DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVE Z INŽENJER A I TEHNIČAR A ŠUMARSTV A I
DRVN E INDUSTRIJ E HRVATSK E
GODIŠTE 91 STUDENI—PROSINAC GODINA 19C7


STIMULATIVNA UNUTRAŠNJA RASPODJELA DOHOTKA
NA RADNE JEDINICE U ŠUMSKO-PRIVREDNOJ ORGANIZACIJI*


Prof. đr ing. BRANKO KRALJIĆ


UVOD


Raspodjela ukupnog prihoda prema financijsko-privrednom sistemu koji je
na snazi u Jugoslaviji — ima sve prerogative da bude visoko stimulativn a
za radni kolektiv.


To se vidi odatle, što radni kolektiv može ostvariti to veće osobne dohotke:


— što ostvaruje veći ukupni prihod; to može ostvariti većom i umjesnijom
realizacijom i proizvodnjom (količina, asortiman, kakvoća, prilagođenost potrebama
potrošača — proizvoda, odnosno usluga) a to znači većom proizvodnošću
rada koja se očituje putem obujma efekta rada;
— što ostvaruje manje troškove poslovanja; to može ostvariti tako da umješno
i sa zalaganjem što povoljnije ostvaruje potrebne mu kupnje materijala i
energije i nabavke osnovnih sredstava te što ekonomičnije troši materijalna
sredstva i što efikasnije veže osnovna i obrtna sredstva uz proizvodnju — a to
znači većom proizvodnošću minulog rada koja se očituje ekonomijom trošenja i
većom rentabilnošću odnosno ekonomskom efektivnošću koja se očituje još i
ekonomijom vezivanja neutrošenih sredstava uz proizvodnju;


— što ostvaruje manje trošenje žive radne snage; to može ostvariti tako
da umješno i sa zalaganjem, pa i putem podizanja organskog sastava sredstava
(šumske komunikacije, oprema, biološke investicije), što ekonomičnije troši i
veže živu radnu snagu, pa zadatak proizvodnje izvrši sa što manjim radnim kolekivom
u manje radnih sati — a to znači većom proizvodnošću živog rada.
No, radni kolektiv može ostvariti veći dohodak, pa i veće osobne dohotke,
i djelovanjem niza drugih vanjskih uzroka koji se prema njemu
očituju kao da su karaktera »više sile« ... To djelovanje treba odstraniti od
neposrednog utjecaja na osobne dohotke radnog kolektiva — kako bi on u našim
uvjetima bio stimuliran za ispravan rad . . .


Pored toga, načelo unutrašnje raspodjele dohotka, pa i osobnog dohotka —
»prema radu« traži da su osobni dohoci št o už e povezani sa ostvarenim, od
društva priznatim (realiziranim i unovčenim) »radom« . . . S time u vezi dolazi


* Ovaj napis obuhvaća drugi dio rada »Obračun po radnim jedinicama u šumsko-
privrednim organizacijama u SR Hrvatskoj« koji je autor obradio na traženje
Republičkog sekretarijata za privredu SR Hrvatske.
433
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 4     <-- 4 -->        PDF

se do spoznaje goleme prednosti »lokacije« rada i raspodjele osobnih dohodaka
pa i fondova — putem obračuna po radnim jedinicama...


Budući da smo u prethodnom našem radu [2] obradili radne jedinice u
šumsko-privrednoj organizaciji, preostaje nam da u ovom napisu obradimo stimulativnu
unutrašnju podjelu dohotka u šumsko-privrednoj organizaciji. U ovom
napisu ograničit ćemo se da u glavnim crtama obradimo mjerila i tehniku te
problematiku raspodjele dohotka između cjeline šumsko-privredne organizacije
i njezinih radnih jedinica.


Naknadno ćemo posebno obraditi mjerila, tehniku i problematiku raspodjele
dohotka između radnih jedinica i njihovih obračunskih jedinica te između
obračunskih jedinica i njihovih obračunskih mjesta.


Da ne bi bilo nesporazuma: u ovom napisu »dohodak« je indentičan bivšem
»čistom prihodu II«, budući da prema sadašnjem stanju našeg privredno-
financijskog sistema — nema više »vanrednog prihoda« (iz čistog prihoda I)
ni »doprinosa iz dohotka«.


RASPODJELA DOHOTKA IZMEĐU CJELINE ŠUMSKO-PRIVREDNE
ORGANIZACIJE I NJEZINIH RADNIH JEDINICA


Temeljni zahtjev


Raspodjela dohotka između šumsko-privredne organizacije kao cjeline i njezinih
radnih jedinica (kao dijelova te cjeline) redovito se ravna i treba se ravnati
u prvom redu prema ovom općenito poznatom i priznatom zahtjevu:


u pravilu radnim jedinicama treba konačno pripasti putem osobnih
dohodaka samo ono što ovisi o umjesnosti i zalaganju njihovih radnih kolektiva
te putem fondova samo ono što je potrebno za njihovu proširenu reprodukciju
u skladu s interesima razvitka cjeline šumsko-privredne organizacije i
ono što ovisi o umješnosti i zalaganju njihovih radnih kolektiva.


Prema tome, radnim jedinicama u pravilu ne treba putem osobnih dohodaka
konačno pripasti sve ono što se prema njihovim radnim kolektivima ispoljava
kao da je karaktera »više sile«. Njima ne treba pripasti ni sve ono što bi
putem fondova a bez zasluge njihovih radnih kolektiva pretjerano povisilo, odnosno
pretjerano smanjilo (učinilo negativnom!), njihovu proširenu reprodukciju
— pa ne bi bilo u skladu s interesima razvitka cjeline šumsko-privredne
organizacije. To posljednje zbog toga, što bi u krajnjoj liniji imalo za posljedicu
neoptimalno (po stupnju ekonomske efikasnosti) ulaganje sredstava u investicije,
odnosno premalo ili nikakvo ulaganje sredstava u investicije koje bi dovelo
u pitanje harmonični razvitak cjeline šumsko-privredne organizacije.


Radnim kolektivima radnih jedinica ispoljava se kao da je karaktera »više
sile« ovo:
promjene cijena (tarifa i si.) na tržištu, izuzetna konjunktura ili depresija
na tržištu, privredne krize;
promjene instrumenata i mjera privredno-financijskog sistema u zemlji;


promjene diferencijalnih zemljišnih renti položaja koje nastaju zbog promjena
sjecišta i njihova položaja prema tržištu, pa. i zbog promjena radnih
uvjeta za sječu i izradbu šumskih proizvoda;


promjene diferencijalnih zemljišnih renti plodnosti koje pojavno nastaju
zbog promjene količine i asortimana sječnog drva i troškova biološke reproduk


434
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 5     <-- 5 -->        PDF

čije jedinice posječenog drva na panju te promjene ulaganja u proširenu biološku
reprodukciju drva na panju — kako se one f(i jedne i druge) pojavljuju
kumulativno unutar promjene tzv. amortizacije šuma po jedinici posječenog
drva.


Sve te promjene ukoliko bi radnim jedinicama uzrojkovale povišenje njihova
dohotka — one trebaju ustupiti cjelini šumsko-privredne organizacije. I
obratno, sve te promjene ukoliko bi radnim jedinicama nanosile sniženje njihova
dohotka — trebaju im se pokriti iz sredstava cjeline šumsko-privredne
organizacije.


Jedino navedeni zahtjev osigurava stimulativn u raspodjelu dohotka,
tj. osobnih dohodaka i fondova, između cjeline šumsko-privredne organizacije
i njezinih radnih jedinica. On omogućuje jednaki financijski start
i međusobno jednake nivoe startnih (ukalkuliranih)
osobni h dohodak a u svim radnim jedinicama unutar jedinstvene cjeline
šumsko-privredne organizacije.


Nijedna logika ne može opravdati nejednaki financijski start i nejednake
nivoe ukalkuliranih osobnih dohodaka u pojedinim radnim organizaqijama
isto g poduzeća! To se naročito ne može opravdati ondje gdje poduzeće obuhvaća
upravo šumsko privredno područje. To stoga, jer je ono nužno nastalo
da osigura potrebnu proširenu reprodukciju (»dinamičku trajnost«) područnih
šuma, a ona je upravo moguća jedino zahvaljujući međusobno j
gospodarskoj solidarnosti svih dijelova šumskog privrednog područja
(u prostoru i vremenu!).


Dva puta raspodjele


Raspodjela dohotka između šumsko-privredne organizacije i njezinih radnih
jedinica može se vršiti, ravnajući se prema navedenom zahtjevu — dvim a
putovima . Oba puta dovode do jednakog ´konačnog rezultata.


Postavlja se samo pitanje: koji je put sigurniji, jednostavniji, a koji je put
odgojniji, prikladniji s gledišta potpunosti samoupravljanja radnom jedinicom,
odnosno čitavom šumsko-privrednom organizacijom?


Prvi put raspodjele


Prv i pu t raspodjele dohotka između šumsko-privredne organizacije i
njezinih radnih jedinica pretežno se primjenjuje u onim šumsko-privrednim organizacijama
u SR Hrvatskoj koje uopće vrše obračun po radnim jedinicama.
Taj se prvi put sastoji u ovome:


a) Svaka radna jedinica sastavlja — prema svojim konkretnim uvjetima


— planske kalkulacije cijene koštanja, odnosno još bolje cijene proizvodnje
(tj. cijena koštanja plus »redovni« fond) po jedinici proizvoda »(učinka, usluge)
i sumarni plan cijene koštanja ili još bolje cijene proizvodnje* Pri tom se sumarni
plan treba temeljiti na planskom obujmu (količini, asortimanu, kvalite*
Ovdje pla n nije izraz neke proizvoljnosti, a još manje neki »fetiš«. On predstavlja
optimalnu ravnotežu između konkretnih objektivnih uvjeta proizvodnje, odnosnih
radnih normi, odnosnih normativa materijala i energije te odnosnog mogućeg
optimalnog iskorišćivanja raspoloživog oruđa za rad i žive radne snage.
435
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 6     <-- 6 -->        PDF

tama, dinamici tih elemenata) proizvodnje (odnosno učinaka, odnosno usJuga)
i jediničnim planskim (standardnim, nprmalnim, normativnim, optimalnim) troškovima
´koji se temelje na optimalnom (normativnom) trošenju i jediničnim
realnim planskim cijenama, tarifama (npr. stavkama ukalkuliranih osobnih
dohodaka) i si. te na važećim instrumentima i mjerama privredno-financijskog
sistema u zemlji. Prema tome, takav njezin sumarni plan predstavlja financijski
odraz konkretnih radnih normi, normativa i si. u konkretnim uvjetima ipo
konstantnom planskom nivou cijena, tarifa i si. — tj. ekonomski optimum u
datim uvjetima. U tom smislu potrebno je što više objektivirati i opće troškove
režije, koji se redovito ne daju kronometrijski normirati po jedinici proizvodnje
(koristeći statisti čko-obračunske prosjeke, analize i si.).


b) Zatim svaka radna jedinica na koncu obračunskog razdoblja sastavlja
sumarnu kalkulaciju cijene koštanja ili još bolje cijene proizvodnje za realizirani
naplaćeni obujam proizvodnje (odnosno učinaka, odnosno usluga) po jediničnim
planskim financijskim normativima cijene koštanja ili još bolje cijene
proizvodnje (po planskim kalkulacijama cijene koštanja, odnosno cijene proizvodnje,
po jedinici proizvoda /navedenim pod. tač. a./) i po planskim instrumentima
i mjerama privredno-financijskog sistema u zemlji: tj. sastavlja sumarnu
plansko-obračunsku kalkulaciju cijene koštanja, odnosno još bolje cijene
proizvodnje.


c) Zatim pak svaka radna jedinica također na koncu obračunskog razdoblja
sastavlja sumarnu kalkulaciju cijene koštanja za realizirani naplaćeni obujam
proizvodnje (odnosno učinaka ,odncsno usluga) po jediničnim troškovima
koji se temelji na faktičnom (obračunskom) trošenju uz jedinične realne planske
cijene, tarife i si. i na planskim instrumentima i mjerama privredno-financijskog
sistema u zemlji: tj. sastavlja sumarnu obračunsku kalkulaciju cijene
koštanja po faktičnom trošenju i planskim jediničnim cijenama, tarifama i si.


U praksi se faktično redovito ne sastavlja sumarna kalkulacija kaikvu smo
naveli u prethodnoj stavci — već se umjesto nje u nekim šumsko-privrednlim
organizacijama utvrđuju izravno salda koja nastaju zbog pozitivnih i negativnih
promjena jediničnih cijena, tarifa i si. i salda koja nastaju zbog pozitivnih i
negativnih promjena instrumenata i mjera privredno-financijskog sistema u
zemlji — pri faktičnom trošenju za realiziranu naplaćenu proizvodnju (odnqsno
učinke, odnosno usluge).


d) Napokon pak svaka radna jedinica također na koncu obračunskog razdoblja
sastavlja sumarnu kalkulaciju cijene koštanja za realizirani naplaćeni obujam
proizvodnje (odnosno učinaka, odnosno usluga) po jediničnim faktičnim troškovima,
koji se temelje na faktičnom trošenja i faktičnim jedinidnim cijenama,
tarifama i si. i po faktično u razdoblju važećim instrumentima i mjer\ama
privredno-financijskog sistema u zemlji: tj. sastavlja sumarnu obračunsku kalkulaciju
cijene koštanja.


e) Koristeći navedene pod tač. b., c i d. sumarne kalkulacije, svaka radna
jedinica na koncu obračunskog razdoblja nadalje utvrđuje za sebe:


— svoj financijski rezultat nastao vještinom i zalaganjem njezina radnog
kolektiva — odbijajući od sumarne kalkulacije navedene u tač. b. sumarnu kalkulaciju
navedenu u tač. c. (obje se temelje na jediničnim planskim cijenama,
tarifama i si. — jedino se prva temelji na planskom trošenju, a druga na faktičnom
trošenju);


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— saldo nastao zbog promjena jediničnih cijena, tarifa i si. te instrumenata
i mjera privredno-financijskog sistema u zemlji — odbijajući od sumarne kalkulacije
navedene u tač. c. sumarnu kalkulaciju navedenu u tač. d. (ta posljednja
se temelji na faktičnim jediničnim cijenama, tarifama d si. i faktičnim instrumentima
i mjerama privredno-financijskog sistema u zemlji te na faktičnom
trošenju).
Dok navedeni financijski rezultat u pravilu treba ostati radnoj jedinici, navedeni
saldo — ako je pozitivan, radna jedinica u pravilu treba ustupiti cjelini
šumsiko-privredne organizacije, a ako je negativan, radna jedinica u pravilu
potražuje od cjeline šumsko-privredne organizacije.


Uostalom, u praksi naših šumsko-privrednih organizacija redovito se postupa
ovako:


— odbijanjem sumarne kalkulacije navedene pod tač. d. od sumarne kalkulacije
navedene pod tač. b. — utvrđuje se brutto financijski rezultat radne
jedinice, koji uključuje ono što ovisi o vještini i zalaganju njezina radnog kolektiva
i navedeni saldo koji ne ovisi o radnom kolektivu;


— u nekim šumsko-privrednim organizacijama od navedenog brutto financijskog
rezultata oduzima se navedeni saldo i on ustupa odnosno potražuje od
cjeline šumsko-privredne organizacije; ukoliko radna jedinica tako postupi —
ostaje joj samo financijski rezultat koji ovisi o vještini i zalaganju njezina radnog
kolektiva.
Pri planiranju sumarnog odnosno jediničnih »-redovnih« fondova — kao
razlike između cijene proizvodnje i cijene koštanja koje smo naveli u stavci
pod tač. a. — treba se ravnati po ovim uputstvima:


— Suma planiranih fondova svih radnih jedinica u šumsko-privrednoj organizaciji
ne smije prelaziti planirani iznos ukupnih fondova cjeline šumsko-privredne
organizacije.


— U šumsko-privrednim organizacijama je zasad uobičajeno da se radnim
jedinicama ustupa jednaki planski podlotak na njihove npr. planske ukalkulirane
osobne dohotke uime njihovih »redovnih« planskih fondova. Što je teritorija
šumsko-privrdne organizacije jkdnoličnija u pogledu mogućnosti ekonomski
esikasnog investiranja u osnovna sredstva (šumske komunikacije, opremu i
si.) i dugoročne biološke investicije (pošumljivanja, šumske melioracije, intenzivne
šumske kulture, šumske plantaže, i si.) — to sredstva fondova cjeline
šumsko-privredne organizacije mogu biti decentraliziranija na ekonomske jedinice,
putem većeg planskog postotka njihovog odvajanja za radne jedinice.
Obratno, što je pak teritorija šumsko-privredne organizacije raznoličnija — to
sredstva fondova trebaju biti centraliziraniju u centralni fond šumsko-privredne
organizacije, putem manjeg planskog postotka njihovog odvajanja za radne
jedinice — kako bi se investicije mogle ekonomski najefikasnije
ostvarivati!
— Predlaže se da se ubuduće postupi ovako: planski iznosi fondova za pojedine
radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji mogu se i taksativno planiranjem
utvrditi na temelju dugoročnog plana razvitka šumsko-privredne organizacije,
odnosno njezina dugoročnog plana investiranja, izbalanciranog prema mogućnostima
cjeline šumsko-privredne organizacije i odobrenog od organa samoupravljanja.
Ukoliko je pojedina radna jedinica dosad akumulirala — vještinom
i zalaganjem svojeg kolektiva — više od planovima tako predviđenih fon


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 8     <-- 8 -->        PDF

dova, ovisi o odluci njezina kolektiva kada, koliko i za što će taj višak uložiti.
Ona ga može uložiti u vlastite investicije ili će ga posuditi drugoj radnoj jedinici
šumsko-privredne organizacije uz dogovorene kamate i rok. Te kamate ići
će u korist fondova a ne u korist osobnih dohodaka radnog kolektiva te radne
jedinice.


U odnosu na stimuliranje svake radne jedinice da što prije završi proizvodnju
i ostvari realizaciju (uključena naplata fakturiranih proizvoda, odnosno
usluga) — najprikladnije je da svaka radna jedinica kalkulira na temelju vla stitog
koeficijenta realizacije! No, pri većem centraliziranju
prodajne službe u centrali, tj. komercijalnom sektoru, šumsko-privredne organizacije
— postoji tendencija da se na sve radne jedinice šumsko-privredne organizacije
koje ostvaruju eksternu realizaciju primijeni jedinstveni za cjelinu
šumsko-privredne organizacije prosječn i koeficijent realizacije; ta tendendencija
slabi interes pojedine radne jedinice (revirne radne jedinice, pa i šumarijskog
pogona) za što ažurniju realizaciju! U tom slučaju treba posebnim Pravilnikom
razraditi problematiku ekonomski opravdanog prioriteta dostavljanja
odnosne »dispozicije« za otpremu pojedinim teritorijalnim radnim, jedinicama
koje raspolažu odnosnom gotovom robom. Tada će postati moguće funkcioniranje
centralizirane prodajne službe bez nezadovoljstva radnih kolektiva područnih
radnih jedinica koje vrše obračune dohotka na temelju vlastito g koeficijenta
realizacije!


Koristeći navedeni prvi put raspodjele dohotka između šumsko-privredne
organizacije i njezinih radnih jedinica — ostvaruje se faktično slijedeće:


1) Putem sumarnih kalkulacija navedenih u tač. a., odnosno b. — radna
jedinica koja posluje u težim uvjetima (diferencijalne rente položaja i plodnosti
malene, nikakve, možda i negativne) dobij a odgovarajuće više jedinične planske
cijene koštanja ili (još bolje) cijene proizvodnje. Obratno pak radna jedinica
koja posluje u lakšim uvjetima (diferencijalne rente položaja i plodnosti veće,
velike) dobija. odgovarajuće manje jedinične planske cijene koštanja, odnosno
(još bolje) cijene proizvodnje. To znači da prva navedena radna jedinica ne


trpi a druga ne uživa zbog prirodnog ili zatečenog položaja i plodnosti (zrelosti i si.)
svojih šuma. U tom pogledu putem planske predraspodjele njihov je financijski
start izjednačen. Bez obzira na prirodne i zatečene uvjete, one imaju jednake
šanse za istim nivoom osobnih dohodaka i odgovarajućih fondova. Ostvarenje
tih elemenata, tj. njihova dohotka, ovisit će dakle isključivo o vještini
i zalaganju njihova radnog kolektiva.


2) Putem sumarnih kalkulacija navedenih u tač. a., odnosno b. — radna
jedinica koja posjeduje viM organski sastav tipičnih sredstava (šumske komunikacije,
oprema i si.) dobija odgovarajuće niže jedinične planske cijene koštanja
ili (još bolje) cijene proizvodnje. Obratno pak radna jedinica koja posjeduje
niži organski sastav tipičnih sredstava dobija odgovarajuće više jedinične
planske cijene koštanja ili (još bolje) cijene proizvodnje. To znači da prva
navedena radna jedinica ne uživa a druga ne trpi zbog različitosti njihova organskog
sastava tipičnih sredstava. I u tom pogledu one su planskom pr e draspodjelom
svedene na isti financijski start, pa će ostvarenje njihova
dohotka u istoj mjeri ovisiti o vještini i zalaganju njihovih radnih kolektiva^.


3) Putem utvrđivanja ranije navedenog salda koji nastaje promjenama jediničnih
cijena, tarifa i si. te instrumenata i mjera privredno-financijskog sistema
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 9     <-- 9 -->        PDF

u zemlji — također naknadnom plansko-obračunskom predraspodjelom
tog salda radnim jedinicama omogućeno je da ostvare svoj dohodak bez obzira
na te poremećaje, isključivo ovisno o vještini i zalaganju njihova radnog kolektiva.


4) Iz svega što smo naveli u tač. 1., 2. i 3. — vidi se da se faktično pri
upotrebi navedenog prvog puta raspodjele dohotka između šumsko-privredne
organizacije i njezinih radnih jedinica faktičn i dohoda k utvrđuje samo
na nivou cjeline šumsko-privredne organizacije (faktični ukupni fondovi plus
faktični ukupni osobni dohoci, tj. faktični ukupni prihodi minus faktični troškovi
poslovanja). Faktično u centrali cjeline šumsko-privredne organizacije fiktivno
postoje sabirni računi »renti položaja i plodnosti«, »ekstra-dohotka uslijed razlika
organskog sastava tipičnih sredstava«, »redovnih fondova«, »promjena
cijena i tarifa«, »promjena instrumenata i mjera privredno-financijskog sistema
u zemlji« i si. Ti fiktivni »sabirni računi«, putem navedenih planskih p r e d r a spodjel
a između cjeline šumsko-privredne organizacije i njezinih radnih jedinica,
omogućuje ne samo jednaki financijski start nego i jednake
ukalkulirane osobne dohotke, pa i konačnu stimulativnu
raspodjel u prema »radu« (tj. ovisno o vještini i zalaganu radnog kolektiva
svake radne jedinice, pa i cjeline šumsko-privredne organizacije).


5) Ako je radna jedinica u toku obračunskog razdoblja vještinom i zalaganjem
svojeg radnog kolektiva ostvarila dohodak veći od planskog ili je podbacila
normalnu vještinu i zalaganje pa je ostvarila dohodak manji od onog planskog
— u jednom i drugom slučaju na obračunati joj dohodak ona treba primijeniti
plansk i postota k učešća osobnih dohodaka (odnosno fondova) u
planskom dohotku. Ako je taj planski postotak u planu bio opravdan u vezu
optimalnog rada i optimalnog ulaganja, on je opravdan i naknadno u obračunu
kada se primijeni na obračunati dohodak radne jedinice.


U odnosu na ono što smo naveli za razlike »pio dno st i« (šuma,
tj. staništa i šumskih sastojina) pod tač. 1) — ovdje dajemo još ovo objašnjenje:


— Kada bi se umjesto sada propisane »amortizacije šuma« uveo »novčani normativ
jednostavne biološke reprodukcije posječenog drva (na panju)« (prva varijanta
našeg posebnog prijedloga [41), i to iskalkuliran za npr. područje revirne
radne jedinice — on bi se potpuno uklapao u sistem koji smo upravo opisali. Reviri
ne bi ni uživali ni trpjeli zbog veće odnosno manje plodnosti njihovih šuma.
— Navedeni financijski normativ mogao bi se nešto tačnije izračunati u slučaju
kada revir zauzima jednu ili više cijelih šumsko-gospodarskih jedinica.
— Ako reviri ne obuhvaćaju u pravilu čitave šumsko-gospodarske jedinice, da
bi se dovoljno tačno utvrdio navedeni financijski planski normativ, bit će potrebno
izračunati ga za čitavo područje šumarije (koja u pravilu obuhvaća čitave šumsko-
gospodarske jedinice). U posljednjem slučaju, sa stanovišta šumarijskog prosjeka,
neke bi revirne radne jedinice ostvarivale veće, manje ili negativne razlike svojih
dohodaka uslijed njihove pojedinačne plodnosti šuma. Stoga bi se te razlike (pojedinačnog
prema prosjeku u sumarijskom području) trebale kalkulaciono odvojiti i
dostaviti, odnosno potraživati iz analognih fiktivnih »sabirnih računa« šumarije (kao
pogona).
— Nema sumnje da bi — s gledišta trajnosti gospodarenja — navedeni financijski
planski normativ mogao se najtačnije iskalkulirati za čitavo šumsko privredno
područje cjeline šumsko-privredne organizacije. U tom slučaju bi pogotovu, sa
stanovišta prosjeka čitave šumsko-privredne organizacije, neke revirne radne jedinice
(pa i njihov zbir na području šumarijskog pogona) ostvarivale veće, manje ili
negativne razlike svojih dohodaka — uslijed njihove različite pojedinačne plodnosti
šuma. Stoga bi se te razlike (pojedinačnog prema prosjeku u šumskom privrednom
području šumsko-privredne organizacije) trebale kalkulaciono odvojiti i dostaviti,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 10     <-- 10 -->        PDF

odnosno potraživati iz već ranije navedenih odnosnih fiktivnih »sabirnih računa«


cjeline šumsko-privredne organizacije.


— To se pak najjednostavnije ostvaruje ovako: svaka revirna radna jedinica


planira svoje šumsko-kulturne radove u granicama šumsko-gospodarskih osnova i


šumsko-privrednog plana (odnosno kalkulacionih svojih podataka, datih i odobrenih


prilikom utvrđivanja navedenog financijskog normativa za čitavu šumsko-privrednu


organizaciju) te za njih (lobija novčana sredstva iz odnosnog prosječnog sumarnog


financijskog normativa sabranog u centrali cjeline šumsko-privredne organizacije, i


to na temelju kolaudacija izvršenih radova po njihovoj planskoj cijeni proizvodnje.


Revirne radne jedinice pak u navedenu centralu dostavljaju redovno utvrđen nave


deni financijski planski normativ mjesečno na temelju posječenih brutto drvnih


masa (razvijenih po šumskim sortimentima).


— Kada bi se pak umjesto sada propisane ^amortizacije šuma« uveo »novčani
normativ jednostavne i posebno proširene biološke reprodukcije posječenog drva (na
panju)» (druga varijanta našeg posebnog prijedloga [4]) — važi u načelu sve ono što
smo naveli u prethodnoj stavci za jednostavnu biološku reprodukciju, ali ovdje, navedeno
u analogiji, važi i za proširenu biološku reprodukciju koja također ne bi bila
jednaka po revirnim radnim jedinicama.
— Kada bi se pak umjesto sada propisane »amortizacije šuma« uveo »novčani
normativ jednostavne i posebno proširene biološke reprodukcije posječenog drva (na
panju) te odvojeno novčani normativ tehničkih investicija koje služe proizvodnji
drva na panju« (treća varijanta našeg posebnog prijedloga [4]) — važi sve ono što
smo u prethodnoj stavci naveli za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
posječenog drva, ali u analogiji i za novčani normativ navedenih tehničkih investicija,
jer ni ti normativi ne bi bili jednaki po revirnim radnim jedinicama (pa bi inače
neke dobile prevelika a neke premalena takva investiciona sredstva).
— Sada propisana »amortizacija šuma« ne samo da je teorijski potpuno pogrešno
nazvana i potpuno neopravdano stavljena u postotni odnos prema vrijednosti
šuma (koja se uopće ne troši, već naprotiv koja raste i koja se — realizira
kao poluproizvod proizvodnje drva na panju), nego u pravilu ne će odgovarati
potrebama pojedinog šumskog privrednog područja (šumsko-privredne
roganizacije). To znači pak da u pravilu ne će osigurati trajnost proizvodnje
drva na panju na tom području, niti osigurati dovoljno tačno tehničke investicije
koje služe proizvodnji drva na. panju na tom području. Neke će šumsko-
privredne organizacije, unutar administrativno i centralistički propisanih »amortizacionih
stopa« [6]* — neopravdano ostvarivati veće, manje, pa i eventualno
negativne dohotke u djelatnosti iskorišćivanja šuma (s druge strane vršiti premalu
ili preveliku biološku reprodukciju posječenog drva). To će znatno poremetiti
jednaki financijski start šumsko-privrednih organizacija i narušiti čistoću
jednostavne, proširene biološke reprodukcije i investiranja u potrebne tehničke
investicije koje služe biološkoj proizvodnji.
— Inače — budući da je »amortizacija šuma« kao novčani normativ -utvrđena
za čitavo šumsko privredno područje šumsko-privredne organizacije — i
ovdje je moguće šumsko-kulturne radove pojedine revirne radne jedinica financirati
iz centrale po provedenim kolaudacijama tih radova i po njihovim jedi*
One se primjenjuju na konkretne vrijednosti šuma, koje ovise ne samo o plodnosti
šuma, nego i o šumskim taksama, tj. ekonomskim uvjetima za — is´korišćivanje
šuma .. Ti pak ekonomski uvjeti za iskorišćivanje šuma gotovo ne utječu na troškove
šumsko-kulturnih radova u proizvodnji drva na panju... Na tom temelju
izračunata »amortizacija šuma« pruža to više tehničkih investicija (za šumske komunikacije
i si.) — što su posječene šume otvorenije (pa imaju veće šumske takse) ...
S druge strane — ona uopće ne ovisi o količini posječenog drva (na panju), što je
pravi apsurd, jer služi »održavanju« šume (uostalom »amortizacija« od druge polovice
1957. god. u Jugoslaviji ne sadrži uopće ekvivalente održavanja već samo »obnove
« osnovnog sredstva!)...
440
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ničnim planskim cijenama proizvodnje. To i u tom slučaju osigurava jednaki
nivo ukalkuliranih osobnih dohodaka i isplaćivanje faktičnih osobnih dohodaka
ovisno o vještini i zalaganju radnog kolektiva pojedine radne jedinice.


U odnosu pak na moguću tačnost planiranja u šumarstvu — dajemo
slijedeća objašnjenja:


— Sto se planiranje manje temelji na konkretnim tehničkim radnim normama
i normativima — potrebno je u većoj mjeri osigurati objektivira n
j e financijskih planova radnih jedinica. To objektiviranje trebaju provesti
stručnjaci za organizaciju i tehnologiju te ekonomiku u šumsko-privrednoj organizaciji
— čiji osobni dohoci ne ovise (ili barem izravno ne ovise) o uspjehu
šumskoga gospodarenja, odnosno općenito radne jedinice koje planove objektiviraju.
Za to su najprikladniji — sa stanovišta nezainteresiranosti — stručnjaci
iz štabova šumsko-privredne organizacije, naročito oni iz kontrolne
grupe [1].
— Potrebno je što prije i intenzivnije preči na utvrđivanje tehničkih normi
i normativa u šumarstvu.
— Vrlo je korisno, ma i statističkim metodama, normirati poslove poslovođa
(čuvanje, rukovođenje grupama sjekača, i si.), šumarskih tehničara i inženjera,
te si. — npr. putem utvrđivanja koliko norma-dana (norma-sati) neposrednih
proizvođača njima podređenih otpada na njihov vlastiti norma-dan
(norma-sat) i si. Time se omogućuje i pravilno raspoređivanje tog osoblja u
okviru šumsko-privredne organizacije, objektivnije planiranje režijskih službi,
pa i objektivnija raspodjela osobnih dohodaka na to osoblje. Lijepi primjer
mogućnosti na tom području pruža dosadašnje iskustvo Šumskog gospodarstva
Bjelovar.
— Budući da nije moguće dovoljno tačno u šumarstvu predvidjeti vremenske
neprilike i prilike (poplave, oluje, izuzetno kišnu godinu; ili odlične sanike,
tvrdoću zemljanih putova u sušnim razdobljima; i si.), a od njih u mnogom
ovise ostvareni rezultati — potrebno je predvidjeti i ostvarivati rebalans e
financijskih planova, naročito revirnih radnih jedinica. Oni će u pravilu u dovoljnoj
mjeri omogućiti objektiviranje nivoa vještine i zalagalnja, odnosnih
radnih kolektiva, isključujući utjecaje prirodnih »viših sila« koje nužno još u
šumarstvu imaju veliku ulogu, jer se radovi vrše na otvorenom. S druge strane,
tom prilikom nikako se ne smije previdjeti da je potrebna stanovita inicijativa,
vještina i zalaganje — da se znalački iskoriste određeni izuzetni prirodni uvjelti.
Takvi su npr. dobar sanik, poplava za organiziranje »splavarenja« i si. Objektivna
ocjena dijela dodatnih efekata s time u vezi — treba se priznati odnosnom
radnom kolektivu. Analogno dolazi do potrebe rebalans a i financijskih
planova nabavne i prodajne službe u šumsko-privrednoj organizaciji. Do
toga dolazi zbog nepredvidivih konjunktura i depresija na tržištu. No, i tu se
ne smiju nikako previdjeti dopunski efekti koji se trebaju ubrojiti u zaslugu
radnog kolektiva nabavne, odnosno prodajne službe.


U odnosu na naše navode u prethodnom objavljenom radu (2) — da bi centrala
šumarije (šumarijskog pogona) i proizvodni sektor u centrali šumsko—
privredne organizacije trebali ostvarivati osobne dohotke ne samo ovisno


o radu u tim j e dinic a ma nego i ovisno o uspjehu šumskoga
gospodarenja u podređenim im revirnim radnim jedinicama — dajemo
slijedeća dopunska objašnjenja:
441
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— Radna jedinica npr. centrale šumarijskog područja utvrdit
će najprije svoj rezultat, pa i dohodak, a to znači osobne dohotke i fondove
— na temelju trošenja faktora rada u njoj samoj. Zatim će utvrditi sa koliko
postotaka su njezini područni reviri ostvarili ukalkulirane osobne dohotke i planske
fondove. Iste postotke će tada i ona zaračunati na svoje ukalkulirane osobne
dohotke i planske fondove, dobijene iznose raspodijeliti na područne revire
proporcionalno njihovim ukalkuliranim osobnim dohocima i planskim fondovima
te tako izračunate iznose -potraživati od područnih revirnih radnih jedinica.
Ako je pak neka područna radna jedinica ostvarila manji dohodak (osobne dohotke
i fondove) od plansko-obračunskog, a to znači ostvarila vještinu i zalaganje
niže od normalnog nivoa, centrala šumarije mora također snositi konsekvencije.
Ona će učestvovati u tom podbacivanju planu — razmjerno svojem plansko-
obračunskom dohotku, ostvarenom u samoj sebi (i odnosni dio svojeg dohotka
ustupiti područnoj radnoj jedinici koju nije dovoljno efikasno uslužila).
— Radna jedinica npr. proizvodnog sektora centrale šumsko-
privredne organizacije postupit će potpuno analogno, kako je
to navedeno u prethodnoj stavci — samo u odnosu na područne revirne radne
jedinice i njihove šumarijske centrale, pa i na sve one radne jedinice unutar
šumsko-privredne organizacije koje po svojoj nadležnosti uslužuje.
Pri opisu prvog puta raspodjele dohotka između šumsko-privredne organizacije
i njezinih radnih jedinica, naveli smo uglavnom ono što se barem u nekim
šumsko-privrednim organizacijama već dosad vršilo — odnosno ono što bi im
se moglo dodati, po našem mišljenju bez većih posljedica. Sada nam preostaje
da navedemo još neke prijedloge. Oni predstavljaju novost i kojima bi se
znatno unaprijedila stimulativnos t raspodjele dohotka između šumsko-
privredne organizacije i njezinih radnih jedinica. To su ovi prijedlozi:


— U odnosu na u tač. 1 na str. 438. ovog napisa navedene razlike »položaja
« (šuma od tržišta — odnosno potrošišta), ne može se reći da one uvijek
nastaju samo kao posljedica prirodnih zatečenih uvjeta ili zatečenih uvjeta koji
su nastali razvitkom javnog saobraćaja (željezničkih pruga, kamionskih cesta,
autostrada i si.) ili razvitkom industrijske preradbe drva (nove pilane, nove
tvornice drvenjače i celuloze, i si.). Često moramo priznati da one nastaju i zbog
novih šumskih komunikacija koje je podizala šumsko-privredna organizacija
najprije državnim planskim nepovratnim beskamatnim investicionim sredstvima
a u posljednjih 15-ak godina bilo vlastitim investicionim sredstvima bilo sredstvima
koja posuđuje i vraća u obliku anuiteta putem društvenih zajmova —
dakle na vlastiti financijski teret i riziko. Ukratko, u uvjetima
autofinanciranja i samoupravljanja šumsko-privrednim organizacijama —
podizanje novih šumskih komunikacija u velikoj mjeri ovisi i o isvijesti, agilnosti
i žrtvama radnog kolektiva šumsko-privredne organizacije (na području cjelovitog
šumskog privrednog područja). Zbog toga je opravdano i stimulativno,
da se stanoviti dio navedenih razlika položaja — koje su nastale putem
upotrebe onih šumskih komunikacija koje su bile autofinancirane od radnog
kolektiva — zadrži u korist cjeline šumsko-privredne organizacije, a stanoviti
dio — koje su nastale autofinanciranjem od strane revirne radne jedinice —
da se vrati konkretnoj revirnoj radnoj jedinici. Ona bi iz tog dijela s t i m u1
a t i v n o povisila osobne dohotke svojeg radnog kolektiva i svoje fondove (po
ključu koji bi se također unaprijed utvrdio prilikom planiranja). Tako bi taj
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 13     <-- 13 -->        PDF

radni kolektiv i ta radna jedinica bila zainteresirana da i u budućnosti što više
ulaže u daljnje otvaranje svojih šuma iz vlastitih sredstava.


Rekapituliramo ukratko u obliku primjera: sve razlike položaja nastale na
komunikacijama zatečenima sa zaslugom, pa i bez zasluge, radnog kolektiva čitave
šumsko-privredne organizacije — ostavljaju se za korištenje cjelini šumsko-
privredne organizacije; sve ostale razlike nastale na komunikacijama zatečenim
ili novopodignutim financijskim žrtvama revirnih radnih jedinićd, npr.
40%, vraćaju se konkretnim revirnim radnim jedinicama. Tačni postotak mogao
bi se utvrditi iz odnosa vlastitih investicionih sredstava te investicionih
sredstava dobijenih bespovratno i beskamatno od društva i od cjeline Šumsko-
privredne organizacije za podizanje konkretnih šumskih komunikacija. Od vraćenih
razlika (40%), revirne radne jedinice npr. 50% povisile bi svoje osobne
dohotke a 50% uložile u svoje vlastite fondove.


— U odnosu na u tač. 2) na str. 43!8. ovog napisa navedene razlik e »or ganskog
sastava tipičnih sredstava« — ne može se reći da
radna jedinica npr. revira ili transporta, odnosno mehanizacije, odnosno održavanja,
nikada nije zaslužna za svoju veću ili manju opremljenost, za svoj nivo
npr. mehanizacije (kojom je u najmanju ruku trebala — ovladati!). Analogno
onome što smo naveli u prethodnoj stavci, i dio tipičnih sredstava bio je nabavljen
zaslugom čitavog radnog kolektiva cjeline šumsko-privredne organizacije a
dio je bio nabavljen dapače zaslugom radnog kolektiva konkretne radne jedinice
(revira, transporta i si.). Prema tome, u pogledu otvorenosti i opreme (stupnja
mehaniziranosti) opravdano je stimulirat i konkretne radne jedinice tako
— da im se vrati dio odnosnih razlika dohotka nastalih zbog njihova organskog
sastava tipičnih sredstava. Ovdje u analogiji bi mogli ukratko rekapitulirati
isti primjer koji smo naveli na koncu prethodne stavke.
To što smo naveli u odnosu na razlike »položaja« i razlike »organskog sastava
tipičnih sredstava« (konkretno — opreme) u uvjetima novog financijsko-
privrednog sistema Jugoslavije — gdje u pravilu više nema državnih nepovratnih
beskamatnih investicionih sredstava već investiciona sredstva nabavljaju
radne organizacije na vlastiti financijski teret i riziko — začud o koliko nam
je poznato nisu zapazili naši opći ekonomisti... A upravo to
predstavlja naročitu novos t kojom se može znatno unaprijediti stimula tivnos
t raspodjele dohotka između cjeline radne organizacije i njezjinih radnih
jedinica!


— Analogni prijedlog u vezi s razlikama »plodnosti« (vidi tač.
1. na str. 438. i navode na str. 439 i 440 ovog napisa) ne bi bilo opravdano preporučiti,
jer radni kolektiv revirne radne jedinice u kraćim razdobljima, putem bioloških
investicija u proširenu biološku reprodukciju posječenog drva (na panju), nije
u stanju bitno djelovati ni na plodnost staništa ni na plodnost šumskih sastojina
(koja bi se mogla jasno evidentirati). Zbog analognog razloga — uopće nijemoguće, putem poboljšanih financijskih rezultata (dohotka), stimulirati niti
radni kolektiv cjeline šumsko-privredne organizacije na proširenu biološku reprodukciju
posječenog drva (na panju), pa čak ni na jednostavnu biološku reprodukciju
posječenog drva. Zbog toga biološka reprodukcija posječenog drva
treba biti čak zakonodavnim i administrativnim putem naređena šumsko-privrednoj
organizaciji (5). To stoga, jer ona ima, kako je poznato, redovito 40—50


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 14     <-- 14 -->        PDF

puta veću osovnu drvnu masu od godišnjeg prinosa, odnosno prirasta, pa joj
je stoga moguće da siječe i realizira drvnu masu dugi niz godina — i onda
kada uopće je ne bi biološki proizvodila na panju!


U takvim uvjetima stalno se u našoj praksi postavlja pitanje: kako stimulirati
radni kolektiv čitave šumsko-privredne organizacije, a posebno konkretne
(revirne) radne jedinice — da ulaže u jednostavnu pa i proširenu biološku feprodukciju
drva? općenito — da ulaže u šumsko-kulturne radove?


To se može osigurati na razne načine, npr. ovako:


Za šumsko-kulturne radove (proširene ili proširene i jednostavne biološke
reprodukcije posječenog drva na panju) utvrdi se jedinična planska cijena proizvodnje
i na nju utvrdi se dodatnih npr. 20flo. Ta dodatna financijska
sredstva trebaju kao stimulans ići u korist ukalkulirariih osobnih dohodaka
čitavog radnog kolektiva cjeline šumsko-privredne organizacije za biološki utrošena
sredstva cjeline šumsko-privredne organizacije, odnosno u korist ukalkuliranih
osobnih dohodaka radnog kolektiva konkretne revirne radne jedinice za
biološki utrošena sredstva konkretne revirne radne jedinice. Na temelju kolaudiranih
šumsko-kulturnih radova, sumarnih plansko-obračunskih kalkulacija,
sumarnih obračunskih kalkulacija cijene koštanja po planskim jediničnim cijenama,
tarifama i si. uz faktično trošenje i sumarnih obračunskih kalkulacija
cijena koštanja — utvrde se na str. 437 ovog napisa navedeni financijski rezultati
i salda odnosne šumsko-kulturne djelatnosti. A na temelju plansko-obračunske
kalkulacije cijene proizvodnje kolaudiranih šumsko-kulturnih radova
uvndi se ukupni dodatni iznos (npr. 20%). Taj će se kao stimulans


upravno-proporcionalno u korist ukalkuliranih osobnih dohodaka liadnog kolektiva
(po plansko-obračunskoj kalkulaciji) dodijeliti cjelini äumsko-privredne
organizacije, odnosno konkretnoj revirnoj radnoj jedinici.


— Naprotiv, analogni prijedlog u vezi s razlikama »p 1 o d n o st i«
(vidi tač. 1. na str. 438 i navode na str. 439!—440 ovog napisa) koje radni kolektiv
revirne radne jedinice ostvari podizanjem intenzivnih šumskih kultura
i plantaža šumskih vrsta drveća brzog rasta —
opravdano je preporučiti´. To stoga, jer se ovdje radi o kraćim odnosno kratkim
razdobljima u kojima radni kolektiv ulaganjem vlastitih ili posuđenih financijskih
sredstava — dakle na vlastiti financijski teret i riziko — može svojom
umješnošću i zalaganjem ostvariti veće financijske rezultate...
— U dosad navedene novosti, mogli bi se eventualno ugraditi i prijedloz
i koje smo naveli u našoj studiji u god. 1963. [7] :*
Svaka bi radna jedinica na opisani način utvrdila te smanjila odnosno povećala
svoj dohodak. Taj bi se dohodak dijelio na fondove i osobne dohotke, koristeći
podatke njezina financijskog plana kao bazne podatke. Pri tome — što je veći ostvaren
broj radnika veće je od baznog učešće osobnih dohodaka u dohotku (još nešto
veće nužnim planiranjem stanovite stope porasta životnog standarda), a što su veća
sredstva od baznih veće je učešće fondova u dohotku (to je sadržaj pokazatelja za
tzv. uporedni netto produkt). No — priliv u osobne dohotke mijenja o bi se i
upravno-proporcionalno ostvarenom koeficijentu opće organizacije radne jedinice
(prema onom baznom tj. planskom, odnosno prošlogodišnjem uzetom kao baznom).
Taj bi se koeficijent opće organizacije svakog obračunskog razdoblja ocijenio po
predloženoj našoj metodici za utvrđivanje koeficijenta nivoa samoupravljanja, koeficijenta
nivoa organiziranosti i koeficijenta nivoa mehanizacije. Navedeni priliv u
osobne dohotke mijenja o bi se i upravno-proporcionalno ostvarenom koeficijentu
trošenja u biološku proizvodnju drva a obratno-proporcionalno odnosu vrijednosti
sječne drvne mase i vrijednosti etata, tj. sječnog drvnog prinosa (eventualno
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 15     <-- 15 -->        PDF

drvnog prirasta). To, kako vidimo, stimulira radni kolektiv radne jedinice (u originalu
je to predloženo za cjelinu šumsko-privredne organizacije) za što bolje samoupravljanje,
za organiziranje (racionalizaciju) i ovlađivanje mehanizacijom, za trošenje
u biološku reprodukciju drva i za neforsiranje sječa drva iznad ispravnog
šumsko-uređajnog etata (odnosno drvnog prirasta). Posljednje »skretnice« odliva dohotka
u osobne dohotke mogu se lako »ugraditi« i u sistem koji smo naprijed opisali
(uključivši naše prijedloge na str. 442—444 ovog napisa).


Novi prijedlozi koje smo upravo naveli iz naše studije u god. 1963. imaju doduše
stanovite elemente ocijenjivanja bodovanjem, ali su objektivni i korisni (analogno
analitičkoj procjeni radnih mjesta).


Drugi put raspodjele


Drug i pu t raspodjele dohotka između šumsko-privredne organizacije i
njezinih radnih jedinica primjenjuje se zasad u šumsko-privrednim organizacijama
vrlo rijetko (npr. u Šumskom gospodarstvu — Bjelovar) — uglavnom bez
niza finesa koje smo pri opisu prvog puta naveli. Taj se drug i pu t sastoji
u ovome:


a) Svaka radna jedinica sastavlja svoj pla n raspodjel e ukupnog
prihoda, dohotka. Pri tom se taj plan treba temeljiti na planskom obujmu (´količini,
asortimanu, kvalitetama, dinamici tih elemenata) proizvodnje |(odnosno
učinaka, odnosno usluga) i jediničnim planskim (standardnim, normalnim, normativnim,
optimalnim) troškovima poslovanja (svi osim onih karaktera osobnih
dohodaka) koji se temelje na optimalnom (normativnom) trošenju i jediničnim
realnim planskim cijenama te na važećim instrumentima i mjerama privredmo-
financijskog sistema u zemlji s jedne strane, a na realnim planskim cijenama
proizvoda (odnosno učinaka, odnosno usluga) s druge strane. Prema tome, takav
njezin sumarni financijski plan predstavlja financijski odraz konkretnih normativa
materijala, energije, stranih usluga, amortizacije, kamata i si. u konkretnim
uvjetima po konstantnom planskom nivou cijena naturalnih jedinica troškova
poslovanja s jedne strane i proizvoda (odnosno učinaka, odnosno usluga) s druge
strane.


Do izračunavanja dohotka uopće se ne kalkuliraju planski ukalkulirani
osobni dohoci. Pošto se izračuna njezin dohodak, on se planski dijeli s jedne
strane na ukalkulirane osobne dohotke, a s druge strane na ostatak dohotka
koji predstavlja bruto fondove koji se zasad nalaze u toj radnoj jedinici.


Na temelju detaljnih analiza s jedne strane ukalkuliranih osobnih dohodaka,
a s druge strane navedenih bruto fondova — utvrđuje se koji dio bruto fondova
radne jedinice ostaje njoj, a koji dio ona treba dostaviti cjelini äumsko-prwredne
organizacije, odnosno drugim radnim jedinicama šumsko-privredne organizacije.


Pri tom ukalkulirani osobni dohoci trebaju se gdje god je to moguće temeljiti
na tehničkim radnim normama koje važe za konkretne radne uvjete i na
odnosnim ukalkuliranim satnicama (za rad po vremenu i za rad po radnom
učinku). Te satnice trebaju počivati na nivou onih iz posljednjeg obračunskog
razdoblja, korigiranom u vezi s potrebnim porastom životnog standarda, sa sna^gom
novca u planskom razdoblju, i si.


Pri tom navedeni bruto fondovi obuhvaćaju navedene već razlike ».položaja
«, razlike »plodnosti«, razlike »organskog sastava tipičnih sredstava«, korekture
zbog učešća vlastitih sredstava radne jedinice u podizanju šumskih komunikacija
(koje su upotrebljene i uzrokovale pozitivne razlike »položaja«), ko


445
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 16     <-- 16 -->        PDF

rekture zbog učešća vlastitih sredstava radne jedinice u nabavkama upotrebljene
opreme, dodatne iznose za stimulativno povećanje ukalkuliranih osobnih dohodaka
radnog kolektiva radne jedinice i ostalog radnog kolektiva cjeline šumsko»-
privredne organizacije. Navedene razlike »plodnosti« su automatski izlučene, ako
se »amortizacija šuma«, odnosno još bolje navedeni financijski normativ za
biološku reprodukciju posječenog drva, u ukupnom iznosu koncentrira u centrali
šumsko-privredne organizacije i odatle se financiraju šumsko-kulturni radova
kolaudirani u konkretnoj radnoj jedinici po nivou planskih jediničnih cijena
proizvodnje pojedinih šumsko-kulturnih radova. Ako se ta »amortizacija šuma«,
odnosno navedeni financijski normativi, pa i navedene planske jedinične cijene
proizvodnje prethodno povise za dodatne stimulativne iznose — ujedno su automatski
izlučeni i navedeni dodatni stimulativni iznosi.


Radnoj jedknici ostaje ono što ovisi o vještini i zalaganju njezina radnog
kolektiva i ono što na nju otpada za investicije prema mogućnostima čitavog)
šumskog privrednog područja (čitave šumsko-privredne organizacije) na temelju
perspektivnog plana investicija odnosno razvitka izbalanciranog u okviru
šumskog privrednog plana. Radna jedinica dostavlja drugim radriim jedinicama
šumsko-privredne organizacije odnosne dodatne iznose za stimulativno povećanje
ukalkuliranih osobnih dohodaka kao uzvrat M njihova sriedstva utrošena
na području te radne jedinice za biološku reprodukciju dtva. Sve ostalo radna
jedinica dostavlja cjetini šumsko-privredne organizacije kao višak nastao uslijed
navedenih razloga, koji se prema njoj ispoljavaju kao da su karaktera
»više sile«.


Na taj način svaka radna jedinica navedenom detaljnom analizom utvrđuje
plansk i postota k koji od njezinog bruto dohotka otpada na vlastite
planske osobne dohotke i posebni drugi planski postotak koji od nje^
zinog bruto dohotka ostaje njoj kao njezini vlastiti fondovi. (Prema tome, ona
je u stanju da utvrdi i posebni treći planski postotak koji od. njezinog
bruto dohotka treba da ustupi cjelini šumsko-privredne organizacije, odnosno
četvrti posebni plansk i postota k koji od njezinog bruto dohotka treba
ustupiti drugim radnim jedinicama cjeline šumsko-privredne organizacije).


O tim ukratko opisanim detaljnim analizama treba šumsko-privredna, organizacija
donijeti metodiku i Pravilnik o tim načelima raspodjele — koji će se
učiniti dostupnima svim nivoima radničkog samoupravljanja u šumsko-privrednoj
organizaciji koji će ih konačno odobriti.


b) Zatim svaka radna jedinica na koncu obračunskog razdoblja sastavlja
sumarni plansko-obračunski pregled raspodjele ukupnog
prihoda, dohotka. U njemu troškovi poslovanja po jedinicama su planski, a kasnije
i ukalkulirani osobni dohoci po jedinicama su planski, a ukupni prihodi
se temelje na realiziranom naplaćenom obujmu proizvodnje {odnosno učinaka,
odnosno usluga) i na realnim planskim jediničnim cijenama proizvoda ´(odnosno
učinaka, odnosno usluga), te na planskim instrumentima i mjerama privredno-
financijskog sistema u zemlji. Na temelju tih elemenata utvrđen bruto dohodak


— tada se množi redom prvim, drugim (trećim i četvrtim) planski m postocim
a — koje smo naveli u prethodnoj tačci a) i utvrđuju se plansko-
obračunski iznosi odnosnih elemenata tog ukupnog dohotka.
c) Zatim pak svaka radna jedinica također na koncu obračunskog razdoblja
sastavlja sumarni obračunski pregled raspodjele po plan
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 17     <-- 17 -->        PDF

skim jediničnim cijenama, tarifama i si. ali po faktičnom
(obračunskom) trošenju unutar troškova poslovanja a zatim radne snage — sve
uz planske instrumente i mjere privredno-financijskog sistema u zemlji — za
ostvareni (realizirani naplaćeni) obujam proizvodnje (odnosno učinaka, odnosno
usluga). Bruto dohodak i njegovi elementi utvrđuju se na način koji smo prikazali
u prethodnoj tačci b.


U praksi se mogu i ovdje umjesto tog obračunskog pregleda po jediničnim
planskim cijenama, tarifama i si. a faktičnom trošenju — izravno utvrđivati
salda u vezi s promjenama cijena i si. te salda u vezi s promjenama instrumenata
i mjera privredno-financijskog sistema u zemlji (kako smo to opširnije
naveli na str. 436 ovog napisa).


d) Napokon pak svaka radna jedinica također na koncu obračunskog razdoblja
sastavlja sumarni obračunski pregled raspodjele po
faktični m jediničnim troškovima (njihovo faktično trošenje uz jedinične
faktične cijene), faktičnim prodajnim cijenama, uz faktične instrumente i mjere
privrednog sistema u zemlji — za realizirani i naplaćeni obujam proizvodnje
(odnosno učinaka, odnosno usluga), i to do bruto dohotka. Taj se dalje množi sa
navedenim već prvim, drugim (trećim i četvrtim) planskim postotkom
i tako se postupno utvrđuju faktični iznosi već navedenih elemenata bruto dohotka
radne jedinice.


e) Koristeći preglede navedene ovdje pod tač. b., cid . — svaka radna
jedinica na koncu obračunskog razdoblja nadalje utvrđuje:


— odbijajući od sumarnog pregleda u tač. b. onaj sumarni pregled u tač.
c, ona utvrđuje one elemente svojeg bruto dohotka koji se dobijaju uz faktično
trošenje te uz konstantne planske cijene, tarife i si. te instrumente i mjere —
za naplaćenu realizaciju;


— odbijajući od sumarnog pregleda u tač. c. onaj sumarni pregled u tač.
d., ona utvrđuje razlike elemenata svojeg bruto dohotka do kojih nije došlo
vještinom i zalaganjem radnog kolektiva nego promjenom cijena i si. te instrumenata
i mjera privrednog sistema u zemlji; pozitivne razlike radna jedinica
ustupa cjelini šumsko-privredne organizacije a negativne razlike potražuje od
cjeline šumsko-privredne organizacije.


Uostalom, u praksi naših šumsko-privrednih organizacija vjerojatno bi se
postupalo ovako:


— odbijanjem sumarnog pregleda navedenog pod tač. d. od sumarnog pregleda
navedenog pod tač. b. — utvrdili bi se oni elementi bruto dohotka koji su
rezultat ne samo vještine i zalaganja radnog kolektiva radne jedinice nego i
promjena cijena i si. te instrumenata i mjera privredno-financijskog sistema u
zemlji;


— zatim bi se od navedenih u prethodnoj stavci elemenata bruto dohotka
oduzeli odnosno dodali iznosi koje radna jedinica treba ustupiti odnosno potraživati
od šumsko-privredne organizacije zbog promjena cijena i si. te instrume^
nata i mjera privredno-financijskog sistema u zemlji; tako bi radna jedinica
također došla do onih elemenata svojeg bruto dohotka koji ne ovise o upravo
navedenim promjenama, a .putem dvaju (odnosno četiriju) planskih postotaka
namijenjeni su osobnim dohocima radnog kolektiva radne jedinice, fondovima
radne jedinice (cjelini šumsko-privredne organizacije i ostalim radnim jedinicama
cjeline šumsko-privredne organizacije).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Sve što smo bili pri opisu prvog puta naveli za razlike »položaja«, »plodnosti
«, »sastava tipičnih sredstava« — ostvarilo se i pri ovom drugom putu.
No, to se nije ostvarilo u obliku planske predraspodjele već u obliku konačne
raspodjele po plansko-analitičkim postocima. Salda zbog promjena cijena
i si. te instrumenata i mjera — i ovdje se odvajaju naknadnom plansko-obračunskom
predraspodjelom. Prema tome, radne jedinice su pomoću planskih podataka
tek u konačnoj raspodjeli svedene na isti financijski start, na isti
nivo ukalkuliranih osobnih dohodaka, na stimulativnu raspodjelu prema »radu«,
tj. ovisno o vještini i zalaganju radnog kolektiva radne
jedinice. To se ostvarilo — ia´ko se prema upravo navedenom tj. drugom
putu raspodjele između šumsko-privredne organizacije i njezinih radnih
jedinica faktični dohodak (bruto dohodak) utvrđuje na nivou svake
radne jedinice.


Odatle vidimo, da i prv i i drug i pu t raspodjele između šumsko-
privredne organizacije i njezinih radnih jedinica vodi potpuno istom
cilju.


Postavljamo pitanje — koji je put bolji za našu praksu?


Uporedba prvog i drugog puta
Prvi put:


— više je dosad uvriježen;
— jasniji je inženjersko-tehničkom osoblju, jer se služi terminom i pojmom
»cijene koštanja« i »cijene proizvodnje« (koji su vrlo prikladni i poučni
za inženjersko-tehničko osoblje);
— pošto radne jedinice pristanu na odnosni navedeni »Pravilnik . . .«, sve
se dalje odvija automatski;
— manja je mogućnost pokušavanja miješanja političko-teritorijalnih vlasti
u raspodjelu, investiranje i uopće poslovanje — pa i samoupravljanje cjelovite
šumsko-privredne organizacije na šumskom privrednom području.


Drugi put:


— manje je dosad uvriježen;
— isključivo upotrebljava suvremenu terminologiju našeg privredno-financijskog
sistema u zemlji; napušta termine i kategorije cijene koštanja i cijene
proizvodnje (barem u sferi raspodjele!), koji mogu prolongirati shvaćanja koja
odgovaraju najamnom odnosu radne snage a ne samoupravljanju;
— radne jedinice, odnosno njihovi radni kolektivi, bolje se uče da sagledavaju
sve prihode i njihove elemente na svojem području; stoga se obogaćuju
sviješću i ekonomskim znanjem te postaju sposobni da zadrže za sebe samo
ono što ovisi o njihovoj vještini, zalaganju i žrtvama pri njihovu radu i poslovanju;
no, analize i obračuni po radnim jedinicama mnogo se kompliciraju i
vjerojatno, barem od početka, daju mnogo povoda uzaludnim nezadovoljstvima;
— znatno je veća mogućnost upletanja lokalnih političko-teritorijalnih vlasti
u poslovanje pojedine radne jedinice i čitave šumsko-privredne organizacije
na teritoriji šumskog privrednog područja; ta je mogućnost naročito velika, ako
se revirna radna jedinica ili područje šumarijskog pogona podudara s teritorijom
političko-teritorijalne lokalne oblasti.
448
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Po našem mišljenju prv i put je sigurniji, jednostavniji, gotovo automatskiji.
Dr u g i put je pak odgojniji, prikladniji s gledišta potpunosti i razvitka
samoupravljanja, više odgovara s čisto političko-idejnog gledišta.


Ako se u našim uvjetima upotrebi prv i put raspodjele, potrebno je pojačati
instruktažu o značenju samoupravljanja, ukidanja najamnog odnosa radne
snage, prestanka ikakvog garantiranja osobnih dohodaka u privredi (u načelu),
i si. — da bi se suzbili nesporazumci i prolongiranje sada već u Jugoslaviji zastarjelih
shvaćanja.


Ako se u našim uvjetima upotrebi drug i put raspodjele, potrebno je
pojačati instruktažu o značenju, nužnosti i jedinstvenosti šumskog privrednog
područja i šumsko-privredne organizacije, o nužnosti podređivanja dijelova nekog
organizma cjelini organizma, o glavnim tendencijama i tehnici obračluna po
radnim jedinicama u šumsko-privrednoj organizaciji, i si. Ta se instruktaža treba
usmjeriti na radne kolektive radnih jedinica šumsko-privredne organizacije^
na organe samoupravljanja šumsko-privređnom organizacijom i njezinim organizacijskim
jedinicama te na organe političko-teritorijalnih lokalnih oblasti.


Razumljivo je da organi i politički forumi podržavaju u pravilu drug i
put raspodjele, i to iz načelnih razloga. Privredne organizacije podržavaju često
prv i put raspodjele po inerciji, navici, a neke podržavaju drug i put raspodjele
iz naklonosti prema decentralizaciji i si.


Na sjednicama komisije koja je raspravljala o postavkama ovog napisa —
prevladala su mišljenja u prilog drugo g puta navedene raspodjele.


ZAKLJUČCI


Raspodjela dohotka između šumsko-privredne organizacije kao cjeline i njezinih
radnih jedinica, odnosno između pojedinih radnih jedinica iste šumskoprivredne
organizacije — u uvjetima socijalističkog samoupravljanja i raspodjele
prema »radu« u smislu privredno^financijskog sistema koji je na snazi u
Jugoslaviji — treba se temeljiti na zahtjevima da radnim jedinicama treba
konačno pripasti:


1) putem osobnih dohodaka ono što ovisi o umješnosti i zalaganju


njihovih radnih kolektiva te putem fondova ono što je potrebno za nji


hovu proširenu reprodukciju u skladu s interesima cjeline šumsko-privredne


organizacije (šumskog privrednog područja) i ono što ovisi o umješnosti i zala


ganju njihovih radnih kolektiva;


2) put e m osobnih dohodaka i putem fondova i ono što


je posljedica njihova autofinanciranja vlastitih investicija;


3) p u t e m osobnih dohodaka i poseban dodatak koji stimulira


ulaganje u dugoročne šumsko-kulturne radove na području bilo koje radne je


dinice šumsko-privredne organizacije (šumskog privrednog područja);


4) put em fondova i kamate na ona sredstva,, privređena vlastitom


umješnošću i zalaganjem, koja su pozajmile cjelini Šumsko-privredne organizacije


ili drugim radnim jedinicama;


5) put e m osobnih dohodaka i putem fondova i alikvotni


dio dohotka cjeline šumsko-privredne organizacije, koji ovisi o općem stanju u


šumsko-privrednoj organizaciji (šumskom privrednom području), njezinu polo


žaju prema tržišthi, o općim prilikama na tržištu, i si.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 20     <-- 20 -->        PDF

To što smo naveli u tač. 5. potpuno je razumljivo, jer svaka radna jedinica
predstavlja integralni dio cjeline šumsko-privredne organizacije (šumskog privrednog
područja). Taj dio dohotka cjeline prelijeva se u pojedine radne jedinice
putem startnih ukalkuliranih osobnih dohodaka (koji su jedinstveni u čitavoj
šumsko-privrednoj organizaciji) i putem fondova dodijeljenih radnim jedinicama
za njihovu proširenu reprodukciju u skladu s interesima razvitka cjeline šumskoprivredne
organizacije (šumskog privrednog područja).


Za takvu stimulativnu unutrašnju raspodjelu dohotka mogu se upotrebiti


dva puta:
1) prvi put raspodjele predstavlja faktično raspodjelu na nivou šumskoprivredne
organizacije uz pomoć planske i obračunske »cijene koštanja«, odnosno
još bolje »cijene proizvodnje«, te uz pomoć naknadnih analiza;
2) drugi put raspodjele predstavlja faktično raspodjelu na nivou pojedine
radne jedinice uz pomoć planskog i obračunskog dohotka, ali i uz pomoć planskih
ukalkuliranih i obračunskih osobnih dohodaka, a to znači također uz pomoć
naknadnih analiza.
Taj drugi put je suvremeniji, ispravniji s teorijskog gledišta, a prvi put je
zasad uobičajeniji, jednostavniji, automatskiji.
Na koncu ovog napisa napominjemo, da je prema postavkama našeg financijsko-
privrednog sistema raspodjela potpuno u rukama organa samoupravljanja
pojedine radne organizacije. Prema tome, nema govora o tome da se nekoj
radnoj organizaciji nametne bilo kakav obavezni recept za unutrašnju raspodjelu
dohotka. Smatramo samo da je dužnost ekonomista-organizatora, barem
onih koji se posebno raspodjelom bave — da radnim organizacijama savje tom
pomognu da usvoje najstimulativniju raspodjelu primjenom
obračuna po radnim jedinicama i upotrebom opravdanih mjerila te najprikladnije
tehnike. U tom smislu objavljujemo i ovaj naš napis.


IZVORI


1.
Kralji ć B.: »Optimalna, organizacija optimalno velikih šumsko-privrednih organizacija
u SR Hrvatskoj«, obrađeno na traženje Republičkog sekretarijata za
privredu SR Hrvatske, Zagreb, 1967. Rukopis umnožen u 20 primjeraka, str. 1—48.
2.
Kralji ć B.: »Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji«, Šum. list 9/10,
1967, Zagreb, str. 374—387.
3.
Kralji ć B.: »Obračun po radnim jedinicama u šumsko-privrednim organizacijama
u SR Hrvatskoj«, obrađeno na traženje Republičkog sekretarijata za privredu
SR Hrvatske, Zagreb, 1967. Rukopis umnožen u 20 primjeraka, str. 1—46.
4.
Kralji ć B.: »Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva«, obrađeno
na traženje Republičkog sekretarijata za privredu SR Hrvatske, Zagreb 1967. Rukopis
umnožen u 20 primjeraka, str. 1—13.
5.
Kralji ć B.: »Podizanje proizvodnosti rada u šumarstvu — s gledišta šumarske
politike, privređno-financijskog sistema i mikro-organizacije — u uvjetima socijalizma
«, Šum. list 9/10, 1966, Zagreb, str. 416—432.
6.
Kralji ć B.: »Ekonomika šumarstva Jugoslavije«, udžbenik skraćenog kolegija
za slušače Ekonomike Jugoslavije u III godištu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, objavljen u zbirnoj knjizi analognih specijalnih ekonomika »Ekonomika
Jugoslavije — II dio«, II izdanje, u redakciji Sirotkovića J. i Stipetića V.,
Zagreb, 1967, str.
7.
Kraljić B., Subotić I., Tomanić S.: »Kontinuirana evidencija proizvodnih
snaga, privrednih tokova i uspjeha poslovanja djelatnosti i cjeline šumsko-
privredne organizacije — u cilju ekonomske analize«. Studija izrađena putem
Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za
Sekretarijat Saveznog izvršnog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo — šumarstvo.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Zagreb, 1963. Umnoženo u 7 primjeraka, str.l—288 + 47 str. uputa + 90 obrazaca
(na 64 normalne i 98 velikih stranica).


8.
Kralji ć B., Tomani ć S.: »Metodologija ekonomske analize šumskog gospodarstva
«, Studija izrađena putem Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Sekretarijat Saveznog izvršnog vijeća za poljoprivredu
i šumarstvo — šumarstvo, Zagreb, 1963. Umnoženo u 7 primjeraka,
str. 1—82 + 2 slike + 1 obrazac na 10 velikih stranica.
9.
Steine r R., Fran c V.: »Ekonomske jedinice«, Zagreb, 1962.
DIE STIMULIERENDE INNERBETRIEBLICHE VERTEILUNG DES EINKOMMENS
AN DIE ARBEITSEINHEITEN IM FORSTWIRTSCHAFTSBETRIEB


Zusammenfassung


Diese Arbeit stellt den zweiten Abschnitt der Abhandlung des Autors betitelt
^Abrechnung nach den Arbeitseinheiten in den Forstwirtschaftsbetrieben der SR
Kroatien« dar.


In der Einleitung betont der Autor die prinzipielle stimulierende Wirkung des
Systems der Verteilung des Gesamteinkommens, welches in Jugoslawien gültig ist.
Wenn man aber die stimulierende innerbetriebliche Verteilung der Personaleinkommen,
und sogar der Fonds realisieren soll, ist es notwendig, eine Reihe von äusserlichen
Einflüssen wegzuschaffen, die gegenüber dem Arbeitskollektiv anscheinend
als eine »höhere Gewalt« auftreten. Man sollte diese Elemente des Einkommens so
»lozieren«, dass sie möglichst eng und unmittelbar— durch die Abrechnung nach den
Arbeitseinheiten — mit der realisierten und von der Gesellschaft anerkannten Arbeit
(bezahlte fakturierte Realisation) verbunden sind.


Sodann geht der Autor an die Behandlung der Richtmasse, Techniken und Problematik
der Verteilung des Einkommens zwischen der Gesamtheit des Forstwirtschaftsbetriebes
und seiner Arbeitseinheiten über. Er gibt zwei Wege zur Verwirklichung
dieser Verteilung an: der erste Weg stützt sich auf die Feststellung des tatsächlichen
Einkommens am Niveau der Gesamtheit des Forstwirtschaftsbetriebes,
während der zweite Weg sich auf die Feststellung des tatsächlichen Einkommens
am Niveau der einzelnen Arbeitseinheiten des Forstwirtschaftsbetriebes stützt. Sowohl
der erste Weg als auch der zweite führen zu demselben Ziel: zur Verteilung
des Einkommens gemäss dem Fachkönnen und Aufopferung des Arbeitskollektivs
der Arbeitseinheit und zwar im Bereich der Produktion, des Umsatzes, der Verkaufsergebnisse,
der Selbsfinanzierung der Investitionen und auch abhängig von der
Geschäftstätiggkeit des gesamten Forstwirtschaftsbetriebes (im betreffenden Waldwirtschaftsgebiet).


Bei der Erörterung der betreffenden Problematik behandelt der Autor die
Trennung der Preis- und Tarifunterschiede usw. auf dem Markt, sowie die Trennung
der Veränderungen durch die Mechanismen und Massnahmen des Wirtschaftsystems
im Lande, der teilheisen Veränderungen der Differentialrenten der Lage, der Veränderungen
oder teilweisen Veränderungen der Differentialrenten der Fruchtbarkeit, der
teilweisen Veränderungen durch die organische Zusammensetzung der typischen Produktionsmittel
... Unter den Verhältnissen des gegenwärtigen Zustandes des wirtschaftlich-
finanziellen Systems in Jugoslawien ist es notwendig, den Arbeitseinheiten
einen Teil des Einkommens — den sie durch Selbstfinanzierung der Investitionen realisiert
haben — zu überlassen. Vom Autor wird vorgeschlagen ein spezielles System
der Stimulierung des Arbeitskollektivs für die Investierung in die forstlichen Kulturarbeiten,
deren Ergebnis in der Regel erst nach einer sehr langen Zeitperiode zum
Ausdruck kommt.. . Ausserdem erörtert der Autor das Wesen des Plans als der
primären Grundlage der stimulierenden Verteilung des Einkommens auf die Arbeitseinheiten,
indem er betont dass wegen der spezifischen Eigenheiten der Arbeiten im
Forstwesen auch die Neuaufstellungen der Produktionspläne sowie im allgemeinen
des Plans der kommerziellen Geschäftstätigkeit nötig sind. Abschliessend erörtert
der Autor die Notwendigkeit zusätzlicher ausführlicher Analysen des realisierten
Einkommens zwecks stimulierender Verteilung desselben auf die Arbeitseinheiten
des Forstwirtschaftsbetriebes.