DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 62     <-- 62 -->        PDF

BIOLOGIJA KLIJANJA POLENA PINUS PEUCE GRIS.
U LABORATORIJSKIM USLOVIMA (»IN VITRO«)


Inž. NIKO POPNIKOLA


Polen šumskog drveća, predviđen za veštačku hibridizaciju u cilju dobijanja
hibridnog semena, treba da ima visok procenat klijavosti. Samo potpuno
živi polen može dati potpuno´ zadovoljavajuće rezultate tokom ukrštanja. Radi
toga, vrlo je važno da se pre kontrolisanog oprašivanja utvrdi kakav je procenat
klijavosti polena dotične vrste.


Prilikom udaljene unutarvrsne hibridizacije (a rede i prilikom međuvrsne),
treba tačno proračunati rok koji je potreban da se pripremi polen roditeljske
biljke za potrebe oprašivanja. Kao po pravilu, preporučuje se da se hibridizacija
izvrši sa sveže sakupljenim polenom. Međutim, takvih se uslova ne možemo
uvek pridržavati, te smo više puta iz objektivnih razloga prinuđeni đa
radimo sa polenom koji je čuvan više dana ili meseci. U takvim slučajevima
provera klijavosti polena je neophodna, jer pre prelaska na skupoceni rad veštačkog
oprašivanja treba pouzdano utvrditi da li je polen sposoban za oplođivanje
ili ne. Procenat klijavosti polena moguće je utvrditi u laboratorijskim
uslovima na veštačkoj sredini.


S obzirom da se u posleđnje vreme obraća sve veća pažnja hibridizaciji
petoigličastih vrsta borova, mi smo posebnu pažnju obratili ispitivanju procenta
klijavosti polena naše autohtone molike (Pinus peuce Gris.).


METODIKA ISTRAŽIVANJA


Radi ispitivanja klijavosti polena molike obrasci su sakupljeni sa planine
Perister, po dva stabala sa tri lokaliteta. Na taj način ukupno je ispitivan polen
sa šest stabala, starosti 40—60 godina čija se visina kretala od 12—18 metara
a prsni prečnik od 24—32 sm.


Grane sa muškim cvetovima bile su odrezane od matičnog stabla neposredno
pre oprašivanja cvetova. Tako odrezane grane stavljene su u vodu u
laboratoriji, a posle dva do tri dana sa njih je sakupljen polen.


U cilju proučavanja klijavosti polena Pinus peuce u laboratorijskim uslovima
(»in vitro«) u 1967 godini mi smo postavili tri ogleda na promenljivoj —
sobnoj temperaturi.


I. Ogled . Klijanje polena na promenljivoj sobnoj temperaturi s kolebanjem
od 15 (noću) do 25° C (danju), pri promenljivoj i razređenoj svetlosti.
Polen je bio posejan na 1%, 3%, 5´%, 10%, 15%, 20% i 25%-om rastvoru glikoze,
na visećoj kapljici u specijalnim udubljenim staklima i u vlažnoj sredini.
II. Ogled . Uslovi u ovom ogledu su potpuno isti kao i u prvom ogledu,
samo što je u ovom slučaju iskorišćen rastvor istih koncentracija ali svakoj cd
njih je pridodat 2% rastvor agara.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 63     <-- 63 -->        PDF

III. Ogled . Umesto specijalnih udubljenih stakala polen je u ovom ogledu
bio posejan na visećoj kapljici, ali u Petri-šoljama. Upotrebljena je ista sredina
za klijanje kao u prvom ogledu.
Radi dobij an ja što potpunijih podataka, svaki ogled je bio ponavljan po
tri puta.


Za klijanje polena na promenlj ivo j-sobnoj temperaturi (a ne na stalnoj
temperaturi u eksikatoru), mi smo se odlučili iz razloga što su takvi uslovi
mnogo bliži onim uslovima gde u prirodi klija polen molike. U prirodi periodska
danonoćna kolebanja temperature i izmene intenziteta osvetlanja izraženo
je mnogo jače.


Proklijali polen smo prebrojavali posle prvog, zatim drugog, trećeg, četvrtog,
petog i šestog dana. Za svaki ogled vršena su tri osmatranja (u tri vidna
polja mikroskopa) i od njih je proračunavan prošek proklijalih polenovih
zrna. Pri tome, u vidnom polju mikroskopa sva zrna su bila razdeljena na dve
grupe: proklijala i uopšte neproklijala. Procenat proklijalog polena proračunat
je po formuli:


a X 100


(a + B)


gde je a — količina proklijalog polena; B — količina neproklijalog polena, i
a + B — celokupna količina polena u vidnom polju mikroskopa.
Da bi se stekla bolja orijentacija o opštoj klimatskoj karakteristici planine
Peristera, u tabeli 1 prezentirani su ti podaci.
Stanica srednje mesečne vrednosti za mesec
Tabela 1.
PERISTER I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temperatura ° C —2.3 —1.6 2.5 7.2 11.0 15.3 18.7 18.0 15.1 10.0 4.6 0.1
Padavine mm 84.7 66.0 71.0 36.0 83.7 51.2 18.0 26.8 36.2 113.1 130.7 58.Ü


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Cilj naših istraživanja je, pored ostalog, bio da se utvrdi koja koncentracija
glikoze ili glikoze plus agara najbolje odgovara za klijanje polena molike;
kako utiče temperatura na tok klijanja polena; dali polen molike klija bolje u
specijalno udubljenim staklima ili u običnim Petri-šoljama; kakva je energija
klijanja u toku pojedinih dana itd. Razmotrićemo posebno svaki od navedenih
zadataka.


a) To k kl i j a nj a na sobno j temp eraturi, pri razlicitim
koncent racijama rastvora.


Prosečni rezultati klijanja polena u I. ogledu
Tabela 2.


Podloga energija klijanja u toku
1 dana 2 dana 3 dana 4 dana !5 dana 6 dana


l1´/» glikoza 10.00 13.42 20.89 26.15 27.77 36.37
3%. 35.13 42.12 47.32 48.05 49.12
511/» » 7.01 15.01 36.76 40.19 43.02 45.48
10%) 11.70 19.02 37.97 49.47 56.59 59.77
15´Vo » 8.31 9.00 9.00 10.16 10.83
2ÖV» » 2.85
29°/o 13.00 29.82 45.80 51.30 56.25 60.70


Prosečno: 10.42 20.11 32.09 37.23 40.30 44.18
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Prosečni rezultati klijanja u II. ogledu


Tabela 3.


Podloga
1 dana
energija kli
2 dana 3 dana
janja u toku
4 dana 5 dana 6 dana
ll8/o glikoza + 27« agar
3ö/o » »
S°/o » »
lÖVo » »
11.70
Y.60
3.00
30.00
6.50
28.00
5.00
46.00
19.50
32.00
6.50
55.50
25.50
36.50
6.50
71.00
27.50
49.50
9.50
78.00
31.00
50.00
19Vo20:)/o25´´Vi)
»
»
»
»
»
»
2.00
9.70
15.00
7.00
25.50
15.00
40.00
31.50
18.00
41.00
53.50
23.00
52.50
57.50
29.00
53.50
65.00
Prosečno: 7.07 16.42 27.00 33.78 41.80 45.42
Prosečni rezultati klijanja u 1[II. ogledu
Tabela 4.
Podloga
1 dana
energija kli
2 dana 3 dana
janja u toku
4 dana 5 dana 6 dana
l-Vo glikoza + 2(l/o agar
3f/e » »
5is/o » »
lOVo » »
2.85
7.69
2.80
2.90
3.41
8.00
5.10
5.10
4.30
9.09
6.90
5.50
4.42
9.80
8.00
6.10
4.60
9.95
13.00
6.50
4.80
10.50
14.00
6.70
15:Vo » » 2.90 5.80 6.40 7.00 7.50 7.80
2Ö°/o25"J/o
»
»
»
»
5.00 5.00 9.50 15.30 15.50
Prosečno: 3.24 5.35 6.19 7.46 9.47 9.88


Kod sva tri ogleda, u većini slučajeva još u toku prvog dana, primetili
smo znatno isturanje trbuha zidova polenovih zrna. Kada se to uveličavalo primerno
za 1/2 od širine tela polena, formirala se je polenova cev u kojoj se premeštalo
deo sadržaja iz zrna To je u stvari stanje proklijalih polena. Više puta
smo uočili da se na jednom istom zrnu polena formiraju po dve polenove cevi
(spreda i pozadi). Dužina polenovih cevi je bila različita, ali u većini slučajeva
bila je za dva puta duža on širine tela, a rede za tri i četiri puta.


Iz prezentiranih podataka u tabelama II, III i IV, odmah pada u oči da su
najbolji rezultati postignuti u II ogledu (razne koncentracije glikoze + 2´% rastvor
agara), kod koga -je u prošeku proklijalo 45,42% polenovih zrnaca. Interesantno
je kod ovog ogleda to, da je najveći procenat proklijalog polena
(78%) zapažen na koncentraciji rastvora od 3% glikoze + 2% agara, a najmanji
(9.5%) na koncentraciji cd 1% glikoze + 2% agara. Od ukupno ispitanih
polenova sakupljenih sa 6 stabala, najmanje je klijalo (2%) stablo 2, a najviše
(88[%) stablo 3. Valja istaći da je polen sa stabla 2 klijao samo na 1% glikozi


+ 2",o agarom, dok na svim ostalim koncentracijama uopšte nije klijao. Obzirom
da je prosečni rezultat klijanja polenovih zrnaca molike za sva stabla i
sve koncentracije glikoze + agara u II ogledu 45.42%, ovaj se prošek može
uzeti kao kakva granica i da sve vrednosti koje idu iznad njega možemo smatrati
(za konkretni slučaj) kao povoljne, a one ispod njega kao nepovoljne. U
lom slučaju, u drugom ogledu kao najpovoljnija koncentracija može se smatrati
rastvor 3% glikoze + 2% ager (nroklijalo 78% polenovih zrnaca); zatim
25% glikoze + 2% agar (65.0%), 20% glikoza + 2% agar (53.5%) i 10% gli


ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 65     <-- 65 -->        PDF

koza + 2% agar (59%). Koncentracije rastvora od 1%, 5% i 15% glikoze 42´%
agara daju vrednosti ispod prošeka, i njih u toku daljeg rada treba izbjegavati.


Skoro, identične rezultate daje i rastvor glikoze, bez primese agara, u I.
ogledu (prosečni rezultat klijanja iznosi 44.18%). U ovom ogledu polen sakupljen
sa stabla 2 nije klijao na 15%, 20% i 25%-om rastvoru glikoze, a polen sa
stabla 3 na 1%, 5%, 15´% i 20%-om rastvoru glikoze. Polen sa stabla 4 nije
klijao samo na 1% i 20[%-om rastvoru glikoze. Interesantno je da na 20´%-om
rastvoru nije uopšte proklijao ni jedan polen, osim neznatne količine polena
sa stabla 4 i 5, i to samo 6 (poslednjeg) dana u toku ogleda. Od svih stabala i
od svih primenjenih koncentracija rastvora, najniži procenat klijanja (6.52%)
zapažen je na 5% koncentraciji rastvora glikoze kod stabla 2, a najveći isto
na 5%-om rastvoru glikoze, samo kod stabla 1. Iz prosečnih rezultata klijanja
polena u tabeli 3. može se videti da je najveći procenat (60.7%) proklijalih polenovih
zrna primećen na koncentraciji od 25%-om rastvoru glikoze, a najmanji
(10.83%) na koncentraciji od 15% glikoze. Ako se prošek proklijalih polenovih
zrnaca od 44.18%, koliko je u prošeku proklijalo u toku svih 6 dana u


I. ogledu, uzme kao granica, onda iznad ovog procenta najbolje rezultate
(60.7%) je dala 25%-na koncentracija glikoze, zatim (59.77%) rastvor od
10%-ne glikoze, pa (49.12%) 3%-ni rastvor glikoze i (45.48%) 5%-ni rastvor
glikoze. Vrednosti ispod prošeka daju koncentracije glikoze od 1´%, 15% i 20%
U III. ogledu dobiveni su najgori rezultati, što nas navodi na zaključak da
metođ u Petri-šoljama (na visećoj kaplji na ravnom staklu) treba izbegavati.
U toku ogleda polen sa stabla 5 nije uopšte klijao na 25%-oj koncentraciji
rastvora glikoze + 2% agar. U ovom ogledu polen je najviše klijao na
20%-om rastvoru glikoze + 2% agar (15.50%), zatim na 5%-om rastvoru (14%)


Slika 1.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 66     <-- 66 -->        PDF

i na 3´%-om rastvoru (10.50%). Prošek klijanja u ovom rastvoru iznosi 9.88%,
što predstavlja veoma nisku vrednost.


b) Uticaj temperature, režima osvetljavanja i vlage
na proces klijanja polena. U našim ogledima koji su vršeni isključivo
na promenljivoj (sobnoj) temperaturi, klijanje se je odvijalo sporije nego
što bi to bio slučaj kada bi se radilo< na nepromenljivoj temperaturi u termostatu.
20—25´% zrnaca formira polenovu cev počev od drugog dana, i taj se
proces produžava sve do šestog dana. To nam govori da od uslova koji povoljno
utiču na klijanje polena, na prvom mestu treba uzeti smanjenu količinu
toplote i kolebanje temperature (u našem se ogledu sobna temperatura kretala
od 15 do 25° C), a i svetlost je isto tako zavisila od doba dana odnosno od toga
dali je vreme bilo vedro ili oblačno. Takav režim je potpomagao formiranje
polenovih cevi kod većine polenovih zrnaca, i pored toga što je tok klijanja
bio nešto sporiji.


Može se reći da povećanje temperature sredine stimulira razmenu procesa
u živoj ćeliji, i na taj način ubrzava proces klijanja. Povećanje temperature do
25° C i nešto više u uslovima planine Perister, u vreme oprašivanja molike i
klijanje mikrospora, dešava se vrlo retko. Iz tabele 1. vidi se da se u to vreme
srednja mesečna temperatura kreće oko 15.3°, a srednja dnevna temperatura
u tom periodu je oko 12—18° i samo u podne — u toku 2—4 časova — ona se
penje na cea 20—25°. Višak topline u našim ogledima navodi na to, da manji
deo polenovih zrnaca ne izdržava duži uticaj visoke temperature i gine, ili gubi
sposobnost klijanja još tokom bubrenja ili u procesu klijanja.


Izneseni podaci u tabelama odnose se na klijanje polenovih zrnaca u vlažnoj
sredini. Praktično, pod pokrivnim staklima — kakav je u stvari bio slučaj
u našim ogledima — isparavanje se skoro u potpunosti prekraćuje i rastvor
skoro čitavo vreme ostaje na istom nivou koncentracije. Vrlo je verovatno
da je i temperatura u takvim slučajevima nešto veća, nego što bi to bio slučaj
kada bi se radilo sa otvorenim staklima. Sve to nije moglo da unekoliko
ne uspori i smanji proces klijanja.


U toku ogleda uticaj temperature se sjedinjuje sa prisustvom osvetljenja i
deluju kombinovano, na taj način što se posude sa posejanim polenom nalaze
na osvetijenom prostoru u sobi.


Prilikom kolebanja sobne temperature od 12—16° primećuje se pojava gljiva,
naročito u slučajevima kada se je radilo bez posebnih udubljenih stakala,
koje isprepliću i razlazu polenova zrna. Kod temperature od oko 20—25° procenat
proklijalih polenovih zrnaca je znatno veći (40—80%). Prema tome kao
optimalnu sobnu temperaturu za klijanje polenovih zrnaca molike može se
smatrati ona između 20—25° C, jer se na ovoj temperaturi količina proklijalih
zrnaca povećava za 2—4 puta u prošeku.


c) Energija klijanja u toku pojedinih dana. Najveći
deo polenovih zrnaca uglavnom klija posle 48 časova nakon setve, odnosno počevši
od drugog dana. Iz grafikona 1, 2 i 3 to se najbolje može utvrditi. Tako,
u I ogledu u toku drugog dana je proklijalo za 5% više polena u odnosu na prvi
dan; trećeg dana za 11.98% više u odnosu na drugi dan; četvrtog dana za
5.14% više u odnosu na treći dan, a poslednjeg dana 3% više u odnosu na peti
dan. I u II. ogledu situacija je istovetna, a najveći procenat klijanja je zapažen
(15.3%) između drugog i trećeg dana, dok je najmanji (3.62%) između pe


64
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 67     <-- 67 -->        PDF

tog i šestog dana. Izvesno odstupanje u odnosu na prvi i drugi ogled imamo
kod III. ogleda. Kod poslednjeg je intenzitet klijanja izgleda bio najjači između
prvog i drugog dana (2.11%) i između četvrtog i petog dana (2.01´%).


Prema tome, karakteristično je da je energija klijanja osim malog izuzetka
u III. ogledu — najveća između drugog i trećeg dana posle postavljanja ogleda.
Posle trećeg dana ona se osetno smanjuje, da bi se poslednjeg (šestog) dana
svela na minimum. Naime, posle trećeg dana procenat klijanja se sasvim blago
povećava, i taj se blagi porast zadržava do kraja eksperimenta.


OG.LtD IH.


EWtH-aUA HUJArOA U POJEEi^lM PAn


OGLtt) 1. OS.LID II.


oauEB ni


^


»


b1l 1°


Grafikoni 1—6


DISKUSIJA


Određivanje klijavosti polena šumskog drveća ima veliku ulogu za krajnji
uspeh kontrolisanog oprašivanja. To se pitanje naročito potencira kada se
sakupljeni svezi polen ne upotrebljava odmah, ili kada se radi sa polenom dobivenim
iz udaljenih krajeva, pa je količina mala a treba da protekne dosta
vremena dok se isti dobije. Takvi su slučajevi veoma česti u praksi selekcioiiera.


Polen borova, kao i većine drugih biljaka počinje klijati veoma brzo. Prilikom
postavljanja ogleda za klijanje polena »in vitro«, neophodno je da se
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 68     <-- 68 -->        PDF

prvo svestrano ocene uslovi pod kojima određena vrsta klija, a tek posle toga
da se odabere metod koji najbolje odgovara za dotičnu vrstu. Dosta istraživača
koji su radili sa polenom četinarskih vrsta drveća, nisu obraćali dovoljnu pažnju
na izbor temperaturnog režima, režim svetlosti i vlažnosti, izboru najpogodnijeg
rastvora za klijanje itsl.


1. O pitanju izbora naj podesni j eg rastvora za klijanje različiti autori za
različite vrste roda Pinus preporučuju i različite vrste podloga i koncentracija
za klijanje polena. Tako, Aljbenski (1) za klijanje polena Pinus silvestris preporučuje
20—30",u-ni rastvor saharoze, kome je pridodato 1",o-ni rastvor agara.
Makov-Dotarinov (6) preporučuju kao najbolju podlogu za klijanje polena Pinus
silvestris 10", o-ni rastvor saharoze + 0.75%-ni rastvor agara, a može se
upotrebiti i čista destilirana voda. Jablokov (7) smatra da za razne vrste roda
Pmus treba upotrebiti različite koncentracije rastvora saharoze, jer svaka vrsta
iziskuje različite uslove. Lehotsky (10) je polen Pinus ponderosa. Pinus silvestris
i Pinus atrobus a stavio aa klija na 0.1—0.01´´´o-nom rastvoru peroksida
(1.13—0.11 gr. H2O2 na 1 1 vode) i dobio dobre rezultate. Upotrebljavajući isključivo
rastvor glikoze, za klijanje polena Pinus silvestris, Mamaev (11) je
dobio rezultate i do 83%. Nekrasova (12) za klijanje polena belog bora preporučuje
30% rastvor saharoze + 2%-ni rastvor agara. Chira (16) je kao najpodesniji
rastvor za klijanje polena Pinus edulis utvrdio 1´% agar + 2%-ni
rastvor saharoze i 0.01", 0 borne kiseline. Istini za volju treba istaći da su svi
navedeni autori radili sa drugim vrstama iz roda Pinus, ali ni kod jednog nismo
sreli konkretne podatke o molici.
Nemajući nikakva iskustva sa klijanjem polena molike, mi smo isprobali
klijanje polena na podlozi glikoze u koncentraciji 1´%, 3%, 5%, 10" 0, 15%,
20%) i 25% na specijalnim udubljenim staklima, i na visećoj kapljici i vlažnoj
sredini; zatim iste koncentracije glikoze sa dodatkom svakoj od navedenih
koncentracija 2% agara — isto tako u specijalnim udubljenim staklima, i iste
koncentracije kao i u II ogledu, samo su umestO´ specijalnih udubljenih stakala
bile upotrebi jene Petri-šolje.


Polen molike najbolje je klijao u drugom ogledu (glikoza + agar), a najpodesnije
koncentracije bile su 3%, 25%, 20% i 10%-ni rastvor glikoze +
2%-ni agar. Skoro identične rezultate dobili smo i prilikom upotrebe samo
rastvora glikoze, i to pri 25%, 10%, 3´% i 5% rastvoru glikoze. Najslabiji rezultati
dobiveni su u slučajevima kada smo umesto specijalnih udubljenih stakala
upotrebili Petri-šolje. Naravno, započete oglede treba nadalje produžiti
i proširiti. Pored pomenutih rastvora i koncentracija, vrlo korisno´ bi bilo da
se upotrebe i različite koncentracije saharoze, riboze, galaktoze, riboze, arbitoze,
fruktoze, a da se kao stimulansi uz njih dodaju manje doze agara, borne
kiseline, nikotinske kiseline, giberalina i si.. Na osnovu literaturnih podataka
može se pretpostaviti da će neke od navedenih kombinacija stimulirati klijanje
polena molike u većem procentu.


2. Jedan od osnovnih faktora sredine koji stimulira klijanje polena, nesumnjivo
jeste toplotni faktor. Većina autora [Duffild (5), Dakov-Dobrinov (6),
Worslley (3, 4), Kantor-Pospišil (8), Kotelova-Ljubarskaja (9), Lehotsky (10),
Pjatnickij (13), Pospišil (14) i Chira (16)], preporučuju da će polen različitih
borova najbolje klijati na nepromenljivoj temperaturi — u termostatu — na
temperaturi koja se kreće između 25—30°. Chira (16) za polen Pinus edulis
preporučuje kao optimalnu temperaturu 20° C. Nekrasova (12) je utvrdila da


ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 69     <-- 69 -->        PDF

polen belog bora može delimično klijati na sobnoj temperaturi od 15° C. Mamaev
(11) je vršio komparativna istraživanja. Naime, on je polen belog bora
pose jao da klija na sobnoj temperaturi i u termostatu na temperaturi od 29—
30° C. Kod njega je na kraju šestog dana (koliko je trajao ogled) bolje proklijao
polen na sobnoj temperaturi, gde je temperatura varirala od 15 (noću) do
25° (danju).


Mi smo proučavanju klijanja molike prišli isključivo na sobnoj temperaturi,
gde se ona kolebala između 15—25° C. I pored toga što su polenova zrna
u toku prva dva dana klijala znatno sporije (u prošeku oko 25% od ukupne
količine), na kraju ogleda procenat proklijalih polenovih zrnaca je sasvim zadovoljavajući.


Toplotni faktor ima direktnu vezu sa brzinom klijanja polena. Tako, povećanje
toplotnog gradijenta od 15—20°, a zatim i do 25" C, svakog puta je stimulirao
povećanje energije klijanja polena. Na osnovu ovoga može se pretpostaviti
da u prirodnim uslovima polen molike znatno brže klija u podnevnim
časovima i nešto kasnije, jer je temperatura u tim časovima veća i kao rezultat
toga ženski i muški cvetovi više se otvaraju.


Dalja istraživanja treba da se vrše komparativno, to jest da se ogledi postave
istovremeno i na sobnoj — promjenljivoj temperaturi, kao i na stalnoj
temperaturi — u termostatu, pa i napolju, kako bi se sa sigurnošću moglo utvrditi
u kojim slučajevima polen molike bolje klija.


Što se tiče uticja svetla na proces rašćenja polenovih cevi, još nije u potpunosti
jasna njegova uloga, te iz tih razloga ovom pitanju treba pokloniti posebnu
pažnju.


3. Polen molike, a to je slučaj i kod većine drugog šumskog drveća, počinje
klijati veoma brzo. Ako se radi sa zdravim polenom i u povoljnim okolnostima
»in vitro«, još u prvim časovima on apsorbuje vodu iz rastvora i počinje bubriti.
Prema podacima Mamaeva (11) u termostatu već kroz 24 časa od početka
ogleda, u prošeku bubri i klija oko 2/3 zrnaca, a od te količine 1/3 formira
polenovu cev. Ovo se uveličavanje produžava i u toku drugog dana, a nakon
toga klijanje počinje opadati. Na promenljivoj — sobnoj — temperaturi
klijanje ide znatno sporije, i ako to uporedimo sa literaturnim podacima koji se
odnose za tok klijanja u termostatu — na stalnoj temperaturi — ovo zakašnjenje
je u zaostatku za oko dan-dva. Energija klijanja u našim ogledima, osim
manjih izuzetaka, najveća je u toku drugog i trećeg dana, jer u tom periodu
najveći deo polenovih zrnaca formiraju polenovu cev. Klijanje se polena produžava
i četvrtog, petog pa i šestog dana od sejanja polena, samo sa znatno umanjenim
tempom.
ZAKLJUČAK


Prilikom ispitivanja klijanja polena Pinus peuce »in vitro« na promjenljivoj
— sobnoj — temperaturi utvrdili smo sledeće:


1. Sveže sakupljeni polen Pinus peuce najbolje klija na 3´%. 25%, 20% i
1%-om rastvoru glikoze + 2%-om rastvoru agara.
Skoro iste rezultate (osim neznatne razlike) dobili smo i prilikom upotrebe
samo rastvora glikoze. U tom slučaju najbolje rezultate dale su ove koncentracije:
25%, 10%, 3% i 5%-ni rastvor glikoze.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Prilikom klijanja polena molike na ravnom staklu u Petrijevim šoljama na
rastvoru glikoze + 2% agara, dobiveni su vrlo slabi rezultati.


2. Klijanje polena Pinus peuce na sobnoj temperaturi gde se ona kolebala
između 15 (noću) i 25° (danju) daje vrlo dobre rezultate. U toku prva dva dana
klija mali deo polenovih zrnaca (oko 25% od ukupne količine), ali do kraja ogleda
(svaki je ogled trajao po 6 dana) veći deo polena je proklijao.
3. Najveći procenat proklijalih polenovih zrnaca zapažen je, i to kod sva
tri ogleda, između drugog i trećeg dana.
LITERATURA


1.
AljbenskiA . V.: Selekcija drevesnyh porod i semenovodstvo. Moskva, 1959.
2.
Bern er H. - C h r i s t i a n s e r: On the extraxtion of Forest Tree Pollen frominflorescens.
»Silv.ae genetika«. No. 7. 1958.
3.
Worsley : The processing of Pollen. »Silviae genetika«. 1959.
4.
Worsley : Pollen fractionation — a method of increasing the viability of
Pollen samples. »Silvae genetika«. 1959.
5.
Duff i eld: Studies of extraxtion storage and Testing of Pine. »Zeitschrift für
Forsgenetic« No. 3. 1954.
6.
Dakov-Dobrinov : Genetika i selekcija na drevesnite vidove (II čast). Sofija,
1962.
7.
Jablokov : Selekcija drevesnyh porod. Moskva, 1962.
8.
Kantor J.-Pospišil J.: Pešteni lesu (Ideo). Praha, 1960.
9.
Kotelova-Ljubavskaja: Rukovodstvo k vypolneniju laboratornyh zanjatij
po selekciji. Moskva, 1962.
10.
Lehotsk y L.: Šlachtenie lesnych drevin. Bratislava, 1965.
11.
Mamae v S. A.: Biologičeskie osobennosti pyljey sosny iz razlicnyh rajonov
Urala. »Introdukcija i selekcija rastenij na Urale«. Vypusk 42. Sverdlosk, 1965.
12.
Nekrasov a T. I.: O značenii žoltoj i rozovoj okraski mužskih šišek u vidov
Pinus. »Bot. žurn.« br. 7. Moskva, 1959.
13.
Pjatnicki : Praktikum po lesnoj selekciji. Moskva, 1961.
14.
Pospiši l J.: Cvičeni že šlechteni lesnych drevin. Praha, 1959.
15.
Stanle y R.: Viable Pine Pollen Stared 15 Years Produces Unsoud Seed »Silvae
genetica« No. 5—6. 1962.
16.
Chir a E.: O nakličovani pelu druhu Pinus edulis Engelnanii s viae ako haploidnim
poekom chromozomov. »Biologija« No. 4. Bratislava, 1967.
BIOLOGY OF THE GERMINATION OF PINUS PEUCE GRIS. POLLEN
UNDER LABORATORY CONDITIONS (»IN VITRO«)


Summary


When testing the germination of Pinus peuce pollen »in vitro« under varying
room temperatures the author has established as follows:


1. Freshly collected pollen of Pinus peuce germinates best on 3"/o-, 25´Vo-, 20B/oand
1´%-glucose solution + 2°/i>-agar solution.
Nearly the same results (apart from insignificant differences) were obtained by
the author when using glucose solution alone. In this case the best results were obtained
when the following concentrations of glucose were used: 25;l/o, 10D/o, 3% and
5´%.


When letting the pollen of Macedonian Pine (Pinus peuce) germinate on flat
glass in Petri-dishes on glucose + 2n/o-agar solutions very poor results were obtained,
for which reason this method is not recommended.


2. The germination of Pinus peuce at room temperatures fluctuating between
15´ (at night) and 25° (in daytime) was very good. During the first two days germinates
a relatively small percent of pollen grains (ca. 25´Vo of the total amount) but
by the end of the sixth day (which was the duration of each experiment) the majority
of pollen grains germinated.
3. The highest percent of germinating pollen grains was noticed to occur in
most cases between the second and third days of pollen sowing.
fi8