DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 62     <-- 62 -->        PDF

cfteano Sumac&taß


KAKO JE DANAS ORGANIZIRANA NAUCNO-ISTRAZIVAČKA SLUŽBA
IZ OBLASTI ŠUMARSTVA U FRANCUSKOJ


U toku poslednjih godina u Francuskoj
su izvršene korenite reforme u oblasti šumarstva
i šumske privrede, uključiv i šumarsku
naučno-istraživačku službu, budući
da se ona odvija u okviru istoga resora,
tj. Ministarstva poljoprivrede.


Ranije se šumarska naučno-istraživačka
služba, odvijala skoro isključivo u okviru
Stanice u Nancy-u, koja je bila tesno povezana
sa samom nastavom (Station de reeherches
et experiences forestieres). Ova
stanica je osnovana prvih godina posle
Prvog svetskog rata i funkcionisala je sve
do kraja 1963 godine. Januara 1964 godine
ova stanica se pretvara u Nacionalni centar
za šumarska istraživanja (Centre National
de recherches forestieres — C. N. R. F.,),
koji ulazi u sastav Nacionalnog instituta
za poljoprivredna istraživanja u Versailles-
u (institut National de la recherche agronomique
— I. N. R. A.).


Nacionalnim centrom za šumarska istraživanja
rukovodi direktor-administrator
koji se bira svake 4 godine. Ovaj Nacionalni
centar obuhvata sledeće stanice:


1. Stanica za amelioraciju šumskih vrsti
drveća, kojom rukovodi direktor Bouvarel,
poznati stručnjak za amelioraciju i genetiku,
a čiji je osnovni zadatak:

istraživanja na polju semenske službe
i semenarstva uopšte,

proučavanje i izdvajanje semenskih
sastojina u cilju proizvodnje kvalitetnog
šumskog semena za vrste koje
su od interesa za šumsku proizvodnju,

istraživanja na polju selekcije u celini.
Stanica raspolaže i rukovodi u sarađnji
s odgovarajućim terenskim šumarskim
službama — oglednim poljima, čiji broj i
površina rastu iz godine u godinu. Glavna
istraživanja danas se odnose na sledeće
vrste: smrču, duglaziju, Abies grandis,
običnu ielu, A. nordmanniana i crni bor.
Kod lišćara se pažnja posvećuje crnim topolama
u cilju odabiranja njihovih najboljih
klonova.


2. Stanica za istraživanja šumskih zemljišta
i za tehniku đubrenja. Ovom stanicom
rukovodi direktor Bonneau. Istraživanja
ove stanice su usmerena na sledeće
oblasti:

primena prirodnih i veštačkih đubriva
te agro-tehničkih i agro-meliorativnih
mera u sistemu pošumljavanja
pojedinih ekonomskih vrsti drveća,

veza između korenovog sistema smrče
i belog bora i fizičkih osobina zemljišta,
— izrada detaljnih pedoloških karata za
određena šumska područja.
3. .Stanica za proučavanje kvalitetnih
svojstava drveta ili kako bismo mi rekli —
za tehnologiju drveta, kojom rukovodi direktor
Polge. Poslednjih godina je ova stanica
svoja istraživanja usmerila na:

utvrđivanje najpogodnijih metoda za
mikro-tehnološka istraživanja drveta,
uključiv i radiografska istraživanja,
— istraživanja na polju utvrđivanja uzroka
nastajanja izvijenih (torzionihl
drvnih vlakana, što je momentalno
veoma aktuelno i u drugim zemljama
(SAD, Nemačka, itd.).
4. Stanica za uzgoj šuma i šumsku proizvodnju
,kojom rukovodi direktor Parde,
koji je momentalno i administrator Centra.
U oblast istraživanja ove stanice ulaze:

istraživanja na polju dendrometrije
(izrada tablica, obično dvoulaznih;
razrada metoda uređivanja i inventarizacije
šuma i metoda za izračunavanje
prirasta),

istraživanja i ogledi iz uzgoja šuma
(prorede, prirodna i veštačka obnova
šuma ,odnos pojedinih vrsti u mešovitim
sastojinama, itd.),

problemi efektivne i potencijalne proizvodnje
za važnije ekonomske vrste
drveća.
Dosada je ova Stanica već izradila tarifne
tablice za crni bor i beli bor u području
Sologne, a u pripremi su tablice za
duglaziju i smrču.


5. Stanica za šumarsku biometriku, kojom
rukovodi direktor Arbonnier. Zadatak
ove stanice je statistička obrada sviju naučnih
istraživanja koja vrše ostale stanice
u zemlji, a sa druge strane, da vrši
istraživanja i sarađuje sa ostalim istražnim
statističkim centrima u zemlji i inostranstvu.
uključiv i elektronske računare
sistema IBM ili druge. Zadatak stanice je
i da obrađuje i savremene matematičke