DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 20     <-- 20 -->        PDF

O PLUVIOMETRIJSKOJ I EROZIJSKOJ UGROŽENOSTI SLIVA


Dr.
BORISLAV KOLIĆ, docent Šumarskog fakulteta Beograd


Na konfiguraciji terena, geološkoj podlozi, klimatskim prilikama i razvijenoj
hidrografskoj mreži SR Srbija predstavlja veoma povoljno tlo za razvoj
erozijskih procesa i štetno dejstvo bujičnih tokova.


Ove štetne faktore još više potenciraju neracionalni i često vandalski odnosi
prema šumskim sastojinama kao i korišćenje zemljišta na strmim nagibima
u poljoprivredne svrhe.


»Na kupiranirn terenima sa većim nagibima redovna je pojava da se zemljište
erodira čim se poseče i iskrči šuma, a zemljište izore i obradi za poljoprivrednu
kulturu. Život takvog zemljišta je veoma kratak, 2—3 godine, nakon
čega nastaje brazdanje i jaružanje izoranog zemljišta koje se vremenom pretvori
u sterilnu golet«. (1).


Posledica iznetog je činjenica da je danas SR Srbija, s obzirom na broj
bujica i površinu napadnutu erozijom republika sa najrazvijenijim erozijskim
procesima.


Na karti br. 1, koju je dao ing. Dimitrije Petrović (2) prikazana su bujična
područja u SR Srbiji u. 1955 godini. Iz karte \7idimo da se najveće erozione površine
nalaze u slivu Južne Morave i njezinih pritoka, zatim u slivu Drine, Timoka,
Zapadne Morave i Belog Drima. Već letimičan pogled nam kaže da su
u SR Srbiji južno od Save i Dunava retki slivovi koji već n:su napadnuti od
erozionih procesa. Prema podacima koje iznosi Petrović 1955 godine je na području
SR Srbije bilo oko 40 područja koja su ozbiljno ugrožena od erozije
zemljišta i na kojima je registrovano oko 2.000 bujičnih vodotoka.


Danas, posle 12 godina, situacija je već znatno nepovoljnija. Prema podacima
iznetim u publikaciji Republičkog zavoda za zaštitu prirode bi. 32/66 —


(1) — razvijenost erozionih procesa na teritoriji SR Srbije je sledeća (v. tab. 1.
na str.
19).
Kako se vidi, od ukupne površine SR Srbije, koja bez AP Vojvodine iznosi


66.522 km2, erozijom I, II i III stepena napadnuto je 36.840 km"2, ili 55% sliva,
dakle više od polovine površine. Veoma je mali broj slivnih područja gde je
procenat površine pod erozijom manji od 40° o. Velikim procentom površine
pod erozijom naročito se ističu slivovi reke Pčinje i Dragovištice, zatim Lima
i Morave. Broj od skoro 13.000 registrovanih bujičnih tokova ukazuje na svu
ozbiljnost problema i na hitnu potrebu saniranja nastale situacije.
Poslednjih godma naučnici sve više ukazuju na veliki uticaj klimatskih
elemenata, a posebno padavina, na razvoj erozijskih procesa. Radi toga su u
mnogim zemljama počela ozbiljna proučavanja koja veoma često nisu vezana
samo za uska geografska područja, nego i za široke kontinentalne regione.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Tablica br. 1
Razvijenost erozijskih procesa u SR Srbiji
Naziv sliva Mreža bujičnih tokovaPovršina sliva
Ukupno Pod erozijom I, II i III stepena


Broj km2 km2 B/o


Južna Morava 2.092 15.446 9.640 62
Zapadna Morava 1.801 15.750 9.451 60
Velika Morava 639 6.016 3.061 51


Ukupno Morava 4.532 37.212 22.152 59


Timok 988 4.864 2.518 52
Porečka Reka 322 510 230 45
Pek 641 1.237 640 52
Mlava 602 1.832 880 48
Jezava 60 731 261 36
Pritoke Dunava 463 2.607 1.503 50
Kolubara 1.700 3.630 1.750 49
Drina 688 1.613 853 53
Jadar 132 890 392 44
Rzan 192 499 300 60
Lim 232 1.344 980 73
Uvac 345 1.276 574 45
Pritoke Save 333 2.050 636 31
Beli Drim 760 4.860 2.350 48
Lepenac 50 417 250 60
Pčinja 511 431 345 80
Dragovištica 166 519 415 80


Svega
12717 66.522 36.841 55


Proučavajući uticaj padavina na pojavu erozije zemljišta pod veoma različitim
klimatima u Evropi, Aziji i Sev. Americi francuski naučnik Furnije je
zapazio da velika količina padavina u najkišovitijem mesecu u godni ima presudnu
važnost za stvaranje i razvoj erozionih procesa u slivovima reka. Taj
uticaj velikih mesečnih padavina pojačava izražena orografija i strmi nagibi
terena. U svom poznatom radu (3) Furnije daje jednačinu erozije:


(a)
log E = 2,65 log C + 0,46 log M — 1,56
Koeficijent C autor naziva koeficijentom agresivnosti klime i definiše ga
kao:


P2


(b)
C = — gde je:
R
p = količina padavina najkišovitijeg meseca u godini (mm)
R = srednja godišnja visina padavina (mm)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Koeficijent M autor naziva koeficijentom orografije i definiše ga kao:


(c)
M = D X tga gde je:
(d)
D = HM. — Ha = razlika (m) između srednje nadmorske visine sliva i najniže
tačke u slivu (ušće vodotoka)
D


(e) tg« = — = odnos između srednje visinske razlike (m) i površine sliva
F
(km2) = koeficijent masivnosti


Ubacimo li izraze (b), (c), (d) i (e) u izraz (a) dobićemo:


P2 (Hsr — H,,)->
(a´) log E = 2,65 log — + 0,46 log 1,65
R F


Jednačina (a´) daje indeks E koji je proporcionalan ugroženosti od erozije
nekog slivnog područja.


Koeficijent C ima dimenziju dužine (mm). Iz tih razloga bi se Furnijeov
koeficijent agresivnosti klime C mogao tačnije (po dr S. Gavriloviću) nazvati
pluviometrijskim radiusom (4). Njemu Furnije u jednačini erozije daje veoma
veliki značaj, jer ga množi sa konstantom 2,65. Nasuprot tome, čini se, da mu
je uticaj orografije manje važan za stvaranje erozije, jer koeficijent M množi
sa konstantom 0,46.


Kako su vrednosti u koeficijentu orografije M praktično nepromeljive u
toku vremena, znači da je koeficijent M konstanta. Može se dakle zaključiti da
do promena u vrednosti jednačme E dolazi samo radi promena u vrednostima
maksimalnih mesečnih padavina, odnosno promena u struktri i količini padavina.
(4).


Furnije je veoma precizno i detaljno proučavao korelacione veze između
mnogih elemenata pluviometrijskog režima i specifične degradacije SD odnosno
nanosa (tona/km2/godina) u slivnim područjima mnogih reka.


Rezultat dugogodišnjih proučavanja je bio, da koeficijent agresivnosti
klime C ima najveću korelaciju sa nanosom (najčešće preko 0,85) od svih ispitivanih
elemenata i da predstavlja siguran indeks za izraz pluviometrijske
ugroženosti nekog slivnog područja.


Kartografski prikaz koeficijenta C daće nam uvid u ona područja, čija
struktura padavina najviše pogoduje stvaranju erozionih procesa. U tu svrhu
uzeti su i obrađeni podaci padavina iz dugogodišnjeg perioda osmatranja 1925—
60 za 585 meteoroloških stanica u SR Srbiji, a rezultati izračunavanja koeficijenta
C prikazani su na karti br. 2.


Pri tome uzeta je u obzir sledeća klasifikacija pluviometrijske ugroženosti:


Vrednost koeficijenta C Pluviometrijska ugroženost


do 8.0
mala


od 8.1 do 12.0
umerena


od 12.1 do 16.0
pojačana


od 16.1 do 20.0
velika


preko 20.0
veoma velika
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ako uporedimo karte br. 1 i 2 lako ćemo uočiti da se eroziona područja
odlično slažu sa područjima pojačane pluviometrijske ugroženosti. To su naročito
krajevi oko Drine (Jagodnja, Sokolske Planine, Medveđa, Povijen), Zapadne
Morave, Ibra (Kopaonik, Stolovi, Golija), Južne Morave (Besna Kobila, Strešer,
Čemernik, Kukavica), Timoka (Stara Planina )itd.


Međutim na karti br. 2 po veoma velikoj pluviometrijskoj ugroženosti (C
veći od 20.0) naročito se ističe sliv Belog Drima i njegovih pritoka (Mokra
Gora, istočni delovi Prokletija i severo-zapadni delovi Šare). To su područja sa
najvećim vrednostima koeficijenta C u SR Srbiji (Junik — C = 26.8, Glavičica
= 21.5). Radi toga bi se ovim krajevima morala posvetiti posebna pažnja,
pošto pluviometrijski uslovi veoma pogoduju razvitku erozionih procesa.


Interesantno je ukazati na dva područja u Vojvodini gde se javlja pojačana
pluviometrijska ugroženost. To je Gakovo (C = 12,9) i kraj između Starih Moravica
(C = 12.1) i Crvenke (C = 13.2). Osim toga pojačanu pluviometrijsku
ugroženost imaju krajevi na potezu Sečanj—Padina—Alibunar—Uljma—Sušara—
Dubovac.


Ovaj nalaz je važan iz razloga, što je do sada smatrano da područje Vojvodine
nije ugroženo od erozije. Međutim, iz iznesenog se vidi da je u navedenim
zonama pluviometrijska ugroženost pojačana i opasna osobito u slučaju
ako se udruži sa nepovoljnim delovanjem vetra (košava), što je moguće naročito
na liniji Alibunar—Dubovac.


Sledeći problem koga je trebalo resiti bio je izračunavanje koeficijenta
pluviometrijske ugroženosti C za sve slivove reka u SR Srbiji južno od Save i
Dunava, jer je to područje najviše ugroženo od erozionih procesa.


Da bi se taj zadatak što bolje resio područja svih slivova podeljena su na
površine uticaja (dometa) meteoroloških stanica po metodi Tisena (Thiessen).
Svaka površina oko meteorološke stanice određena po ovoj metodi predstavlja
područje uticaja i delovanja padavina izmerenih na stanici. Zato se predpostavlja
da će na tako određenoj površini vladati isti ili približno isti pluviometrijski
odnosi.


Podela na stanične površine po metodi Tisena prikazana je na karti br. 3.
Uzimajući u obzir izračunatu vrednost koeficijenta pluviometrijske ugroženosti
C za svaku stanicu kao i površinu dometa stanice po Tisenu u svakom izabranom,
slivnorn području, izračunate su vrednosti koeficijenta pluviometrijske
ugroženosti C za sve slivove u SR Srbiji južno od Save i Dunava. Rezultati izračunavanja
prikazani su u tablici br. 3, kolona br. 1.


U slivu Južne Morave pojačanu pluviometrijsku ugroženost imaju pritoke
Džepska Reka (C = 12.3), Veternica (C = 12.2) i Vlasina (C = 12.1). U slivu
Zapadne Morave to su Ibar do Sitnice (C = 12.7), Moravica do Rzava (C =
13.5), Belica (C = 12.5) i Gruža (C = 12.6). U slivu Velike Morave postoji samo
jedna pritoka sa pojačanom pluviometrijskom ugroženošću — Crnica (C =
14.1), ali ona ima najveću vrednost koeficijenta C na području SR Srbije.


Od ostalih reka pojačanom pluviometrijskom ugroženošću ističu se Pek
(C = 12.1) i posebno Beli Drim (C = 13.5).


Isto tako je interesantna činjenica da na području SR Srbije nema ni jednog
sliva sa slabom pluviometrijskom ugroženošću (C = manje od 8). Svi ostali
tretirani slivovi u tablici br. 3 imaju umerenu pluviometrijsku ugroženost
(C = 8—12.0).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tablica br. 3


Sliv


Južna Morava


Binačka Morava
Kriva Reka
Moravica
Jelašnica
Banjska Reka
Vrla
Džepska Reka
Vlasina
Veternica
Jablanica
Pusta Reka
Toplica
Nišava
Aleks. Moravica
Južna Morava — ušće


Zapadna Morava


Moravica do V. Rzava
Veliki Rzav
Djetina
Belica
Kamenica
Čemernica
Ibar
Gruža
Rasina
Zapadna Morava — ušće


Velika Morava


Kalenića Reka
Crnica
Lugomir
Belica
Lepenica
Resava
Jasenica
Vel. Morava — ušće


Ibar


Ibar do Sitnice
Sitnica
Raška
Studenica
Ibar — ušće


Ostali slivovi


Timok
Porečka Reka
Pek
Kolubara
Beli Drim


C


1


10.2
9.9
9.5
12.0
10.5
8.1
12 3


12.1


12.3


10.5


8.9


9.5


10.9


8.8


10.0


13.5


11.8


10.7


12.5


10.6


11.1


10.6


12.6


11.1


11.1


10.4


14.1


9.8


11.1


10.4


12.0


10.4


10.6


12.7


9.8


9.6


11.1


10.6


10.1


9.2


12.1


10.9


13.5


F


2


974
609
220
92
116
217
90
1069
519
399
573
2191
2878
608
15446


836
587
1180
378
212
624
7963
614
992
15750


199
322
454
228
668
752
1362
37212


1238
2876
1039
575
7963


4864


510


1237


3630


4860


H„


432
422
393
335
365
320
297
226
213
204
192
189
173
158
129


333
333
302
298
249
225
185
180
134
129


126
117
111
108
97
92
86
70


495
495
395
329
185


28
49
62
67
270


H8


4


710
790
560
960
950
940
990
860
610
580
450
680
860
580
640


850
930
750
528
630
460
890
390
615
700


380
400
370
300
290
500
250
630


1060
730
810
1080
890


481
370
420
460
870


M


5


79
222
127
423
295
177
533
376
303
374
107
491
167
292
182


320


587
170
140
683
88
62
72
233
207


324
241
148
162


58
222
19


257
192
166
985
62


44
198
103
42
84


E


6


154
144


99
322
202
76
380
311
280
214
79
97
353
119
135


297


278
123
166
228
100


75
126
156
148


195
378
115
132


88
240
54


295
130
116
386
75


72
111
134


83
206


SD


7


309
291
270
424
326
201
432
403
436
326
240
270
350
234
297


530


408
340
457
333
365
333
465
305
365


333
575
286
365
320
424
333
333


471
286
275
365
333


303
254
403
350
530
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kako je već spomenuto Furnije je naročito sistematski ispitivao odnos između
koeficijenta pluviometrijske ugroženosti C i nanosa odnosno specifične
degradacije SD (t/km2/god). On je ta ispitivanja vršio na veoma velikom broju
slivova. Od velikog broja mernih podataka koje autor iznosi izabrani su rezultati
istraživanja onih slivova koji su klimatski najsličniji ispitivanom planinskom
području u SR Srbiji. Rezultati Furnijeovih ispitivanja u izabranim
slivovima prikazani su u tablici br. 4.


Tablica br. 4


Sliv Područje Klima SD


Brasos Sev. Amerika umerena subhumidna 10.9 350
srednjih širina
Tigre Azija umerena semi-aridna
srednjih širina
12.3 654
Colorado Sev. Amerika umerena subhumidna 7.4 257
sa prelazom u planin
Green » » 3.6 243
San Juan » » 5.6 853
Hoang-ho
Lo-ho
Azija
»
»
»
26.9
16.2
2163
1127
Rhone (Alpi)
Rhm (Alpi)
Isere
Adige
Po
Drac
Garonne
Evropa
»
»
»
»
»
»
planinska
»
»
»
»
»
»
23.0
25.0
20.3
14.2
15.3
26.9
13.4
85"<
843
615
160
300
780
250


Vrednosti koeficijenta ugroženosti C i specifične degradacije SD ucrtane
su na prikazani dijagram pa je između dobijcnih tačaka izvučena kriva linija
koja približno prikazuje vrednost funkcije SD = f (C) za date klimatske uslove.
Ova kriva je korištena da bi se aproksimativno dobile vrednosti SD odnosno
nanosa za ispitivana slivna područja u SR Srbiji. Tako dobijene vrednosti
prikzane su u tablici br. 3 kolona 7.


Postavlja se pitanje da li su izračunate vrednosti barem približno realne?


— Kao poređenje iznosimo podatak kojega je dao institut »Jaroslav Černi« (5).
Oni iznose u pomenutoj studiji da je proseeni godišnji nanos (vučeni i suspendovani)
reke Morave oko 13.3 miliona tona, što znači oko 357 tona/km2/god.
Ako se ovo uporedi sa podatkom za Veliku Mpravu u tablici br. 3 (333 tone/
km2/god) vidi se da je dobijena vrednost manja od izmerene za svega 6.7%, što
se može tolerisati.
Prema tome, prikazani dijagram može se upotrebiti za aproksimativno izračunavanje
nanosa u slivovima na širem području Dinanda, koji se u klimatskom
pogledu mnogo ne razlikuju od slivova koji su prikazani u tablici br. 4.


Od interesa je videti kolika je eroziona ugroženost u pojedinim ispitivanim
slivovima u SR Srbiji. U tu svrhu su prema formuli (a´) izračunate vrednosti
erozionog koeficijenta E po Furnijeu. Elementi računa i vrednosti koeficijenta
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 26     <-- 26 -->        PDF

HPCPBMJA


Karta br. 1 Karta br. 2
Bujična područja u SR Srbiji Pluviometrijska ugroženost


´k.
PodelaKarta br. 3
staničnih površina po Tisenu
4. Odnos između koeficijenta C i specifične
degradacije SD
94
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 27     <-- 27 -->        PDF

erozione ugroženosti E prikazani su tablici br. 3, kolone 2—6. Prilikom razmatranja
izračunatih vrednosti moramo da uzmemo u obzir sledeću klasifikaciju:


log E E
eroziona ugroženost


do
1.7 do 50 mala


od
1.7 do 2.4 od 51 do 250 umerena


od 2.4 do 2.7 od 251 do 500
pojačana


od 2.7 do 3.0 od 501 do 1000
velika


od 3.0 do 3.3 od 1001 do 2000 veoma velika


preko 3.3 preko 2000 izvanredno velika


Prema izračunatim vrednostima koeficijenta E situacija u slivu Morave je
nešto izmenjena. Neki slivovi koji imaju pojačanu pluviometrijsku ugroženost
zadržali su i pojačanu erozionu ogroženost, kao na primer Džepska reka, Vladina
i Veternica u slivu Južne Morave, Moravica i Ibar do Sitnice u slivu Zapadne
Morave i Crnica u slivu Velike Morave. Neki slivovi, i ako imaju pojačanu
pluviometrijsku ugroženost, eroziona ugroženost im je umerena radi relativno
malih nagiba terena. To su slivovi Belice i G.ruže, kao i slivovi Peka i
Belog Drima.


Sa druge strane, izvestan broj ispitivanih slivova koji imaju umerenu pluviometrijsku
ugroženost usled padova terena imaju pojačanu erozionu ugroženost.
To su slivovi Jelašnice i Nišave u slivu Južne Morave i Veliki Rzav i
Studenica u slivu Zapadne Morave.


Važno je napomenuti da u slivu Južne Morave pojačanu erozionu ugroženost
konstatujemo na 4848 km2 ili na 30% ukupne površine sliva. Kod Zapadne
Morave taj procenat iznosi 21, a u slivu Velike Morave samo 5.3. —
Ukupno u slivu reke Morave pod pojačanom erozionom ugroženošću nalazi se
8206 km2 ili 22% površine sliva.


Kao zaključak i upozorenje treba istaći da se 1/8 površine SR Srbije južno
od Save i Dunava nalazi pod pojačanom erozionom ugroženošću, koja prema
mišljenju Furnijea, u prvom redu znači realnu mogućnost ubrzanih
erozioni h proces a čija akceleracija naglo raste sa stepenom erozionog
procesa. Ova konstatacija je važna iz razloga što se najveći deo ugrožene površine
nalazi u Slivu Južne Morave gde su erozioni procesi velikog stepena već
sada zahvatili zamašne površine.


LITERATURA


1.
Kalini ć ing. Zivko: Erozija u SR Srbiji — prikaz stanja. Simpozium o problemima
erozije u SR Srbiji. Beograd 1967.
2.
Petrovi ć ing. Dirnitrije: Rasprostranjenost bujica i erozije u NR Srbiji. —
Prvo savjetovanje. — Akademski Savet FNRJ. — Beograd 1955.
3.
Fournie r F.: Climate et eros´on. Presses universitaires. Paris 1960.
4.
Koli ć dr. Borislav: Proučavanje odnosa strukture padavina i ukupnog godišnjeg
oticanja u području nekih projektovanih akumulacija u slivu Velike Morave.
— Doktorska disertacija. — Beograd 1964.
5.
Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«: Proračun deformacija korita Dunava
za 25 god. rada HE »Đerdap«. — Beograd 1964.
6.
Hidrometerorološki zavod SR Srbije: Podaci padavina SR Srbije za period
1925—60.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 28     <-- 28 -->        PDF

SUR LES RISQUES PLUVIOMETRIQUES ET CEUX DE L´ EROSION
MENACANT UN BASSIN HYDROLOGIQUE


Resume


Dans la derniere periode de dix ans le nombre de cours d´ eau torrentiels ainsi
que la superfieie exposee aux processus d´ erosion ont augmente bien de fois en RS
de Serbie. Pour examiner le degre d´ exposition au danger de 1´ erosion dans les regions
particulieres, on a employe la formule Fourier donnant le degre de danger de
1´ erosion.


D´ apres la representation cartographique des coefficients d´ agressivite du cli-
mat calcules, le plus haut degre du danger du ä la pluviometrie est manifeste par
les affluents de la riviere de Morava ainsi que par les rivieres de Pek et de Beli
Drim. Les bassins hydrologiques des affluents mentionnes demontrent la plus grande
degradatio specifique ce qui correspond parfaitement ä des quantites de depot mesurees
dans la Morava.


Par 1´ application de la methode Tisen, c: est-a-dire en divisant les superficies
des stations, on a calcule le degre du danger de 1´ erosion pour tous les bassins hydrologiques
des rivieres en RS de Serbie situes au sud du Danube et de la Save.
Partant des valeurs obtenues il en resulte que le bassin hydrologique de la Morava
meridionale est menace au plus haut degre, oü environ 30´Vo de superfieie totale du
bassin hydrologique est exposee a une erosion intensifiee ce qui est en bonne conformite
avec la situation concrete.