DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 75     <-- 75 -->        PDF

uslovima svoga radnog kolektiva, pored Oslobođen tehnokratskih shvatanja, koje
stalnog stručnog uzdizanja svaki član naše pojedinci nose svjesno ili nesvjesno u sebi
organizacije treba da spaja u svojoj ličkao
sastavni dio tehničkog obrazovanja,
nosti tehničko obrazovanje sa društvenom moraju biti svjesni odgovornosti i uloge
aktivnošću, što ustvari predstavlja novi koju zajedno sa ostalim radnim ljudima
kvalitet savremenog inženjera i tehniimaju
u ekonomskom i društvenom razvočara.
ju naše zajednice.


UZ DESETOGODISNJICU
ŠUMARSKOG DRUŠTVA »ZAGORJE«
U VARAŽDINU


Sa zakašnjenjem od godine dana proslavljena
je jubilarnom skupštinom 18. svibnja
1967. godine u Lovačkom dvorcu »Zelendvoru
« desetogodišnjica osnutka Društva.


Od 1956—1061. Društvo je djelovalo kao
Šumarski klub Varaždin, a dalje pod današnjim
imenom.


Sve do 1964. godine — kad je u Hrvatskoj
smanjen broj kotara — naše je Društvo
okupljalo inženjere i tehničare šumarstva
i drvarske industrije triju tadašnjih
kotareva, Varaždina, Čakovca i Krapine,
a nakon ukidanja ´kotara Krapine
otpali su članovi sa tog područja i priključili
se Šumarskom društvu Zagreb.


Osnivačka skupština održana je 11. lipnja
1958. godine u Motičnjaku kod Varaždina.
Prisustvovalo je 22 inženjera i tehničara
šumarstva i drv. industrije sa područja
navedenih kotara. Prvi predsjednik
Društva bio je pokojni ing. Joso M i h i ć,
a tajnik ing. Ivica Ž ulk i na.


Okupiti stručniaike šumarstva i drv. industrije
u ovim krajevima u jedno društvo
nije bilo lako. Poznato je da Hrvatsko
Zagorje i Međimurje nemaju šumarske
tradicije, i ovdje nije bilo nikada na okupu
ni mnogo šumara ni suvišnih šumskih
površina, jer se današnje društvene šume
sastoje od nekadašnjih veleposjeđničkih,
gradskih, crkvenih, samostanskih i šuma
zemljišnih zajednica, dck privatnim šumama
— koje sačinjavaju 2´3 šumskih površina
— nijesu nikad upravljali šumari.
Ciljevi gospodarenja u tim šumama bili su
različiti a u veleposjedMičkim šumama bilo
je šumarstvo podređeno lovstvu, a stručnjaci
koji su šumama upravljali nisu se
ni sastajali, a kamoli organizirali.


Ne treba zaboraviti da u vrijeme osnivanja
Društva nisu postojala šumska gospodarstva,
već su šumarije bile ustanove
sa samostalnim financiranjem, a ni drv.
industrijska poduzeća nisu bila udružena
u kombinate kao danas.


Postavljeni zadaci novo osnovanog Društva
postoje i danas, a u proteklom raz


deblju uspjeli smo se više ili manje pri


bližiti postavljenim ciljevima:


a) podizanje stručnosti,


b) podizanje društvenosti,


c) pružanje pomoći u rješavanju šumar


skih i drvarsko-inđustrijskih pitanja.
Novo atomsko doba uopće, a naš privredni
i društveni razvitak napose, traži
od svakog člana zajednice pa i od članova
našeg društva neprekidno učenje i usavršavanje.
Činjenica je, da je tempo života
poslije Drugog svjetskog rata znatno ubrzan
i onoga koji ne drži korak s novim
dostignućima, zakoni ekonomike i društvenog
razvitka nemilosrdno bacaju ustranu,
a uskoro i potpuno eliminiraju.
Potpuno su u nepovrat otišla ona vremena,
kad je stručnjak nakon položenih
stručnih i školskih ispita mogao mirno spavati
i služiti se doživotno onim znanjem


— uz neznatne izmjene i dopune — k.oje
je stekao u školskoj klupi.
Postavlja se pitanje, kako će moderan
čc-vjek — koji ima sve manje raspoloživog
vremena — lakše savladati nova dostignuća
u svojoj struci. Naše društvo nastojalo
je u tome pomoći svojim članovima
— i potaknuti ih na detaljniji studij —
ekskurzijama do uspjelih objekata, kod kojih
su održani popratni referati i nakon
toga diskusija.


´Novo — što je u doba rada našeg društva
najviše zanimalo šumare — bilo je
uvođenje brzorastućih vrsta mekih listača,
naročito euroameričkih topola i brzorastućih
četinjača, naročito borovca, duglazije
i ariša. Ekonomika je prisilila šumare
da nastoje Skratiti proces proizvodnje,
a to je bilo moguće samo izmjenom
vrsta drveta.


Brojne ekskurzije, seminari i referati
bili su posvećeni upravo toj tematici.


Navodim kronološkim redom djelovanje
Društva kroz proteklih 10 godina.


— 11. lipnja 1956. prilikom osnivačke
skupštine u Varaždinu održani su referati:


ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ing. Ivan Pavša: Iskustva kod sadnje


brzorastućih vrsta i suzbijanje zaraze bilj


nih bolesti i štetnih insekata.


Ing. Eduard Tomas: Rak kestenove kore.


Ing. Zlatko Koprek: Tehnološki procesi


kod proizvodnje stolica u Varaždinskoj


tvornici stolica »Florijan Bobić«.


— 30. srpnja 1956. godine održan je sastanak
i seminar sa ekskurzijom u Strmac
kod Petrijanca, Krizo vljangrad i park
Opeku. Tom prilikom održani su na terenu
referati:
Ing Ivan Pavša: Intenzivna kultura kanadske
topole s podstojmom johom u Strmcu
i plantaže kanadske topole sa međuprihodom
krumpira i košaraoke vrbe u
Križevljangradu i


Ing. Anica Zeljko: Rasadnička proizvodnja
u šumskom rasadniku u Opeki i parkovne
vrste u parku Opeka.


— 26. i 27. listopada 1956. održan je sastanak
i seminar na području Šumarije
Krapina. Tom prilikom posjećena je Tvornica
štapova u Krapini, zatim u gospodarskoj
jedinici »Mecelj« šumski rasadnici,
pretvorba bukove i jelove šume
cplođne sječe u prebornu šumu, čišćenja
i prorede u prebornoj šumi, vještačka pošumljavanja
u Lepoj Bukvi i gradnja šumske
ceste Macelj — Kal.
Referate su održali: ing. Jerko Došen,
ing Tomislav Krnjak i ing. Ana Töpfer —
Jung.


Na tom je sastanku zaključeno među
ostalim da Društvo pomogne osnivanje lugarskog
društva.


— 11. i 12. siječnja 1957. održana je I
godišnja skupština u Varaždinu i slijedeći
referati:
Ing. Franjo Lampi: Gospodarenje u privatnim
šumama u Sloveniji i prijedlog za
gospodarenje u našim uslovima.


Ing. Vlado Husnjak: Izračunavanje tečajnog
prirasta pomoću Presslerovog svrdla.


Ing. Ivan Pavša: Organizacija tečaja za
šumsko tehničko osoblje.
Ing. Jerko Došen: Reorganizacija šumarske
službe.


Ing. Mladen Novaković: Traktor »Muli«
od 70 HP sa priključnim strojevima i njegova
primjena u šumarstvu (film).


Na godišnjoj skupštini izvijestio je tajnik
ing. Ivan Zukina o svim informacijama
koje je o radu Društva dao štampi (»Vjesnik
« i »Varaždinski vjesnik«) i stručnom
šumarskom glasilu (»Šumarski list«).


Za predsjednika Društva izabran je ponovno
_ing. Joso Mihić a za tajnika ing.
Ivica Zukina.


— 7. i 8. lipnja 1957. godine održan je
plenarni sastanak na području Šumarije
Ivanec i Zlatar. Razgledani su objekti Trakoščana
(šuma, park, trasa šumske ceste i
dvorac). O tim objektima su govorili ing.
Josip Mihić, i prof. Vladimir Laskošek.


U Lepoglavi razgledali su učesnici u Pavlinskoj
crkvi barokne freske Ivana Rangera
iz pirve polovice XVIII stoljeća, a o
Rangerovcm slikarstvu govorio je slikar
Gabrijel Horvat. Učesnici, su zatim pošli
pješke od sela Prigorca prema vrhu Ivančice
i noćili u Planinarskom domu i drugi
dan prešli sa ivanečkog na zlatarsko područje
na Zajezdu i Budinšćinu. Prilikom
ekskurzije na Ivančicu održao je


ing. Vlado Husnjak referat: Gospodarenje
u općenarodnim i privatnim šumama na
području Ivančice i


ing. Ivan Perković: Gospodarenje šumama
Ivančice u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.


— 27. i 28. ruina 1957. održan je plenum
i seminar u Stubičkim Toplicama. Ing. Ivica
Zukina govorio je o godišnjoj skupštini
Šumarskog društva Hrvatske, a zatim održao
referat: Kritički osvrt na prednacrt
Osnovnog zakona o šumama.
Plenum se bavio i pćtanjem spajanja šumarstva
i drvarske industrije i osnivanja
šumskih gospodarstava. U stručnoj ekskurziji
na području šumarije Dolnja Stubica
razgledana je gospodarska jedinica »Gora«,
a na pojedinim objektima govorio je ing.
Eduard Temas.


— 2. i 3. studenog 1957. godine održan
je seminar i ekskurzija po Međimurju. Tom
prilikom razgledan je šumski rasadnik
»Gclcbetka«. plantaža kanadskih topola sa
krumpirom kao međuusjevom u Štefancu,
plantaža košaračke vrbe i Poduzeće košaračke
radinosti u Kotoribi »Mura«, zadružne
borove šume u Zeleni i privatne šume
Bogdanovska gmajna.
O objektima je referirao ing. Drago
Videc.


— 7. prosinca 1957. društvo je priredilo
u hotelu »Istra« u Varaždinu »Šumarsko
veče« sa bogatom tombolom u kojoj je bilo
mnogo divljači.
— 10. i 11. siječnja 1958. održana je II
cedišnja skupština u Krapini.
Na godišnjoj skupštini istaknuti su uspjesi
Društva kao na pr. osnivanje tečaja
za zvanje pomoćnih lugara, organiziranje
savjetovanja o privatnim šumama, osnivanje
lugarskih društava, saradnja sa raznim
društvima i društvenim organizacijama kao
na pr. sa Socijalističkim savezom, Turističkim
savezom, Lovačkim savezom, Planinarskim,
Hortikulturnim i Turističkim društvom
u Varaždinu itd. Društvo je nadalje
potaknulo svoje članove da se više angažiraju
za pisanje u stručnoj štampi pa je
i tu postiglo uspjeh. Izvršeno je i biranje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 77     <-- 77 -->        PDF

nove uiprave, a za predsjednika je ponovno
izabran ing. Joso Mihić a za tajnika ing.
Ivica Žukina.


Učesnici su razgledali nalazište krapinskog
čovjeka u brdu Hušnjakovu, historijski
muzej i park-šumu Stari Grad u Krapini.


Ing. Ana Jung održala je tom prilikom
referat: Uređenje park-šume Stari Grad.


— 7. i 8. travnja 1958. godine održan je
Plenum i savjetovanje u Varaždinu na kojem
je među ostalim zaključeno, da se poradi
na realiziranju prijedloga o osnivanju
lugarskog tečaja. Tom prilikom organizirano
je u zajednici sa Narodnim sveučili-
Pred Osmoljetkom Maršala Tita u Kumrovcu
1958. g.
Foto I. Žukina


štem i Kotarskim lovačkim savezom u kinu
»Dom Slobode« u Varaždinu prikazivanje
kratko-rnetražnih filmova: Zec u lovnoj
privredi, fazan i gubar.


Ing. Vlado Husnjak održao je referat o
seminaru na Šumarskom fakultetu o temi:
Mjerenje sastojinskog prirasta.


Zatim su učesnici razgledali Tvornicu
tkalačkih čunjeva »Drvozu« u Varaždinu,
a referat je održao član Društva Đuro
Hauibrih.


— 30. kolovoza 1958. održan je sastanak,
seminar i ekskurzija na području Šumarije
Pregrada. E´.kskurzisti su voženi autobusom
na relaciji: Varaždin—Krapina—Krapinske
Toplice — Klanjec—Zelenjak—Kumrovec —
Mala Gora—Pregrada—Varaždin.
Ova ekskurzija imala je pored stručnog
šumarskog vrlo naglašeni kulturno historijski
momenat.


Od šumarskih objekata pregledavane su
društvene šume u gospodarskoj jedinici
»Pregrada—Klanjec« i privatne šume.


Ing Josip Antolić održao je referat: Problematika
šumarije Pregrada.


Spomenik pjesnika Antuna Mihanovića u
Klanjcu, Zelenjak u dolini Sutle, gdje je
pjesnik ispjevao hrvatsku himnu, Kumro-


Pod Velikim Taborom kord Desinića 1958.
Foto I. Žukina


vec sa rodnom kućom Maršala Tita, Stari
grad Tabor te živopisna Pregrada upotpunili
su svojim kulturno-historijskim sadržajem
šumarsko-stručni dio ekskurzije.


— 6. prosinca 1958. održan je plenarni
sastanak u Varaždinu, gdje se raspravljalo
o problematici pilana, šumskih šteta, čuvanja
zasađenih drvoreda, otkupa drvnih
proizvoda iz privatnih šuma, nadzora nad
drvetom posječenim izvan šuma, razgraničavanja
poljoprivrednih i šumskih površina
i posebno o problemu sječe šuma u Ivančici.
Pred Mihanovićevim spomenikom u Želenjaku
1958 .g.
Foto I. Žukina
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 78     <-- 78 -->        PDF

O radu u lugarskom tečaju govorio je
ing. Nenad Nikolić. Istog dana održano je
u prostorijama hotela »Istre« uspjelo Šumarsko
veče sa bogatom lovačkom i drugom
tombolom.


— 14. veljače 1959. održana je u Stubičkim
Toplicama III godišnja skupština na
kojoj su izneseni postignuti rezultati i konstatirana
afirmacija Društva. Izvršen je izbor
upravnog i nadzornog odbora. Za predsjednika
izabran je ponovno ing Joso Mihić
a za tajnika ing. Ivica Zukina.
— Od 14. do 21. rujna 1959. održana je
ekskurzija u Italiju na relaciji: Zagreb —
Trst — Udine — Manzano — Milano —
Casale Monferrato — Firenza — Venecija
— Zagreb.
Dvo-godišnje sadnice 1-214 u Casale Monferrato
1959. g.
Foto I. Žukina


U Manzanu posjetili smo tvornicu stolica
»Tonon«. U Casalu Monferratu pregledali
smo Eksperimentalni institut za kulture topola
sa rasadnikom i kulturama. Sa radom
instituta upoznao nas je poznati stručnjak
za topole dr Silvio May.


U Firenzi posjetili smo poznati Nacionalni
institut za drvo. Sa radom Instituta upoznao
nas je prof. Giordano.


Ostali dio ekskurzija bio je posvećen kulturno-
historijskim i umjetničkim vrednotama.


— Od 20. do 23. studenog 1959. organizirana
je stručna ekskurzija na relaciji:
Varaždin — Slavonski Brod — Našice —
Pred Institutom za drvo u Firenci sa prof.
Giordanom 1959. g.
Foto I. Žukina


Durđenovac — Virovitica — Đurđevac —
Repaš — Varaždin.


U Slavonskom Brodu učesnici su pregledali
pogone DIP-a »Slavoniia« a zatim
plantažu kanadskih topola u Vijušu.


Na području Šumarije Našice pogledali
su uapjela čišćenja guštika te pošumljavanja.


U Đurđenovcu razgledani su pogoni DIP-
a »Durđenovac«.


U Šumariji Virovitica razgledane su mlade
i srednjodobne sastojine sa velikim učešćem
lipe. Upale su u oči i velike štete
od jelenske divljači. U Virovitici je razgledana
i Tvornica kalupa sa modernim
strojnim parkom.


Na području Šumarije Đurđevac razgledani
su Đurđevački pijesci, zatim vrlo lijepe
sastojine crne johe.


Na području Šumarije Repaš razgledane
su sastojine euroameričke topole, lovno gospodarstvo
i lovački dvorac.


— Tokom 1959. godine primili smo posjetu
nekoliko šumarskih klubova kaoŠumarsko društvo NR Hrvatske, zatim Savez
inžinjera i tehničara šumarstva i drv.
industrije iz Beograda.
7G
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 81     <-- 81 -->        PDF

štvo u podizanju stručnosti postiglo vrlo
dobre rezultate, naročito u prvih pet godina.
Kao uspjeh Društva na uvođenju brzorastućih
vrsta listača, naročito topola, može
se istaknuti i to da su Šumsko gospodarstvo
Varaždin a posebno član našeg Društva
ing. Ivan Pavša dobili savezne diplome
za pionirski rad na tom području.


Društvo je u svoje redove okupilo gotovo
sve stručnjake šumarstva i drv. industrije


i imalo je velikih uspjeha u njihovom upoznavanju,
približavanju gledišta te razvijanju
društvenosti.


Uspjesi u pružanju pomoći u rješavanju
šumarskih i drvarsko-industrijskih pitanja
kao i u afirmaciji Društva kao stručnog i
društvenog faktora mnogo su skromniji.


Nadajmo se da će jedanput biti bolje.


Ing. Ivica Žukina
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Kad je u Jugoslaviju došao naš znanac
iz Italije, poznati stručnjak za topole dr
Silvio May, naš klub ga je dočekao i prilikom
svečanog banketa u Zelendvoru u-
ručio mu kao poklon album grada Varaždina
i izrezbarenu kutiju sa dvorcem Trakoščanom.


— 22. i 23. travnja 1960. godine održana
je ekskurzija i potom u Zelendvoru IV godišnja
skupština, na kojem je starom upravnom
odboru jednoglasno produžen mandat
za jednu godinu.
Ekskurzija je imala za cilj da uz nove
objekte pokaže učesnicima iste objekte kao
i 1956. godine, kad su se osnivale prve
plantaže topola. (30. VII 1956.)


Razgledani su objekti Gaj (introdukcija
borovca), Križovljangrad (plantaža topola iz
1956.), Križovljan sekcija (sa republičkom
pokusnom sadnjom iklona 1-214), Maruševac
(plantaža borovca i ariša), Vinička gmajna
(plantaža borovca sa grahoricom, kukuruzom
i zebi). Referat je održao ing. Ivan
Pavša.


— 27. i 28. lipnja 1960. godine prisustvovali
su naši članovi 81. godišnjoj ´skupštini
Šumarskog društva Hrvatske u Zagrebu.
— Od 14. do 17. rujna 1960. godine napravljena
je ekskurzija na relaciji: Varaždin
— Maribor — Celje — Mengeš —
Kamink — Vršić — Trenta — Bovec —
Tolmin — Most na Soči — Trnovski Gozd
— Gorica — Ilirska Bistrica — Opatija —
Rijeka — Lučice — Skrad — Varaždin.
U Mariboru razgedali smo modernu pilanu
Limfouš Lesnog industrijskog podjetja,
u Celju postrojenja Lesnog industrijskog
kombinata »Savinja«, u Mengešu šumski
rasadnik i trušnicu Gozdne semenarne in
drevesnice. U Kamniku pregledali smo
Tvornicu stolica iz savinjskog drveta i kancelarjskog
namještaja »Stol«. Posjetili smo
botanički vrt »Julijana«, zatim izvor Soče.
Na području Soškog gozđnog gospodarstva
Tolmin vidjeli smo u gospodarskoj jedinici
»Trnovski gozd« novi način grupimično-
postupične sječe (»Femmelschlag«). U
Novoj Gorici pregledali smo Tovarnu pohištva,
a u Ilirskoj Bistrici Tövarnu lesovinskih
ploča »Lesonit«. Na povratku vidjeli
smo u Hrvatskoj pilanu Lučice (DIP-a
»Delnice«), a u Skradu park Šumskog gospodarstva
Delnice.


Umorni od puta, ali opijeni ljepotama i
obogaćeni stručnim iskustvima vratili smo
se zadovoljni ovom velikom ekskurzijom
na naša radna mjesta.


— Od 19. do 21. studenog 1960. sudjelovali
smo na proslavi 100-godišnjice šumarske
nastave u Zagrebu i Križevcima.
— Nemila smrt otela nam je iz naše
sredine dobrog čovjeka, odličnog stručnjaka
i dragog druga Hugu Kellnera, kojeg
smo 6. prosinca 1960. godine sahranili na
groblju u Varaždinskim Toplicama. Nekrolog
u Šumarskom listu napisao je ing Franjo
Lampi.


— Iste 1960. godine izradio je Šumarski
klub putem svoje komisije elaborat od 12
stranica teksta i 6 tabela na zahtjev Narodnog
odbora kotara Varaždin kojim je
zauzeo svoje stanovište prema projektu podizanja
tvornice celuloze i natron papira
na području kotara Varaždin.
— 3. ožuika 1961. godine održana je u
Čakovcu V godišnja skupština Šumarskog
kluba Varaždin i ujedno osnivačka skupština
Šumarskog društva »Zagorje« Varaždin,
koje je kao i klub obuhvaćalo članove
sa kotara Varaždin, Čakovec i Krapina. Do
promjene je došlo radi reorganizacije Društva.
Iz izvještaja koji je tada bio podnesen
već se vidi smanjivanje interesa za rad
Društva i sve slabija materijalna pomoć
Društvu, naročito od strane poduzeća drv.
industrije.


Na toj skupštini zaključeno je osnivanje
četiriju komisija (za uzgojne radove, kadrove,
probleme drv. industrije i organizaciju
i unapređenje radova u iskorišćavanju
šuma).


Na toj Skupštini izabran je za predsjednika
ing. Franjo Lampi a tajnik je ostao
ing. Ivica Žukina.


— 25. travnja 1961. godine sudjelovali
smo na I Plenumu Saveza šumarskih društava
u Zagrebu.
— 20. i 21. lipnja 1961. brojni članovi
društva sudjelovali su na 82. redovnoj godišnjoj
skupštini Saveza šumarskih društava
u Zagrebu.
— 11. rujna 1961. organizirali smo u suradnji
s Narodnim sveučilištem u Varaždinu
i Kotarskim lovačkim savezom Varaždin
u kinu predavanje:
ing. Drago Amdrašić: O modernom uzgoju
trčaka i fazana u Danskoj. Zatim je
prikazan kratkometražni film »Fazan«.


— 13. siječnja 1962. održana je osnivačka
skupština Kotarskog društva inženjera i
tehničara u Varaždinu na kojoj su sudjelovala
i naša četiri delegata. Tajnik Šumarskog
društva ing. Ivica Žukina izabran je
u upravni odbor. Time je Šumarsko društvo
dobilo lijepo namještene društvene
prostorije.
— 17. veljače 1962. godine održan je plenarni
sastanak u Varaždinu na kojem je
ing. Pavša održao referat: Odnos sadašnje
proizvodnje drvne mase prema proizvodnji
nakon melioracije degradiranih sastojina i
unošenje četinjača u šume listača.
— 15. ožujka 1962. u Varaždinu a 17. ožujka
1962. u Čakovcu organiziralo je Dru77
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 80     <-- 80 -->        PDF

štvo predavanje koje je održao Julijus
Baranovski: Iskustvo o radu u šumarstvu
SSSR.


— 19. svibnja 1962. sudjelovali smo na
II plenumu Saveza šumarskih društava u
Zagrebu.
— Od 17. do 19. lipnja 1962. prisustvovali
smo Šumarskom kongresu u Zagrebu,
a 20. lipnja održana je za posjetnike Kongresa
— medu ostalima — ekskurzija na
naše područje, koju je naše Društvo organiziralo
i to: posjet Varaždinskoj indust.
stolica »F. Bcbić«, upoznavanje naših plantaža
i intenzivnih šumskih kultura četinjača
i posjet parka Opeke i Trakošćana.
— 21. i 22. studenog 1962. godine prisustvovali
su naši članovi III Plenumu Saveza
šumarskih društava Hrvatske u Velikoj.
— Planirana ekskurzija našeg društva na
područje Siska i Banja Luke, koja je već
bila organizirana, nije se održala, jer su
poduzeća uskratila financijsku pomoć.
— 23. lipnja 1963. godine održana je VI
godišnja skupština. Na skupštini su podneseni
izvještaji o radu prema komisijama ali
taj je rad bio vrlo slab ili nikakav. Društvo
je izgubilo 11 vrijednih članova sa područja
ukinutog kotara Krapina koji su
potpali pod Šumarsko društvo Zagreb. U
izvještaju je naglašen nepravilan odnos
pojedinih rukovodilaca koji Društvu ne
daju potrebnu podršku gledajući u radu
društva »cehovštinu«.
Za predsjednika izabran je ing. Zvonko
Merlić, a za tajnika ing. Vlado Husnjak.
Dosadašnjem tajniku ing. Ivici Zukina koji
je sedam godina vršio tu dužnost skupština
se posebno zahvalila.


— 5. kolovoza 1963. godine održan je sastanak
na kojem je zaključeno da se svakog
prvog ponedjeljka u mjesecu održavaju
društveni sastanci članova na kojima bi se
nevezano diskutiralo. Takvih sastanaka održano
je nekoliko, a zatim su članovi prestajali
dolaziti i sastanci više nisu održavani.
— 11. studenog 1963. održan je u Varaždinu
sastanak Društva na kojem se raspravljalo
o tekućim problemima u radnim
organizacijama.
— 27. i 28. lipnja 1964. godine prisustvovali
smo godišnjoj skupštini SŠDH u Karlovcu.
— 14. rujna 1964. godine prisustvovao je
tajnik društva ing. Vlado Husnjak Plenumu
SŠDH u Strmcu.
— 5. listopada 1964. održan je sastanak
na kojem je raspravljano o temama, koje
su bile na Plenumu u Strmcu i to:
Štete od divljači i
Primjedbe na prijedlog Osnovnog zakona


o šumama.
— 14. prosinca 1964. godine održan je
plenarni sastanak u Varaždinu na kojem
je razmotren dosadašnji rad, a prof. Branko
Kraljić cdržao je predavanje: Uvođenje
skraćenog radnog tjedna u šumarstvu i drv.
industriji.
— 30. siječnja 1965. godine prisustvovao
je tajnik ing. Husnjak godišnjoj skupštini
Šumarskog društva Koprivnica.
— 26. lipnja 1965. prisustvovalo je naše
Društvo plenumu u Bjelovaru.
— 8. travnja 1966. održan je u Varaždinu
sastanak na kojem je opet govoreno o aktiviranju
članova. Odazvalo ih se vrlo malo.
Zaključeno je da se svi članovi anketiraju
i u tom smislu napravljen je svima dopis,
međutim odgovora nije bilo.
—27. i 28. lipnja 1966. prisustvovao je
tajnik ing. Vlado Husnjak godišnjoj skupštini
SŠDH u Gospiću.


— 5. siječnja 1967. godine umro je bivši
predsjednik društva ing. Joso Mihić i sahranjen
je na Mirogoju u Zagrebu. Nekrolog
u Šumarskom listu napisao je ing. Ivan
Zukina.
— 18. svibnja 1967. održana je VII godišnja
skupština u Zelendvoru, na kojoj je
prkazan rad od zadnje skupštine 1963.
godine i na kojoj su uručene ukusne diplome
povodom 10-godišnjice osnutka društva
(1956. godine) zaslužnim članovima:
ing. Jerko Došen, Đuro Haubrih, ing. Vlado
Husnjak, ing. Zlatko Kcprek, ing. Franjo
Lampi, Svetozar Ostojić, ing. Ivan Pavša,
Rudolf Sambol, ing. Drago Videc i ing.
Ivan Zukina.
Minutom šutnje odana je počast pokojnom
Jesi Mihiću bivšem predsjedniku Društva,
a diploma je uručena njegovoj supruzi.


´Sikupštini je prisustvovalo 45 članova
Društva, predsjednik Saveza šumarskih
društava Hrvatske ing. Vid Fašaić i Milan
Blas predsjednik inženjera i tehničara Varaždin.


Broj članova od osnivanja do ove godišnje
skupštine znatno se povećao, unatoč
tome što su otpali članovi sa bivšeg kotara
Krapina. Broj članova kretao se ovako:


godina šumarstvo drv. ind. ukupno


inž. teh. inž. teh. inž. teh.
1956. 15 8 1 7 16 15
1967. 15 5 18 25 33 30


Od 1963. prevladavaju u Društvu inženjeri
i tehničari drv. industrije.


Svi prisutni izrazili su želju za aktiviranje
rada. Izabran je novi upravni odbor.
Za predsjednika izabran je ing. Ivica Zukina,
a za tajnika ing. Nikola Filipović.


Analizirajući izvršenje postavljenih zadataka
dolazimo do zaključka, da je Dru