DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Konačno i kod definitivnog sastava (čistopis) uređajnog elaborata, koji se
izrađuje — prostorno uzevši — daleko od šumskog objekta, pokazat će se aerosnimak
kao odlično pomagalo. Uvid u optički stereomodel vraća taksatora na
lice mjesta i doziva mu u svijest potrebne, a zaboravljene, detalje.


Kod određivanja drvnih masa ne možemo (odnosno izuzetno) očekivati —
bar za evropske prilike — direktnu pomoć za utvrđivanje onako pouzdanih
elemenata drvnih masa sastojina kako ih daju dendrometrijske metode, ali
indirektne koristi su i tu očite.


Aerosnimci pomažu za racionalnije i svrsishodnije terenske dendrometrijske
izmjere i to na slijedeći način. Taksator će uz pomoć aerosnimaka — i to
prema danim okolnostima gdje se tako može i treba raditi — moći odrediti
one sastojine, koje će se morati podvrći potpunom klupiranju (npr. heterogene,
nejednolične sastojine). Za ostale sastojine — ili bar za većinu tih sastojina —
taksator će moći odlučiti o tome da li je moguće određivanje drvnih masa statističkim
metodama (pruge, krugovi ili slični uzorci) ili će biti dovoljna okularna
procjena masa ili će se te metode kombinirati sa metodom potpunog klupiranja
(dvoslojne sastojine). Drvna masa pričuvnih stabala može se odrediti
na taj način da se u stereomodelu izbroje ta (dobro uočljiva) stabla, da se terestrički
odredi prosječna masa takvih stabala te množenjem sa brojem stabala
dobije drvna masa pričuvaka.


Često se dapače unutar jednog revira neki tipovi sastojina (po svom bonitetu
staništa, starosti i načinu gospodarenja) ponavljaju, pa su komparabilni
i po dendrometrijskim elementima. U takvom slučaju je i podatak dobiven
egzaktnim metodama na »kazalnim« sastojinama prenosiv na te druge, po navedenim
parametrima slične, sastojine i to one, koje su pomoću aerosnimaka
pronađene kao slične. Za ovaj slučaj (i to kod ekstenzivnih izmjera ili za mlađe
ili srednjedobne teško pristupačne sastojine) potrebno je za ovakav postupak
po analogiji dovoljno iskustvo, poznavanje lokalnih ekoloških uvjeta i sigurnost
u fotointerpretaciji, koja dolazi kroz stalnu primjenu aerosnimaka.


Značajno područje primjene fotogrametrije u šumarstvu nalazi se u domeni
tipoloških istraživanja odnosno kartiranja šumskih staništa
pojedinih regija. Naravno i ovdje će biti potrebna racionalna kombinacija fotointerpretacije
i terestričkog rada već i prije kartiranja za koje će onda aerosnimci
imati odlučujuću ulogu.


U području kartiranja šumski h staništ a aerosnimak već u početku
daje istraživaču povoljan uvid za veće regije kako u geomorfološkom, geološkom,
opće topografskom (distribucija kultiviranog zemljišta, naselja, pute vi,
vodotoci) tako i vegetacijskom pogledu.


Prvo, grubo raščlanjivanje staništa po spomenutim elementima, te uz pomoć
lokalnih orografskih elemenata (ekspozicija, inklinacija, nadmorska visina)
moći će iskusni stručnjak obaviti uz pomoć aerosnimaka još i prije izlaska na
teren. Kod tog prethodnog raščlanjivanja može uočljivi vegetacijski pokrov i
njegovo stanje (stupanj i način sklopljenosti, visinski uzrast, krošnje i si.) dati
mogućnosti za razlikovanje vlažnijih staništa, mineralnim sastojcima bogata
tla, pa nadalje suha, zamočvarena, devastirana staništa itd., premda samo tlo
pod takvim sastojinama neće biti direktno uočljivo.


Za formiranje daljih zaključaka bit će i kod ovih radova potrebno izvršiti
istraživanja na terenu. Aerosnimak je tipologu ukazao na razlike, koje se moraju
terenskim radom i obilaskom dokazati.