DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 34     <-- 34 -->        PDF

gojeno iz sjemena sakupljenog sa četiri majčinska stabla, a populacija Lipov-
Ijani s potomstvom od šest majčinskih stabala. Sijanci su uzgajani na substratu
koji je predstavljao smjesu kremenog pijeska i mulja (1 : 1). Konstantno
vlazenje substrata osigurano je posredstvom vunenih fitilja jednim krajem
umočenih u posudu sa vodom dok im je drugi kraj bio na dnu salonitnog sandučića
sa substratom. Pikiranje sijanaca na gredice iz populacije Lipovljani i
Bakovci vršeno je u istim razmacima i to: razmaci između redova bili su 30 cm.
a unutar redova (između biljaka) 20 cm. U pikiralištu su ostali do konca druge
vegetacijske. periode.


Podaci za visine jednogodišnjih i dvogodišnjih sijanaca iz obje populacije
kao i za odrasle populacije obrađeni su statistički. Varijabilnost visina je prikazana
i grafički na taj način što smo za svaku pojedinu populaciju izračunali
kumulativne relativne frekvencije za pojedine klase visina a zatim ih nanijeli
na Hagenov papir. U tom slučaju smo na ordinatnu cs nanijeli visine a na apscisnu
os kumulativne relativne frekvencije.


Nasljednost visina za populaciju Bakovci i Lipovljani računata je pomoću
linearne regresije jedan roditelj — dvogodišnje generativno potomstvo. Dvostruka
vrijednost izračunatog regresionog koeficijenta bi u ovom slučaju nam
predstavlja nasljednost.. Kako naša majčinska stabla nisu bila jednake starosti
izračunali smo kod populacije Lipovljani i Bakovci tzv. korigirane visine koje
smo koristili kod računanja linearne regresije. Korigirane visine za majčinsko
stabla iz populacije Lipovljani računate su na slijedeći način: izračunat je prosječni
godišnji visinski prirast za stablo broj 4 i to tako da smo njegovu totalnu
visinu dijelili s brojem godina. Tako izračunati prosječni godišnji visinski prirast
za majčinsko stablo broj 4 množili smo razlikama između 114 (starost stabla
broj 4) i starosti ostalih majčinskih stabala. Tako dobiveni umnošci dođavani
su stvarno izmjerenim visinama pojedinih majčinskih stabala.


U populaciji Bakovci tri majčinska stabla su iste starosti a četvrto stablo
je deset godina mlađe. Njegovu visinu morah smo izračunati aproksimativno
za starost od 25 godina. To smo učinili na slijedeći način: izračunali smo aritmetičku
sredinu visina za tri majčinska stabla kod starosti od 25 godina, podijelili
je s 25 te tako izračunali srednji visinski godišnji prirast za navedena tri
stabla. Taj kvocijent pomnožen s 10 dodan je stvarno izmjerenoj visini majčinskog
stabla broj 4 (aproksimirana visina nije nerealna pošto u populaciji ima
stabala kojih je visina 32 m). Podaci su dani u tabeli 2 (Šum. List 5—6, 67.
str. 220).


Računat je iznos i drugog regresionog koeficijenta b? kao i koeficijenta korelacije
r. Koeficijenti regresije bi i ba te koeficijent korelacije r prikazani su
također i grafički. Izračnavala se i signifikantnost za regresivni kceficijenat
bi i koeficijent korelacije r.


1.2. Rezultati istraživanja i diskusija
1.2.1. Varijabilnost . U tabeli 1 dani su rezultati statističke obrade
podataka za visine kod odraslih populacija Bakovci i Lipovljani te za njihovo
jedno- i dvogodišnje generativno potomstvo.