: e 1 1966 1.68 0.46 0.32 0.56
1967 1.60 0.42 0.38 0.46
Sušje 2 1966
1967
1.72
1.97
0.49
0.45
0.38
0.36
0.45
0.46
Karabno 1966 1.85 0.47 0.38 0.57
1967 1.76 0.39 0.36 0.65
Točak 1966 1.99 0.42 0.36 0.94


Upoređujući dobivene rezultate s podacima istraživanja mineralne ishrane
nekih kultura američkog borovca na području Hrvatskog zagorja (Komlenović
1965, tabela 4) može se zaključiti da je stanje mineralne ishrane istraživanih
kultura povoljno.


Podaci p sadržaju mineralnih hraniva u iglicama i prirastu američkog borovca
u kulturama na području Hrvatskog zagorja


Tabela 4


0) Godiš.


Naziv
vegetaci
i tla


p. 3 prirast
cu


0


Sadržaj


g „i a drvne


S3


> L S mase po


cd rs


hektaru


Q g


~


-»i d
C/2 Jđ


tačajni poprečni N PaO.5 Ki O CaO
m3 ´Vo (suhe tvari)


god.


Pregrada


Zlatar


Bela


Querco-


Carpinetum
croati´cum
Horv deluvijalno
tlo


QuercoCarpi.
netum
croaticum
Horv. obrončani
pseudo
glej


Querco-
Carpinetum
croaacum
Horv. ili—
merizirano
tlo


35 280 8.6 8.0 1.51 0.45 0.70 0.35


35 370 16.7 10.6 1.67 0.39 0.68 0.36


29 403 29.4 13.9 1.86 0.41 0.67 0.27
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Dok se u pogledu sadržaja dušika u iglicama (prosječne koncentracije za
1966 i 1967 godinu) kultura američkog borovca Sušje 2 gotovo izjdnačuje s
kulturom najvećeg prirasta na području Hrvatskog zagorja (Bela, poprečni godišnji
prirast 13.9 m3/ha) istraživana kultura u predjelu Karabno nalazi se
između kulture s poprečnim prirastom od 10.6 m3/ha (Zlatar) i kulture s najvećim
poprečnim prirastom (Bela). Kultura američkog borovca u predjelu Sušje
1 zaostaje nešto po koncentraciji dušika u iglicama iza spomenutih kultura,
ali se ova koncentracija još uvijek kreće u granicama koncentracija kod kojih
se postiže dobar rast.


Koncentracije fosfora u iglicama američkog borovca na istraživanim plohama,
posebno u kulturama u predjelu Sušje u prosjeku su nešto više od koncentracija
fosfora u iglicama kultura na području Hrvatskog zagorja. Za razliku
od koncentracija fosfora koncentracije kalija pokazuju upravo obrnutu
sliku, {j. koncentracije kalija u iglicama američkog borovca istraživanih kultura
znatno su niže od koncentracija kalija u iglicama američkog borovca kultura
u Hrvatskom zagorju. Izneseni odnosi koncentracija fosfora i kalija u
iglicama američkog borovca istraživanih kultura i kultura u Hrvatskom zagorju
odgovaraju odnosu sadržaja ovih hraniva u tlu. Dok je u tlima kultura
američkog borovca na području Hrvatskog zagorja utvrđeno gotovo odsustvo
fiziološki aktivnog fosfora u tlu (sve vrijednosti AI-P2O5 niže od 1 mg/100 g
tla), sadržaj pristupačnom kaliju u tlu znatno je veći kod ovih nego kod istraživanih
kultura.


Kultura američkog borovca u predjelu Točak pokazuje povoljnije stanje
ishrane dušikom u odnosu na istraživane kulture, dok je kod fosfora utvrđeno
upravo obrnuto stanje. Koncentracija kalija u iglicama kulture Točak podudara
se u prosjeku s koncentracijama kalija istraživanih kultura.


D. Analiza rasta i prirasta
Najvažniji podaci o rastu i prirastu proučavanih kultura prikazani su u
tabeli 5 i na slici 3.


Neki podaci o rastu i prirastu istraživanih kultura


Tabela 5


a


Prosječni Jal


01
r/i
c cd visinski


r-s CÖ
(U C "ča


prirast


0 .3
a


ffl a


u 1966. g. u 1967. g.


god. cm cm m3


Sušje 1 1 10 349 77 85 4.0 8.0
Sušje 2 2 13 733 110 110 10.6 95.0
Karabno 3 12 527 95 102 6.6 21.8
Točak 4 10 361 79 84 5.1 15.1


Srednji
prsni
promje


Zaprerr
deblovi
po hek
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Dosadašnji rast i prirast američkog borovca na mineroorganogenom močvarnom
tlu i nizinskom pseudogleju u uporedbi sa njegovim rastom i prirastom
na staništima gdje on od prirode dolazi i u kulturama gdje odlično uspijeva
može se ocijeniti kao izvanredno dobar. Tako na primjer prosječna vi


800


SI. 3. Visinski rast i razvoj srednjeg promjera (na 0.3 m) američkog borovca na
primjerenim plohama Sušje 1 (1), Sušje 2 (2), Karabno (3) i Točak (4).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 14     <-- 14 -->        PDF

.sina kulture Sušje 2 iznosi u 13 godini 7.3 metra, odnosno u 10 godini 4.2 metra.
Prema podacima Sommera (1963) postiže 10 godišnji borovac na I bonitetu
(New Hampshire) visinu od 2.2 m. Jedna kultura američkog borovca dobrog
vitaliteta i velikog prirasta imala je prema Martinoviću (1965) u starosti od 10
godina prosječnu visinu 4.3 m. Kultura Točak koja je uzeta za komparaciju,
a općenito se uzima kao primjer veoma povoljnih edafskih i klimatskih (Martinović
i Komlenović, 1967) uvjeta za uzgoj američkog borovca ima u istoj dobi
srednju visinu 3.6 m.


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Na području Šumskog gospodarstva Karlovac u šumsko gospodarskoj jedinici
Draganićki Lugovi postavljene su primjerne plohe u kulturama američkog
borovca (Pinus strobus L.). Plohe su odabrane tako da obuhvate kulture
američkog borovca na minero-organogenom močvarnom tlu i nizinskom pseudogleju.
Proučavane kulture podignute su na tipičnim staništima hrasta lužnjaka
u Pokupskom bazenu. Provedena su pedološka i biljno hranidbena istraživanja
te istraživanja rasta i prirasta u kulturama američkog borovca. U ovim
istraživanjima bila nam je namjera da vidimo uspijevanje američkog borovca
na opisanim staništima, te ocjene mogućnosti racionalnog iskorištavanja tala
uzgojem američkog borovca na površinama gdje su prirodnim putem, slabo obnovljene
hrastove sastojine,


1. Iz podataka o provedenim pedološkim istraživanjima vidljivo je da su
u predjelu Sušje (ploha 1 i 2) zastupljena minero-organogeno močvarna tla a u
predjelu Karabno tlo pripada tipu nizinskog pseudogleja. Za minero-organogeno
močvarno tlo karakteristično je površinsko prekomjerno navlaživanje tla
(koje po svoj prilici pada izvan vegetacijskog perioda) i pojava donje vode
čiji se nivo kreće na dubini od 70—204 cm. Američki borovac u istraživanim
kulturama na ovom tlu jednako kao na pseudogleju u sadašnjoj dobi ima razvijen
korijenov sistem uglavnom u zoni od 0—40 cm dubine tla. U toj zoni
istraživano minero-organogeno močvarno tlo odlikuje se glinasto ilovastom do
lako glinastom teksturom, mrvičastom do slabije izraženom graškastom strukturom,
vrlo velikim porozitetom, visokim sadržajem humusa i ukupnog dušika,
kao i znatnim količinama fiziološki aktivnog fosfora i kalija (tab. 1 i si. 1).
U zoni rizosfere istraživano pseudoglejno tlo pokazuje slične fizikalne osobine
i reakciju tla, dok je sadržaj humusa, ukupnog dušika i fiziološko aktivnog
fosfora i kalija u ovom tlu niži. Premda se u pogledu kemijskih faktora plodnosti
mineroorganogeno tlo u zoni rizosfere znatno razlikuje od pseudoglejnog
tla nisu se ove razlike bitno odrazile na stanje ishrane istraživanih kultura i
njihov rast (tab. 3 i 5, si. 3).
2. Na osnovi podataka prosjek za 1966 i 1967. g. o koncentracijama dušika,
fosfora i kalija (tab. 3) vidljivo je da one u jednogodišnjim iglicama američkog
borovca u % iznose na minero-organogenom močvarnom tlu 1.64 —1.85 N,
0.44 — 0.47 P2O5 i 0.35 — 0.37 K2O, a na pseudogleju 1.81 N, 0.43 P2O5 i 0.37
K2O. Ako se ovi podaci za istraživane kulture Sušje i Karabno koji se međusobno
bitno ne razlikuju uporede sa stanjem mineralnih hraniva u iglicama
američkog borovca u najboljim našim kulturama (tab. 4) proizlazi da su koncentracije
dušika i fosfora podjednake, dok su koncentracije kalija niže. To
daje mogućnost da se utvrđene koncentracije dušika i fosfora u iglicama ame96
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 15     <-- 15 -->        PDF

ričkog borovca mogu smatrati kao pokazatelji stanja dobre ishranjenosti američkog
borovca ovim hranivima u proučavanim kulturama. Što više mogle bi
se za sada utvrđene koncentracije (1.67 —1.86 N i 0.41—0.49 P2O5) uzeti kao
granične vrijednosti dobre ishranjenosti dušikom i fosforom kultura američkog
borovca u istraživanim i sličnim uslovima, osobito na području kontinentalnog
dijela Hrvatske.


3. Rezultati proučavanja rasta i prirasta istraživanih kultura prikazani su
u tabeli 5 i na si. 3. Radi boljeg upoređivanja i ocjene ovih vrijednosti prikazani
su i podaci o rastu i prirastu američkog borovca u kulturi Točak. Kultura
američkog borovca Točak uzeta je za upoređivanje jer tlo u ovoj kulturi (kiselo
smeđe tlo na reliktnoj crvenici) ima veoma povoljna fizikalna i kemijska
svojstva za rast američkog borovca (Martinović i Komlenović, 1967. g.).
Na osnovu upoređenja navedenih podataka o dosadašnjem rastu može se
zaključiti da najveći prirast postiže američki borovac na minero-organogenom
močvarnom tlu (Sušje, ploha 2). Veoma dobar prirast postiže američki borovac
na nizinskom pseudogleju kao i kiselom smeđem tlu na reliktnoj crvenici (plohe
Karabno i Točak). Američki borovac na plohi Sušje 1 pokazuje znatno slabiji
prirast premda se nalazi na istom tipu tla kao i ploha Sušje 2 gdje on pokazuje
najveći prirast. To se može objasniti najviše činjenicom što kultura na
plohi 1 nije bila ograđena i zaštićena od divljači, Štete od divljači na ovoj i
nekim drugim kulturama upozoravaju na velike opasnosti od divljači za uzgoj
američkog borovca na ovim i sličnim staništima.


4. Premda su podaci o rastu i prirastu američkog borovca u istraživanim
kulturama zanimljivi i za praksu od velikog interesa nije na osnovu dosadašnjeg
razvoja istraživanih kultura moguće donijeti konačne zaključke o uzgoju
američkog borovca na opisanim staništima. Ovo u prvom redu zbog toga što
su proučavane kulture relativno veoma mlade. S gledišta odnosa američkog
borovca prema tlima pokazalo se osnivanje proučavanih kultura veoma korisnim.
S uspjehom je isprobana jedna strana vrsta brzog rasta na staništima
koju su općenito veoma složena za osnivanje šumskih kultura. Daljnja još detaljnija
proučavanja naših kultura, naročito onih podignutih na minero-organogenom
močvarnom tlu pružiti će još jasniju sliku o mogućnostima uzgoja
američkog borovca na istraživanim staništima. U tom pogledu potrebno je ova
proučavanja nastaviti stacionarnom metodom istraživnaja koja bi u prvom
redu obuhvatila proučavanje utjecaja vodnog režima tla na dinamiku rasta i
prirasta te dinamiku stanja ishrane američkog borovca najvažnijim biogenim
elementima.
5. U toku našeg istraživanja, koliko je to bilo moguće, obratili smo pažnju
i na ulogu američkog borovca u procesima biološke akumulacije materijala u
tlu. Na osnovu podataka prikazanih u tabeli 2 može se zaključiti da je istraživana
kultura američkog borovca (Sušje, ploha 2) pokazala u relativno kratkom
roku pozitivan utjecaj na plodnost mineroorganogenog močvarnog tla. U
površinskom dijelu ovog tla (0—5 cm) pod kulturom američkog borovca u velikoj
mjeri je povećan sadržaj humusa, ukupnog dušika, fiziološki aktivnog
fosfora i kalija te sadržaj baza u adsorpcijskom kompleksu u odnosu na stanje
izvan kulture u prirodnim uvjetima (slabo obnovljena oplodnom sječom 140
godišnja sastojina hrasta lužnjaka). Pored toga utvrđeno je i pozitivno djelovanje
istraživane kulture (Sušje, ploha 1 i 2) u sprečavanju razvoja korovske
vegetacije. Već u periodu nakon 10 godina od osnivanja kulture formirala se
97
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 16     <-- 16 -->        PDF

je šumska prostirka koja je skoro potpuno pokrila tlo. Osnivanje borovčevih
kultura nadalje se je veoma povoljno pokazalo u očuvanju postojeće arhitekture
stvorene stoljetnim djelovanjem korijenja hrastovih šuma. Transpiracijom
znatnih količina vode ublažava kultura američkog borovca procese zamočvarivanja
tla.


LITERATURA


A n i ć, M. 1961: Weitere Erfahrungen über Rhythmus des Höhenwachstums bei verschiedener
Holzarten im Laufe ihrer Vegetationsperiode, IUFRO, Beč.


B e r t o v i ć, S. 1967: Ekološke značajke okoliša primjernih objekata. Jugoslavensko
društvo za proučavanje zemljišta, III kongres, Vodič za ekskurzije, Zagreb.
Giordano , A. 1960: Caratteri generali di alcuni terreni ospitanti il Pino strobo,
Monti e Boschi n. 7—8, Milano.


G r a č a n i n, M. 1951: Pedologija III dio, Zagreb.


I v k o v, R. 1958: O introdukciji stranih vrsta drveća, Šumarstvo 1—2, Beograd.


J o v a n o v i ć, S. 1963: Plantažna proizvodnja drveta. Plantaže četinara brzog rasta,
Narodni šumar 5—6, Sarajevo .
K1 e p a c, D. 1962: Prilog poznavanju rasta i prirasta zelene duglazije i američkog
boi ovca, Šumarski list 1—2, Zagreb.


K 1 e p a c, D. 1963: Rast i prirast šumskog drveća i sastOjina, Zagreb.


Komlenović , N. 1965: Koncentracija hraniva u iglicama američkog borovca kao
indikator fertilizacije. Magistarska radnja, Zagreb.


K o v a č e v i ć, P., K a 1 i n i ć, M., P a v 1 i ć, V. 1967: Detaljna klasifikacija tala i izrada
pedološke karte Hrvatske Posavine mjerila 1 : 50.000. Jugoslavensko društvo
za proučavanje zemljiŠLa, III kongres, Zadar.


L e y t o n, L. 1958: The mineral requirements of forest plants, Handbuch der Pflanzenphysiologie,
Band IV, Berlin.
Martinović , J. 1965: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. strobus L.) u kulturi
Bučice u Hrvatskom zagorju, Šumarski list 5—6, Zagreb.
Martinović , J., M i 1 k o v i ć, SL 1966: Prilog šumsko proizvodnom vrednovanju
tala na Ogulinskom području, Šumarski list 7—8, Zagreb.


Martinović, J., Komlenović, N, M i 1 k o v i ć, S. 1967: Sezonske promjene
sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora
(Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) kraj Ogulina, Šumarski
list 3—4, Zagreb.


Martinović, J., Komlenović, N. 1967: Točak (Slunj). Jugoslavensko društvo
za proučavane zemljišta, III kongres, Vodič za ekskurzije, Zagreb.
N e u g e b a u e r, V., Ć i r i ć, M., Filipovski, G., Škorić, A., Z i v k o v i ć, M.
1963: Klasifikacija zemljišta Jugoslavije, Zemljište i biljka 1—3, Beograd.
Orlić , S. 1965: Registracija rast i prirast stabala u postojećim mlađim kulturama
četinjača, Izv;eštaj (rukopis) Jastrebarsko.
Pourtet , J. 1948: Veštačka pošumljavanja, Beograd.
P u š i ć, B. 1954: Melioraciono područje Kupa — Kupčina, agro-pedološki i melicracioni
prikaz (elaborat), Zagreb.
Pušić , B., Škorić , A. 1965: Prilog poznavanju hidrogenizacije, klasifikacije i odvodnje
tala doline Save, Zemljište i biljka No 3, Beograd.
Sommer , H. G. 1963: Die Strebe in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, Forstvv.
Cbl. Nc 9—10, München.
Škorić , A. 1961: Pedološka istraživanja (priručnik), Zagreb.


Škorić, A., H a j d i n, Z., Martinović, J. 1967: Prilog izboru tala i agrotehničkih
mjera pri intenzivnom uzgoju četinjača na Kordunu. Jugoslavensko društvo
za proučavanje zemljišta. III kongres, Zadar.


Šu m a kov, S. V. 1960: Izvještaj eksperta za šumarsku pedologiju. Jugoslavenski
savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo. Dokumentacija šumarstva br.
23, Beograd.


T a m m, C. O. 1964: Determination of nutrient requirements of forest stands, Intern,
rev. of forestry research, vol. 1, New York.
Wehrmann , ´J. 1959: Methodische Untersuchungen zur Durchführung von Nadelanalysen
in Kiefernbeständen. Forstw. Cbl. 3—4.


[)H
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 17     <-- 17 -->        PDF

AN EXPERIMENT WITH EASTERN WHITE PINE (Pinus strobus L.) IN A
BOTTOMLAND PSEUDOGLEY AND IN A MINERAL-ORGANOGENEOUS
SWAMPY SOIL NEAR KARLOVAC


Summary


In the area of the lowland forests of Pedunculate Oak (Querco-Genistetum
elatae Horv.) in mineral-organogenous swampy soils (district of »Sušje«, plots 1 and
2), and in a bottomland pseudogley (district of »Karabno«, plot 3) were carried out
pedological and plant nutritional investigations, and a study of the grow.h and
increment of 10—13-year-old cultures of Eastern White Pine. For the sake of comparison
identical data were dealt with for a 10-year-old Eastern White Pine culture
in the heather (Genisto-Callunetum croaticum Horv.) on acid brown soil over
lying a relict terra rossa. For assessing the state of the mineral nutrition of Eastern
White Pine cultures, concentrations were taken of the nutrient substances in the
needles of those Pinus strobus cultures which according to previous investigations
exhibited the best growth-rate in Croatia (i.e. on illimerized soils lying on Pleistocen
clayey-loamy sediments and colonized by the forest association Querco-Carpinetum
croaticum Horv.).


Data on the experimental areas


The sample plots Karabno and Sušje, Nos. 1 and 2, are situated 3 and 14 km.
north of Karlovac respectively, and the culture of »Točak« at 13 km. — distance
south of Karlovac. According to data from the nearest weathetr station of Karlovac
(1948—1960 observational period) for the investigated area the following mean
seasonal temperatures and rainfall are valid: spring: 11.0" C and 248 mm., summer:
20.4" C and 284 mm., autumn: 11.3° C and 311 mm., and winter: 1.5» C and 278 mm.
The mentioned cultures were established in the 1956—1962 period by planting
2500—3500 two- to four-year plants per hectare. The hydromorphic soil in cultures
of »Sušje«" (plots 1 and 2) is characteristic of temporary waterlogging of the soil by
surface and underground waters, while for the »Karabno« culture a recent pseudogleyification
of the soil is specific. Data on several physical and chemical properties
of the soil are in Tab. 1.


Results


The development so far of the cultures studied has been evaluated by the
authors as very promising. The most successful culture (»Sušje«, 2) on a mineralorganogenous
swampy soil at the age of 13 years exhibits a mean height of 7.3 m.,
mean diameter b.h. of 10.6 cm., and a total standing volume (stemwood) of ca. 93
cu.m./ha. It was established that on mineral-organogenous swampy soils and on
bottomland pseudogleys Eastern White Pine is a shalow-rooting species. The state
of the mineral nourishment on the basis of concentration of mineral nutritive
substances in the needles at the end of two growing periods was evaluated as being
favourable. The obtained data are consistent with the nutrient content found in the
soil and the growth of cultures. On the ground of these and some previous investigations
the authors consider the state of nourishment of Eastern White Pine
cultures with nitrogen and phosphorus in Croatia very favourable if their concentration
in one-year needles is 1.67—1.8611/» N and 0.41—0.45´Vo PsOs. A positive effect
of Eastern White Pine on the biological accumulation of substances in the soil was
also established.


Tables and Figures


Tab. 1. Some physical properties of the soil in Eastern White Pine cultures.


Tab. 2. The state of some factors of fertility of the soil under an Eastern White Pine
culture, and on the same site under natural conditions (investigated in
October, 1966).


99
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Tab. 3. Concentrations of mineral nutrients in Eastern White Pine needles (data
relate to 1966 and 1967).


Tab. 4. Data on mineral nutrient concentrations in needles and on the increment of
Eastern White Pine in cultures in the Croatian Zagorje (northwards from
Zagreb).


Tab. 5. Some data on the growth and increment of investigated cultures.
Fig. 1. Particle size distribution in ´Vos in the investigated soils (soil texture).
Fig. 2. Spreading of Eastern White Pine roots according to soil depth.
Fig. 3. Height growth and development of the mean stem diameter (at 0.3 m. above


ground) of Eastern White Pine on the sample plots of Susie 1 (1), Sušje 2
(2), Karabno (3), and of Točak (4).