DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Eak ariša (Trichoscyphella willkommii)
dat je na jednoj slici u boji, uz odgovarajući
tekst.


Priručnik obasiže ukupno 53 str., a broj


slika u boji iznosi 11.


Na kraju je autorica dala »rječnik« u
kojem kratko objašnjava sve u knjižnici
upotrebljene strane riječi, što će znatno
pripomoći da se istom može služiti i lugarsko
osoblje.


Iz prikaza što je i kako je u priručniku
obrađeno 8 važnih bolesti šumskog drveća
vidljivo je da će to izdanje biti za našu
šumarsku praksu veoma korisno. To
više, jer se istim mogu služiti, uz šum. inženjere
i tehničare, i lugarsko osoblje.


domoći 6tcućni čaSopiSi


ŠUMARSTVO — Beograd
5/6 — 1967. Nikolić D.: Povodom novog
zakona o šumama. — Vujičić L:
Uzdizanje visokokvalifikovanih stručnjaka
za potrebe drvarske industrije. — M arinkovi
ć P.: Lophodermium pinastri.


— Nikoli ć S.: Učestalost zarezanja kao
faktor o kome ovisi rentabilnost smolarenja.
— Š m i t S. i P 1 a v š i ć V.: Problem
Fomes annosus prouzrokovača truleži srčike
smrče na Kopaoniku. — Lukić Simonović
N.: Promena nekih mehaničkih
svojstava u deblu parene i neparene
bukovine.
7/8 — 1967. Todorović D. i S t amenkovi
ć V.: Tablice zapremina i pada
prečnika za bukvu sa Karaormana. —
Marovi ć R.: Primena preparata hlordana
i sevicina za uništenje pagusenica
obične borove zore. — Senić R. i Mihailovi
ć M.: Apsorpcioni ultravioletni
spektri etarskih ulja dobijenih iz nekih
domaćih vrsta četinara. — Kopitović
Š.: Piljevina kao sirovina za proizvodnju
ploča iverica uz primenu ljepila »Sinteks
«.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


7/8 — 1967. Soljanik S.: Planinski
javor i mogućnost njegovog uzgajanja putem
vještačkog pošumljavanja. — C i v i ć


P. i Hadžidedić M.: Mogućnosti primjene
suvremene tehnologije u proizvodnji
bukovih šumskih sortimenata. —
P o p n i k o 1 a N.: Neke spoljne morfološke
razlike koje se pojavljuju između kalemljenih
bijelih borova, crnih borova i
Pojedine slike u boji mogu se izvaditi i
uramiti, te staviti na zidove.


Nadalje .priručnik će biti vrlo koristan
i za nastavu na šumarskim školama, kako
na šum. fakultetu, tako i na srednjim šumarskim
školama odnosno lugarskim školama
i tečajevima.


Stoga priručnik najtoplije preporučamo,
uz želju da autorica — ev. u suradnji s
drugim stručnjacima — nastavi i s drugim
svescima, te da u njima obuhvati i ostale
važne bolesti šum. drveća (npr. hrastovu
peoelnicu, Fomes annosus, Armillaria mellea
itd.).


Prof. dr J. Kišpatić


molika. — Malbašić V.: Unutrašnji
transport na stovarištu rezane grade
SIP-a Grmeč (Drvar). — Uščuplić M.
i M i d ž i ć S.: Razvoj raka pitomog kestena
u Cazinskoj krajini. — Rađano vić
2.: Ostvarivanje ciljeva šumsko-privredne
osnove putem doznake stabala za
sječu.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


7/8 — 1967. Nastran Z.: Rezultati fitocenoloških
studija u mješovitim bukovo-
jelovim šumama na šumskoprivrednom
području Postojne i njihova praktična upotreba.
— Gašperšič F.: Razvojna
dinamika mješovitih šuma jele i bukve na
Sncžniku u zadnjem stoljeću. — R e b u-
la E.: Privlačenje drva konjskom spregom
na postonjskom kršu. — Ku d er M.:
Iskustva sa mehaničkim utovarom u S. G.
Postojna. — Kindlo r V.: Botanički rezervat
na Notranjskom Snežniku.


LES — Ljubljana


7 — 1967. Kav s L.: Neka uputstva s
obzirom na sigurnost u poslu, koja treba
uzeti u obzir prigodom projektiranja tehnološkog
postupka. — Dekorativni laminati
tvornice Melamin u Kočevju. — Značajke
proizvodnog progrema oruđa i pribora
za obradu drva poduzeća Sandvik.


BILTEN POSL. UDR. SUM. PRIVR. ORG.


— Zagreb
7 — 1967. Kreditiranje izgradnje šumskih
komunikacija. — Prostorno drvonjegov plasman. — Godišnji izvještaj o
radu 1966. g. Jug. inst. za četinjače u Jastrebarskom.