DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 63     <-- 63 -->        PDF

metode primenljive u šumarskim istraživanjima
u statističkom smislu.


Pored ovih stanica, smeštenih u krugu
Šumarske škole, postoje i dve stanice izvan
Nancy-a i to u Bordeaux-u i u Avignon-
u.


6. Stanica za šumarska istraživanja u
Bordeaux-u, koja se nalazi na oko 22 km
zapadno od Bordeaux-a, u državnoj domeni
Hermitage u Pierroton-u. Ova stanica
ima tipičan regionalni karakter i njen
rad je orijentisan na gaskonjske šume primorskog
bora (manje ostalih vrsti) na dinama
landi. Stanicom rukovodi poznati šumarski
stručnjak Guinaudeau, a istraživanja
su podeljena u 4 radne grupe. To su:

uzgoj i produkcija primorskog bora
sa izradom tablica prirasta,

melioracija i genetska istraživanja na
primorskom boru, a u malom obimu
i na duglaziji,
— pedološka istraživanja i problemi primene
veštačkih đubriva (u glavnom
na bazi fosfata), kod podizanja novih
kultura primorskog bora; izrada zonalnih
pedoloških karata i istraživanja
mikro-elemenata,entomološka istraživanja koja se vrše
i u saradnji sa Entomološkom stanicom
blizu Nice (Antibes).
Ova stanica u Bodeaux-u ima veoma povoljne
uslove za rad, budući da je smeštena
na jednoj šumskoj domeni sa idealnim
uslovima za rad (rasadnik, ogledna polja,
smeštajni uslovi, itd.).


7. Stanica u Avignon-u, kojom rukovodi
Schwester, uglavnom je orijentisana na
entomološka istraživanja i problem zaštite
mediteranskih šuma Francuske. Momentalno
je stanica okupirana problemom
proučavanja jednog štetnika u mediteranskim
šumama primorskog bora (Matsucoccus),
kao i problemom štetnika topola.
Sve ove stanice danas zapošljavam oko,
30 šumarskih stručnjaka (uključiv i jedan
mali broj biologa, agronoma i dr.), kao i
odgovarajući broj laboranata, tehničara i
stalnih odnosno privremenih radnika.


Pošto od 1965. godine više ne postoji poznata
Ecole Nationale des Eaux et Forets,
već je ista spojena sa Ecole Nationale du
Genie Rural, to je sedište ove »nove« škole
»Ecole Nationale du Genie Rural, des
Eaux et des Forets« u Parizu, a u Nancy-u
postoji samo jedna mala grupa od svega 3
nastavnika ,koja treba da održava specijalizovanu
nastavu iz oblasti šumarstva u
vidu kurseva, odnosno u toku semestra
predviđenih po nastavnom planu. Uz »deo«
ove pariške škole, postoje i 3 laboratorije.
To su:Laboratorija za botaniku, kojom rukovodi
prof. Jacamon,
— Laboratorija za tehnologiju drveta,
kojom rukovodi prof. Venet,

Laboratorija za entomologiju, kojom
rukovodi prof. Joly.
Naziv »Laboratorija« može potpuno zameniti
naš pojam »Institut«, koji je naziv
u Francuskoj veoma ograničen.


U vezi nove organizacije šumarske naučno-
istraživačke službe, uglavnom se manje
iznose njene slabe strane, već se naprotiv
više ističe korist koju pruža povezanost
s organizacijom poljoprivredne istraživačke
službe, koja je u Francuskoj jako
razvijena (zapošljava oko 3.000 službenika
i radnika). Međutim u šumarskoj
štampi i šumarskim krugovima čuju se
kritike na račun same organizacije državne
šumarske administracije, a naročito na
račun visoke šumarske nastave, koja je
zapravo sadašnjom organizacijom i pripajanjem
jednoj sasvim drugoj školi, osakaćena
u velikoj meri (veoma mali broj nastavnog
šumarskog osoblja i gotovo ništa
asistentskog kadra).


B.
Pejoski
ISKUSTVA O UNOŠENJU ARIŠA


U toku posljednjih 5—10 godina naša je
operativa postigla dobre uspjehe unošenjem
ariša na bivša poljoprivredna zemljišta,
bujadnice, degradirane sastojine sjemenjače
i panjače. Kakav će uspjeh biti
odraslijih kultura, ne može se pouzdano
predvidjeti zbog uglavnom nepoznatog porijekla
sjemena, staništa i smjese drveća.
Problem uspjeha i neuspjeha ariševih nasada
razmatra se na čitavom području Evrope
u toku posljednjih decenija. U vezi
s tim problemom iznest ćemo kratak izvod
iz istraživanja o rezultatima introdukcije
ariša u području švicarskog sredogorja.


Leibundgut H.: Untersuchungen über
Ergebnisse der Lärchenanbaues im schweizerischen
Mittelland. Schweiz. Zeitschrift
für Forstwesen, IV/1967. str. 183—208.


Na temelju 23 više-manje upotrebljiva
diplomska rada studenata, u kojima je ispitano
808 ariševih kultura, izabrano je i
brojčano po određenom sistemu »obrađeno
« 145 sastojina. Te se sastojine nalaze
na ovakvim staništima: 400—500 m n. v.,
750—1200 mm dobro raspoređenih godišnjih
oborina; temperatura srednja godišnja
7—9°, januarska —2,5 do —0,5°, julska
15—19°; starije geološke formacije, serija
smeđih tala; areal uglavnom bukve i hra
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 64     <-- 64 -->        PDF

sta. Upotrebljene su uglavnom alpske provenience;
koliko su utjecale na rast i prirast,
nije dovoljno poznato.


Ariš se dobro razvija na staništima šume
kitnjaka — bukve. Česti su neuspjesi
na staništima šume lužnjaka — graba, javora
— jasena, (tipične šume bukve) i jele


— bukve, sve zbog konkurenciie drugog
drveća, neodgovarajuće klime ili tla. Ne
valjaju jednodobne mješovite sastojine,
nego dvoslojne sa znatno nadstojnim arišem.
Nije opažen značajan utjecaj reljefa i
geološke podloge na sastojine. Viši položaji
s manjom inklinacijom su osobito dobri.
Veoma su važna fizikalna svojstva tla,
osobito kapacitet za vodu i zrak. Općenito
se ariš ističe velikom ekološkom amplitudom.


Nema paralelizma između kvantiteta visinskog
prirasta i kvalitete debla. Na primjer:
na svježim, teškim tlima šume lužnjaka—
graba i javora—jasena visinsko
prirašćivanje je odlično, a oblik debla je
nepovoljan; na dreniranim, mineralno-siromašnim
ali fizikalno dobrim tlima manje


su visine a bolji oblik debla. Ekspozicije,
osim osojne sjeverne, nisu značajne za uspijevanje
ariša. Lošiji su za nj položaji s
većom vlagom zraka i mokrim snjegovima.


Važni su uzgojni odnosi: vrsta i oblik
smjese. Ariš treba da zauzima više biotske
položaje, u njegovim sastojinama treba vršiti
rane i redovne prorede. Kitnjak, grab
i lipa najbolje su vrste drveća za podstojni
dio sastojine; smreka je najlošija kad
je istodobna kao ariš.


Sjetva je bolja nego sadnja 3—4 godišnjih
»snažnih« sadnica. Takve sadnice doduše
brzo rastu u visinu, ali stvaraju loš
sistem korijena te stabla nisu dovoljno
stabilna protiv loših utjecaja vjetra i mokrog
snijega, osobito na fizikalno nepovoljnim
tlima. Ariševe sadnice treba da su
stare 1—2 godine. Veliko značenje kod osnivanja
ariševih kultura treba da ima porijeklo
sjemena. Nevaljan izbor provenijence
i staništa, nevaljana smjesa drveća i
nepotpuno njegovanje glavni su uzroci neuspjeha.


J. Safar
cScettiu c/y&&u aodinu 1968.
Silini Sucadnicima, pcetpLatnicima i pcifateL^ima
keli OlcedniM&o
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO KARLOVAC


Ulica Lole Ribara 29 — telefon 37-61, 37-11


Sa svojim radnim jedinicama u:


Cetingradu, Draganiću,


Dugoj Resi, Jastrebarskom,


Karlovcu, Krašiću,


Krnjaku, Pisarovini,


Rakovici, Slunju,


Topuskom, Vojniću


i Vrginniostu


Želi svojim poslovnim prijateljima i suradnicima


SRETNU NOVU 196 8. GODINU


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava 1


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. din. Poje


dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. dđn. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA INŽENJERA I TEH. ŠUM. I DRV. IND. HRVATSKE


Organe de 1´ Union des Societes forestieres de Croatie — Journal of the Union of
Forestry Societies of Croatia — Žurnal Sojuza inž. i teh. les. i lesprom. Horvatii —
Zeitschrift des Verbandes der Forstvereine Kroatiens


Glavni i odgovorni urednik


Prof. dr ZVONIMIR POTOClC


Tehnički urednik, lektor i korektor


Ing. ĐURO KNEŽEVIĆ


Izdavač: Savez ITŠIDI SR Hrvatske — Editeur: L´ Union des Societes forestieres de
Croatie — Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Izdatelj: Sojuz ITLILP
Horvatii — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens — Zagreb, Mažuranića
trg 11


Godište Godina
Tom
Volume 91. ZAGRE B
God
Year 1967.
Volume Annee
Jahrgang J Jahr
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 67     <-- 67 -->        PDF

SADRŽAJ
(CONTENTS - SODERŽANIE — TABLE DES MATIERES - INHALT)
ŠUMARSKOG LISTA 1967. g.


ČLANCI — STAT´I— ARTICLES — AUFSÄTZE


1. ŠUMARSKA GENETIKA — LESNAJA GENETIKA — GENETICS — GENETIK
Vidakovi ć M.: Oplemenjivanje ariša III — Breeding of Larch III. —
L´ amelioration du meleze III. — Lärchenzüchtung III. 25
Krstini c A.: Procjena stupnja nasljednosti visina i promjera za bijelu vrbu
(Salix alba L.) — An estimate of the degree of heritability of heights and
diameters in white Willow (Salix alba L.) computed from a clonal test of
1/1 old plants — L´ estimation ou degre de 1´ heritabilite des hauteurs des
diametres chez le saule blanc (Salix alba L.) calculee au moyen d´ un test
du clone etabli avec des plants ages de 1/1 ans — Die Schätzung des Grades
der Erblichkeit von Höhen und Durchmessern bei der Silberweide (Salix
alba L.) berechnet aus einem Klontest mit 1/1 jährigen Pflanzen . . 48
Krstini c A.: Varijabilnost i nasljednost boje izbojaka kod bijele vrbe
(Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani — Variability and heritability
of the colour of shoots in White Willow (Salix alba L.) populations
Bakovci and Lipovljani — La variabilite et 1´ heredite de la couleur des
pousses du saule blanc (Salix alba L.) dans les populations des localites de
Bakovci et de Lipovljani — Variabilität und Erblichkeit der Farbe der
Trieben der Silberweide (Salix alba L.) in den Populatonen der Lokalitäten
Bakovci und Lipovljani 205


2. UZGAJANJE ŠUMA — LESOVODSTVO — SILVICULTURE — WALDBAU
Soljani k I.: Praktična vrijednost okularne i laboratorijske procjene kvaliteta
šumskog sjemena — Practical value of ocular and laboratory assessment
of the quality of forest — tree seeds — Valeur pratique de 1´ estimation
ä vue et en laboratoire de la qualite des semences d´ essences forestieres
— Der praktische Wert der Okular- und Laborschätzung der Qualität
des Forstsaatgutes 141


Safa r J.: Izmjena bukve i jele na panonskim gorama — Change of Beech
Functional shaping of Beech stands in the Dinaric Alps — Formatdon fonctionnelle
des peuplements dans les Alpes dinariques — Funktionelle Gestaltung
der Buchenbestände in den Dinarischen Alpen 198


Vrdolja k 2.: Istraživanja o uzgoju sadnica košćele i rašeljke — Investigations
on the raising of plants of the European Nettle Tree (Celtis australis
L.) and Mahaleb Cherry (Prunus mahaleb L.) — Recherches sur 1´ education
des plants de micocoulier (Celtis australis L.) et de mahaleb (Prunus
mahaleb L.) — Untersuchungen über die Erziehung der Pflänzlinge des gemeinen
Zürgelbaums (Celtis australis L.) und der Steinweichsel (Prunus
mahaleb L.) 232
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Šimunovi ć N.: Odlike i primena topola u podizanju zaštitnih šumskih pojaseva
— Distinctive characters and application of Poplars in the establishment
of shelterbelts — Les qualites distinctives et 1´ application des peupliers
dans la creation des rideaux de protection — Eigenschaften und Anwendung
der Pappeln in der Anlage der Windschutzstreifen ... . 244
J. Š a f a r: Izmjena bukve i jele na panonskim gorama — Change of Beech
and Silver Fir in the Pannonian mountains — Changement du hetre et du
sapin dans les montagnes pannoniennes — Wechsel der Buche und Weisstanne
in den pannonischen Gebirgen 291
Prpi ć B.: Prilog srašćivanju korijenja i akumulacija radioaktivnog izotopa
fosfora (PS2) u lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl) u stadiju mladika — A contribution to self-grafting between
roots and accumulation of the phosphorus radioisotope (P32) in leaves,
stem and roots of narrow-leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl) in sapling
stage — Une contribution aux soudures de racines et ä 1´ accumulation
du radioisotope de phospore (P32) dans les feuilles, dans la tige et dans
les recines du frene oxyphylle (Fraxinus angustifolia Vahl) ä 1´ etat de
gaulis — Ein Beitrag zur Wurzelverwachsungen und Akkumulation des
Phosphorradioisotops (P32) im Blatt, Stamm und Wurzelsystem der spitzblättrigen
Esche (Fraxinus angustifolia Vahl) im Dickungsstadium . . 482


3.
UREĐIVANJE ŠUMA — LESOUSTROJSTVO — FORESTMANAGEMENT —
AMENAGEMENT DES FORETS — FORSTEINRICHTUNG
Bunjevcevi ć ZL: Nekoliko napomena za gospodarenje i uređivanje šuma
u planinskim predjelima Like — Some suggestions for the treatment and
management of forests in the mountain regions of the Lika Province —
Quelques suggestions pour le traitement et 1´ amenagement des forets dans
les regions montagneuses de la province de Lika — Einige Ideen zur Bewirtschaftung
und Einrichtung der Wälder in den Gebirgsgebieten der
Provinz Lika 1


Meštrovi ć Š.: Algan-Schaefferove i Čoklove tarife prilagođene za automatsko
obračunavanje — Algan-Schaeffer´s, Schaeffer´s and Čokl´s tariffs
adapted to automatic computation — Tarifs Algan-Schaeffer, tarifs Schaeffer
et tarifs Cokl adaptes au calcul automatique — Algan-Schaeffer´s,
Schaeffer´s und Čokl´s Massentarife angepasst für die automatische Rechentechnik
38


Cesta r D.: Prilog diskusiji o primieni tipologije u suvremenom uređivanju
šuma — A contribution to the discusion on the application of typology in
modern forest management — Contribution ä la discussion sur 1´ application
de la typologie dans 1´ amenagement forestier moderne — Ein Beitrag
zur Diskussion über die Anwendung der Typologie in der neuzeitlichen
Forsteinrichtung 181


Hre n VI.: Odnos debljinske i visinske distribucije stabala u čistim sastojinama
bukve nekih biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske — Relation
between diameter and height distribution of stems in pure Beech stands
of some plant communities of southwestern Croatia — Repartition des
diametres et des hauteurs des arbres dans les peuplements purs du hetre
de certains groupement vegetaux de la Croatie du sud-ouest — Verhältnis
zwischen der Verteilung der Durchmesser und der Höhen der Stämme
in reinen Buchenbeständen einiger Pflanzengesellschaften des südwestlichen
Kroatiens 192


Cesta r D.-Hre n V.: Prilog načinu doznake stabala kod prebornog gospodarenja
— A contribution to the method of marking trees in the selection
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 69     <-- 69 -->        PDF

system of management — Une contribution ä la methode du martelage
dans les coupes jardinatoires — Ein Beitrag zum Auszeichnungsverfahren
im Plenterwaldbetrieb


4. ZAŠTITA SUMA — OHRANA LESA — FOREST PROTECTION —
PROTECTION DES FORETS — FORSTSCHUTZ
Miklo š I.: Vrbina muha šiškarica (Helicomyia saliciperda Duf.) i njezina
štetnost u plantažama vrba — The Willow Gall Fly (Helicomyia saliciperda
Duf.) and its noxiousness to Willow plantations-Helicomyie du saule
(Helicomyia saliciperda Duf.) et sa nocivite pour les plantations du saule —
Die Weidengallmucke (Helicomyia saliciperda Duf.) und ihre Schädlichkeit
für die Weidenplantagen 21


Miklo š I.: Prilog poznavanju predatorske entomofaune na topolama u SR
Hrvatskoj — A contribution to the knowledge of the predatory entomofauna
on Poplars in the SR Croatia — Contribution ä la connaisance des
insectes predateurs sur les peupliers dans la RS de Croatie — Ein Beitrag
zur Kenntnis der räuberischen Entomofauna auf den Pappeln in der SR
Kroatien 224


Vajd a Z.: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj — Condition of forest
nurseries in the SR Croatia in 1966 — Etat des pepinieres forestieres en
RS de Croatie en 1966 — Zustand der Forstbaumschulen in der SR Kroatien
im Jahre 1966 269


Vasi ć M.: Pojava oštećenja sadnica eurameričkih topola od niskih temperatura
u plantažama — Injuries from low temperatures to plants of Euramerican
Poplars cultivated in plantations — Domages aux plants des peupliers
euramericains cultives en plantations causes par les basses temperatures
— Beschädigung der in Plantagen kultivierten euramerikanischen
Pappelplänzlinge durch niedrige Temperaturen 361


5. ŠUMARSKA EKONOMIKA — EKONOMIKA LESNOGO HOZJAJSTVA —
FOREST ECONOMICS — ECONOMIE FORESTIERE —
FOSTWIRTSCHAFTSLEHRE
Kralji ć B.: Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji — Working
units in a forest-economiic organization — Unites de travail dans une organisation
forestiere-economique — Arbeitseinheiten in einer Forstwirtschaftsorganisation
374


Kralji ć B.: Raspodjela dohotka u šumsko-privrednoj organizaciji — Income
distribution in a forest enterprise — Distribution des revenus dans
une exploitation forestiere — Einkommensverteilung im Forstwirtschaftsbetrieb
433


Plavši ć M. -Golubovi ć U.: Istraživanja postotnog odnosa sortimenata
(eksploatacije šuma) u čistim i mješovitim bukovim sastojinama Gorskog
Kotara — Investigations into the percentage distribution of assortments
(logging) in the pure and mixed Beech stands of the Gorski Kotar
region — Les recherches sur la repartition des assortiments en pour cent
(en exploitation de bois) dans le peuplements purs et melanges du hetre
dans la region de Gorski Kotar — Untersuchungen über den prozentuellen
Sortimentsanfall (in der Waldexploitation) in Rein- und Mischbeständen
der Buche im Gebiet von Gorski Kotar 456


Radovči ć A.: Rezultati utvrđivanja vrijednosti i efekti amortizacije šuma 147


Šulenti ć F.: Ekonomsko-financijska osnova gospodarenja kao sastavni dio
šumsko-privredne osnove 311
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 70     <-- 70 -->        PDF

6. RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU — RATIONALIZATION IN FORESTRY —
RATIONALISATION DES TRAVEAUX FORESTIERES — RATIONALISIERUNG
Plavsi c M.: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta lužnjaka
(Quercus pedunculata Ehrh.) — Growing stock, increment and absolute
maturity of stands of Pedunculate Oak (Quercus pedunculata Ehrh.)


— Volume sur pied, accroissement et exploitabilite absolue des peuplements
chene pedencule (Quercus pedunculata Ehrh.) — Bestockungsmasse,
Zuwachs und absolute Hiebsreife der Stieleichenbestände (Quercus pedunculata
Ehrh.) 349
Golubovi ć U.: Istraživanja najrentabilnijeg šumsko-uređajnog debljinskog
stepena jele (Abies alba Mill.) za pilansku preradu — Investigations into
the most profitable management diameter subclass of Silver Fir (Abies
alba Mill.) for sawmill conversion — Recherches sur la categorie de diametre
d´ amenagement le plus rentable du sapin (Abies alba Mill.) pour
etre debitee ä la scierie — Untersuchungen über die rentabelste Forsteinrichtungsdurchmesserstufe
der Tanne (Abies alba Mill.) für Verarbeitung
im Sägewerk 388


7. DENDROLOGIJA — DENDROLOGY — DENDROLOGIE
Mutibari ć J.: Karakteristike drva bijele vrbe (Salix alba L.) — Characters
of White Willow wood (Salix alba L.) — Les caraeteristiques du bois de
saule blanc (Salix alba L.) — Die Eigentümlichkeiten des Silberweidenholzes
(Salix alba L.) 85


Ničota B. i M. Stamenkov: Hermafroditni cvjetovi kod bukve (Fagus
moesiaca Mäly-Czecz) — Monoclinous flowers in Beech (Fagus moesiaca
Mäly-Czecz) — Les fleurs monoclines chez le hetre (Fagus moesiaca Mäly-
Czecz) — Die monoklinen Blüten bei der Buche (Fagus moesiaca Mäly-
Czecz) 284


8. PEDOLOGIJA — POCVOVEDENIE — SOIL SCIENCE — PEDOLOGIE —
BODENKUNDE


Martinović J.-Komlenović N.-Milković S.: Sezonske promjene
sadržaja vlage u tlu i mineralnih hrandva u iglicama u kulturi običnog
bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina —
Seasonal fluctuations of the content of moisture in the soil and the mineral
nutrients in the needles in a young plantation of Scots Pine (P. silvestris
L.) and Eeastern White Pine (P. strobus L.) near the town of Ogulin — Variations
saisonnieres de la teneur en humidite et des quantites de matieres
nutritives dans les aiguilles d´ une plantation du pin sylvestre (P. silvestris
L.) et du pin Weymouth (P. strobus L.) pres de la ville d´ Ogulin —
Saisonschwankungen des Gehaltes an Feuchtigkeit im Boden und an Mineralnährstoffen
in den Nadeln einer Kultur von gemeiner Kiefer (P. silvestris
L.) und Strobe (P. strobus L.) in der Nähe von der Stadt Ogulin . . Ill


Martinovi ć J.: Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim
kulturama područja Bosiljevo — Potential production of soils in the forest
cultures of the region of Bosiljevo — Une contribution ä la connaissance
de la production potentielle des sols dans les cultures forestieres de la region
de Bosiljevo — Produktionsmöglichkeiten der Böden in den Forstkulturen
des Gebiets von Bosiljevo 133
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 71     <-- 71 -->        PDF

9. AKROFOTOGRAMETRIJA
Tom a š eg o v i ć Z.: Direktno određivanje distribucije površina gospodarskih
jedinica po orografskim karakteristikama Aviografom B-9 — Determining
directly the distribution of areas of management units according to orographic
characteristics by means of Aviograph B-9 —Comment distribuer directement
les superficies des unites d´ amenagement d´ apres les caracteristiques
orographiques au moyen de 1´ Aviograph B-9 — Direkte Bestimmung
der Flächenverteilung der Wirtschaftseinheiten nach der orographischen
Charakteristiken vermittels des Aviographs B-9 54


Cestar-Hren : Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji šuma
— Application of aerial photogrammetry in forest management and typology
— Application de la photogrammetrie aerienne dans 1´ amenagement
et dans la typologie forestiere — Anwendung der Luftbildmessung in
der Forsteinrichtung und Typologie 400


10. RAZNO — MISCELLANEOUS — VARIETES — VESCHIEDENES
Neidhard t N.-Skok o M.: Prilog pitanju postotka šumovitosti Jugoslavije
— A contribution to the question of the percentage of land under forests
in Yugoslavia — Une contribution ä la question du taux du boisement
de Yougoslavie — Zur Frage des Bewaldungsprozents Jugoslawiens 122


Cesta r D. i Hre n VI.: Prilog definiciji sastojinskih oblika gospodarskih
šuma — A contribution to the definition of stand forms of cultivated forests
— Contribution ä la definition des formes du peuplement des förets
cultivees — Ein Beitrag zur Definierung der Bestandsformen der Wirtschaftswälder
186


Bojani n S.: Smolarenje bijelog bora (Pinus silvestris L.) francuskom i američkom
(1/2 bark chipping) metodom (utrošak vremena i proizvodnost rada)
— Resin tapping of Scots Pine (Pinus silvestris L.) by French and 1/2
bark chipping methods (time consumption and labour productivity) —
Gemmage du pin sylvestre par la methode francaise et americaine (»1/2
bark chipping method«). (Depense de temps et la productivity du travail)


— Harzung der gemeinen Kiefer vermittels der französischen und amerikanischen
(»1/2 bark chipping) Methode (Zeitaufwand und Arbeitsproduktivität)
299
11. DRUŠTVENE VIJESTI
Rr: 15 godina šumarstva zadarskog područja 65
Beni ć R.: Internacionalni simpozij o sadašnjem stanju i perspektivama teh


nologije sječe i izrade, manipulacije i transporta drva 71
Spo l jari ć V.: 10-godiš. postojanja i djelovanja DITSIDI SI. Brod . . . 154
Borevkovi ć I.: O razvojnim mogućnostima^ šumarstva na šumskoprivred


nom području Dilj i radu šum. stručnjaka Š. G. SI. Brod 166
Biljak R.-Penzar F.: O razvoju drv. ind. u SI. Brodu i radu stručnjaka


»Slavonije« drv. ind. SI. Brod 168
Škopelj a J.: Skromni jubilej 253
Zaključci sa X interfakultetske konfer. Društva stud. šum. i drv. ind. Jugo


slavije: Beograd 27/3 1967 254
Plenum Saveza ITSID Hrvatske (Delnice 17/6 1967) 320
Kovačevi ć Z.: Program razvoja S. G. Delnice 323


Vukovi ć D.: Stanje šum. i drv. ind. Gorskog Kotara u privrednoj reformi . 327
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 72     <-- 72 -->        PDF

12. DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Šafa r J.: Šume i šumarstvo na triglavskom području 69
Kalini ć M.: Marić L. — Terra rossa u Karstu Jugoslavije 171
Safa r J.: Čokl M. — Donja taks. granica i njezina ekonomičnost . . . 338
Kišpati ć J.: Stana Hočevar — Bolesti šumskog drveća 419


13. KONGRESI I KONFERENCIJE


MartinovićJ. -Komlenović N.: Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje
zemljišta (Zadar 1967) . 177
Potoči ć Z.: XIV JUFRO-Kongres (Minhen, 1967) 177
Fukare k P.: Osnovana međunar. rad. zajednica za sprečavanje šteta od poplava
261
li a d o v č i ć A: Evr. komis, za šumar. (13. zasjedanje u Rimu 15—19/5 1967) . 332


14. TAKMIČENJA


Würt h M.: Prvo međunar. takmičenje šum. radnika sjekača u Jugoslaviji . 77


15. STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA


Kneževi ć Đ.: Gospodarenje šumama u Mađarskoj 73
Safa r J.: Usporedba troškova i prihoda u klasičnom i modernom šumarstvu
74
Beni ć R.: Linnard W.: Rusko-engleski šum. i drv. rječnik 172
Ani ć M.: Šumarski poliglot-rječnik (Bukurešt) 172
Ani ć M.: Grebenščikov — Rus.-engl.-franc, geobotanički rječnik ... . 172
Šafa r J.: Korbel, Vinš: Uzgoj jele 173
Šafa r J.: Kadlus — Struktura i tok podmlađivanja smrče, jele i bukve na
gori Jesenik 174
Kneževi ć Đ.: Šume i šumarstvo Španije 175
Kneževi ć D.: Šumarstvo Finske 257
Šafa r J.: Schober-Fröhlich: Pokusi s arišem 260
Kneževi ć D.: Nešto o šumarstvu Indije 341
Ani ć M.: Critchfield-Little — Geogr. rasprostr. borova u svijetu . . . 421
Ani ć M.: Mooney — Rječnik etiopskog bilja 422
Ani ć M.: Benčat — Dendroflora arboretuma Mlynany 423
Ani ć M.: Streets — Egzotičke vrste drv. u brit. Zajed. naroda ... . 423
Ani ć M.: Iz historijata šum. nastave u Čehoslovačkoj 426
Pejosk i B.: Kako je danas organizirana naučno-istraživačka služba iz
oblasti šumarstva u Francuskoj .. . 492
Šafa r J.: Iskustva o unošenju ariša 493


16. NEKROLOZI


Ing. Mdhić Josip (piše I. Zukina) 80
Edward G. Locke (piše I. Horvat) 179
Akad. prof, dr I. Pevalek (piše Anić M.) 262
Ing. Ilija Čolović (piše D. Jedlovski) 265
Prof. dr ing. Svetislav Zivojinović (piše M. Androić) 266
Prof. dr B. Maksić (piše M. Anić) 346
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 73     <-- 73 -->        PDF

KAZALO IMENA SURADNIKA 1967. G.


Androić M.: 266
Anić M.: 172, 262, 346, 421, 422, 423
Benić R.: 71, 172
Biljak B.: 168
Bojanin S.: 299
Borevković I.: 166
Bunjevčević Z.: 1
Cestar D.: 181, 186, 400, 452
Fukarek P.: 261
Golubović U.: 388, 456
Hren V.: 186, 192, 400, 452
Plorvat I.: 179 ^
Jedlovski D.: 265
Kal ini ć M.: 171
Kišpatić J.: 419
Knežević Đ.: 73, 175, 257, 341
Komlenović N.: 111, 177
Kovačević Z.: 323
Kraljić B.: 374, 433
Krstinić A.: 48, 205
Mar Uno vi ć J.: 111, 133, 177
Meštrović Š.: 38
Mi kl oš I.: 21, 224
Mutibarić J.: 85
Neidhardt N.: 122


Ničo ta B.: 284
Pejoski B.: 492
Penzar F.: 168
Plavšić M.: 349, 456
Potočić Z.: 177
Prpić B.: 482
Radovčić A.: 147, 332
Skoko M.: 122
Soljanik I.: 141
Stamenkov M.: 284
Šafar J.: 69, 74, 173, 174, 198, 260,


291, 338, 493
Š i m n o v i ć N.: 244
Škopelja J.: 253
Špoljarić V.: 154
Šulentić F.: 311
Tomašegović Z.: 54
Vajda Z.: 269
Vasić M.: 361
Vidaković M.: 25
Vr dol jak Ž.: 232
Vuković D.: 327
Würth M.: 77
Z u k i n a I.: 80