DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 31     <-- 31 -->        PDF

mjene frekvencije gena u populaciji s time da u njoj raste frekvencija homozigota.


Druga grupa procesa u populacijama koji uzrokuju promjenu frekvencije
gena i genotipova su disperzioni procesi. Mogu se predvidjeti po količini,
ali su slučajni po pravcu. Disperzioni procesi imaju za posljedicu: a) diferencijaciju
između subpopulacija; b) redukciju genetske varijabilnosti unutar
malih populacija (genetic drift), te porast frekvencije homozigota i smanjenje
frekvencije heterozigota.


Kao rezultat spomenutih procesa nastaje diferencijacija između predstavnika
određenih lokaliteta kao i između sukcesivnih generacija.


Varijabilnost može biti kontinuirana i diskontinuirana. Kod kontinuirane
varijabilnosti prijelazi su postepeni. Postepeni prijelazi nas upućuju na kvantitativnu
varijabilnost dok nas diskontinuitet varijabilnosti nekog svojstva
upućuje na varijabilnost kvalitativnog karaktera.


NASLJEDNOST


Prema E 11 i o t-u (Žufa 57) pod nasljednosti razumijevamo prijenos svojstava
od roditelja na potomstvo. To je svojstvo živih bića da su slični svojim
precima.


Prvi je uspio protumačiti načine nasljeđivanja Grego r Mende l 1865.
godine koji je naučno tumačio nasljeđivanje pojedinih svojstava. Postavio je
fundamentalne zakone nasljeđivanja, a to su: zakon uniformnosti Fi generacije,
zakon cijepanja (ili segregacije) svojstava u F* generaciji, te zakon čistoće nasljeđivanja
nasljednih faktora.


Na temelju izgleda potomstva u Fi generaciji i cijepanja svojstava u F-;
generaciji donosimo zaključke o karakteru nasljeđivanja određenog svojstva
(dominantno — recesivno i intermediarno).


Kod poljoprivrednog bilja i šumskog drveća varijabilnost većine ekonomski
važnih svojstava je kvantitativnog karaktera. Mendelovi zakoni nasljeđivanja
mogu objasniti i nasljednost kvantitativnih svojstava (A 11 a r d 3). U
takvom slučaju radi se o više pari sličnih gena koji imaju zajednički kumulativni
efekt na neko svojstvo. No, i u ovom slučaju nove kombinacije u potomstvu
mogu nastati samo kao rezultat segregacije gena koje se vrši po Mendelovim
zakonima. Prema tome osnovne principe nasljeđivanja kvantitativnih
svojstava možemo primijeniti i kod proučavanja nasljeđivanja kvantitativnih
svojstava, tj. mogu se primijeniti u šumarstvu kod proučavanja nasljeđivanja
ekonomski važnih svojstava šumskog drveća.


PROBLEMI ODREĐIVANJA PARAMETRA NASLJEDNOSTI
KOD KVANTITATIVNE VARIJABILNOSTI


Prema Vidaković u (47) najvažnija funkcija nasljednosti kod genetskih
izučavanja mjernih karaktera je izražavanje pouzdanosti fenotipske vrijednosti
kao vodilje vrijednosti križanja. Samo fenotipske vrijednosti individuuma
mogu se direktno mjeriti, ali vrijednost križanja determinira njihov
utjecaj na slijedeću generaciju. Zbog toga, ako izaberemo određene individuume
kao roditelje na temelju njihovih fenotipskih vrijednosti, naš uspjeh u promjeni
određenih svojstava u populaciji može se proreci samo uz znanje stupnja
veze između fenotipđkih vrijednosti i vrijednosti križanja. Taj stupanj veze