DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 92 SIJEČANJ—VELJAČA GODINA 19G8.


0 EKONOMIČNOSTI PRIMJENE FOTOGRAMETRIJE U ŠUMARSTVU


Prof. đr ZDENKO TOMASEGOVIC, Zagreb


Svrha naših razmatranja neće biti verbalno dokazivanje o svrsishodnosti
primjene fotogrametrije. Smatra se da je jedva moguće pretpostaviti da još
postoje institucije ili pojedinci, koje bi trebalo uvjeravati u tu svrsishodnost
(7).


Nastojat ćemo pokazati koliki je stupanj ekonomičnosti kod primjene fotogrametrije
u šumarstvu bez pretenzije da se jednostavnim računskim operacijama
postigne definitivan sud.


Smatramo da naši izvodi mogu — na osnovu dosada poznatih iskustava
kod nas i u svijetu — ipak signifikantno dati putokaz o stupnju povećanja produktivnosti
rada u onim djelatnostima u šumarstvu gdje se traže kartografski
podaci.


I


Kad se izlaže problem ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu
potrebno je bar u kratkim crtama ukazati na područja te primjene.
Najstarija, gotovo 5 decenija stara, je primjena fotogrametrije na području
uređivanja šuma.


Uređivač šuma našao je višestruku korist od aerosnimaka kako u pogledu
fotointerpretacije tako i u pogledu kartografskih radova (kartiranje unutrašnjeg
razdjeljenja, prosjeka, vodotoka, puteva, vanjskih međa itd.).


Prema Baumannu (1) prije svoje djelatnosti na terenu taksator će uz pomoć
mozaika ili stereoredova dobiti objektivna saznanja o šumi, koja se ima
urediti. Na asambliranim aerosnimcima on dobiva uvid u karakteristične odnose
revira. On upoznaje reljef, mrežu vodotoka, te manje ili više sastojinske
oblike, načine gospodarenja, prostorni raspored gospodarski važnijih vrsta
drveća, smjese drveća po sastojinama, udio čistina, uzrast sastojina, te putnu
mrežu.


U pogledu organizacije uređajnih radova treba istaknuti da prethodan studij
sadržaja aerosnimaka doprinosi potrebnim predodžbama i omogućuje racionalnije
kretanje šumom. Takva prethodna studija bit će od ´koristi i za izlučivanje
sastojina, koje će se vjerojatno najčešće definitivno obaviti nakon obilaska
na terenu.


Kod obilaska šume u prirodi taksator treba preispitati dojmove, koje je
stekao fotointerpretacijom u sobi. To provjeravanje se odnosi ne samo na pitanje
pridolaska pojedinih vrsta nego i na pitanje sastojinskih oblika naročito
u vezi sa podstojnim sastojinama. Ova faza radova na terenu ima svoju prak
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 4     <-- 4 -->        PDF

tičnu vrijednost, ali i novo, daljnje sticanje iskustava za buduće radove. Komparacija
prirode i slikovnog sadržaja aerosnimaka treba biti podrška taksatoru
kod donošenja budućih zaključaka prigodom sobne fotointerpretacije.


Nakon terenskog obilaska prigodom donošenja odluke o definitivnom izlučivanju
sastojina i opisu sastojina kod sređivanja dojmova aerosnimak se pokazao
kao korisno pomagalo, a u težim planinskim regijama gotovo kao isključiva
podloga.


SI. 1. Stereotop (C. Zeiss, Oberkochen)


Podaci o prostornoj raščlanjenosti šume te ostali topografski detalji označe
se direktno na aerosnimku (»punktiranjeiru) kakvom olovkom u boji ili na proziran
materijal stavljen povrh snimka. Ovako´ označeni šumski i ostali topografski
detalji prenose se u uredu instrumentalnom, poluvizuelnom ili vizuelnom
metodom u šumsko gospodarske karte, koja na osnovu recentnih podataka
postaje maksimalno pouzdana podloga za daljnja gospodarska projektiranja.


Ako postoje linije, koje se nisu preslikale (putevi zastrti starijim, sklopljenim
sastojinama, granice pojedinih odsjeka i si.) trebat će se snimati dopunskim
mjerenjima busolnim teodolitom, geodetskim stolom ili sličnim instrumentarijem.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Konačno i kod definitivnog sastava (čistopis) uređajnog elaborata, koji se
izrađuje — prostorno uzevši — daleko od šumskog objekta, pokazat će se aerosnimak
kao odlično pomagalo. Uvid u optički stereomodel vraća taksatora na
lice mjesta i doziva mu u svijest potrebne, a zaboravljene, detalje.


Kod određivanja drvnih masa ne možemo (odnosno izuzetno) očekivati —
bar za evropske prilike — direktnu pomoć za utvrđivanje onako pouzdanih
elemenata drvnih masa sastojina kako ih daju dendrometrijske metode, ali
indirektne koristi su i tu očite.


Aerosnimci pomažu za racionalnije i svrsishodnije terenske dendrometrijske
izmjere i to na slijedeći način. Taksator će uz pomoć aerosnimaka — i to
prema danim okolnostima gdje se tako može i treba raditi — moći odrediti
one sastojine, koje će se morati podvrći potpunom klupiranju (npr. heterogene,
nejednolične sastojine). Za ostale sastojine — ili bar za većinu tih sastojina —
taksator će moći odlučiti o tome da li je moguće određivanje drvnih masa statističkim
metodama (pruge, krugovi ili slični uzorci) ili će biti dovoljna okularna
procjena masa ili će se te metode kombinirati sa metodom potpunog klupiranja
(dvoslojne sastojine). Drvna masa pričuvnih stabala može se odrediti
na taj način da se u stereomodelu izbroje ta (dobro uočljiva) stabla, da se terestrički
odredi prosječna masa takvih stabala te množenjem sa brojem stabala
dobije drvna masa pričuvaka.


Često se dapače unutar jednog revira neki tipovi sastojina (po svom bonitetu
staništa, starosti i načinu gospodarenja) ponavljaju, pa su komparabilni
i po dendrometrijskim elementima. U takvom slučaju je i podatak dobiven
egzaktnim metodama na »kazalnim« sastojinama prenosiv na te druge, po navedenim
parametrima slične, sastojine i to one, koje su pomoću aerosnimaka
pronađene kao slične. Za ovaj slučaj (i to kod ekstenzivnih izmjera ili za mlađe
ili srednjedobne teško pristupačne sastojine) potrebno je za ovakav postupak
po analogiji dovoljno iskustvo, poznavanje lokalnih ekoloških uvjeta i sigurnost
u fotointerpretaciji, koja dolazi kroz stalnu primjenu aerosnimaka.


Značajno područje primjene fotogrametrije u šumarstvu nalazi se u domeni
tipoloških istraživanja odnosno kartiranja šumskih staništa
pojedinih regija. Naravno i ovdje će biti potrebna racionalna kombinacija fotointerpretacije
i terestričkog rada već i prije kartiranja za koje će onda aerosnimci
imati odlučujuću ulogu.


U području kartiranja šumski h staništ a aerosnimak već u početku
daje istraživaču povoljan uvid za veće regije kako u geomorfološkom, geološkom,
opće topografskom (distribucija kultiviranog zemljišta, naselja, pute vi,
vodotoci) tako i vegetacijskom pogledu.


Prvo, grubo raščlanjivanje staništa po spomenutim elementima, te uz pomoć
lokalnih orografskih elemenata (ekspozicija, inklinacija, nadmorska visina)
moći će iskusni stručnjak obaviti uz pomoć aerosnimaka još i prije izlaska na
teren. Kod tog prethodnog raščlanjivanja može uočljivi vegetacijski pokrov i
njegovo stanje (stupanj i način sklopljenosti, visinski uzrast, krošnje i si.) dati
mogućnosti za razlikovanje vlažnijih staništa, mineralnim sastojcima bogata
tla, pa nadalje suha, zamočvarena, devastirana staništa itd., premda samo tlo
pod takvim sastojinama neće biti direktno uočljivo.


Za formiranje daljih zaključaka bit će i kod ovih radova potrebno izvršiti
istraživanja na terenu. Aerosnimak je tipologu ukazao na razlike, koje se moraju
terenskim radom i obilaskom dokazati.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ukoliko kartiranje šumskih staništa uslijedi prije uređajnih radova, Što bi
trebalo biti pravilom, tada će — kako to ističe H. Baumann — aerosnimci (npr.
u formi stereoredova) stručnjaku u tim, njemu možda potpuno stranim, revirima
odlično poslužiti kod predradnji u uredu i kod kretanja na terenu. Svoja
zapažanja u vezi sa pojedinim jedinicama ucrtavat će neposredno na aerosni-


Sl. 2. Autograf Wild A-6


mak i to najbolje punktiranjem, zaokružujući odgovarajuće detaljne linije.
Definitivno kartiranje (unašanje) u signaturne karte obavit će naknadne u
uredu kakvim prikladnim instrumentom (kao npr. onim u si. 3).


U praksi uprav e šum a aerosnimci se pokazuju kao pomagalo kod
planiranja pošumljavanja ili iskorišćivanja (vođenje sječa, izvoz), planiranje
izgradnje putne mreže, kod ustanovljivanja šteta nastalih od elementarnih nepogoda
(vjetrovi, snjegolomi, štete od insekata, požara), planiranje i uređenje
lovnih revira, uočavanje ero-zionih pojava, za hidrotehničke zahvate (odvodnjavanja,
navodnjavanja) itd.


S obzirom na općenito postignute uspjehe i još velike neiskorištene mogućnosti
kod projektiranja komunikacija potrebno je nešto reći o
tom obliku iskorišćivanja aerosnimaka.


Bez obzira da li se radi o cestama, trasama žičara, traktorskim ili konjskim
vlakama aerosnimci mogu poslužiti kako u fazi generalnog projektiranja
tako i kod izrade izvedbenih projekata.. Bogati sadržaj stereoskopskog modela
daje podatke kako o reljefu zemljišta — koji je temelj za projektiranje u geo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 7     <-- 7 -->        PDF

metrijskom smislu — tako i podatke o rasprostranjenosti gospodarskih jedinica,
te o njihovom stanju.


U vezi sa tim karakteristikama lako i pouzdano se može obaviti generalno
lociranje komunikacija. Stereomodel omogućuje da se izmjere pojedini nagibi
odlučni pri projektiranju. Geološke i pedološke pojedinosti mogu se kod toga
direktno ili indirektno samo procijeniti. Sigurnije od toga je uočavanje vodenih
tokova ili zaključivanje na vlažnost tla.


Izvedbeni projekt tražit će više rada. Za tu svrhu bit će među ostalim
potrebna izrada planova ili karata sa slojnicama te terenska istraživanja. Slojnice,
koje će nastati kartiranjem preko krošanja šumskog drveća, neće unutar
starih sklopljenih sastojina sadržavati mikroreljef. Pouzdanost takvih slojnica


(6) ovisna je o nizu parametara kao što su: uzrast sastojina (to bolje što su sastojine
mlađe), o načinu gospodarenja (pitanje sklopa), o sezoni snimanja, o
tipovima šuma o stupnju zasjenjenosti tla, te se prema G. Schultzu za mjerila
planova, koja su krupnija od 1 :10.000, može izraziti srednjom slučajnom pogreškom
slojnica, koje neće premašiti iznos od ± 3 m.
Kao prvi korak kod projektiranja komunikacija (5) studijem aerosnimaka
smatra se da je utvrđivanje prostora na kome se gradnje mogu izvesti: dakle
eliminacija prostora, koji ne dolaze u obzir.


Za intenzivnije radove u tom smislu upotrebljavaju u praksi u raznim zemljama
svijeta osim samih snimaka i topografske karte (mjerila 1 :50.000 postojeće
ili nove izrađene na osnovu aerosnimaka). Nakon prvog lociranja varijanti
slijedi njihova provjera sa geodetskog i pedološkog aspekta. U drugoj fazi
(pređprojekt) potrebni su planovi sa slojnicama u mjerilu 1 : 5000 ili krupnijim
za pojaseve onih varijanti, koje su došle u uži izbor za izvedbu. Osim slojnica
kartiraju se naravno kod toga iz aerosnimaka i oni topografski i šumski detalji,
koji su odlučujući za izgradnju komunikacija.


U trećoj fazi (za puteve javnog saobraćaja) izrađuju se (SAD, Švedska, SR
Njemačka) planovi sa slojnicama u mjerilu 1 : 1000, ili krupnijem, na osnovu
aerosnimaka samo najužeg područja (strip map) eksponiranih u razmjerno
krupnom mjerilu (1 :5000 ili krupnije).


*


Nabrojene mogućnosti primjene realiziraju se širom svijeta, a ponešto i
kod nas. Kolika je ušteda vremena i novaca za te razne oblike primjene malo
je poznato .premda je očita. Ni mi ne raspolažemo s podacima o ekonomičnosti
za te razne oblike primjene. Ono što je relativno lakše odredivo to je stupanj
ekonomičnosti kod primjene fotogrametrije za kartografske svrhe. U tom pogledu
raspolaže se sa podacima, koji ukazuju na stupanj ekonomičnosti primjene
fotogrametrije.


U našem daljnjem izlaganju i mi bismo se ograničili samo na pitanje ekonomičnosti
na području na korne je taj podatak moguće numerički utvrditi, a
to su prije svega kartografski radovi kod šumsko-uređajnih radova odnosno
kartografski radovi u vezi s tipološkim istraživanjima.


II


Prije nego li razmotrimo pitanje ekonomičnosti primjene fotogrametrije
u šumarstvu, prema našim podacima kojima raspolažemo za naše prilike, osvrnimo
se ukratko najprije na neka općenita iskustva u svijetu u pogledu eko
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 8     <-- 8 -->        PDF

nomičnosti tzv. geodetske fotogrametrije, dakle one djelatnosti kojoj je cilj
dobivanje geodetskih planova ili karata na osnovu aerosnimaka (katastar, komasacije,
topografske karte, podloge za razne inženjerske projekte itd.).


Treba razlikovati troškove aerosnimanja od troškova restitucije (troškovi
izrade planova ili karata).


A) Kod troškova za aerosnimanje dolaze u obzir: amortizacija za avione
kojima se vrši snimanje zajedno sa specijalnim uređajima, amortizacija aerofotokamera,
cijena fotomaterijala, plaće pilota i fotografa, održavanje aviona,
te troškovi u vezi s fotolaboratorijem. Veličine pojedinih faktora s kojima tu
treba računati ne malo ovise o formatu i mjerilu snimaka odnosno gotove karte,
o prikladnosti upotrebijenog aviona, o iskustvu i uvježbanosti pilota i fotografa,
o položaju aerodroma u odnosu na područje, koje se ima snimati, o veličini
snimanog objekta, o vremenskim prilikama (čekanje na povoljni dan za
snimanje), te stupanj organiziranosti pri aerosnimanju. Nabrojeni faktori mogu
djelovati na taj način da se istim gore navedenim troškovima cijena koštanja
snimanja jedinice površine smanjuje (širokokutna kamera, dobro izvježbani
piloti i fotografi, veći objekti, povoljne atmosferske prilike, veći stupanj organizacije
radova itd.) ili povećava (normalnokutna kamera, snimanje malih ili
nesuvislih površina, nepovoljna sezona snimanja, vibracije aviona uslijed nesinhronog
rada motora aviona itd.).


Za naše prilike za pitanje ekonomičnosti kod aerosnimanja direktno je
zainteresiran u prvom redu izvršilac aerosnimanja, a to je aerofotogrametrijski
odsjek Vojno Geografskog Instituta. Općenito uzevši poznavanje nabrojenih
faktora sa strane naručioca trebalo bi imati ipak utjecaja na cijenu koštanja
aerosnimaka za jedinicu površine. Kod postavljanja zadataka treba voditi računa
maksimalno o onim pobrojanim faktorima za koje je to sa strane naručioca
moguće. Za naša daljnja razmatranja raspolažemo sa podacima, koji se
odnose na god. 1967. Vojni geografski institut (V. G. I.) vrši nova aerosnimanja
uz cijene, koje se odnose na 1 ha (i to kod površina većih od 50 fem2) kod mjerila
1 :30.000 uz cijenu od 50 st. Din, kod M. 20.000 uz cijenu od 150 st. Din te
kod M. 10.000 uz cijenu od 300 st. Din, podrazumijevajući kod mjerila aerosnimanja
1 :30.000 i izradu kontaktnih kopija na fotopapiru, a u slučaju mjerila


1 : 20.000 i 1 :10.000 aerosnimanje sa izradom diapozitiva i fotoskica.* No često
smo u takvom položaju da je za neko područje aerosnimanje obavljeno1 već
ranijih godina pa ukoliko V. G. I. stavlja na raspoloženje fotograme cijena je
po 1 ha znatno manja. (Primjera radi: dosada najveća cijena za fotograme na
fotopapiru za već ranije snimljena područja iznosila je u god. 1965. za mjerilo
1 : 8000 40 Din po ha, ujedno dosadašnji ekstrem; a za mjerilo 1 :12.500 ta je
cijena iznosila dosada 6 st. Din). Za mjerilo 1 : 20.000, koje praktički najčešće
dolazi u obzir za mjerne i interpretativne radove u našem, šumarstvu dosada
nije trebalo računati sa cijenom većom od 10 st. Din po ha, i to zato što je
aerosnimanje u cjelini bilo plaćeno po ranijem investitoru. S takvim činjenicama
mogli smo uvijek do danas računati kad je V. G. I. arhivirao negative
ranijih aerosnimanja.
* Strogo uzevši ovaj bi podatak prema statistici Zavoda za fotogrametriju Zagreb
trebalo povisiti za oko l(P/o s obzirom na to da je uz novo aerosnimanje potrebna
i signalizacija mreže postojećih geodetskih tačaka. Povećanje od ltf°/o izračunali
smo na osnovu pretpostavke da na svakih 400 ha otpada po 1 trigonometrička
tačka i da će se te većinom (uz prisustvo inženjera i dva figuranta) morati unutar
šume signalizirati na stablima.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Kad je u pitanju da li izvršiti novo aerosnimanje nekog šumskog područja
ili koristiti stare snimke onda treba postupiti od slučaja do1 slučaja vrlo oprezno.
Postavlja se ovdje pitanje kako dugo ostaje aerosnimak aktuelan ili drugačije:
kada zastaru je aerosnimak. Odgovor na ovo pitanje ovisi o tome da li
će aerosnimci služiti za interpretaciju ili izradu šumsko gospodarskih planova,
a naročito o tome da li su u međuvremenu nastupile kakve promjene u prostornom
redoslijedu pojedinih uređajnih jedinica izazvane iskorišćivanjem ili
šumskim štetama.


Ima primjera gdje se kod nesmetanog razvoja sastojina i normalnog gospodarenja
mogu upotrebljavati i za uređaj ne radove (šumsko gospodarska
karta) aerosnimci stari čak 10 pa i do 20 godina. Ako je naprotiv nedugo iza
aerosnimanja uslijedilo veliko oštećenje na sastojinama (vremenske nepogode,
štete od požara i si.) mogu aerosnimci »stari« samo 2 godine već biti neuporabivi
tako, da će biti potrebno novo aerosnimanje.


B) Troškovi restitucije (izrade planova ili karata) sadrže plaće restitutora,
amortizaciju restitucionog instrumenta, te troškove za radove između aerosnimanja
i restitucije (određivanje čvrstih tzv. orijentacionih tačaka, topografska
i specifična interpretacija sadržaja aerosnimaka). Za prosuđivanje ove faze
odlučni su faktori kao što su: svrha i mjerilo^ plana ili karte (topografska karta,
katastarski plan, podloga za projektiranje komunikacija), te u vezi s time tačnost,
pa izrazitost terenskog reljefa (visoko gorje, sredogorje itd.), gustoća detalja,
opseg geodetskih predradnji (orijentacione tačke), te opseg naknadnih
radova (nadopune, revizije stanja u prirodi, prikupljanje naziva i si.).


Kao aproksimativni mogu se prema (4) uzeti kao prosječni satni efekti za
samu restituciju (situacija + konfiguracija, bez terenskih radova, te bez iscrtavanja)


mk
Es = ha (1)
1000


za restituciju na tzv. prvorazrednim i drugorazrednim instrumentima (vidi i si.
2 i si. 3) gdje je mk modul (nazivnik) mjerila kartiranja 1 : m/c.
Kod izrade fotoplanova metodom objektivno optičkog redresiranja satni


efekat se može aproksimativno izraziti sa
mk
Es = ha (2)
50
Za potrebe šumarstva širom čitavog svijeta vrlo se mnogo služe metodom


subjektivno optičkog redresiranja primjenom raznih tipova aeroprecrtavača od
kojih je jedan prikazan u si. 4. Kod izrade situacionih planova odnosno šumsko
gospodarskih karata može se prema (4) očekivati višestruki satni efekat od
onoga izraženog formulom (2).


U SR Hrvatskoj možemo godinu 1955. smatrati početkom sistematske primjene
fotogrametrije za potrebe katastarskog premjera. Premda sa skromnim
iskustvima ipak se već u prve dvije godine rada na izradi katastarskih planova
u mjerilu 1 : 2500 i djelomično u 1 : 1000, a uz pomoć aerosnimaka približnog
mjerila 1 :11.000 ili 1 :12.500 kartiranjem na autografima Wild A-7 i A-8


i
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 10     <-- 10 -->        PDF

osjetio znatan skok u pogledu ekonomičnosti u usporedbi s tahimetrijskom metodom.


Usporedba ukupne cijene koštanja terenskih i kancelarijskih radova za
fotograme trijsku i tahimetrijsku metodu (ne uzimajući u obzir radove na izvlačenju
detalja na dobivenim planovima, te daljnje radove, jer su ti radovi
identični za fotogrametrijsku i tahimetrijsku metodu) pokazuje da se javlja
relacija 1:3 u korist fotogrametrije. Fotogrametrijskom metodom obrađena
su bila:


l !


SI. 3. Aviograf B-8 Wild


a) brdovito područje od 7900 ha sa 5700 kat. čestica sa 60Q/o šumskih površina,


b) 1030 ha krškog područja sa 3635 kat. čestica i


c) područje od 23.600 ha sa oko 50.000 kat. čestica također krškog terena
sa oko 20°/o šumskih površina,
a za usporedbu su bila uzeta 6 radilišta na kojima se radilo tahimetrijskom
metodom s kartiranjem u mjerilu 1 : 2000 i 1 :1000.


Sličnim podacima raspolažemo i sa ostalih područja Jugoslavije.
Kod promatranja ekonomičnosti primjene fotogrametrije treba uzeti u
obzir:
a) da se mjerilo snimanja odabere najmanje moguće, koje će omogućiti
ispunjenje zadatka. U geodetskoj fotogrametriji kod relativno visokih zahtjeva


«
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 11     <-- 11 -->        PDF

uzima se kao aproksimativan odnos modula mjerila snimanja (ms) i modula
(mk) mjerila kartiranja približno po jednadžbi


ms = 250 K^räk (3)
ukoliko je fotografski postupak u cjelini izveden na standardnom nivou. Uzme
li se m/L = 10.000 to je ms = 25.000. Ovaj modul kod ovog mjerila (1 : 25.000)
uzet će se nešto manji, kao što bi se kod malih modula (.2000, 2000 ....) mogao
iz razloga ekonomičnosti uzeti nešto veći.


Ovo razmatranje vrijedi i za potrebe šumarstva. Za izradu šumsko gospodarskih
karata u mjerilu 1 :10.000 uzimajući u obzir i skromniji instrumentarij
mjerilo snimanja ne bi smjelo biti manje od 1 : 20.000 već i obzirom na fotointerpretacijske
zahtjeve u vezi sa šumskom vegetacijom. U tehničkom i interpretacijskom
smislu poželjna bi bila i krupnija mjerila no ona umanjuju ekonomičnost.


b) Ekonomičnost — bar što se samog aerosnimanja tiče ukoliko ga je potrebno
obnoviti ili sasvim novo izvesti — može se povisiti ako će aerosnimke
moći koristiti više investitora, koji će i kod troškova zajednički učestvovati.
Ukoliko detaljna analiza pokazuje da je kompromis moguć i dopustiv treba ga
prihvatiti te pronaći fotomaterijal, mjerilo aerosnimanja i sezonu aerosnimanja,
koja će relativno najviše koristiti svim zainteresiranim investitorima.


c) Kod nabave restitucionog instrumenta treba uzeti u obzir:
a) cijenu koštanja restitucionog instrumenta,


(i) troškove uzdržavanja, te
y) učinak instrumenta
SI. 4. Aeroprecrtavač C. Zeiss, Oberkochen
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 12     <-- 12 -->        PDF

računajući s time da bi se instrument morao amortizirati, u 10 godina, premda
mu je vijek trajanja veći od 20 godina. Vrijeme od 10 godina treba uzeti stoga,
jer instrumenti relativno brzo zastaruju. Dolaze novi, fleksibilniji instrumenti,
koji bi trebali zamijeniti dosadašnje.


d) Zaposlenje asistenta (pomoćnika) kod restitucije može biti u datim prilikama
i ekonomično (rad dvojice umjesto jednog stručnjaka).


Uzet ćemo da cijena instrumenta po jednom satu rada iznosi c Din, plaće
restitutora a Din, a plaće asistenta (crtača) 0,8 a Din po satu, učinak primjenjenog
instrumenta p km2 po satu kod rada samo jednog stručnjaka, a b p km2
po satu kod rada dvojice stručnjaka. Odavle slijedi da će biti ekonomično uposliti
dva stručnjaka ako je


a + c 1,8a + c
> (4)
P bp


dakle ako su troškovi svedeni na jedinicu površine kod rada dvojice manji odnosno
ako je
1,8a + c
b > (5)
a + c


Uzmemo li da je cijena instrumenta izražena po satu rada c = q a, mora pri
ekonomičnom upošljavanju asistenta (crtača) biti zadovoljeno


1,8 + q
b > (6)


1 + q


Odavle slijedi:


za q = 1 bit će b > 1,40


q = 2 b > 1,27


q = 3 b > 1,20


pa prema tome rad dvojice mora pokazati to veće povećanje učinka (od 1 na 1,4
ili više) što je cijena instrumenta manja. Skuplji instrumenti (gdje q = 3) podnijet
će i samo 25% povećanje učinka pri radu dvojice (b > 1,2) umjesto samo
jednog stručnjaka.


e) Najekonomičnije rješenje se ne može naći jednostavnim računskim operacijama
jer:


a) je gotovo nemoguće naći dva zadatka, koji su jednaki po svojim parametrima
(plaće, cijena instrumentarija, tačnost instrumenata, modul mjerila
snimanja, tačnost dobivene karte itd.), te da bi se rezultati u pogledu ekonomičnosti
s jednog zadatka mogli primjeniti na drugi i


ß) dva restitutora na istom zadatku neće imati isti učinak što će biti ovisno
o osobnim karakteristikama, mentalitetu itd.


Prema tome i naša razmatranja imaju više kvalitativno nego li strogo matematsku
značenje ili možda čak jednoznačnost.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 13     <-- 13 -->        PDF

III


Za razmatrajja ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu stoje
nam na raspoloženju bogati podaci Sekcije za uređivanje šuma u Zagrebu (iskustvene
norme za taksacijske radove na revizijama osnovane među ostalim i na
podacima od radova na 20 gospodarskih jedinica sa oko 50.000 ha površine), te
podaci za kartiranja šumskih objekata fotogramerijskim metodama obavljenih
u SR Hrvatskoj. Kod komparacije smo uzeli samo one faze, koje su strogo i
usko međusobno komparabilne.


Prethodno moramo istaknuti one karakteristike primjene fotogrametrije u
šumarstvu, koje dalje navedene numeričke podatke još bolje razjašnjavaju te
i potenciraju, a takve su naravi da ih je teško numerički definirati.


Te opće karakteristike se mogu sažeti sa nekoliko značajnih činjenica:


1. fotogrametrijski stereomodel snimljenog područja daje izvanredan uvid
u cjeline nekog šumskog područja obzirom na
a) konfiguraciju
b) pridolazak gospodarski važnijih vrsta drveća
c) klasifikaciju pojedinih fizionomskih jedinica po uzrastu, sklopljenosti,


te po orografskim karakteristikama (nadmorska visina, ekspozicija, inklinacija);


2. radovi na izradi šumsko gospodarskih i tipoloških karata obavljaju se
znatnim dijelom samo u sobi što ima za posljedicu:
a) da se veći dio radova na izradi kartografskih podloga može obavljati i
izvan glavne terenske sezone, te
b) sa personalom, koje nije radi bilokojeg razloga dovoljno kondicionirano
za terenski rad;


3. na osnovu recentnih aerosnimaka dobiva se pouzdana predodžba o rasprostranjenosti
i stanju šuma većinom zajedno sa konfiguracijom i topografskim
detaljima unutar i oko šumskih objekata onako kako to odgovara sadašnjem
momentu bez nekih zastarjelih podataka, koji se vjerojatno kod dosadašnjih
radova često preuzimaju kao manje ili više sigurni.
4. I kod primjene fotogrametrije dolaze u obzir djelomično terestrički radovi,
koji su relativno manjeg opsega, a svedeni su samo:
a) na terensku interpretaciju tipova šuma ili na unutrašnju gospodarsku
strukturu šuma,
b) mjestimično određivanje orijentacionih tačaka,
c) dopunska terestrička snimanja onih odsjeka, koji nisu na aerosnimcima
jednoznačno definirani zbog neprikladne sezone snimanja, neprikladnog mjerila
aerosnimaka, neprikladno´ odabrane emulzije originalnog negativa ili sličnog
razloga.


U daljnjemu se iznose podaci iz kojih je vidljiv stupanj ekonomičnosti primjene
fotogrametrije u šumarstvu prema dosadašnjim iskustvima i to za one
područje primjene gdje je taj stupanj moguće numerički odrediti, a to je područje
kartografskih radova tj. onih radova, koji su spomenuti pod imenom
geodetske"predradnje kod takascionih radova.


Troškovi terestričkih geodetskih radova, izraženi su na osnovu iskustvenih
normi u SR Hrvatskoj tako, da su ti troškovi izraženi brojem kancelarijskih
sati pomoćnog taksatora (is) i to onim brojem sati, koji pokriva geodetske
predradnje za površinu od 1000 ha šuma, te izradu šumsko gospodarske karte
u mjerilu 1 :10.000. I troškovi fotogrametrijskih metoda odnose se na istu po
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vršinu i isto mjerilo karte, a izraženi su također brojem sati pomoćnog taksatora
dakle radnim vremenom tog stručnjaka potrebnog pri fotogrametrijskim
radovima na izradi šumsko gospodarske karte. Ako je negdje dovoljan rad tehničara
ili se pojavljuje rad figuranata onda je — prema podacima Sekcije za
uređivanje šuma u Zagrebu — uzet odnos vrijednosti (cijene) jednog terenskog
sata tehničara (t) odnosno figuranta (f) u ovom odnosu prema pomoćnom tđkšatoru
(i3) i to:


is : t : f = 1 : 0,92 : 0,17 (7)


Uzme li se u obzir da su terenski sati skuplji (vredniji) od kancelarijskih
sati i to — prema prilikama u god. 1967. za službenike Sekcije Za uređivanješuma u Zagrebu za pomoćnog taksatora 1,8 puta, te 1,9 puta za tehničara
omjer (7) izražen kancelarijskim satima može se pisati u obliku


i.3 : t : f = 1,8 : 1,7 : 0,3 (8)
dakle svaki sat pomoćnog taksatora na terenu vrijedi (stoji) 1,8 sati njegova
rada (odnosno 1,7 sati is) u kancelariji, a figuranta 0,3 sati rada pomoćnog taksatora
na terenu. Svaki terenski sat pomoćnog taksatora množen je u daljnjem
razmatranju sa faktorom 1,8 da bi se dobili kancelarijski sati ,tehničara sa 1,7,
a jednog figuranta sa 0,3.


Odnos vrijednosti radnog sata za is i t u kancelariji izražen je omjerom
(Zagreb, 1967)
is : t == 1 : 0,86 (9)


Uzmimo dalje kao mjerilo troškova za izvršenje radova vrijednost (cijenu) jednog
kancelarijskog sata rada pomoćnog taksatora i primijenimo to na odgovarajuće
stavke u normama (prijedlog normi od 25. 5. 1967) Poslovnog udruženja
Šumsko privrednih organizacija Zagreb.


Kod toga (prema podacima Sekcije za uređivanje šuma Zagreb) uzimamo:


a) da prosječno na 165 ha jedinica šume dolazi 1 km vanjskih međa,


b) da 1 km dužine busolnih vlakova kod snimanja unutrašnjeg razdjeljenja
odgovara prosječno 31 ha površina sastojina,


c) ukupno dnevno radno vrijeme 7 sati,


d) srednje povoljne uvjete rada.


Za 1000 ha šumske površine ukupni troškovi geodetskih terestričkih radova
— prema spomenutim normama — iznose 809 kancelarijskih sati pomoćnog
taksatora (i to svi radovi pomoćnog taksatora, tehničara i figuranata).


K tome dolazi još neminovno neproduktivno radno vrijeme (instruktaža,
pripremni radovi, bolovanja, selidbe, kišni dani, te praznici), koje povisuju troškove.
Prema podacima iz Zagreba odnos produktivnog i neproduktivnog vremena
utvrđen je omjerom 74{,/o : 26®/o. Kako i kod fotogrametrijskih radova
može biti nešto neproduktivnog vremena (i to naročito prve tri stavke: instruktaža,
pripremni kancelarijski radovi, bolovanja) to se dobiveni broj sati 809 u
tablici 1 nije povisio kao da ima 26°/o nego samo 13% neproduktivnog radnog
vremena pri geodetskim terestričkim radovima tako, da smo dobili 884 sati
(troškova is) potrebnih za površinu od 1000 ha. Od toga otpada 520 sati na
one geogetske radove, koji se mogu i 364 sata, koji se ne mogu nadomjestiti
primjenom fotograme trije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tablica i


Troškovi za geodetske predradnje pri uređivanju šuma za površinu od 1000 ha
(mjerilo šumsko gospodarske karte 1 :10.000); srednje povoljni terenski uvjeti.


NAZIV RADA


Crtanje mreže katastarske sekcije
koordmatografom
Pantograiiranje katastarskih sekcija
Izvlačenje tušem katastarskog stanja
Izrada matrice terenske karte po
katarskim sekcijama
Reduciranje kosih dužina (granične linije
unutrašnjeg razdjeljenja i vanjske međe)
Nanašanje poligona na mm — papir u
mjerilu 1 ; 10.000 (unutrašnje + vanjske
granične linije)
Kopiranje poligona na pausu
Uklapanje poligona u mjerilu 1 :10.000
9 Izrada osnovne karte raznobojnim tušemIzrada matrice temeljnih nacrta


11
Izrada situacije sa legendom,
površina na matrici temeljne


12
Pregledna karta:
a) umanjivanje osnovne karteb) izrada pregledne karte uc) izrada matrice


iskazom


karte


u olovci
tušu te


13 Planimetriranje u mjerilu 1 : 10.000
14 Izravnanje površina s katastrom i sastav
iskaza površina sa šumarom
15 Geodetsko rekognosciranje terena


16
Identifikacija vanjske međe s privremenim
obilježavanjem (međa obrasla)


17
Identificiranje čestica


18 Snimanje unutrašnjeg razdjeljenja busolnim
teodolitom (međa obrasla, vizure do 50 m)


19 Snimanje vanjske međe busolnim teodolitom;
međa obrasla


Ukupno produktivno vrijeme


Ukupno s uračunatim neproduktivnim danima


Radovi koji


se mogu nadomjestiti
primjenom
fotogrametrije


C
-a


o S.go


O Cil


i* a


°a


>X öS


18,8


i3 37,6
t 5,7
t 11,5

13 30,1
f 5,4


13 136,0
4f 169,0
i;; 25,2
4f 30,8


470,1


520,0


Procentualno učešće geodetskih radova po vrijednosti, koji


Radovi koji
ne ne mogu
nadomjestiti
primjenom
fotogrametrije


3 rt


o


a


-a


o a
ra±ć


>r o a


0.9
12,1
8,6
8,6


18,8


18,8


3,3


t 23,5
t 30,1
t 12,0


13 25,2
2f 15,4
1 121,4
2f 40,3


339,0


809,1
364,0


884,0


se mogu nado


mjestiti primjenom fotogrametrijskog kartiranja iznosi prema tome 59%.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Predležeći podaci o troškovima fotogrametrijskog kartiranja šumskih područja
odnose se na 4 različita lokaliteta.


1. Za šumariju Zalesina izrađena je šumsko topografska karta sa slojnicama
u mjerilu 1 :5000. Rad je obavio restitutor sa ovećim iskustvom.
2. Za šumariju Luhardenik i Jamaričko brdo izrađena je šumsko gospodarska
karta u mjerilu 1 :5000 sa slojnicama; restitutor s ovećim iskustvom.
Tablica 2


Troškovi fotogrametrijskog kartiranj´a i predradnje za 1000 ha šumskog područja s
podacima za samu restituciju u rubrici e) svedenima po formuli 1) na komparabilno
mjerilo 1 :10.000.


WO


OJ


< la
U


coS


I-»»—I
3 <


«IH-HB oSw


Vrijednost:


a — 1) diapozilivi 17 20
a — 2) kontaktne kopije na fotopapiru 5 8
b) terenska i sobna fotointerpretacija 88 88 88
c — 1) Prikupljanje podataka o postoje


ćim orijentacionim tačkama (rad +
administrativne takse) i to jedna
orijentaciona tačka na svakih 4 km2
korisnog područja i neposrednog
okoliša 19 19


c — 2) Kadovi kao pod c-1 zajedno sa
određivanjem novih orijentacionih
tačaka radijalnom triangulacijom te
uz pomoć topograskih kara´.a 23 80
M *? 1 :50.000


d) Računske predradnje i iterativna orijentacija
snimaka 15 50
e — 1) Restitucija sa konfiguracijom i od


đivanje novih orijentacionih tačaka 26 26
e — 2) Restitucija bez konfiguracije 28 94
f) Sveukupni trošak


T,-=
150 s. 163 s. 159 s. 320 s.


520 s
g) Efekat 3,4 3,2 3,3 1,6


Lf


Napomena:


1. Mjerilo originalnog kartiranja 1 : 5000 1 : 5000 1 : 25.000 1 : 20.000
2.
Upotrebljeni instrumenti Autograf Autograf Stereotop Stereotop
Wild A-8 Wild A-8
3. Ukupno kartirana površina oko oko oko oko
2500 ha 2300 ha 9000 ha 1500 ha
Broj upotrebljenih diapozitiva odnosno 5 6 6 9
kontaktnih kopija na 1000 ha (pojedinač


ni modeli)
Mjerilo originalnog filma 1 : 17.000 1 : 12.500 1 : 12.500 1 : 17.000
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 17     <-- 17 -->        PDF

3. Za dio područja Male Kapele izrađena je podloga u mjerilu 1 :25 000 za
kartu tipova šuma bez konfiguracije u raznim bojama (ali bez izvlačenja tušem);
restitutor sa početnim iskustvima i
4. Za dvije gospodarske jedinice u Crnoj Gori izrađena je šumsko gospodarska
karta u mjerilu 1:20.000 za identificirane odjele; bez konfiguracije;
prvi rad restitutora početnika.
Sveukupni trošak T/ za izradu šumsko gospodarske (odnosno šumsko-topografske)
karte u mjerilu 1 :10.000 (u dva slučaja sa, a u dva slučaja bez konfiguracije)
izražen je brojem kancelarijskih sati mlađeg inženjera (pomoćnog
taksatora), u rubrici f tablice 2. Iz podataka rubrike g vidi se da je ekonomski
učinak izražen odnosom broja sati kod geodetskih terestričkih i brojem sati
kod fotogrametrijskog kartiranja znatan. On je jedino u slučaju gospodarskih
jedinica Mejdanica i Lisa razmjerno malen, jer je to bio prvi praktični rad
odnosnog restitutora.


Kod gornjih razmatranja uzeto- je da fotogrametrijske operacije izvršava
šumarski inženjer (ij) iz službe uređivanja šuma obrazovan za primjenu fotogrametrije
u šumarstvu. Takvo rješenje koje se kod nas počinje, ostvareno je
odavno u Austriji, Kanadi, DR Njemačkoj, SR Njemačkoj, SAD, Švedskoj, Švicarskoj
itd. ima i tu prednost da se tretman izvodi sa stručnog, šumarskog, a
ne samo sa čisto geodetskog aspekta.


Za navedena fotogrametirjska kartiranja postojali su aerosnimci iz nekih
ranijih aerosnimanja (za potrebe vodoprivrede, elektroprivrede, državne izmjere,
za potrebe poljoprivrede, armije itd.) i zato je svaka a u tablici 2 djelovala
povoljno, te doprinijela razmjerno visokom učinku.


U si. 5 prikazan je


B


Lubardenik i
Jamari´ćko brdo


A/


SI. 5.


pad učinka (E) u odnosu na troškove novog aerosnimanja. Kad se računa sa
već zatečenim, od ranije izrađenim aerosnimcima (tablica 2), te samo sa cijenom
samog fotograma (oko 650 st. Din u god. 1967. odnosno oko 2500 st. Din
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 18     <-- 18 -->        PDF

za 1 dijapozitiv) onda je efekat E = 3,2 (vidi najvišu ordinatu grafa u si. 5)
Ako je uslijedilo novo aerosnimanje onda je E = 1,0 dakle troškovi gotovo isti
kao za normirane geodetske radove pri uređivanju šuma. Ne baš apsolutno
veliki troškovi novog aerosnimanja djeluje nepovoljno u usporedbi sa razmjerno
malim troškovima terestričkih geodetskih radova, koji su prilagođeni
potrebama šumarstva. No još uvijek postoji bitna razlika u tome da je šumsko
gospodarska karta dobivena fotogrametrijskim kartiranjem snabdjevena sa
slojnicama.


Što je broj JV suinvestitora za novo aerosnimanje veći to i efekt E raste.
To znači, ukolito je novo aerosnimanje potrebno, radi postizavanja što većeg
efekta, treba težiti za tim da se za isto područje nađe više investitora kao što
je to već i bio slučaj kod nas, a i u svijetu se prakticira.


Što se tiče identificiranja pojedinih fizionomskih jedinica kod gornjeg fotogrametrijskog
kartiranja može se reći da su mjerilo snimaka, sezona snimanja
i vegetacijska struktura pogodovali tome da nisu bila potrebna terestrička
dopunska snimanja, koja bi, kad bi postojala, u određenom smislu smanjila
spomenuti efekat.


U pogledu rada na vanjskim međama treba reći da su ti velikim dijelom
zastupljeni po troškovima u našim razmatranjima i to zato, jer su radovi u
rubrici 16 i 17 tablice 1 ušli među one radove, koji se ne mogu nadomjestiti
fotogrametrijskim kartiranjem (premda to nije uvijek slučaj); drugim riječima
terestričko identificiranje vanjske međe (rubrike 16) i identifikacija čestica
(rubrike 17) svojim odmjeravanjima u terenu omogućuju i fotogrametrijsko
Kartiranje katastarske vanjske međe za slučaj da su granične humke ili kameni
ostali nepreslikani na aerosnimcima ispod krošanja šumskog drveća kad
su pod listom.


U pogledu investicija za nabavku prikladnog instrumentarija pogodovala
bi idealna integracija šumskih gospodarstava, koja bi zajedničkim ulaganjem
sredstava učinila i taj problem neosjetljivim.


ZAKLJUČAK


Iskustva širom svijeta pokazuju da su koristi od primjene fotogrametrije
u šumarstvu višestruke. Gotovo najveći efekt u pogledu smanjenja troškova i
povećanja pouzdanosti mogućih podataka postiže se pri kartografskim radovima
i to za potrebe uređivanja šuma, tipoloških istraživanja i projektiranja
komunikacija.


Smanjenje troškova primjenom stereofotogrametrije (instrumentima kao
što su autografi, stereotop i si.) pri izradi šumsko gospodarskih karata u mjerilu
1 :10.000 veće je od trostrukog u usporedbi s čisto terestričkim metodama,
čak ako se fotogrametrijski dobivene karte izrade i sa slojnicama. Primjenom
jednostavnih metoda fotogrametrije jedne slike to je smanjenje još i veće.


Postignuti efekt se odnosi na radove, koji traže oko 60°/Q sadašnjih troškova
za geodetske radove pri uređivanju šuma. Neki naime kancelarijski radovi
kao što su crtanja, obračun površina, te neki terenski radovi kao što je
identifikacija čestica i slični ne mogu se nadomjestiti primjenom fotogrametrije
(40l,/o radova po vrijednosti).


Treba nastojati da se koriste postojeći aerosnimci. Ukoliko je potrebno
novo aerosnimanje treba težiti da se ono obavi učešćem više investitora. Troškovi
novog aerosnimanja — u odnosu na relativno niske troškove terestričkih
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 19     <-- 19 -->        PDF

geodetskih radova pri uređivanju šuma — za razmatranje ekonomičnosti djeluju
nepovoljno na sveukupne troškove (si. 5).


Sekcije za uređivanje šuma odnosno Šumska gospodarstva idealno integrirana
bi dakle nabavkom prikladnog fotogrametrijskog instrumentarija postigle
smanjenje troškova i vremena potrebnog za izradu elaborata što bi im
omogućilo povećanje produktivnosti i postepeno povećanje dohotka. Zapreke
za primjenu fotogrametrije u šumarstvu mogu potjecati od viška stručne radne
snage, kojoj ne pogoduje uvođenje mehanizacije.


U pogledu izobrazbe stručnjaka ne bi smjele postojati zapreke. Dosada je
u SR Hrvatskoj izobraženo više od 100 šumarskih inženjera na kraćim ili dužim
postdiplomskim seminarima.


Schlussfolgerungem


Die Erfahrungen weisen auf vielseitige Nützen der Anwendung von Luftmessbildern
in dem Forstwesen. Die grösste Leistung wird bei den kartographischen
Arbeiten für Zwecke der Forsteinrichtung, der Standortskartierung sowie bei Wegebauplanung
erreicht u. zwar hinsichtlich der Kostenvermindenung und hinsichtlich
dor Datenzuverlässigkeit.


Bei Anwendung der stereophotogrammetrischen Methoden (Autographe, Stereotoip)
für die Herstellung der Wirtschaftskarten im Masstab 1 :10.000 werden die
Kosten mehr als dreifach vermindert sogar wenn diese Karten mit Schichtlmien
versehen sind. Bei Anwendung der einfachen Methoden dr Einzelbildphotogrammetrie
ist die Leistung noch grösser.


Die Verminderungen beziehen sich an diejenigen Arbeiten die etwa 603/o aller
bisheringen Kosten der terestrischen geodätischen Vorarbeiten bei Waldeinrichtung
herangezogen hatten. Einige der Zimmerarbeiten nämlich (Zeichnen, Flächenberechnung)
sowie der_Feldarbeiten (Identifizieren der Grundstücke) u ä. sind z. Zeit noch
nichi ersetzbar mit photogrammetrischen Methoden. (40´Vo der Arbeiten, rechnend
ihre Kosten).


Man soll anstreben dass man möglicherweise schon bestehende Luflmessbilder
für die Arbeit heranzieht. Falls es notwendig wird eine neue Luftbildaufnahme zu
vollziehen dann wird es vorteilhaft diese neue Aufnahme mit noch anderen Behörden
zu realisieren die sich aber bei den Spesen beteiligen werden. Die Spesen für
die neue Aufnahme — hinsichtlicht der relativ niedrigen Spesen der terestrischen
geodätischen Aufnahmen bei Forsterinrich-ungsarbeiten wirken sich nämlich verhältwismässig
negativ aus.


Einige Waldeinrichtungsämter ideal integriert könnten durch Anschaffung
eines geigneten photogrammetrischen Instrumentariums die Kosten — sowie Zeitbedarfverminderung
erzielen und damit jährlich mehr Wirtschaftspläne herstellen sowie
die Löhne allmählich vergrössen.


Die Hindernisse für die Anwendung der Photogrammetrie im Forstwesen könnten
von Überschuss am Facharbeitskräften herrühren dem die Mechanisierung der
Arbeiten nicht konveniert. Hinsichtlich der Ausbildung der Fachmänner sollten
heutzutage keine Hindernisse mehr im Wege stehen.


LITERATURA


(1)
H. Baumann : Forstliche Luftbild-Interpretation Tübingcn-Bebenhausen 1957.
(2)
J. K a r a v a n i ć :_ Aerofotogrametrija u N. R. Hrvatskoj, Geodetski list, Zagreb
1957, str. 237—252.
(3)
W. v. Laer : Einführung in die forstliche Photogrammetrie, Berlin 1955.
(4) K. Schwide f sk y : Grundriss d. Photogrammetrie 6. Auflage, Stuttgart 1963.
(5)
H. Spurr : Photogrammetry and Photo-interpretation, New York 1960.
(6)
Z. To m.a š e g o v i ć : O pouzdanosti fotogrametrijskih slojnica šumskih područja,
Geodetski list 1965, str. 259—264.
(7)
A. J. von der W e e 1 e : ökonomische Betrachtungen zur Verwendung von Luftmessbildern
bei der Ausführung nationaler Kartierungen, Jenaer Rundschau
19ö7—1, str. 24—29.