DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 62     <-- 62 -->        PDF

BIOLOGIJA KLIJANJA POLENA PINUS PEUCE GRIS.
U LABORATORIJSKIM USLOVIMA (»IN VITRO«)


Inž. NIKO POPNIKOLA


Polen šumskog drveća, predviđen za veštačku hibridizaciju u cilju dobijanja
hibridnog semena, treba da ima visok procenat klijavosti. Samo potpuno
živi polen može dati potpuno´ zadovoljavajuće rezultate tokom ukrštanja. Radi
toga, vrlo je važno da se pre kontrolisanog oprašivanja utvrdi kakav je procenat
klijavosti polena dotične vrste.


Prilikom udaljene unutarvrsne hibridizacije (a rede i prilikom međuvrsne),
treba tačno proračunati rok koji je potreban da se pripremi polen roditeljske
biljke za potrebe oprašivanja. Kao po pravilu, preporučuje se da se hibridizacija
izvrši sa sveže sakupljenim polenom. Međutim, takvih se uslova ne možemo
uvek pridržavati, te smo više puta iz objektivnih razloga prinuđeni đa
radimo sa polenom koji je čuvan više dana ili meseci. U takvim slučajevima
provera klijavosti polena je neophodna, jer pre prelaska na skupoceni rad veštačkog
oprašivanja treba pouzdano utvrditi da li je polen sposoban za oplođivanje
ili ne. Procenat klijavosti polena moguće je utvrditi u laboratorijskim
uslovima na veštačkoj sredini.


S obzirom da se u posleđnje vreme obraća sve veća pažnja hibridizaciji
petoigličastih vrsta borova, mi smo posebnu pažnju obratili ispitivanju procenta
klijavosti polena naše autohtone molike (Pinus peuce Gris.).


METODIKA ISTRAŽIVANJA


Radi ispitivanja klijavosti polena molike obrasci su sakupljeni sa planine
Perister, po dva stabala sa tri lokaliteta. Na taj način ukupno je ispitivan polen
sa šest stabala, starosti 40—60 godina čija se visina kretala od 12—18 metara
a prsni prečnik od 24—32 sm.


Grane sa muškim cvetovima bile su odrezane od matičnog stabla neposredno
pre oprašivanja cvetova. Tako odrezane grane stavljene su u vodu u
laboratoriji, a posle dva do tri dana sa njih je sakupljen polen.


U cilju proučavanja klijavosti polena Pinus peuce u laboratorijskim uslovima
(»in vitro«) u 1967 godini mi smo postavili tri ogleda na promenljivoj —
sobnoj temperaturi.


I. Ogled . Klijanje polena na promenljivoj sobnoj temperaturi s kolebanjem
od 15 (noću) do 25° C (danju), pri promenljivoj i razređenoj svetlosti.
Polen je bio posejan na 1%, 3%, 5´%, 10%, 15%, 20% i 25%-om rastvoru glikoze,
na visećoj kapljici u specijalnim udubljenim staklima i u vlažnoj sredini.
II. Ogled . Uslovi u ovom ogledu su potpuno isti kao i u prvom ogledu,
samo što je u ovom slučaju iskorišćen rastvor istih koncentracija ali svakoj cd
njih je pridodat 2% rastvor agara.