DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Qs.lGg.ke


ISKUSTVA I POUKE
POSLE
MEĐUNARODNE LOVAČKE IZLOŽBE
XX VEKA U NOVOM SADU
OD 22. IX DO 5. X 1967.


Protekla izložba je neosporno uspela i
jedna je od najboljih ove vrste u svetu.
Stručne pouke i zaključak sa ove izložbe
mogu se izložiti u nekoliko sledećih tačaka.


1.
Jugoslavija vodi u broju i kvaliteti trofeja
jelena. Trofej svetskog prvaka još
dugo neće imati dostojnog premca i konkurenta.
Naročito je izrazita vrednost našeg
šampiona: snažna zrelost kapitalca, lepota
i Skladnost svih delova rogovlja, koji
predstavljaju tako izrazitu osobenost —
jedinstvenost i kvalKet jednog najboljeg
soja svoje vrste, koji se može takmičiti s
najdivnijim dostignućem prirode.
Njegovi prvi konkurenti: mađarski, argentinski,
rumunjski i dr. kapitalci jelenskih
trofeja, iako su od najjačih svoje vrste,
pored poena, naročito u spomenutom
pogledu, daleko zaostaju iza našeg šampiona
svih vremena.


2.
Impozantan broj jugoslavenskih vrednih
jelenskih trofeja, odstreljenih posle II svetskog
rata od oko 150 komada su dokaz
masovnost i odlične kvalitete ove divljači
u našim šumama.
Ovakvim brojem i kvalitetom ne može se
pohvaliti nijedna nacija.
Takvo globalno ocjenjivanje ovih trofeja
može nestručnjake i promatrače da dovede
do pogrešnih zaključaka, koji bi mogli imati
rđave posledice za budućnost -kod određivanja
smernica gazdovanja i uzgoja jelenske
divljači, jer stvara iluziju najboljih
perspektiva bez stvarnog i temeljnog proučavanja
ovog pitanja.
Naime, od tih 150 jelenskih odličnih trofeja
veliki je broj rogovlja nezreli h
jelena . To znači: odstreljeni su kapitalni
jeleni pre dostignuća optimalne svoje
vrednosti i mogućnosti, odnosno, relativno
mladi jeleni, koji ne mogu dati sliku mogućnosti.
Svaka proizvodna grana, pored
postignutog uspeha, računa kod planiranja
sa verovatnim budućim dostignućem. Isto
je to i sa trofejima divljači.
Granice mogućnosti nisu ograničene,
ali određene perspektive
budućih dostignuća
mogu se ostvariti samo uz du


gotrajno planiranje, disciplinu,
lovačko odricanje i svest.
Potrebno je da lovac pojedinac svesno i nesebično
»žrtvuje« danas jednu vrednu trofeju
da bi omogućio sebi ili drugom lovcu
trofeju jaču, vredniju i za lovačku zajednicu
(pa i ceo narod) dragoceniju i ponosniju.


U svim vremenima, pa i danas, malo je
svesnih lovaca, spremnih na to odricanje
u korist budućnosti. Između trofeja jelenskog
rogovlja odstreljenih u šumama Vojvodine
i Baranje zadnjih 15 godina ima
nekoliko komada koji svojim habitusom,
lepotcm i drugim karakteristikama upadljivo
liče na našeg šampiona, pa ipak dostigli
s unajviše 220—230 poena. Glavni
uzrok tome je činjenica što su ovi »sinovi«
i »unuci« odstreljeni relativno mladi. Osnovno
i najvažnije pravilo uzgoja šampiona
poznato je svim stručnim uzgajivačima.
O gornjem se govori »šaputanjem«, ali malo
ih je koji u odbrani pravih i istinskih
načela imaju smelosti da se založe i brane
prave lovačke principe, koji su temelj svega
naprednog i plemenitog u lovstvu.


Jer, šampioni se rađaju retko, a još rede
stvaraju, ako se budući šampion odstreli
ranije kao običan jelen. Šampioni se ne
stvaraju slučajno, kako mnogi veruju, već
određenom politikom i gazdovanjem u određenim
lovištima na duži rok. Ne za
danas, ne za sutra i prekosutra
već za rok najmanje koliko je
optimalni vek jednog trofejnog
jelena.


3.
Kod šumske proizvodnje osnovni princip
je potraj nost u gazdovanju, proizvodnji
i iskorišćavanju, i to kako po masi
i kvalitetno, odnosno, postepeno nešto više,
uz osiguranje kvalitetnog prirasta.
Isti princip se mora primeniti i kod gazdovanja
u jelenskim lovištima i kcal iskorišćavanja
— odstrela lovnih jelena po
starosti i kvaliteti.
Zloupotreba ovih osnovnih načela neminovno
dovodi do opadanja kvaliteta, poremećaja
prinosa, poremećaja radova na unapređenju.
Zakonodavac je taj osnovni prin


c:p nastojao da sačuva, obezbedi, čl. 29.
Osnovnog zakona o lovstvu, gdje izričito
stoji da se sredstva koja lovačke organizacije
ostvare u gazdovanju lovištem, smeju
koristiti za podmirivanje troškova gazdovanja
i unapređenja lovstva. Smatramo
da ova zakonska odredba važi konkretno
za pojedina lovišta i da se sva ostvarena
«i
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 84     <-- 84 -->        PDF

sredstva u jednom lovištu mogu trošiti samo
za unapređenje toga lovišta, a ne za
lovstvo uopšte, jer »odlivanje« čini kontrolu
iluzornom. Samo je organizacija, koja
upravlja lovištem, u slučaju veće akumulacije
sredstava, vlasna da da sredstva za
lovstvo za unapređenje drugih lovišta ili
slično.


4.
Statistika je osnov naprednog gazdovanja,
a i ta statistika mora da bude tačna
za svako lovište, pa tako i za lovište jelenske
divljači. Netačna statistika, bilo da
je ona nenamerna (slučajno), bilo da je
»montirana« zbog izvesnih razloga, ona
stvara uslove za neobjektivne zaključke i
zloupotrebu tako, da se ili postignuti uspeh
precenjuje, ili stvarni uspeh podcenjuje.
ka u Novom Sadu nepotrebno je u Katalogu
izloženih trofeja učinjen propust, koji
su primetili posetioci lovci. O tome »Somborske
novine« pod naslovom »Opravdana
primedba — Zašto su trofeji pogrešno prikazani
u Katalogu« donose sledeći članak:
»Od sindikalne podružnice Šumskog gazdinstva
u Somboru dobili smo pismo u kome
se traži ispravka u Katalogu Međunarodne
izložbe lova i ribolova. U pismu se
kaže: 30 septembra članovi radnog kolektiva
Šumskog gazdinstva Sombor posetili
su izložbu lova i ribolova na Novosadskom
sajmu. Tom prilikom konstantovali smo,
upoređujući na licu mesta podatke navedene
u Katalogu izložbe sa podacima na
tabeli pojedinih trofeja ili sa ličnim znanjem
članova kolektiva koji su svojevremeno
učestvovali na odstrelu, da su trofeji
pogrešno prikazani kao da su odstreljeni u
lovištu Belje. Međutim, to su trofeji odstreljenih
jelena u lovištu Šumskog gazdinstva
Sombor (ranije Podunavsko lovište
Bezdan-Kozara), odnosno u šumama koje
ne pripadaju Belju već Šumskom gazdinstvu
Sombor. Radi se ovde o jednoj kardinalnoj
grešci (namernoj ili nenamernoj), o
pogrešnom obaveštenju ljubitelja lova, šire
javnosti i poznavaoca prilika. Trofeji jelena
pogrešno evidentirani u Katalogu nalaze
se uglavnom na delu izložbe SFRJ i
SR Nemačka a to su: SFR Jugoslavija po
katalogu br. 1, br. 15, br. 31, br. 260, tor.
281, br. 321. Među ovim trofejama nalazi
se, pod red. br. 1 i prvak sveta sa 248,55
poena. SR Nemačka po katalogu br. 1, br.
3, br. 4, br. 5. Svi ovi lovački reviri nalaze
se u bivšem Podunavskom lovištu Bezdan
-Kozara, odnosno u šumama Šumskog gazdinstva
Sombor, a ne na Belju. Mišljenja
smo da je trebalo označiti tačno mesto gdje
je divljač odstreljena bez obzira na dosadašnje
promene vlasnika lovišta.


Slične primeđbe mogli smo da čujemo i
od ostalih Somborskih lovaca čiji su trofeji
nagrađeni medaljama na Međunarodnoj izložbi
lova i ribolova u Novom Sadu.« Ovaj
članak izašao je u Somborskim novinama
od 13. oktobra 1967. na 7. strani.


Smatram, da je ime Belj e tako slavno
i poznato, da mu nije potrebna ovakva
reklama. Evo šta stoji u istorijskom opisu
»Belja« (Bellyei uradalomnak Leiräsa) iz
1883. godine, izdanje Zemaljskog Mađarskog
poljoprivrednog društva Beč: »Imanje
Belj e dobilo je ime od istoimenog sela
Belja , koje leži 5 km severno od grada
Oseka. Nadvojvoda Eugen Savojski, slavni
vojakovođa posle pobedonosne bitke protiv
Turaka kod Sente 1688. godine dobio je u
znak priznanja od austrijskog cara Leopolda
I kao poklon ovo veliko imanje.
Nadvojvoda je u selu Belju (sada Bilje)
sazidao 17C7. godine dvorac, koji postoji još
i danas i ovaj je ogradio sa utvrđenjem,
a ulaz je branio sa visećim pokretnim mostom.
Kako nije imao naslednika (bio je do
smrti neženja), imanje se vratilo kruni,
koja ga je prodala princezi Mariji Kristini,
supruzi Saksonsko-tešenskog vojvode, a
ovaj je u testamentu imenovao opštim naslednikom
Luja Karla carskog vojvodu.
Ovaj poslednji je 1822. godine ovo veliko
imanje proglasio kao fideikomisno dobro.
Fideikomisno dobro Belje nalazi se u Baranjskoj
županiji, a prostire se od ušća
Drave u Dunav na desnoj obali Dunava
prema severu; u sredini imanja od pravca
zapad prema istoku od mesta Manastira
(Beli Manastir) do Batine na Dunavu prostire
se Bansko vinogorsko brdo u dužini
od 21 km i širine 6 km. Veličina celog
imanja Belje iznosi 109 060 kj.«


Trijanonskim ugovorom o miru 1920. godine
deo imanja (dve trećine ukupne površine)
pripalo je Jugoslaviji i tako je ovo
postalo najveće državno dobro Jugoslavije.


Prema gornjem tačno i jasno se zna šta
je Belje i nije potrebno slavnom imenu
Belje i lovištu Belje, da se divljač
odstreljena u šumama Bačke (na levoj obali
Dunava) proglasi Beljskim. Iz pomenutog
Kataloga je vidljivo da se može i tačno
evidentirati rogovlje i lovac koji je istog
jelena odstrelio i mesto lovišta. Pod red.
br. 250 Jugoslavenskog dela kataloga za
jelensko rogovlje navedeno je tačno sledeće:
br. 250 lovac Borovnik Ljudvig, lovište
Kozara (Bačka), godina odstrela 1961, oeena
235 poena I.


5.
Organizacija koja upravlja — gazduje sa
šumom — potrebno je da gazduje i sa lovom
— lovstvom u istoj šumi, a naročito
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 86     <-- 86 -->        PDF

dobrovoljne stručne saradnje radi opita i
rađa u svim lovištima gde živi ovaj Podunavski
jelen za koji rad i ostala lovišta
treba da doprinose troškove srazmerno tome
radu, prema površini i broju jelenske
divljači, kao i postignutom naučnom rezultatu
za unapređenje pojedinih lovišta.


Reprezentacija sa privredom u lovstvu
ne može se mešati. Potrebno je da postoji
jedno reprezentativno lovište za jelene, to


je interes opšte nacionalni, opšte društveni,
radi viših ciljeva.


Prema tome lovište na desnoj obali Dunava
u Baranji sa užim rezervatom tre´ba
da je reprezentativno, a sva ostala lovišta
na levoj cfoali Dunava privredna i otvorena
za turizam.


Monopol u lovstvu sa bilo kog aspekta
bio bi štetan i nazadan.


Dipl. ing. Ivan Bajin
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 85     <-- 85 -->        PDF

je to važno u lovištima visokog lova —
lovištma jelena i divljih svinja. Razlozi:


— dosadanšja naša i strana iskustva, gdje
je ova grana privrede napredna, nepobitno
to dokazuje i potvrđuje. Uprava je u ovom
slučaju najbolja, najefikasnija, najnaprednija
i najjeftinija.
— Lovišta na visoku divljač su skupa,
jer zahtijevaju velike troškove za održavanje,
unapređenje i naknadu za štete drugim
privrednim granama: poljoprivredi i
šumarstvu u šumi ili okolini, Ikoje se izdaje
ili u vidu preventive (zaštite — čuvanja,
ograđivanja kultura i plantaža) ili
za asanaciju troškova za uspostavljanje
normalnog stanja biocenoze.
— Odvojene lovne organizacije u našim
uslovima u lovištima za visoku divljač posle
II svetskog rata nisu postigle one uspehe
za koje su bile organizovane radi
unapređenja lovstva, niti su ostvarile ciljeve
jedne napredne privredne grane, a
pored toga znatno su skuplje; što se tiče
kadrova nisu ostvarile stručniju upravu,
već se oslanjaju na priučena lica sa slabim
stručnim i ostalim opštim kvalifikacijama.
Uprava lovišta treba da je što ´bliže objekta
sa kojim gazduje, u blizini samog
lovišta. Razlozi:


— Glomazni administrativni aparat daleko
od lovišta birokratizira samu upravu
a stvarnu radnu jedinicu svodi na poslušnu
grupu; samoupravljanje postaje samo izvršni
organ bez ikakvih samoupravljačkih
funkcija.
— Pored navedenog glomazni administrativni
aparat daleko od objekta sa kojim
gazduje nesrazmerno poskupljuje upravu.
— U centralama, koje imaju određene
funkcije treba da su samo najnužnija lica
radi veze sa višim organom za reprezentativna
lovišta.
— Privredna lovišta, kao i šume, treba
da imaju potpune i sve organe samoupravljanja
u smislu važećih zakonskih propisa.
7.
Iz kataloga Međunarodne izložbe Jugoslavenskog
odelenja vdiljivo je, da se među
imenima lovaca nalaze i imena uzgajivača
jelenske divljači, koji su na ovoj izložbi
dobili medalje za lovačke trofeje odstreljenih
jelena, i to: zlatne, srebrne i brončane.
Sledeće trofeje su lovaca uzgajivača:
br. 68, br. 83, tor. 102, tor. 116, br. 119, tor.
129, 136, 142, 161, 164, 177, 180, 183, 214,
224, 235 i 238.
Smatram da je to jedna osnovna greška
i smetnja za pravilno unapređenje lovstva,
jer strastan lovac — strelac gübi osnovnu
polugu svoje objektivnosti u oilju stvaranja
šampiona, pošto postaje pretendent za tu
trofeju.


Kao eklatantan primjer navodim jednog
primernog lovca, Šaler Kolmana, koji je
do 1938. godine bio upravnik Šumske uprave
i lovišta Tikveš na državnom dobru
Belje, čije koncepcije i rad stvorile su i
uslove za uzgoj sadašnjeg svetskog šampiona
(vidi Ünnepnapok: Gröf Sečenji Zigmond,
1965, Budimpešta). On je u svojoj
dugotrajnoj lovačkoj karijeri odstrelio


2.800 komada jelenske divljači, ali ni jednog
lovnog jelena sa trofejnim rogovljem.
Isti lovac je imao trofeje, ali samo razne
abnormalne rogove, »razbojnike«, jelene u
opadanju i škart.
Da bi pojedine kapitalce za vreme rike
sačuvao od tada na glasu čuvenih krivolovaca
iz Aljmaša, Bačkog Monoštora i Belog
Brđa.vodio je sa svojim ljudima čitave
bitke sa tim krivolovcima. Isti lovni stručnjak
koji je bio sedma generacija čuvene
familije lovaca, nije mogao ni da zamisli
da se odstreli rasplodni bik ili jelen budućnosti.


Zaključak


Lovište u Baranji — Beljsko lovište je
ranije i sada glavno lovište za jelensku
divljač u SFRJ. Baranja je bila i ostala
prirodni centar i uzgajalište Podunavskog
jelena sa osnovnim rezervatom — užim rezervatom
u Tikvešu, a u taj uži rezervat
spadaju sve šume od Kazuka (pristanište
Kazuk na Dunavu na desnoj obali) do ušća
Drave u Dunav, odnosno do reke Drave.


Čuvajući taj osnovni rasadnik jelenske
divljači, sačuvaće se i osnovni soj i fond
te plemenite divljači. Ovo lovište je najveće
površinski, brojno najjače i najkvalitetnije.


Ostala lovišta u Podunavlju su pre II
svetskog rata bila periferna i sva jelenska
divljač imala je pravac kretanja — migracije
od severa i juga prema centru užeg
rezervata u Tikvešu.


Izgradnjom nasipa Siga—Kazuk u Bačkoj
(na levoj obali Dunava) životni uslovi kako
biljnog tako i životinjskog sveta su izmenjeni
bitno u tim šumama. Ti novi uslovi
nalažu, da se posebno i odvojeno svestrano
proučava život i uslovi života na levoj a
posebno na desnoj obali Dunava.


To je baš i omogućeno i ekonomski stručno,
a i politički, a i lako sprovodljavo na
bazi slobodnog razvoja savremene proizvodnje
i zdrave stručne utakmice u interesu
unapređenja proizvodnje, kako to načela
privredne reforme nalažu.


Što se tiče naučnog rada na unapređenju
i proučavanju života Podunavskog jelena
centar tog naučnog rada treba da se nalazi
u užem rezervatu, ali da deluje na bazi


83