DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 52     <-- 52 -->        PDF

PRILOG SRAŠCIVANJU KORIJENJA I AKUMULACIJE
RADIOAKTIVNOG IZOTOPA FOSFORA (P*2) U LISCU, DEBLU
I KORIJENU POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl)
U STADIJU MLADIKA


Dr BRANIMIR PRPIĆ


(Iz Katedre za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)


1. UVOD I PROBLEMATIKA
Fiziološko srašćivanje korijenja jedne vrste šumskog drveća dovodi nas do
zaključivanja da je sastojina, grupa ili skupina drveća, koju čini dotična vrsta,
niz međusobno povezanih jedinki. Sječa stabla kojega je korijenje sraslo s korijenjem
susjednih stabala ima za posljedicu povećanje njihova korijenova siste^
ma, a time, vjerojatno, i povećanje njihova prirasta.


Istraživanje srašćivanja korijena drveća kao važne pojave fiziološke koakcije
proučavalo je do danas više istraživača. KRAMER i KOZLOWSKI (1960) navode
takva istraživanja La RUEA (1936, 1952), KUNZA i RIKERA (1955), BORMANA
(1957), GARNERA (1958) i BESKARAVAINYA (1958).


MAJER (1961) ustanovio je da srašćuje korijenje susjednih stabala obične
smrče, sitkanske smrče, obične jele, evropskog ariša, običnog bora, običnog graba,
bukve, hrastova, bijele topole i bagrema.


JAROSLAVCEV (1961) je utvrdio visok postotak srašćivanja korijenja kod
limbe, a PODZOROV (1962) nalazi u mladim kulturama običnog bora neznatan
postotak srašćenog korijenja.


ZYRJAEV (1963) je proučavao uzajamni odnos vrsta u mješovitim sastojinama
pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (P:)2) i došao do zaključka da postoji
premještanje izotopa između susjednih stabalaca iste porodice (Pinaceae), ali
različitih rodova (Picea — Larix, Pinus — Larix). To je značajna pojava koja
zahtijeva daljnje proučavanje.


FENTON (1965) je utvrdio srašćivanje korijenja između susjednih stabala
američkog likvidambara.
I kod nas se dosta rano upozorilo na pojavu srašćivanja korijenja šumskog
drveća (ŠAFAR 1955, 1963, SIMUNOVIĆ 195,8).


Sa stanovišta uzgajanja šuma vrijedilo bi utvrditi:
— kod kojih vrsta drveća srašćuje korijenje susjednih stabala;u kojoj dobi, tj. u kojem razvojnom stadiju sastojine i kod koje gustoće sastojine
nastupa spomenuta pojava u većem postotku i
Taj je pokus financirao Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakuleta
Sveučilišta u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Foto 1. Aplikacija P32 u stabalce


Foto 2. Staklena cjevčica utaknuta zbog dodavanja radioaktivnog izotopa u stabalce
poljskog jasena. Eventualni gubitak izotopa spriječen je premazom voska na mjestu
uticanja cjevčice u stabalce. Fotografirano neposredno iza aplikacije P32.da li zbog povećanja korijenova sistema stabala, što je rezultat sječe susjednog
stabla, dolazi do povećanja prirasta.
U našim istraživanjima srašćivanja korijena isikoristili smo radioaktivni izotop
fosfora (P33). Svrha pokusa bila je da se utvrdi srašćuje li korijenje susjednih
stabala poljskog jasena u prirodnoj sastojini koja je u stadiju mladika..
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Budući da je fosfor važan biogeni element, daljnja je svrha bila da se utvrdi
kakva je akumulacija F32 u lišću, deblu i korijenu u određenim vremenskim
razmacima nakon njegove primjene (aplikacije) u stabalca.


Pripremu doze i aplikaciju P32 izvršio je dr TUGOMIR FILIPAN, docent
na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu.


2. METODA RADA
2.1. Izbor stabalaca
Za istraživanja poslužio nam je 12-godišnji mladik koji se sastojao cd lužnjaka,
poljskog jasena te običnog graba s nešto uprskanoga nizinskog brijesta.
Mladik je izabran u području Šumarije Lipovljani, odjel 191d gospodarske jedinice
»Josip Kozarac«. Sastojina se nalazi u šumi lužnjaka i graba (Carpino
betuli-Quercetum roboris Anić 1959 em. Anić 1965), a tlo je označeno tipskom
oznakom pseudogle j (parapodzol).


Na pogodnoj površini izabrani su u spomenutom mladiku slijedeći parovi
stabalaca:


Par 1.1. poljski jasen — 1.2. poljski jasen


Par 2.1. poljski jasen — 2.2. lužnjak


Par 3.1. poljski jasen — 3.2. obični grab.


Prsni promjeri stabalaca iznosili su 1,9—2,9 cm, visine 327—470 cm i drvne
mase 689—1951 cm3. Razmaci između stabalaca u parovima iznosili su 40—46 cm.
Par stabalaca 1.1—1.2 izabran je zbog toga da se ispita srašeivanje korijenja
poljskog jasena, a parovi 2.1.—2.2. i 3.1.—3.2. zbog utvrđivanja eventualne
ekskrecije (izlučivanja) radioaktivnog fosfora iz korijenja tretiranog stabalca u
tlo te njegova primanja po korijenju netretiranog stabalca.
Tretirana su, tj. aplikacija je izvršena na stabalcima poljskog jasena 1.1.,


2.1. i 3.1. Kod tih stabalaca utvrđivala se akumulacija P32 u lišću, deblu i
korijenju.
Ako bi se istovremeno pokazala aktivnost uzoraka netretiranog lužnjaka i
običnog graba te netretiranog poljskog jasena, postojala, bi vjerojatnost da
takva aktivnost nije niti kod prvog para (poljski jasen — poljski jasen) rezultat
međusobnog srašćivanja korijenja, nego spomenute ekskrecije. ´Smatramo da
se mogućnost srašćivanja korijenja jedinki reda Contortae s jedinkama reda
Fagales može isključiti.


2.2. Aplikacija P32 i uzimanje uzoraka
Aplikacija P32 u obliku KH2P3:204 izvršena je 14. 7. 1964. god. u 9,30 sati.
Kod aplikacije i uzimanja uzoraka primijenjena je naša metoda, opisana u Šumarskom
listu broj 9—10 od 1964. godine. Iznimku smo učinili kod količine
radioaktivnog izotopa, tj. umjesto 3 mC uzet je po tretiranom stabalcu 1 mC P32.
Trenutak aplikacije i cjevčica s radioaktivnim izotopom vide se u fotografijama
1 i 2.


Prosječni uzorci lišća, debla i korijena uzimani su poslije aplikacije
2, 6, 24, 48, 96, 312, 408, 1056 i 1488 sati.
Težina prosječnih uzoraka iznosila je za lišće 2—4 g, za deblo 0,2—0,6 g
i za korijen 0,5´—2 g.


484
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Kod uzimanja uzoraka korijenja pazilo se da uzorak od netretiranog stabalca
bude udaljen najmanje 10 cm od korijenja tretiranog stabalca. Takav
uzorak imao je uvijek 3—5 tankih korjenčića, bogatih aktivnom masom korijenja.


Nadalje su uzeti uzorci tla iz zone aktivnog korijenja tretiranih stabalaca
kao i uzorci za ispitivanje prirodne radioaktivnosti.


2.3. Izmjera radioaktivnosti uzoraka
Mjerenje radioaktivnosti uzoraka vršeno je u scintilacijskom brojaču firme
>*EKCO« (Scintillation Counter Type N 664 A). Uzorci kod kojih je za vrijeme
mjerenja registrirano više od 1000 impulsa u minuti mjereni su 1 minutu, a
uzorci koji su emitirali manji broj impulsa mjereni su po 5 minuta.


2.4. Statistička obrada podataka
Broj impulsa u minuti po gramu zelene mase korigiran je uobičajenim postupcima
na mrtvo vrijeme (Mv). prirodnu radioaktivnost (Bg) i vrijeme
poluraspada (t i/,)


Korigirani podaci podvrgnuti su regresijskoj analizi. Da bismo linearno
izrazili funkcionalnu ovisnost između broja impulsa u minuti u gramu uzorka
i vremena u satima poslije aplikacije P32, uzeli smo logaritamske vrijednosti
varijabli. Logaritamski izraz jednadžbe glasi:


log Y = a + b log x, gdje su
Y = broj impulsa u minuti po gramu uzorka,
x = vrijeme u satima poslije aplikacije P3´2.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
Srednje vrijednosti broja impulsa po gramu zelene tvari lišća, debla i korijena
tretiranih stabalaca poljskog jasena u različitom vremenu poslije aplikacije


P32


prikazane su u slijedećoj tabeli:


ARITMETIČKE SREDINE BROJA IMPULSA U MINUTI PO GRAMU ZELENE
TVARI POLJSKOG JASENA POSLIJE APLIKACIJE KHaP^Oi
DIE MITTELWERTE DER IMPULSZAHL PER MIN. PRO 1 GRAM DER FRISCHMASSE
DER SPITZBLÄTTRIGEN ESCHE NACH DER ANWENDUNG VON


KHL>P32OI
Tab. 1.
Vrijeme u sa
poslije aplikaci;
Zeit in Stunden
tima
i e P 3 2
nach
der Anwendung von P32
List
Blatt
Deblo
Stamm
Korijen
Wurzel
2* 1006 — 106
G 7450 81 171
24 7256 427 30
48 15634 2945 97
96 13967 3522 473
312 12623 5799 1436
408 14109 5168 989
1056 18148 6382 1442
1488 15824 4203 1382


* Uzorci uzimani od 14. srpnja
u 11,30 sati do 14. rujna u 9,30 sati 1964. godine.
Die Probenentnahme begann am 14. Juli 1964 um 11,30 h und wurde am 14.
September 1964 um 9,30 h beendet.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Uzorci netretiranih stabalaca kao i tla nisu imali statistički znača´jan broj
impulsa.


Budući da uzorci netretiranih stabalaca usprkos velikoj aktivnosti uzoraka
tretiranih stabalaca nisu bili aktivni, može se konstatirati da korijenje poljskog
jasena u navedenoj prirodnoj sastojini međusobno fiziološki ne srašćuje.
Poslije savršenog pokusa otkopano je korijenje parova stabalaca te je utvrđeno
da se međusobno isprepliće, što je bio slučaj i kod stabalaca poljskog jasena


AKUMULACIJA KH2P320i U LISTU .DEBLU I KORIJENU POLJSKOG JASENA


( Fraxinus angustifolia Vahl )


AKUMULATION VON KHtP3´o^ IM BLATT, STAMM UND WURZEL


DER SPITZBLAETRIBEN ESCHE


20000


list-Blatt
deblo -Stamm
korijen-Wurzel


99´/« granice pouzdanosti


20
Vertrauensgrenzen


SlÖO 200 312 406 1000 1500 2000


Vrijeme u satima poslije aplikacije


Zeit in Stunden nach der Anwendung


von P*
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 57     <-- 57 -->        PDF

kod spomenutog pokusa, opisanog 1964. godine. To dokazuje da međusobna
udaljenost korijena susjednih stabalaca poljskog jasena nije mogla biti razlogom
njihovu nesrašćivanju.


Između korijena stabalaca poljskog jasena i lužnjaka te običnog graba nije
primijećeno mehaničko srašćivanje.
Parametri, pogreške parametara i standardne devijacije oko regresijskih
linija za lišće, deblo i korijen iznosili su:
Tab. 2.


Uzorci od N b a sb sa Siog y
Proben von


Lista 27 0,356 3,243 0,062 0,134 0,303
Blatt
Debla 24 0,823 1,384 0,135 0,307 0,515


Stamm
Korijena 27 0,598 1,270 0,099 0,214 0,483
Wurzel


Numerički obračun daje regresijske pravce:


za lišće log Y = 3,243 + 0,356 log x,


za
deblo log Y = 1,384 + 0,823 log x.


za
korijen log Y = 1,270 + 0,598 log x.


Akumulacija KHŽP 32 * ^ U listu, deblu i korijenu tretiranih stabalaca poljskog
jasena kao i granice pouzdanosti prikazani su u priloženom grafikonu.


Najviše radioaktivnog izotopa fosfora primilo je lišće, zatim deblo, pa korijen.
Najveći porast akumulacije P32 imalo je deblo, iza njega slijedi korijen i
naposljetku lišće. Porast akumulacije P32 zorno predočuju regresijski koeficijenti
(deblo — b = 0,823, korijen — b = 0,598, lišće — b = 0,356).


Upadljiva je koincidencija toka akumulacije P32 u lišću, deblu i korijenu
pokusa koji je opisan 1964. godine te ovog pokusa. U prvom slučaju tretirano
je samo jedno stabalce, ali su usprkos tome rezultati slični srednjim vrijednostima,
dobivenima u tom pokusu. Razlike koje se pojavljuju mogu se pripisati
različitim dozama F32 (u prvom pokusu 3 mC, a u drugom pokusu 1 mC).
Spomenuta koincidencija ukazuje da je primjena radioaktivnog izotopa fosfora
kod ispitivanja akumulacije fosfora u šumskom drveću relativno sigurna metoda
koja ne zahtijeva obuhvaćanje velikog broja jedinki u pokus.


4. ZAKLJUČCI
Rezultati istraživanja srašćivanja korijenja susjednih stabalaca poljskog jasena
pomoću P32 kao i akumulacije P32 u lišću, deblu i korijenu te vrste mogu
se sažeti u slijedećim zaključcima:


1.
Između susjednih stabalaca poljskog jasena koji je uspijevao u mješovitoj
sastojini lužnjaka, poljskog jasena i običnog graba, a koja se nalazila u razvojnom
stadiju mladika, nije se moglo utvrditi fiziološko srašćivanje
korijenja.
2.
Akumulacija radioaktivnog fosfora u lišću, deblu i korijenu poljskog jasena
rasla je od početka pokusa do 1066 sati (poslije aplikacije F3E), a iza toga
se nešto smanjila.
487
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 58     <-- 58 -->        PDF

3.
Znatno kolebanje akumulacije P32 primijećeno je u uzorcima korijenja. Najmanji
iznos P32 utvrđen je 24 sata nakon aplikacije, te je bio 3 puta manji
nego 2 sata nakon aplikacije.
4.
Najveći porast akumulacije P32 imalo je deblo (regresijski koeficijent — b =
0,823). Iza njega slijedi korijen (b = 0,598) i napokon lišće (b = 0,356).
5.
Rezultati pokusa pokazuju veliku sličnost s rezultatima pokusa, provedenoga
prethodno na svega jednom stabalcu poljskog jasena. Ta koincidencija ukazuje
na mogućnost da u radu s P32 nije potrebno da se za dobivanje pouzdanih
rezultata obuhvati velik broj jedinki. Tu pretpostavku potrebno je ispitati.


LITERATURA


Fe n ton, R. H.: Root Grafts and Translocation of 2, 4, 5 — T in Young Sweetgum
Stands, J. For., 1, 1965.
Jaroslavcev , G. D.: Srastanie kornej derev´ev v lesah Jaltinskogo leshoza, Lesn.
Hoz., 6, 1962
Kramer, P. J. i K o z 1 o w s k i, T. T.: Physiology of Trees, New York—Toronto—
London, 1960.
Ma j er, A.: Gyökerösszenövesek elöforduläsa es jelentösege, Erdesz. Kutatäs.. Budapest
1961.
Podzorov , N. V.: O srastanii kornej v gnezdovyh kulturah sosny v uslovijah lesnoj
zony, Lesn. Hoz., 6, 1962.
Prpić , B.: Ispitivanje srašćivanja korijenja poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora, Šum. List, 9/10, 1964.
Simunović , M.: Fiziološko srašćivanie alepskog bora, primorskog bora i pinja,
Šum. List, 7/9, 1958.
Šafar , J.: Srašćivanje korijenja, Šum. List, 11/12, 1955.
Š a f a r, J.: Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma. Zagreb (Savez šum. društava
Hrvatske) 1963.
Z y r j a e v, A. G.: Izučenie vzaimootnošenij porod v smesanyh nasaždenijah s pomošč´iu
mecenyh atomov, Lesn. Hoz., 8, 1963.


EIN BEITRAG ZUR WURZELVERWACHSUNGEN UND AKKUMULATION DES
PHOSPHORRADIOISOTOPS (P32) IM BLATT, STAMM UND WURZELSYSTEM
DER SPITZBLAETTRIGEN ESCHE .Fraxinus angustifolia Vahl)
IN DER DICKUNGSSTUFE


1.
Einleitung und Problemstellung
Die physiologischen Wurzelverwachsungen einer Waldbaumart führen uns zur
Erkennung, dass der Baumbestand, -Horst und die Baumgruppe, die durch die betreffende
Holzart gebildet wird, eine Reihe untereinander verbundenen Individuen
darstellt. Der Aushieb der Baumstämme deren Wurzeln mit denjenigen der benachbarten
Baumstämme verwachsen sind, hat zur Folge, eine Vergrösserung ihres Wurzelsystems
und dadurch wahrscheinlich auch die Erhöhung ihres Zuwachses.
Mit den Untersuchungen über die Wurzelverwachsungen der Baumarten als eines
wichtigen Phänomens der wechselseitigen physiologischen Beeinflussung befassten
sich bisher mehrere Forscher. Von KRAMER und KOZLOWSKI (1960) wird die Forschungstätigkeit
von La RUE (1936, 1952), KUNZ und RIKER (1955), BORMANN
(1957), GARNER (1958) und BESKARAVAINY (1958) auf diesem Gebiet erwähnt.
Die Wurzelverwachsungen der benachbarten Bäume der Fichte, Sitka-Fichte, Weisstanne,
der europäischen Lärche, gemeiner Kiefer, Heinbuche, Eichen, Silberpappel
und Robinie wurden von MAJER (1961) festgestellt. JAROSLAVCEV (1961) stellte
bei der Zirbelkiefer einen hohen Prozentsatz der Wurzelverwaehsungen fest, während
in den Kulturen der gemeinen Kiefer PODZOROV (1962) einen unbedeutenden
Prozentsatz der Wurzelverwachsungen fand.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ZYRJAEV (1963) untersuchte die wechselseitige Beziehung der Baumarten in
Mischbeständen mit Hilfe von Phosphorradioisotop (P32) und kam zu der Erkennung,
dass dabei eine Isotopentranslokation zwischen den benachbarten Stämmchen derselben
Familie (Pinaceae) aber verschiedener Gattungen (Picea: Larix, Pinus: Larix)
stattfindet. Das ist ein weittragendes Phänomen, welches weitere Forschungen erfordert.


Von FENTON (1965) wurden Wurzelverwachsungen zwischen den benachbarten
Baumindividuen von Satin-Nussbaum festgestellt.
Auch hierzulande hat man frühzeitig auf die Erscheinung der Wurzelverwachsungen
von Waldbäumen gedeutet (SAFAR 1955, 1963, SIMUNOVIC 1958).
Vom Standpunkt des Waldbaus würde es wertvoll sein folgendes festzustellen:


— bei welchem Baumarten verwachsen die Wurzeln der benachbarten Baumindividuen;

in welchem Alter, d. h. in welchem Entwicklungsstadium des Bestandes und
bei welcher Bestandesdichte die erwähnte Erscheinung in höherem Prozentsatz
eintritt, und
— ob durch die Vergrösserung des Wurzelsystems der Bäume die durch den


Aushieb der Nachbarbäme entsteht, zu einer Steigerung des Zuwachses


kommt.


In unseren Untersuchungen haben wir das Phosphorradioisotop (P32) benützt.
Das Ziel des Versuchs war festzustellen, ob die Wurzeln der benachbarten Bäume
der spitzblättrigen Esche in einem Naturbestand der sich im Dickungsstadium befindet,
verwachsen. Da Phosphor ein wichtiges biogenes Element darstellt, ist es ein
weiteres Ziel festzustellen was für eine Akkumulation von P32 im Blatt, Stamm und
Wurzelsystem in bestimmten Zeitabschnitten nach seiner Anwendung (Applizierung)
auf die Stämmchen entsteht.


Die Vorbereitung der P32-Dose sowie ihre Applizierung wurde von Dr. T. FILIPAN
Dozent an der Landwirtschaftlichen Fakultät in Zagreb durchgeführt.


2.
Arbeitsmethode
2.1.
Auswahl der Stämmchen
In den Untersuchungen wurde eine 12 jährige Dickung, die aus Stieleiche,
spitzblättriger Esche und Hainbuche mit etwas eingesprengter Feldulme zusammengesetzt
ist, benützt. Die Dickung wurde auf dem Gebiet der Försterei Lipovljani,
Unterabteilung 191 d, Wirtschaftseinheit »Josip Kozarac«, ausgesucht. Dieser
Bestand befindet sich in einem Stieleichen-Hainbuchenwald (Carpino betuli-Quercetum
roboris Anić 1959 em. Anić 1965), während der Boden die typische Bezeichnung
Pseudogle y (Parapodsol) trägt,
Auf einer günstigen Fläche wurden in der erwähnten Dickung die folgenden
Stämmchenpaare ausgewählt:
Das Paar 1.1. Spitzblättrige Esche — 1.2. Spitzblättrige Esche
Das Paar 2.1. Spitzblättrige Esche — 2.2. Stieleiche


Das Paar 3.1 Spitzblättrige Esche — 3.2. Hainbuche


Die Brusthöhendurchmesser der Stämmchen betrugen 1,9—2,9 cm, die Stammhöhen
327—427 cm und die Stammassen 689—1951 cm3. Die Abstände zwischen den
Stämmchen in den Paaren betrugen 40—46 cm.


Wegen der Nachprüfung des Zusammenwachsens der Wurzeln bei der spitzblättrigen
Esche wurde das Stämmchenpaar 1.1.—1.2. ausgewählt, während die Paare
2.1.—2.2. und 3.1.—3.2. wegen der Feststellung der eventuellen Exkretion (Ausscheidung)
des radioaktiven Phosphors aus dem Wurzelsystem des unbehandelten Stämmchen
ausgewählt wurden.


Behandelt wurden die Stämmchen der spitzblättrigen Esche 1.1., 2.1. und 3.1.
Bei dieser Stämmchen wurde die akkumulation des P32 im Blatt, Stamm und im
Wurzelwerk festgestellt.


Sollte sich gleichzeitig die Radioaktivität der Proben der unbehandelten Stieleiche,
Hainbuche und spitzblättriger Esche zeigen, würde es möglich sein, dass eine
solche Radioaktivität auch nicht bei dem ersten Stämmchenpaar (spitzblättrige
Esche — spitzblättrige Esche) das Ergebnis der wechselseitigen Wurzelverwachsungen
ist, sondern das Resultat der erwähnten Exkretion. Es dünkt uns, dass sich die
Möglichkeit der Wurzelverwachsungen der Individuen der Contortae-Ordnung mit
den Individuen der Fagales-Ordnung ausschliessen kann.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 60     <-- 60 -->        PDF

2 2.
Applizierung von P32 und Probenentnahme
Die Anwendung von P33 in der Form von KH2P3204 wurde am 14. Juli 1964 um
9,30 h durchgeführt. Bei der Applizierung und Probenentnahme wurde unsere Methode,
die in Šumarski list 9/10, 1964 beschrieben ist, angewandt. Eine Ausnahme
wurde in Hinsicht auf die Menge des Radioisotops gemacht, d. h. anstatt 3 mC wurde
1 mC von P32 als Dosis per Stämmchen erteilt. Den Augenblick der Applizierung
sowie das Röhrchen mit den radioaktiven Isotop sieht, man in Abb. 1 und 2.


Die durchschnittlichen Blatt-, Stamm- und Wurzelproben wurden 2, 6, 24, 48,
56, 312, 408, 1056 und 1488 Stunden nach der Applizierung der P32-Dosis entnommen.
Das Gewicht der durchschnittlichen Proben betrug beim Blatt 2—4 g, beim
Stamm 0,2—0,6 g, und bei der Wurzel 0,5—2 g.


Bei der Probenentnahme an den Wurzeln wurde darauf aufgepasst, dass die
Probe vom unbehandelten Stämmchen am mindesten 10 cm von den Wurzeln des
behandelten Stämmchen entfernt wird. Eine solche Probe wies immer 3—5 Fein\
vurzeln reich an den aktiven Wurzeln auf.


Ferner wurden die Bodenproben aus der Zone der aktiven Wurzeln der behandelten
Stämmchen, sowie die Proben für die Ueberprüfung der natürlichen Radioaktivität
entnommen.


2.3.
Messung der Radioaktivität der Proben
Die Messung der Radioaktivität der Proben wurde mit dem Szintillationszähler
der Firma »EKCO« (Scintilation Counter, Type N664A) durchgeführt. Die Proben,
bei denen während der Messzeit mehr als 1000 Impulse per Minute registriert wurden,
wurden 1 Minute lang gemessen, und die Proben, die eine kleinere Anzahl der
Impulse emitierten, wurden je 5 Minuten testiert.


2.4.
Statistische Datenverarbeitung
Die Anzahl der Impulse per Minute pro Gramm Frischmasse wurde vermittels
üblicher Verfahren auf die Totzeit (Mv), die natürliche Radioaktivität (Bg) und die
Halbwertzeit (half-life period) (ti/s) korrigiert.
Die korrigierten Angaben wurden einer Regressionsanalyse unterzogen. Um die
lineare funktionelle Abhängigkeit zwischen der Impulszahl per Minute pro Gramm
Probemasse und der Zeitfolgen in Stunden nach der Applizierung von P32 auszudrücken,
nahmen wir die logarithmdschen Werte der Variablen. Der logarithmische
Ausdruck der Gleichung lautet:


log Y = a + b log x, worin
Y = Impulszahl per Minute pro Gramm Probemasse
x = Zeit in Stunden nach der Applizierung von P32.


3. Forschunsergebnisse und Diskussion
Die Mittelwerte der Impulszahl pro Gramm der Frischmasse der Blätter, des
Stammes und der Wurzeln der behandelten Stämmchen der spitzblättrigen Esche
in verschiedenen Zeitfolgen nach der Applizierung von P32 sind in Tabelle 1 wiedergegeben.


Die Proben der unbehandelten Stämmchen sowie des Bodens wiesen keine statistisch
beachtenswerte Anzahl der Impulse auf.


Da die Proben der unbehandelten Stämmchen trotz der grossen Radioaktivität
der Proben der behandelten Stämmchen nicht radioaktiv waren, kann festgestellt
werden, dass die Wurzeln der spitzblättrigen Esche in dem erwähnten Naturbestand
physiologisch nicht zusammenwachsen. Nach dem beendeten Versuch wurde das
Wurzelwerk der Stämmchen-Paare ausgegraben, und man stellte fest, dass die Wurzeln
miteinander verwoben waren, was auch der Fall bei dem Stämchen der spitzblättrigen
Esche in dem erwähnten Versuch war, der im Jahre 1964 beschrieben
wurde. Das beweist, dass der Abstand zwischen den Wurzeln der Nachbarstämmchen
der spitzblättrigen Esche nicht die Ursache dafür sein sollte, dass sie nicht
zusammenwachsen.


Zwischen den Wurzelwerken der spitzblättrigen Esche, der Stieleiche und der
Hainbuche wurden keine mechanischen Verwachsungen beobachtet.


Die Parameter, die Fehler der Parameter und die Standardabweichungen für
die Regressionsgeraden für das Blatt, den Stam und die Wurzel sind in Tabelle 2
angegeben.


490
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Die Akkumulation von KHJP3204 im Blatt, Stamm und Wurzelsystem der behandelten
Stämmchen der spitzblättrigen Esche sowie die Vertrauensgrenzen sind
im Graphikon wiedergegeben.


Die Grösstmenge vom Phosphorradioisotop wurde vom Laubwerk, sodann vom
Stamm und Wurzelsystem aufgenommen. Der grösste Anstieg der Akkumulation
von P32 wurde im Stamm, sodann im Wurzelsystem und schliesslich im Laubwerk
nachgewiesen. Der Anstieg der Akkumulation von P32 ist durch die Regressionskoefizienten
(Stamm : b = 0,823, Wurzel : b = 0,598, Blatt : b = 0,356) anschaulich
dargestellt.


Aufallend ist die Koinzidenz des Verlaufs der Akkumulation von P32 im Blatt,
Stamm und Wurzelsystem des in 1964 angelegten Versuchs und des Versuchs, welches
in diesem Aufsatz behandelt ist. Im ersten Fall wurde nur ein Stämmchen
behandelt, die Resultate sind trotzdem den Mittelwerten, die in diesem Versuch erhalten
wurden, ähnlich. Die auftretenden Unterschiede können den verschiedenen
P^-Dosen (im ersten Versuch 3 mC, und im zweiten 1 mC) zugeschrieben werden.
Die erwähnte Koinzidenz deutet an, dass die Anwendung vom radioaktiven Isotop
des Phosphors bei der Nachprüfung der Akkumulation des Phosphors in den Waldbäumen
eine relativ sichere Methode darstellt, welche nicht die Umfassung einer
grossen Anzahl der Individuen erfordert.


4. Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Untersuchungen über die Wurzelverwachsungen der benachbarten
Stämmchen der spitzblättrigen Esche mit Hilfe von P32 und über die P3!
Akkumulation im Blatt. Stamm und Wurzelsystem können in folgenden Schlüssen
zusammengefasst werden:


1. Zwischen den Nachbarstämmchen der spitzblättrigen Esche, welche im Mischbestand
der Stieleiche, spitzblättriger Esche und Hainbuche wuchs, der sich in der
Dickungsstufe befand, konnte das physiologische Zusammenwachsen der Wurzeln
nicht festgestellt werden.
2. Die Akkumulation von radioaktivem Phosphor im Blatt, Stamm und Wurzelsystem
der spitzblättrigen Esche nahm vom Beginn des Versuches bis 1056 Stunden
(nach der Applizierung von P32) zu, und danach etwas ab.
3. Eine beträchtliche Schwankung der P32-Akkumulation wurde in den Wurzelproben
beobachtet. Die Mindestmenge von P32 wurde 24 Stunden nach der Applizierung
festgestellt, und dieselbe betrug 1/3 des P32-Gehalts, das 2 Stunden nach der
Applizierung ermittelt wurde.
4. Der grösste Anstieg der P32-Akkumulation wies der Stamm (Regressionskoefizient:
b = 0,842) auf. Darauf folgt die Wurzel (b = 0,598) und schliesslich das Laubwerk
(b = 0,356).
5. Die Ergebnisse des Versuches weisen eine grosse Aehnlichkeit mit den Resultaten
eines früheren Versuches, der nur auf einem Stämmchen der spitzblättrigen
Esche durchgeführt wurde. Diese Koinzidenz deutet auf die Möglichkeit, dass bei der
Arbeit mit P32, um verlässliche Resultate zu erhalten, nicht nötig ist eine grosse
Anzahl von Individuen einzuschliessen. Diese Annahme soll noch nachgeprüft werden.