DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 80     <-- 80 -->        PDF

i češkim šumarima da i na toj ustanovi
stiču šumarsko obrazovanje.


God. 1821. otvorio je u Dačicama Šumarsku
školu šumarnik V. H 1 a v a. On
je kao ispitivač na šumarskim ispitima
osjetio potrebu da se stručna šumarska
izobrazba vrši putem šumarskih škola.
Broj učenika u Dačickoj školi sve je više
rastao, tako da je do 1830. g. završilo tu
školu 246 apsolvenata.


God. 1828. otvorena je Šumarska škola
u Plasima. Osnovao ju je J. Nussbaum
e r. Škola je djelovala do 1834. g. Nekoliko
godina kasnije otpočela je radom dvogodišnja
Šumarska škola na Amaline gori
u Kživoklatu. Osnovao ju je J. G i n t e 1,
a djelovala je do 1848.


Na Praškoj Politehnici djelovao je u to
vrijeme kao privatni docent za šumarske
znanosti K. L i e b i c h. On je poznat i po
tome što je od 1824. g. izdavao u Pragu
časopis »Der aufmerksame Forstmann, o-
der das Neueste und Bemerkenswertheste
aus dem Forst- und Jagdfache«. To je bio
prvi šumarski časopis u Češkoj. Od 1831—
1835. g. izlazi on kao »Allgemeines Forstund
Jagdjournal«. U spomenutim časopisima
K. L i e b i c h objavio je članke o
utjecaju šume na zdravlje naroda, o uzgoju
kestena u Uhrima, o bagremu i običnom
grabu u Češkoj, o presadnji odraslih
stabalaca, o šumsko-poljskom gospodarenju
i dr.


Na Poljoprivrednom učilištu u Dečinu-
Libverde predavao je šumarstvo od 1855—
1875. dečinski šumar V. Funke .


Od 1875. studirali su sve više i češki šumari
na Šumarskom fakultetu, koji je te
godine osnovan na Visokoj školi za kulturu
tla u Beču. Među njima bio je ing.


J. S i g m o n d, koji je prvi između Čeha
postigao doktorat šumarskih nauka. Dr.
Sigmond bio je sve do 1918. g. profesor
uzgajanja šuma na Praškoj tehnici.
Bio je i jedan od prvih profesora na Šumarskom
fakultetu u Brnu.
God. 185.1. otvorena je niža Šumarska
škola u šleskom Hrabynu. Osnovao ju je


J. Pfeifer. Naredne godine bila je osnovana
u Usovu dvogodišnja Šumarska
škola, koja je 1867. premještena u Sovinec,
a naredne godine u Hranice, gdje je
proširena u Srednju šumarsku školu.
God. 1855. došlo je do osnutka Šumarske
škole u Beloj p. B. Od 1895. Belska
škola postaje trogodišnja i dobiva naziv
»Viši šumarski zavod«. God. 1904. premještena
je u Zakupe.


Iako je iz šumarskih redova već od 1865.
traženo osnivanje Šumarske škole u Pisku,
do ostvarenja te zamisli došlo je tek
1884., kad je ondje Ratarskoj školi pripo


jen tečaj za šumarske praktikante, a 1888.
kreirana Niža šumarska škola, koja je od
1910. trogodišnja Šumarska revirnička
škola. Od 1907. g. postojala je u Jemnicama
jednogodišnja, a od 1909. dvogodišnja
revirnička škola.


Već 1908. g. na Šumarskom kongresu u
Pragu predložio je šumarnik Reic h osnivanje
Šumarskog fakulteta na Praškoj
tehnici, ali to u Beču nije prihvaćeno.
Historijat šumarske nastave u Moravskoj


Pokušaji moravskih šumara iz 1810. i
1812. da se osnuje Šumarska škola u Mikulovu,
odnosno u Olomoucu nisu uspjeli.


Visokoškolska nastava u Brnu datira od
1816. g. Odnosi se to zapravo na poljoprivrednu
nastavu. Prva visokoškolska predavanja
vršena su na Poljoprivrednoj katedri,
koja je osnovana u sklopu Filozofskog
učilišta u Brnu, Brnsko Filozofsko
učilište imalo je veliko značenje za narodni
preporod. U njegovu krilu razvijaju
se i prvi počeci moravske poljoprivrede.
Predavanja na Poljoprivrednoj katedri
smatraju se početkom visokoškolske poljoprivredne
nastave u Moravskoj.


Prvi profesor na Poljoprivrednoj katedri
bio je J. A. Z e m a n. On je predavao
poljoprivredne nauke od 1816—1825. g.
Nasljednik mu je bio tada poznati poljoprivredni
pedagog prof. F. D i e b 1.
23 10 Šumarski Vugrinec — 3
D i e b 1 je objavio 1835. poljoprivredni
udžbenik »Abhandlungen aus der Landwirtschaftskunde
für Landwirthe, besonders
aber für diejenigen, welche sich der
Erlernung dieser Wissenschaft widmen«.
Dieb l je predavao do 1849., kad je osnovano
Brnsko Tehničko učilište i na njemu
organizirana skupina »Poljoprivredno
gospodarstvo«.


God. 1850. preuzeo je »Poljoprivredno
gospodarstvo« dr J. H e 1 c e 1 e t, koji je
od 1841—1849. bio nastavnik iz poljoprivrednih
nauka u Olomoucu, a od 1850—
1876. u Brnu. H e 1 c e 1 e t je imao prema
dekretu iz 1867. zaduženje da vrši predavanja
i iz Enciklopedije šumarstva.
Tu se prvi put spominje visokoškolska
šumarska nastava. Ona prema tome
u Moravskoj datira upravo stotin u
godina.


Poslije smrti Helceleta (1876.) ostalo je
njegovo mjesto ispražnjeno kroz narednih
desetak godina. Od 1886—1902. g. profesor
poljoprivrednih nauka bio je dr A. Z o e-
b e 1, a nasljednik mu je bio prof, dr F.
Schindler. Oni su predavali također
i Enciklopediju šumarstva.


God. 1873. dignuto je Brnsko Tehničko
učilište na rang Visoke tehničke škole. Na
Visokoj tehničkoj školi predavani su raz


427
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ni biološki i drugi za poljoprivredne stručn;
ake važni predmeti, kao što su to: Botanika,
Mikrobiologija, Šumarstvo, Agrokemija,
Geologija i mineralogija, Geodezija,
Poljoprivredno strojarstvo i dr.


God. 1899. bila je osnovana Češka Visoka
tehnička škola u Brnu. Predavanje iz
Poljoprivrednog gospodarstva i Enciklopedije
šumarstva povjerena su dr K. V a n-
d a s u. On se specijalno bavio sistematskom
botanikom. Docenturu iz Poljoprivrednog
gospodarstva povjerio je V.
St oh r u. Za vrijeme rata predavanja iz
Poljoprivrednog gospodarstva i Enciklopedije
šumarstva preuzeo je docent dr E.
Baudys . Enciklopedija šumarstva predavana
je 3 sata tjedno u zimskom semestru.


God. 1910. predložile su šumarske društvene
organizacije da se osnuje Poljoprivredno
odjeljenje pri Češkoj i Njemačkoj
Tehničkoj visokoj školi u Brnu. Povodom
toga razvila se borba za samostalnu
visoku poljoprivrednu školu, koja se uspješno
završila tek poslije Prvog svjetskog
rata, tj. 1919., kada je osnovana Visoka
poljoprivredna škola u Brnu sa Poljoprivrednim
i Šumarskim odjelom, te
trajanjem studija od 4 godine.


Za prve profesore Šumarskog odjela
imenovani su: dr A. Bayer, ing. A.
D y k, dr R. H a š a, dr J. K o n š e 1, ing.


F. Müller, ing. J. O p 1 e t a 1, dr J. S i gcftcani
Steučni Čci6c>f>i6l


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


7 — 1967. Ka 50-godišnjici Velikog Oktobra.
— Žuko v A. B.: Problemi šumarske
´nauke u Sibiriji. — Tetenjkin A.
E.: Osnivanje tablica sume kružnih ploha
i drvnih masa pri punom obrastu.


8 — 1967. Zvorykina K. V.: Utjecaj
uzgojnih sječa u hrasticima na mladik i
travni pokrov. — Mirzoev B. B.: Pokusi
u svrhu pomaganja prirodnom pomlađivanju
bukve. _ — .Šlapakov P. I.
i Hanzadjan Ž. S.: Rekonstrukcija
maloproizvodnih sastojina u brdskim uvjelima.
— Curikova E. K.: Istraživanja
o čvrstoći drva trepetljike. — Korkešk
o A. L.: Principi u stvaranju šumoparkova.
— G r i m a 1 j s k i V. I.: Prognoza
o razmnažanju štetnika na osnovici izlučivanja
smole na iglicama.


mond i dr A. T i c h y, koji su svi stekli
naobrazbu na Visokoj školi za kulturu tla
u Beču.


Danas Visoka poljoprivredna škola u
Brnu sa svoja četiri fakulteta: Poljoprivrednim,
Šumarskim, Veterinarskim i Ekonomskim,
ima 523 nastavnika, a 1965. g.
imala je 4.589 studenata.


* *


Kako vidimo, razvoj šumarske nastave
u Češkoj i Moravskoj prošao je težakmukotrpan put. Pitanje visokoškolske šumarske
nastave riješeno je istom 1919.,
nakon raspada Austro-Ugarske monarhije
i osamostaljenja Čehoslovačke republike,
kada su u Cehoslovačkoj osnovani Šumarski
fakultet u Pragu i Šumarski fakultet
pri Visokoj poljoprivrednoj školi u Brnu.


Sada je visokoškolska šumarska nastava
u Cehoslovačkoj organizirana tako da
postoji Šumarski fakultet pri Visokoj poljoprivrednoj
školi u Brnu, kao i Šumarska
i drvnoindustrijska visoka škola sa
Šumarskim i Drvnoindustrijskim fakultetom
u Zvolenu.


Literatura:
Nožičk a J.: Pfehled vyvoje našich lesn,
Praha, 1957.
Vävr a M.: 150 vyrocy zemedelskeho ličeni
V Brnž (1816—1966), Brno, 1966.
Prof. dr M. Anić


9 — 1967. Luk´ja nov B. N.: Šumarstvo
Ukrajine. — Antanajtis V.,
Repši s I.: Primjena matematičko-statističke
metode pri inventarizaciji šuma.


REVISTA PADURILOR — Bukurešt
6 — 1967. Vlahel i I.: Neke primjedbe
u vezi sa efektivnošću ulaganja kapitala
u pošumljavanje. — Sbirnac-Tudosoju
: Pokusi sa mehaničkim iskapanjem
dubokih jama za sadnju biljaka na pijesku
delie Dunava. — Arsenescu M.:
Sylvodetexan (Omicid) — novi insekticid
u službi zaštite šuma.
7 — 1967. Armašescu S.: Dendrometrijska
i auksonometrijska istraživanja
u kulturama običnog i crnog bora u Rumunjskoj.
— Grapin i V.: Resonantna
omorika ob. — Tanasescu St.: O pri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 82     <-- 82 -->        PDF

rodnom sjemenskom pomlađivanju akacije.
— Fratian-Simionescu: O
kemijskom suzbijanju požara. — D a m acean
u i dr.: O sječi i iskorišćavanju košaračke
vrbe.


LESNICKI ČASOPIS — Prag
6 — 1967. Baks a L.: Uzroci odumiranja
hrasta u Slovačkoj. — Male k J.: O
ekologiji Armillaria mellea-e i crvene
truleži i njihovo rasprostranjenje u šumskim
biogeocenozama.
7 — 1967. Petriček V.: O problematici
električnih lančanih pila. — Kohan -
Leontovyc : Prilog ka pitanju oštećivan^
topola vjetrom. — Samek V.: O
rasprostranjenju jele poslije ledenog doba
na području Sred. Evrope. — Kir k H.:
Modrilo bora, njegova ekonomska važnost
i mogućnost kemijske zaštite. — Do ud a
V.: Nova tehnika i tehnologija u šumoprivredi.


SYLVAN — Varšava
4 —1967. Szymanski B.: Nužno je
da se prošire istraživanja na području historije
šumarstva Poljske. — Dziencio lowski-
Pielowski: Problem ozlijeda
koje čine životinje i metode njihovog
ograničavan^ u šumarstvu nekih evropskih
zemalja. — Szczepanjski-
Tzankow : Materijali o izučavanju parazita
jaja borova četnjaka u Bugarskoj.
5 — 1967. Krzysik F.: Drvo u suvremenom
svijetu i u Poljskoj. — Nowicki
W.: Analiza procesa izrade drva metodom
Kreutzingera-Matusza. — Glogowska -
Olszewski: Kišne pada vine u lisnatim
šumama.


LESNICKA PRACE — Prag
4 — 1967. Bludovsky Z.: Brutoprihod
u šum. poduzećima. — Ržehak J.:
Femelšlag i materijalna proizvodnja šuma.
— Čerma k K. R.: Istraživanja šumarske
ergonomike na šum. fakultetu u
Brnu.
5 — 1967. Vi n kl er V.: Kemijska asanacija
lovnih stabala »Ipsotoksom. —
Chrous t L.: Oblik krošnje kao selekcijski
pokazatelj kod uzgojnih sječa u
mladim hrastovim sastojinama.
6 — 1967. Popelka J.: Zaštitne rame
i sigurnosne kabine traktora. — R ö mple
r W.: Tehnologija sječe šuma u Nj.
DR. — Š t r o s A.: Bitumenske ceste i
njihov remont. — Budućnost uzgoja šuma.
7 — 1967. F o j t i k Z.: Iskustva u rasadničkom
gospodarenju. — Zvolane k J.:
Može li se ekonomski ocijeniti hidrološko
značenje šuma? — Ruprich-Koržinek:
Primjena mašine za računanje Cel


latron u šumarstvu. — Pržihoda A.:
Zeleno gnojivo i kemiziranje.


8 — 1967. Baue r F.: Šume i šumoprivreda
u Nj. DR. — Bradač-Struha:
Iskustva u šumarskoj praksi s pohranom
biljaka u polietilenu.


ALLGEMEINE FORSTZEITSCHRIFT —
Minhen


22 23 — 1967. Schlochow E.: Šuma i
industrija — koristi i štete. — Schlat te
r H.: O budućnosti šume i šumoprivrede.
— Le y N.: Šuma, prostorni razmještaj
i industrija. — U eckermann E.:
Uzgoj divljači u industrijskim područjima.
— Rubner H.: Šumarstvo i industrijske
krize.


ALLGEMEINE FORSTZEITUNG — Beč
5 — 1967. Schwab P.: Štete od divljači
— bitni problem poljoprivrede i lova.
— Witzgall R. L.: Da li je uzgojni
oblik šume koji odgovara tablicama prihoda
i prirasta opravdan sa biološkog i
gospodarskog gledišta.
6 — 1967. Schönauer H.: Planiranje
izvoza drva u brdima. — Hack l W.: Uzdržavanje
seoskih putova.
7 — 1967. Stöck l J.: 20-godišnjica odbora
za šumske radove. — Lam p I.: Položaj
i stručno obrazovanje šumskih radnika.
— Güd e H.: Utrošak rada u šumskim
rasadnicima. — Frauenholz O.:
Obaranje je stabala stručni posao; promatranje
problema s obzirom na efektivnost
jednoručne motorne pile. — Vyple l
K.: Razmatranje pitanja o rentabilnosti
mehaničkog okoravanja. — Wenc l J.:
Aktualni problemi radne higijene kod rada
u šumi i njezino značenje.


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


3 — 1967.: Dobre v D.: Osnovni zadaci
razvitka gospodarenja topolom. —
Bodžako v P.: Selekcija sjemena u
šumarstvu. — Peše v G.: Rezultati inventarizacije
šumskih kultura u 1966. g.


— Fakirov-Canov: Plantaže vrbe
na području izloženom poplavi. — V1 asev-
Damjanov: Karakteristike uzgojnih
proreda u kulturama bora. — A ntenev-
Božkov: Uzgoj sadnica platane.
4 — 1967. Marino v M.: Šumarski institut
kao pomoć šumarskoj praksi. —
Si r a ko v G.: Nova metoda određivanja
tekućeg volumnog prirasta drvne mase
stabala. — Rangelov K.: O nekim svojstvima
drva cera, hrasta sladuna i kitnjaka.
— Najdenova C: Količina drva
od panja i korijenja kod topole. — Džen kov
J.: Električni čuvar šumskih kultura
od divljači.


429
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 83     <-- 83 -->        PDF

5 — 1967. Događaj golemog svjetskog
značenja (Oktobarska revolucija). — G eorgie
v A.: Komparativna tablica ukupnog
srednjeg prirasta nekih vrsta drveća.


— Koe v D.: Problem štavila u Bugarskoj.
— Bote v N.: Kemijska obrana
šumskih kultura od divljači.
6 — 1967. Značenje Oktobra za razvoj
šumarstva. — Šiko v K.: Ovisnost tekućeg
prirasta drvne mase o obrastu sastojine.
— Kole v N.: Kalemljenje andaluške
jele na običnu. — Jolo v N.: Analiza
nesreća pri radu u drvarskoj industriji.
— Nedjalkov S.: Tendencije u
proizvodnji i potrošnji drva u Evropi.


7 — 1967. Zu ko v A.: Osnovna dostignuća
sovjetskog šumarstva — Iliev -
Petrov : Treba usavršavati tipološka istraživanja
pri uređivanju šuma. — T u rlakov-
Želev-Dimitrov: Zaštita
hrastovog podmlatka od oštećivanja pri
sječi i izvozu. — Koe v D.: Deformacija
stabala uslijed smolarenja.


8 — 1967. Dobrinov I.: Spolni dimorfizam
kod Pinus hamata i njegovo
značenje. — Iliev-Petrov: Uzajamni
odnos između gustoće, obrasta i sklopa u
zrelim sastojinama. — M i č e v B.-M ičev
K.: Brezova galica (Semudobia betulae)
opasan štetnik. — Lazarov G.i Novi
način transporta i obrade drva.


4M)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 84     <-- 84 -->        PDF

DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE


POGON — SLAVONSKA POŽEGA


Telefon 71-128 i 71-148


Proizvodi


rezanu građu bukve i hrasta, te fiksne elemente (decimirana rezana
građa za sve finalne drvne industrije, željezničke pragove, skretničku
građu, mo´Stnu građu i drugo.


— parket klasični bukve i hrasta
— vršimo polaganje parketa vlastitom polagačkom grupom

proizvodi kuhinjski namještaj klasični i moderni te kuhinjske
stolice i hoklice.
POGON — PLETERNICA


Telefon 21 ili preko Slav. Požege tel. 71-158


Proizvodiu primarnoj preradi drveta, rezanu građu tvrdih liščara, naročito
hrasta i bukve, te sirove elemente (decimiranu rezanu građu) za
stoličare i tvornice pokućstva, te pruge, željezničke pragove i skretničku
građu.

sve vrste roleta — eslinger-rolete (drvene, plastificirane i plastične),
platnene sa »flos« — samonavijačem, rylox-roletne (venecijaneri),
sa ugradbom i bez ugradbe. Vanredna kvaliteta prokušano na tržištu
uz 2-godišnju garanciju, ako je prodano sa ugradbom.

vanstandardni vijčani materijal, limene otpreske, a posebno građevni
okov (Gašpar-ckovi), te specijalno za ANUBE svih veličina.
DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE
SISAK


Telefon: 23-066 — Brzojavna kratica: DIP Sisak


POGONI:


Pilana u Majuru
Tvornica furnira Petrinja
Tvornica namještaja u Sisku i Majuru
Tvornica parketa Majur
Tvornica lanit ploča u Petrinji


PROIZVODI:


rezanu građu tvrdih i mekih lišćara,
furnire d jmaćih i egzotičnih vrsta drveta,
masivni parket,
namješta i lanit ploče
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ISPRAVAK


U članku ing. Zorislava Kovačevića pod našlo /om: »Program razvoja šumskog
gospodarstva Delnice«, štampanom u Šumarskom listu br. 7/8, 1967., str. 323, nisu —
maskom — navedene neke izvorne publikacije, koje je koristio autor u objavljenom
članku. Jedan između tih korištenih izvornih materijala je: »Regionalni prostorni
plan područja općina Čabar, Delnice i Vrbovsko« (izrađen u Urbanističkom institutu
SR Hrvatske, Zagreb, god. 1966.), u okviru kojeg su poglavlje »Vegetacija, šumarstvo,
industrija za preradu drveta i lovstvo«, obradili interni i vanjski suradnici Instituta
za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 —


Godišnja pretplata na gumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,0« N. din. Poje


-dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. din. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 86     <-- 86 -->        PDF

J