DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 54     <-- 54 -->        PDF

PRIMJENA AEROFOTOGRAMETRIJE U UREĐIVANJU
I TIPOLOGIJI SUMA


Dr DRAŽEN CESTAR i ing. VLADIMIR HREN


Instuut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu


(Izvještaj o studijskom putovanju u Njemačkoj DR)


1. UVOD
Prema protokolu s XIII zasjedanja Mješovite jugoslavenskc-njemačke komisije
za naučno-tehničku suradnju proveli su autori ovog članka tokom mjeseca
studenoga 1966. godine 29 dana u Njemačkoj DR. Osnovna tema studijskog
putovanja bila je: »Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji
šuma«.


Šumarska problematika Njemačke DR slična je našoj te smo stoga, u dogovoru
s našim ljubaznim domaćinima — kad god je to bilo moguće — nastojali
upoznati i ostale šumarske sektore, a posebno uređivanje šuma.


Za vrijeme svoga boravka bili smo gosti Odjela za tehničko uređivanje —
Instituta za šumarstvo u Potsdamu (Forstwirtschaftliches Institut Potsdam —
Abteilung Technische Einrichtung).


i. ; eći dio vremena proboravili smo u samom Potsdamu, gdje srno se
upoznali s ladom odjela za tehničko uređivanje, odjela za uređivanje šuma i
odjela za ekonomiku. Posjetili smo osim toga još vanjsku ispostavu Insittuta u
Potsdamu. šumariju Potsdam i revir Krampnütz.
Jedan dan proveli smo u posjetu kod poduzeća VEB Carl Zeiss Jena gdje
smo se upoznali s najnovijim fotogrametrijskim i geodetskim instrumentima
spomenute tvornice.


Jedan dan smo kraj Weimara prisustvovali seminaru iz praktične primjene
fotogrametrije u uređivanju šuma.


Dva dana bili smo gosti Šumarskog fakulteta u Tharandtu, a dva dana
Instituta za šumarstvo Eberswalde — Njemačke Akademije poljoprivrednih
nauka. U Eberswaldeu smo uz fotogrametrijski odjel posjetili i odjel za vegetacijska
istraživanja.


2. ŠUMARSKE PRILIKE NJEMAČKE DR
Njemačka Demokratska Republika ima ukupnu površinu od 107.861 km-,
od čega otpada na šume 29.351 km´-, odnosno 27%. Državnih šuma ima oko


19.000 km-, tj. 66%, a privatnih oko 10.000 km2 ili 34%. Utjecajem čovjeka
šume su se gotovo potpuno izmijenile. To su, uglavnom, sastojine običnog i crnog
bora podignute sadnjom. Prirodne šume (jela, bukva, smreka) pokrivaju
uglavnom brdske dijelove jugoistočnog dijela Nj. DR. Privatne šume su također
pod upravom države.
400
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Organizacija šumarske službe strogo je centralizirana. Najviši organ uprave
je Savjet za poljoprivredu Nj. DR. Njemu je neposredno podređen Državni
komitet za šumarstvo.


Cijelo područje Njemačke DR podijeljeno je na 5 pokrajina (pogona —
VVB — Vereinigung Volkseigener Betriebe). U svakoj pokrajini ima više šumskih
gospodarstava (StFB — Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb).


Površina jednog gospodarstva kreće se između 30 i 40.000 ha. Šumsko gospodarstvo
ima više šumarija (Oberforsterei) čija je površina od 5 do 10.000 ha.
Šumarija se dijeli na gospodarske jedinice (Revier). Površina gospodarskih jedinica
iznosi od 800—1.200 ha. Reviri se dijele na odjele s površinom od 20—30
ha, a oni na pododjele površine 5—8 ha. Najniža jedinica je odsjek s minimalnom
površinom od 1 ha. Personalna struktura šumarstva Nj. DR podudara se
sve do revira s gospodarskom podjelom.


Šumarski institut u Potsdamu nalazi se neposredno pod upravom Državnog
komiteta za šumarstvo. Njegov glavni zadatak je uređivanje šuma na tipološkoj
osnovi i primjena suvremenih naučnih dostignuća u šumarskoj praksi
za cijelu Njemačku DR. Prema svojoj namjeni sličan je našim sekcijama za
uređivanje šuma, samo više moderniziran, centraliziran i s boljim mogućnostima
za rad. Koristi se iskustvima Instituta Eberswalde i Graupa (djelomice i
stranim) koji se zapravo bave istraživačkim radom na području šumarstva.


Šumarski fakultet Tharandt bavi se nastavom. Istraživački rad je malog
obima i sveden samo na najnužnije potrebe (doktorske disertacije i si.).


Zanimljiva je praksa da se naučni radnici, koji su svojim istraživačkim
radom došli do izvjesnih rezultata, šalju na 2—3 godine u Šumarski institut
Potsdam, gdje svoje rezultate trebaju provesti i provjeriti u praksi, a nakon
toga se vraćaju u svoju matičnu ustanovu. Za vrijeme našeg boravka u Potsdamu
radila su u Institutu dva naučna radnika sa Šumarskog fakulteta u Tharandtu.


Na čelu Instituta za šumarstvo Potsdam nalazi se direktor. Za svoj rad on
je neposredno odgovoran Državnom komitetu za šumarstvo u Berlinu i u rangu
je zemaljskog šumarskog nadsavjetnika.


Stručna hijerarhija je strogo, gotovo vojnički stepenovana. Najniži čin je
šumski radnik — pripravnik, a zatim slijede: šumski radnik, stručni šumski
radnik, voda brigade, šumar, revirni šumar, nadžumar, šumarski savjetnik, šumarski
nadsavjetnik, zemaljski šumarski nadsavjetnik i generalni nadsavjetnik.


Sa završenom srednjom šumarskom školom dobiva se zvanje šumarskog
inžinjera, a sa završenim šumarskim fakultetom zvanje diplomiranog inžinjera
šumarstva.


Institut se dijeli na sektore. Najvažniji su sektor za produkciju te sektor
za plan i ekonomiku. Sektor za produkciju dijeli se na odjel za uređivanje šuma
i odjel za tehničko uređivanje. Odjel za uređivanje šuma podijeljen je na
referade za uređivanje šuma, za istraživanje staništa i za promjer. Odjel za
tehničko uređivanje podijeljen je na referade za premjer, fotogrametriju i
kartografiju.


Sektor za plan i ekonomiku dijeli se direktno na referade: računski centar,
šumsko projektiranje, perspektivno planiranje i statistika te referada za obradu
podataka.


Referade se dalje dijele na brigade.


401
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Osim toga Institut ima 5 vanjskih ispostava koje su organizirane slično
kao i Institut. Ispostava ima svoje referade za uređivanje, istraživanje staništa
i premjer. Radne zadatke dobiva od Instituta Potsdam i s njim je povezana
strogo centralistički.


3. ISKUSTVA SA STUDIJSKOG PUTOVANJA
U Šumarskom institutu Potsdam vidjeli smo primjenu aerofotogrametrije
u praksi, principe uređivanja šuma i istraživanje staništa. Naučno-istraživački
rad iz područja aerofotogrametrije upoznali smo u Eberswaldu, a u Tharandtu
su nam pokazali samo laboratorije, instrumentarij i organizaciju nastave iz
fotogrametrije. Ovim redom prikazat ćemo i naša iskustva sa studijskog putovanja.


3.1. Primjena aerofotogrametrije u praksi
Nosilac praktične primjene aerofotogrametrije u šumarstvu jest referada
za fotogrametriju Instituta Potsdam. Ta referada ima 10 stručnjaka koji su se
specijalizirali za fotogrametriju. Na čelu je glavni referent — diplomirani šumarski
inžinjer. Od instrumentarija referada ima optički aparat za redresiranje
(SEG 1), jedan multiplex, više zrcalnih stereoskopa sa stereometrom i nekoliko
aeroprecrtavača (LUZ).


Zračne snimke (stereoparove) dobivaju uz velike teškoće od Vojnogeografskog
instituta. One su najčešće stare do 10 godina. Mjerilo snimaka kreće
se od 1 : 8.000 do 1 : 12.000. Cijena svake snimke je oko NDin 60,00 odnosno
oko NDin 3,00 po ha. Planira se da se dobiju slike koje nisu starije od 1—3 godine,
a najviše 4 godine. Najpovoljnije (i najjeftinije) je mjerilo 1 : 18.000.
Snimke mjerila 1 : 9.000 uzimaju se samo pojedinačno i u posebne svrhe.


Zadatak referade za fotogrametriju je da dovede snimke u sklad sa stvarnim
stanjem (aktualizira) i na karte-podloge prenese sve što se može vidjeti
iz snimke, a što je važno u kartografskom ili u šumsko-gospodarskom smislu.
To su prvenstveno karakteristike reljefa, granice, putevi, prosjeke i si. Zatim
se »stratificiraju«, tj. izdvajaju sastojine sličnih karakteristika prema vrsti
drveća, visini, broju stabala, sklopu i veličini krošanja, dakle prema karakteristikama
koje se mogu dobro uočiti iz zračnih snimaka. Izlučuju se površine,
veće od 20 ara. Direktno se ispravljaju karte na kojima nema većih visinskih
razlika od 40 m. To im uspijeva na najvećem dijelu snimaka jer rade u ravničarskim
terenima. Ako su visinske razlike veće od 40 m, aktualiziranje se
vrši na zone.


Karte, dovedene u sklad sa stvarnim stanjem (aktualizirane), predaju se
uređivačima, i oni na terenu određuju koji će se podatak unijeti u konačnu
kartu. Stratificiranje sastojina pomaže kod određivanja broja primjernih ploha
u pojedinim tipovima. Pregledanu kartu predaje odjel za uređivanje šuma
odjelu za tehničko uređivanje koji terestričkim metodama precizno premjerava
i unosi na kartu određene podatke.


Referada za fotogrametriju ne vrši mjerenja ni ucrtavanje podataka iz
aerosnimaka. Njezin zadatak je da skicira potrebne izmjere, kontrolira terestričke
izmjere i ukazuje uređivaču na sličnost sastojina.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iako djelokrug rada gornje referade izgleda malen, njezin posao je od velike
važnosti prvenstveno u privatnim šumama gdje znatno ubrzava i pojeftinjuje
radove, jer se iz snimaka kontroliraju dosadašnje granice i geografski
podaci. Terestrička se mjerenja vrše samo na mjestima gdje je to najpotrebnije.
Isto tako stručnjak za uređivanje ne mora detaljno obilaziti svaki odsjek.
Dovoljno je da na terenu letimično usporedi stratificirane sastojine i da iz
svake uzme jedan ili više uzoraka, koji mu reprezentiraju cijeli stratum.


U državnim šumama ima taj način rada manje značenje jer su takove
šume vrlo dobro uređene, i sad se vrši već druga revizija. No, i u tim šumama
uspješno se upotrebljavaju zračne snimke za kontrolu dosadašnjih radova
i izlučivanje odjela i odsjeka.


3.2. Istraživanja na području aerofotogrametrije
Sistematska istraživanja iz područja aerofotogrametrije vrše se prvenstveno
u Institutu za šumarstvo Eberswalde. Dijele se na kvantitativna (fotogrametrija)
i kvalitativna (fotointerpretacija). Naučni radnici Instituta istražuju
metode stratificiranja sastojina pomoću zračnih snimaka. Sastojine se
grupiraju u skupine koje su slične prema osnovnim taksacijskim pokazateljima,
vidljivima na snimci (širine i broj krošanja, visine, sklop itd.).


Širine krošanja (horizontalna projekcija) utvrđuju se usporedbom pomoću
transparent-papira na kojem su nacrtane širine krošanja, stepenovane po
0,02 m. Broj stabala na 1 ha računa se iz broja krošanja. Na slici se pomoću
transparent-papira načini shema krugova u kojima se izbroje sve krošnje ;
njihov broj preračuna na hektar.


Visine se mjere pomoću stereometra. Sklop se računa pomoću mreže točaka.
Prebroje se točke koje padaju na krošnje kao i one koje padaju na tlo,
te se iz njihova odnosa računa sklop u relativnom iznosu.


Terestričkim mjerenjima pomoću pokusnih ploha dobivaju se redukcioni
faktori za pojedine grupe sastojina. Upravo su u toku istraživački radovi određivanja
optimalnog broja pokusnih ploha, potrebnih za dobivanje tačnih redukcionih
faktora.


Direktna izmjera drvne zalihe ili kojega drugog podatka iz zračnih snimaka
ne vrši se u Nj. DR jer je metoda terestričke premjerke tačnija, a nije
mnogo skuplja.


Istraživanja u području fotointerpretacije su mnogo opsežnija i obuhvaćaju:


1. područje istraživanja;
2. godišnje doba;
3. atmosferske prilike;
4. vrste filma;
5. mjerila snimanja kod kojih se mogu postići najpovoljniji rezultati.
Sastojina, njezina struktura, način uzgoja, zdravstveno stanje te vitalnost
stabala i sastojina su područje na kojem se vrše istraživanja. Šumarski stručnjaci
Nj. DR smatraju, da zračna snimka omogućuje objektivnu ocjenu stanja
sastojina. Praktičnu primjenu vide kod procjene velikih šteta specijalno od
dima, insekata, leda itd. U Njemačkoj DR, posebno na graničnom području
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 58     <-- 58 -->        PDF

prema ČSSR, javljaju se velike štete od dima. Zbog toga žele u toku slijedećih
godina razviti sasvim objektivnu metodu za njihovu procjenu.


Za ovakve svrhe ne mogu se upotrijebiti uobičajene snimke, dobivene od
vojnih instituta. Na njima se takve štete ne vide. Najbolja su vlastita snimanja
jer se mogu načiniti mnogi interesantni pokusi i opažanja. U Institutu
Eberswalde vrše zbog toga sve radove sami: od snimanja do razvijanja i interpretacije.


Svakako, najvažniji rezultat istraživanja jest da se za šumarsku interpretaciju
moraju proizvesti snimke, obrađene na specifičan način.
Iako im je metoda ocjene šteta iz snimaka dobro sprovedena, smatraju
da će se rezultati zračnih snimanja morati nadopuniti terestričkim opažanjima.


Osim šteta različnog porijekla može se pomoću zračnih snimaka vrlo dobro,
brzo i objektivno ocijeniti utjecaj melioracija, posebno gnojenja, na rast
sastojina. Stručnjaci u Nj. DR smatraju da će u budućnost (za 5—10 godina)
moći jeftino i precizno ocijeniti efekt gnojenja a to nije danas moguće prostim
okom, pa niti terestričkim opažanjima.


Na slici 1 prikazane su zračne snimke. Na originalnim snimkama mogu se
jasno uočiti razlike između ploha na kojima je vršeno gnojenje i ostalog djela
šume gdje gnojenje nije izvršeno. Na slici 2 vide se razlike u vrsti drveća,
strukturi i stratifikacija različitih sastojina u panhromatskoj tehnici.


Daljnja istraživanja vrše stručnjaci Njemačke DR u borbi protiv korova
kod pošumljavanja na velikim površinama. U mladim sastojinama može se


SI. 1. Zračna snimka 70-gođišnje čiste borove sastojine na kojoj su vršeni pokusi
gnojenja. Lijeva snimka je u panhromatskoj tehnici, i ne vide se razlike između
tretiranih i netretrranih ploha. Desna snimka prikazuje iste plohe, snimljene infracrvnom
tehnikom. Stabla na tretiranim plohama imaju snažniji rast i svjetliju
krošnju, što se vidi na snimci. Snimili: Wolff, Reinhold, Perlwitz i Hess. Snimka je
presnimljena iz »Urania><, svezak 7, 1966.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 59     <-- 59 -->        PDF

vrlo dobro i objektivno ocijeniti stanje korova te načiniti plan borbe protiv
njega, specijalno kemijskim sredstvima.


Svojim istraživanjima dokazali su da se na snimkama mogu vrlo objektivno
(boja, ton), razlikovati stabla koja loše rastu od onih koja dobro rastu.
Iz toga izvlače logičan zaključak, da se i izvanredno rastuća stabla moraju
razlikovati od dobro rastućih. Na gornjoj pretpostavci temelji se buduća napredna
selekcija najkvalitetnijih stabala.


SI. 2. Prikazuje unutrašnje razdjeljenje šuma pomoću stereopara. Presnimljeno iz
Photogrametrie — Innerbetriebliche Mitteilungen, Forstwirtschaftliches Institut,
Potsdam 1964.


Za šumarske potrebe morala bi se snimanja vršiti tokom cijele godine da
bi se obuhvatili svi stadiji razvoja šuma. Dosadašnjim istraživanjima su utvrdili
da je najpovoljnije vrijeme snimanja kada nema sunca, jer nema sjena
koje ometaju dešifriranje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Izbor filma je vrlo važan element kod istraživanja njemačkih šumarskih
stručnjaka. Posebno ih zanima koje se zrake i koliko reflektiraju od pojedinih
vrsta drveća kao i od iste vrste drveća, ali različita zdravstvenog stanja,
vitalnosti i energije rasta. Teško je teoretski izračunati koje i koliko će se
zraka reflektirati od grupe ili pojedinih stabala.


U SAD i SSSR-u stručnjaci mjere reflekse cijele krošnje direktno na terenu.
U Njemačkoj DR nemaju tih mogućnosti. Zbog toga rade svoja istraživanja
u manjem obimu. Skidaju pojedine dijelove krošanja ili iglice u zavisnosti
od pretpostavljenih uzroka promjene refleksije. Npr. uzimaju grančice
za koje smatraju da su oštećene dimom s udaljenosti 2, 4, 6, 8 km od izvora
dima. Pomoću spektrometra mjere u laboratoriju (Beckmannov spektrograf)
spektar refleksije.


Na taj način dobili su slijedeće vrlo interesantne rezultate:kod plavog svjetla (390—500 milimikrona) vraćaju sve probe jednako
oko 10% svjetla. Sve ostalo apsorbiraju;

zeleno svjetlo (500—600 milimikrona) reflektiraju bolesne grančice u
većoj količini. Niti u toj zoni ne mogu se jasno ocijeniti štete od dima;

u području crvenog svjetla (600—650 milimikrona) također nema velikih
razlika između uzoraka. Krivulje refleksije su vrlo blizu, i na
slici se razlike ne mogu očito raspoznati;

zona infracrvenog svjetla (680—900 milimikrona) omogućuje dobru
ocjenu razlike između zdravih i bolesnih stabala. Oštećena stabla apsorbiraju
malo (20%), a zdrava mnogo više (40%) zraka svjetla ovog
područja.
Iz navedenoga proizlazi da je za ocjenu šteta najbolje ako se upotrijebi
infracrveni film. Infracrveni film s gornjom granicom 800 milimikrona i upotrebljenim
filterom Rb 8, koji eliminira zrake ispod 700 milimikrona, daje
vrlo dobre razlike između zdravih, bolesnih i suhih stabala. Slabija strana infracrvenog
filma jest da oštećena stabla prikazuje tamno. Ako međutim, želimo
nešto istaći, u šumi, to mora biti svijetlo, da se razlikuje od sjena.


U šumi se štete različitog porijekla mogu dobro razlikovati i s panhromatski
m. filmom. Panhromatski film je osjetljiv na žutu boju između 500 i 700
milimikrona i vrlo dobro razlučuje svijetložutu od tamnožute boje. Ako se u
jednoj sastojini želi pomoću panhromatske snimke ocijenili učešće suhih stabala,
mora se uzeti film s gornjom granicom osjetljivosti od 700 milimikrona.
Donja granica od 600 milimikrona određuje se filterima RG 1 ili RG 2 koji
eliminiraju´ zrake ispod 600 milimikrona.


Prema istraživanjima film u boji (color film) zasada u Nj. DR ne dolazi
u obzir za šumarska istraživanja. On je 4 puta skuplji od normalnog filma.
Razlike koje dobivamo nisu međutim u boji, nego u tonu.


Do sada su postigli najbolje rezultate šumarski stručnjaci Njemačke DR
u istraživanju sa spektrozonalnim dvoslojnim filmom (false color film). Upotrebljavaju
ruski spektrozonalni film s oznakom SN-2M. Taj film je osjetljiv
u različitim zonama spektra. Sastoji se iz dva sloja. Osnovni sloj mu je infracrveni
film. Takav sloj daje slici plavozeleni ton. Zdrave krošnje, na primjer,
daju u ovom sloju jaku plavozelenu boju, a bolesne slabu plavozelenu boju.
Iznad infracrvenog sloja je panhromatski sloj, i u njemu je jedna obojena
crta (jedan obojeni ton). Pozitiv je normalni film u boji s tri sloja.


406
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Pomoću navedenog filma dobivaju se vrlo interesantni efekti. Bolesna su
stabla na takvim snimkama posve zelena, jer su jako istaknute zrake izmeau
600 i 700 milimikrona, a slabo između 700 i 900 milimikrona.


Zdrava stabla ne pokazuju diferenciranje kod zraka između 600 i 700 milimikrona,
ali pokazuju jako diferenciranje kod zraka između 700 i 900 milimikrona.
Na taj način zdrava stabla imaju na pozitivu smeđu boju.


Na pozitivu se razlikuju 4 bcje:


svijetlozelena — tlo


zelena plavozelena — mrtva stabla četinjača


jako plavozelena — jako oštećena stabla četinjača


slabo plavozelena — slabo oštećena stabla četinjača


smeđa zdrava stabla


žuta listače


narančasta bujad i trava.


Listače reflektiraju dvostruko više zraka u infracrvenoj zoni i zbog toga
dobivaju na snimkama drugačije boje i tonove. Na taj način mogu se vrlo dobro
razdijeliti četinjače od listača. Pojedine vrste je, međutim, vrlo teško razlikovati.


Energija rasta očituje se u svijetložutoj boji krošnje na pozitivu. Crvena
boja je uvijek znak boljega, a zelena slabijeg rasta kod navedene tehnike snimanja.
Što su krošnje stabala na slici zelenije, to im je energija rasta slabija.
Razlike u boji mogu se, međutim, uspoređivati samo u sastojinama jednakih
starosti, iste vrste drveća i istih visina.


Posebna prednost spektrozonalnog filma jest da se vrlo dobro može vidjeti
da li je mladik sklopljen te da li je ugrožen od korova. Jarkocrvena boja
ukazuje na bujno prizemno rašće i travu. Takve snimke imat će u budućnosti
veliku važnost i u uzgoju šuma.


Mjerilo snimanja zavisi o cijeni koštanja. U mjerilu 1 : 7.000, koje nje
mački stručnjaci smatraju najpovoljnijim za ocjenu šteta od dima, cjelokupni
rad od snimanja do razvijanja iznosi 6—10 NDin za hektar. Za istraživanje
efekta gnojenja upotrebljava se mjerilo 1 : 10.000, eventualno i manje tj.


1 : 15.000, a cijena za 1 ha iznosi oko 4,5 NDin.
Cijena jedne slike s dvoslojnim spektrozonalnim filmom iznosi oko 280
NDin, a u crnobijeloj tehnici 187 NDin.


Cijene se uvijek odnose kao kvadrati mjerila. Ako se mjerila odnose kao


1 : 2, cijene će se odnositi 1 : 4, tj. dva puta manje mjerilo bit će 4 puta jeftinije.
Istraživanja u području terestričke stereofotogrametrije i fotogrametrije
jedne snimke ne vrše se sistematski. Istraživanja su pojedinačna i individualna.
S njima se dosada bavio prof. Müller iz Tharandta i dipl. inžinjer šumarstva
Kreibig iz Potsdama.


Spomenuti stručnjaci istražuju mogućnost analize postojećih stabala pomoću
terestričkog stereO´para i pomoću jedne snimke. Vidne rezultate postigli
su u redresiranju snimaka Möbius mrežom. Ta su iskustva od velikog značenja
za istraživanje dimenzija krošanja kao i za analizu stojećih stabala. Zainteresirane
upućujemo na literaturu donesenu na kraju ovog članka, za pobliže
objašnjenje gornjih metoda.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 62     <-- 62 -->        PDF

3.3. Uređivanje štima
Uređivanje šuma u Njemačkoj DR dijeli se na dva sektora: tehnički i šu


marski.


Tehnički sektor obuhvaća geodetski premjer i kartografiju. Geodetska


služba je do završetka radova u državnim šumama brojila preko 300 geodet


skih i šumarskih stručnjaka. Sada, u drugoj reviziji i za obradu privatnih šu


ma taj broj je znatno niži. Cijela referada ima 45 ljudi, od čega 30 stručnjaka.


Kod premjerbe vežu se na trigonometrijske tačke 4. reda. Premjerbu su za


državne šume načinili metodom Kozlowsky. Ona je osnova za razgraničenje


s privatnom svojinom te služi umjesto katastra. Za privatne šume osnova su


stare katastralne karte.


Sve karte izrađuju se u osnovnom mjerilu 1 : 5.000. Površine se obračunavaju
polarnim planimetrom. Jedan stručnjak mora za 1 godinu premjeriti
10.000 ha državnih ili 5—6.000 ha privatnih šuma. Cijena radova kreće
se od 35—45 NDin po hektaru za cjelokupnu geodetsku obradu. U privatnim
šumama rad je nešto jeftiniji; 20—25 NDin/ha. Od instrumenata služe se najviše
s teletopom koji se pokazao kao vrlo praktičan u šumarskoj premjerbi.


Premjerba, kombinirana s aerofotogrametrijom nešto je brža i jeftinija.


Velika važnost polaže se na crtanje i izradu karata te na preciznost njihove
izrade. Karta služi u isto vrijeme kao katastralna jer jamči granice, kao
topografska jer pokazuje karakteristike terena, klimatološka — prikazuje mezoi
mikro-klimu, staništa — pokazuje vrsta tala i gospodarska — pokazuje vrste
drveća, način gospodarenja, starost, drvnu masu, potrebne uzgojne radove i
cilj gospodarenja. Gospodarska knjiga (gospodarska osnova u našem smislu)
smanjena je na najmanju mjeru. Šumarski stručnjaci Njemačke DR nastoje
da se svi tehnički i šumskogospođarski pokazatelji vide iz karte.


Osnovne vrijednosti karte (podloga) štampaju se u crnobijeloj tehn:ci. Na
temeljnu kartu unose se crvenom bojom i posebnim oznakama granice mezoi
mikroklime. Bojanjem se unose stanišne prilike i mogućnosti te gospodarski
podaci.


Godišnje se prosječno izrade karte za oko 300 revira. Cijena izrade karte
iznosi 9—12 NDin za 1 hektar.


Gospodarska podjela na odjele temelji se na vanjskim vidljivim granicama.
Nastoji se da jedan odjel ima iste stanišne prilike, ali to nije obavezno.
Odjel ima oznaku arapskog broja. Pododjel se izlučuje zbog razlike u staništu
i označuje malim slovom. Cdsjeci se razlikuju prema načinu gospodarenja,
vrsti drveća i si., a označuju se arapskim brojkama iznad maloga slova. Jedna
izdvojena čestica ima npr. ovakvu oznaku 148 a1. To je odjel 148, ograničen
vanjskim vidljivim granicama određenog staništa (a) i određenog načina gospodarenja
(1). Svi pododjeli jedne gospodarske jedinice istog staništa imaju
isto malo latinsko slovo.


Kartografski ured vodi svu brigu o površinama kao kod nas katastar.


Šumarski ili gospodarski dio uređivanja šuma obuhvaća određivanje staništa,
utvrđivanje sadašnjeg stanja sastojina, određivanje sastojinskog cilja,
cilja produkcije i uzgojnih mjera. Osnovni nosioci tih radova su šumarski
stručnjaci — uređivači. Interesantno je spomenuti da su to mahom mladi ljudi
s vrlo malo (3—5, rjeđe više godina) prakse. Oni se u svom radu oslanjanju
na radove brigada za istraživanje staništa i detaljne propise za uređivanje
šuma.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kartiranje staništa vrši se u skladu s uputstvima IUFRO. S kartiranjem
staništa započelo se 1951. godine i do sada su dovršene državne šume. Rad se
obavlja sistematski. Načini se mreža tačaka, ovisno o reljefu. Na svakih 1—3
ha uzima se uzorak, a na svakih 20—50 ha otvara se pedološka jama. Jamo
su duboke do 2 m, a buši se još do dubine od 4 m ili do temeljne vode.


Zadaća istraživanja je:


1. određivanje staništa ili diagnoza;
2. stvaranje stanišnih jedinica;
3. stvaranje stanišnog geografskog reda;
4. obrada podataka za šumsko gospodarske potrebe.
Cilj stanišne diagnoze je da upozna sadašnje i potencijalne snage produkcije,
kao i utjecaj vrsta drveća, melioracija i gnojenja na tlo. Važno pomoćno
diagnostičko sredstvo jesu biljne zajednice: prirodne (potencijalne) za procjenu
potencijalne snage produkcije i aktualne za procjenu aktualne snage
produkcije.
Osnova za stvaranje stanišnih tipova su stanišni oblici i tlo. Temeljna jedinica
stanišnog stepenovanja je stanišni oblik. On je opisan stabilnim svojstvima
tla (oblik tla) i stanišnom klimom (mezo- i mikroklima). Stanišni oblici
s jednakim šumskogospodarskim vrijednostima, ocijenjeni prije svega prema
prirodnoj vegetaciji, obuhvaćeni su u grupe stanišnih oblika.


Najmanja površina kartiranja je 1 hektar.


Na kartiranju staništa radi 60 stručnjaka u 9 brigada. Prije, dok još nisu
bile uređene državne šume, radilo je na tim radovima oko 150 stručnjaka. Sa
sadašnjim brojem stručnjaka nadaju se da će do 1975. godine iskartirati i sve
privatne šume. Teže za tim da 1/4 broja istraživača ostane trajno u Institutu,
a da se ostali nakon 3—4 godine vraćaju u praksu. Istraživači su diplomirani
šumarski inžinjeri (rjeđe šumarski inžinjeri), doškolovani tokom 4 tjedna u
Institutu. U radu sudjeluju i pomoćni procjenjivači sa 6 tjedana specijalizacije.


Radi se u grupama od 3—7 stručnjaka (brigade). Brigade u pravilu rade
2 godine na jednom terenu da bi mogle obuhvatiti sve godišnje promjene. Jedan
stručnjak za kartiranje staništa obradi godišnje oko 2.000 ha. Cijena
obrade jednog hektara iznosi 27—30 NDin. Još prije nekoliko godina obrada
jednog hektara iznosila je 45—55 NDin.


Nažalost zbog nepovoljnih prilika (kasna jesen kad su već obustavljeni
gotovo svi terenski radovi) nismo imali prilike vidjeti rad takvih brigada na
terenu.


Rad stručnjaka uređivača ima tri etape: pretpripreme, terenski rad i
obrada podataka.


U pretpripremama uređivać je dužan da sebi osigura sve podloge za rad:
karte, dosadašnje podatke o masi, prirastu, načinu gospodarenja i si. Zatim sa
svojim pretpostavljenima kao i sa šumskim gospodarstvima (i šumarijama)
raspravlja osnovne linije gospodarenja. Na kraju je dužan da načini detaljan
plan radne snage, materijalnih sredstava i novčanih potreba.


Terenski dio obuhvaća obilazak revira zajedno s revirnikom. Tom prilikom
vrši se korekcija gospodarske podjele, označavaju se potrebne izmjere
i vrši opis sastojina. Taksacijski podaci (broj stabala, srednji promjer, temeljnica,
srednja visina, drvna masa itd.) ocjenjuju se okularno, ali se ti podaci
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ocjene moraju dovesti u sklad s rezultatima mjerenja. Brigada za uređivanje
vrši na terenu premjerbu.
U uredu se obračunavaju podaci s terena, ispunjava gospodarska knjiga
i radi završni obračun svih troškova.


Gospodarska knjiga je vrlo malog formata. U pravilu svaki odsjek ima
u toj knjizi samo jednu stranu na kojoj su upisane sve njegove karakteristike.
Dijeli se na tekstovni i numerički dio. Tekstovni dio obuhvaća: sastojinski tip,
glavne vrste, razvojni stadij, vitalnost, primiješane vrste s oblikom smjesesocijalnim položajem, površinu koju zauzima pojedina vrsta.


Podaci se upisuju skraćenicama jer je razrađen cijeli sistem skraćenog
pisanja


SI. 3. Isječak stanišne karte revira Schwenow, Šumskog gospodarstva Kolpin. —
Presnimljeno iz knjige Dr. D. Kopp: Das Arbeitsverfahren der forstlichen Standortserkundung
im Nordostdeutschen Tiefland, Potsdam 1961.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Sastojinski tip se opisuje na primjer:
Rb — čista sastojina,
RbM — čista sastojina s dijelom primiješanih vrsta,
Mb — stablimična mješovita sastojina,
P1F — preborna ili femel sastojina,
Mtw — srednja šuma,
itd.


Stadijski razvoji su: ponik, pomladak, koljik, letvici, odrasla sastojina.
Vitalitet se ocjenjuje: vrlo vitalan, vitalan, slabo vitalan i kunjajući
(kümmernd).
Oblici smjese su: stablimična; hrpasta do 3 ara; grupimična 4—10 ara,
gnjezdasta 11—50 ara; skupinasta preko 50 ara.
Socijalni položaj je: predrasla stabla, stabla glavne sastojine, suvladajuća
stabla i potisnuta stabla.


Gospodarska knjiga ima oblik koji je prikazan u prilogu.
Na osnovi gospodarske knjige izrađuju se sumarne tabele: debljinskih
razreda, dobnih razreda, cilja produkcije, sastojinskih tipova, obnove sastojina,
njege šuma, orezivanja, smolarenja i šumskih šteta. «


Jedan uređivač mora godišnje obraditi 2—3 gospodarske jedinice (2.000—


3.000 ha). Uređivač nije u mogućnosti da kontrolira provođenje svojih zamisli
i da vidi rezultate svojih smjernica, osim na privatnoj osnovi. Objektivnost
se nastoji postići intenzivnom kontrolom radova, čestim savjetovanjima i kontrolnim
knjigama kojima se prati razvoj sastojina. Iznad svega, jednoobraznost
se postiže preciznim uputstvima za rad koja su razrađena prema posebnim
propisima.
Teži se za tim da stavovi kod uređivanja i određivanja cilja gospodarenja
budu unaprijed tačno definirani. Uređivač je izvršilac kolektivne detaljno
obrađene metodike.


Drvna masa mjeri se za cijelu površinu šuma Nj. DR svake godine sistemom
mreže primjernih ploha (Grossrauminventur). Za čitavu površinu Nj.
DR postavlja se oko 700 proba.


Mnogo gušćom mrežom primjernih ploha utvrđuje se drvna masa gospodarskih
jedinica. Preko cijele gospodarske jedinice načini se mreža kvadrata,
veličine 100 X 100 m. Prema homogenosti sastojina, veličini šuma i namjeni
određuje se broj ploha. Razmak među plohama u smjeru istok—zapad je uvijek
150 m. U smjeru sjever—jug taj je razmak


— kod istraživačkih radova 200 m (1 proba na 3 ha);
— kod mjerenja sastojina I—II bon. 300 m (1 proba na 4,5 ha);
— u svim ostalim šumama 400 m (1 proba na 6 ha).
Izgled mreže za istraživački rad prikazan je na si. 4.
U smjeru sjever—jug uzimaju se redovi izmjenično. Ukoliko mjesto primjerne
plohe padne na rub šume, mora se pomaknuti u sastojinu tako da od
ruba bude udaljena 25 m.


Na izabranom mjestu uzimaju se podaci »varijabilnom« ili »kutnom« metodom,
isto tako kod inventure na velikim površinama kao i kod utvrđivanja
drvne mase gospodarskih jedinica.


411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Za varijabilnu metodu načine se tri koncentrična kruga na označenom
mjestu. Unutar najmanjeg kruga radiusa 2,82 m (0,25 ara) premjere se sva
stabla od 7—9,9 cm, unutar kružnog vijenca čiji je veći radius 5,64 m, a manji
2,82 m, izmjere se sva stabla od 10—24,9 cm i unutar trećeg kružnog vijenca
čiji je veći radius 11,28 m, a manji 5,65 m sva stabla deblja od 25 cm.


SI. 4. Skica rasporeda ploha za prikupljanje taksacijskih i ostalih podataka
kod istraživanja.


Kutna metoda slična je varijabilnoj, samo se umjesto promjera mjeri kul
viziranja na rubove stabla. To je Bitterlichova metoda, prilagođena za upotrebu
preciznijih instrumenata. Snimanje se vrši posebnim malim tahimeterteodolitom
s podjelom na grade. Instrument se centrira u sredinu primjerne
plohe i postavlja na 0^, 108, 20« itd. Sva stabla koja su pogođena zrakom teodolita
mjere se i to u krugu radiusa od 5 m ako imaju debljinu od 5—9,9 cm:
u krugu r = 15,82 m ako imaju debljinu od 10—19,9 cm i u krugu r = 25 ni
ako su deblja od 20 cm. Svim pogođenim stablima mjeri se vidni kut s tačnošću
od 0,lg. Udaljenost se mjeri optički.


Kutna metoda prikazana je na slici 5.
Slika 5-a prikazuje izbor stabala za mjerenje, 5-b i c način mjerenja.
Vođenje manuala je posve brojčano tako da omogućuje obradu račun


skim strojem.
Prema navodima stručnjaka varijabilna metoda je tačnija od kutne, ali
kod velikog broja primjernih ploha greška obračuna iznosi ±5 % i kod kutne
metode. Ta se metoda, međutim, ne preporučuje za površine manje od 15 ha.
Tačniji podaci dobivaju se tek kod površina većih od 50 ha.
Prirast se utvrđuje bušenjem pomoću Presslcrova svrdla. Mjeri se dužina
zadnjih 10 godova u mm. U svakom krugu uzima se 6 izvrtaka.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Obračun drvnih masa i prirasta vrši se u računskom centru u Karl-Marx
Stadtu. Statistički dio i izrada programa obavlja se u samom Institutu za šumarstvo
Potsdam.


Cijena koštanja za kutnu metodu je oko 3 NDin po hektaru, a za varijabilnu
4,5 NDin/ha.


SI. 5a SI. 5b


Etat se obračunava za cijelu gospodarsku jedinicu. Izravnavanje etata
vrši se unutar grupa (zajednica) odjela istoga stanišnog tipa. Površina na kojoj
se postiže izravnanje etata kreće se od 500—600 ha. Donja granica je 200
ha. Izravnanje unutar jednoga odjela se ne vrši.


3.4. Vegetacijska istraživanja
Vegetacijska istraživanja, kojih je nosilac prof. Scamoni, ograničena su
uglavnom na Institut u Eberswaldeu. Za čitavo područje Nj. DR načinjena
je karta prirodne vegetacije u mjerilu 1 : 100.000. Teškoće su u tome što šume
velikog dijela Nj. DR nisu prirodne. Međutim, oni i takve šume pokušavaju
vegetacijski klasificirati. Osnova njihova istraživanja jesu sociološke grupe.
Važnije je pri tome da u jednoj sociološkoj grupi egzistira većina njezinih vrsta
te da su u svom optimumu, nego da nedostaje određena pojedinačna vrsta.
Sociološka »težina« grupe proizlazi iz grupne množine biljaka i njihove postojanosti
u grupi. Homogenitet zajednice je daljnji važan pojam u tim istraži
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 68     <-- 68 -->        PDF

vanjima. Traži se da svaka biljna jedinica ima određeni homogenitet koji kod
najnižh jedinica treba biti vrlo velik, a prema hijerarhijskoj visini sistema
procentualno opada. Homogenitet se obračunava matematičko-statističkim metodama.


Si. 5c


SI.5. Prineip kutne metode
a - mjerenje kuteva
b - prikaz plohe i načina mjerenja stabala. Simboli ozna


čuju: O =tabla koja se ne mjere; © stabla koja se
mjere jedanput; ^ stabla pogođena s dvije vizure i
mjere se dva puta; © granična stabla /mjeri se svako
drugo/.


c - prikaz rada s instrumentom
Presnimljeno iz: "Anweisung zur Durchführung der Winkelmessmethode
im FH-Jahr 1965/66", Potsdam 1965.


Posebno se istražuje dinamika vegetacije, utjecaj gnojiva i kemijskih
sredstava. Naročiti interes poklanja se vezi između biljne zajednice, tla, strukture
sastojina i prirasta.


Vrše se istraživanja o tome koliko je fitocenoza odraz cjelokupne biogeocenoze.
Svojim istraživanjima došli su do saznanja da za različite vegetacije
postoje različiti životinjski svijet i različita mezo- i mikroklima.


4. KRITIČKI OSVRT NA STUDIJSKO PUTOVANJE
Iako u domeni koja nas je posebno interesirala, a to je primjena aerofotogrametrije
u uređivanju šuma, iskustva u Nj. DR nisu znatno premašila
naša, ne možemo reći da naš put nije imao vidnih rezultata.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Prije svega, za nas je važno saznanje koliko u Nj. DR poklanjaju pažnje
istraživanju tipova šuma i šumskih staništa. Njihova se istraživanja zbog specifičnih
uvjeta razlikuju nešto od naših istraživanja, i to više metodički, nego
li u postavljenom cilju. To nas je još više učvrstilo u uvjerenju da su istraživanja
našeg Instituta na pravom putu te da se savremeno gospodarenje osniva
na tipološkim istraživanjima. Sav uzgojni i uređivački rad u Njemačkoj DF.
bazira se na tim istraživanjima. Oni u svojim istraživanjima ne polaze od biljnih
zajednica, a razlog je nedostatak prirodnih šuma te relativna jednolikost
pedoloških i klimatskih prilika. No, gdje god je to moguće, koriste se prizemnim
rašćem za brže i tačnije određivanje granica stanišnih tipova. Za naše prilike
stvaranje tipova na osnovi staništa bilo bi suviše sporo, komplicirano, a
gdjekada i nemoguće.


Udio aerofotogrametrije u ovim istraživanjima je minimalan i ne bismo
mogli prenijeti nikakva iskustva koja bi za naš Institut i naše šumarstvo bila
od naročite važnosti. Razlog je tome dobra terestrička obrada kojom su državne
šume u Nj. DR već jednom detaljno i sistematski obrađene.


Upotreba aerofotogrametrije imala bi ipak svoje opravdanje, posebno u
istraživanju stanja privatnih šuma. Čini nam se da se aerofotogrametriji ne
poklanja dovoljno pažnje, iako su mogućnosti dobre. Osjeća se izvjesno nepovjerenje
u rezultate mjerenja, što je vjerojatno posljedica premalog iskustva
na tom području.


Još uvijek se pretpostavljaju terestrička mjerenja, pa i ondje gdje bi ih
aerofotogrametrija sigurno mogla zamijeniti. Za sada zračne snimke služe
uglavnom za orijentaciju i eventualnu grubu kontrolu izvršenih radova.


Za nas su međutim, od velike važnosti njihova iskustva u korištenju spektrozonalnog
filma kod procjene šteta od dima, utjecaju đubrenja na rast i
razvoj sastojina i mogućnosti izbora stabala najbržeg rasta. To su, svakako,
vrijedni rezultati koji se mogu i kod nas primijeniti, a što bi nam sigurno
uštedjelo mnogo lutanja na tom području.


Od terestričkih istraživanja i istraživanja fotogrametrije putem jedne
snimke interesantna su i kod nas provediva mjerenja debala i krošanja. Ta
istraživanja u Nj. DR su individualna, no vjerujemo da se zasada ni kod nas
neće upotrebljavati u većem obimu, osim možda za individualna istraživanja
pojedinih naučnih radnika.


Impresionirala nas je precizna i pedatna izrada karata. To, međutim, nije
čudno kada se zna da one služe u isto vrijeme i u katastralne svrhe


Smatramo da njihov način interpretiranja svih topografskih, ekoloških i
šumskogospodarskih podataka na istoj karti nije prikladan, jer su karte prenatrpane
i nepregledne, a to su priznavali i njihovi šumarski stručnjaci. Treba
naglasiti da oni traže put i način kako bi pojednostavnili te karte.


Od radova koji nisu usko vezani uz fotogrametriju za nas je interesantna
cpćedržavna inventarizacija šuma. Njihova iskustva, a posebno varijaciskostatistička
metoda i obrada podataka putem računskih strojeva, bila bi upotrebljiva
i za naše prilike, eventualno uz male preinake.


Nismo se mogli uvjeriti da njihov način utvrđivanja taksacijskih podataka,
specijalnih drvnih masa i prirasta gospodarskih jedinica ima prednosti
pred našim metodama. Dapače, smatramo da su ispod tačnosti i preciznosti
tehničkih mjerenja i kartografije. Vjerujemo i u to da nisu znatno jeftinija od
mjerenja u uređivanju naših šuma. Takav način opravdan je, međutim, zbog
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 70     <-- 70 -->        PDF

nedostatka nekvalificirane radne snage i jednoličnosti sastojina. Vjerujemo
da bi primjenom takvih metoda u našim prilikama dobili podatke koji ne bi
bili u skladu s našim shvaćanjima o tačnosti utvrđivanja sadašnjeg stanja sastojina.


Uvjeti za rad, uspoređeni s našima, su kudikamo povoljniji. Velika prednost
im je što imaju osigurana sredstva u potrebnom iznosu. Cjelokupna šumarska
služba uplaćuje sve prihode u budžet, a svoje rashode planira u potrebnom
iznosu. Ako su planirane potrebe prema mišljenju komiteta opravdane,
ustanova (šumsko gospodarstvo, institut) dobiva sredstva bez obzira
koliko je uplatila u budžet. Tako npr. Šumarski institut Potsdam ima odobreni
godišnji proračun od oko 30,000.000 NDin (samo projekt nove zgrade Instituta
iznosi 1,500.000 NDin).


Bojimo se, međutim, da takav način finansiranja ima i svojih loših strana.
Začudilo nas je da šumarski stručnjaci Nj. DR ne vode prvenstveno računa
o ekonomičnosti svoga rada. Oni polaze od toga da im je država dala zadatak
i osigurala sredstva, a oni ga trebaju izvršiti prema savjesti kako najbolje
znaju.


Vrijeme koje smo proveli u Nj. DR je prekratko da bi se mogla izvršiti
neka dublja analiza, ali se ne možemo oteti utisku da bi se izvjesni radovi
mogli provesti i s manje radne snage, nego li su provođeni. Isto tako ne vjerujemo
da su neophodno potrebni svi oni instrumenti i aparati koje posjeduje
Institut u Potsdamu. Upozoreni srno, međutim, da se i u Nj. DR razmišlja o
postavljanju radova na ekonomsku bazu.


Na kraju moramo posebno naglasiti da su nas svuda u Njemačkoj DR
uvijek vrlo srdačno primali i da su nam poklanjali izvanrednu pažnju. Naši
su nas ljubazni domaćini nastojali obavijestiti o svemu što nas je zanimalo te
su nam uvijek bili u svemu na usluzi. Na raspolaganju nam je uvijek bio bar
jedan pratilac najmanje u rangu šefa referade. Putovanje u Njemačku DR i
poznanstvo s njemačkim šumarskim stručnjacima ostat će nam u najljepšoj
uspomeni. Nadamo se da ćemo uspjeti da poznanstva, koja smo sklopili, zadržimo
i da dalje izmjenjujemo iskustva iz navedenog područja.


LITERATURA


Literatura koju smo dobili u Nj. DR i kojom smo se služili kod sastava našeg
izvještaja:


1.
A s m u s F., Reinhol d A.: Vorläufige Mitteilung über Anwendung von Luftbildern
bei grossmassstäblichen landwirtschaftlichen Bodenkartierung, Albrecht-
Thaer Archiv, Berlin 9 (1965), 12.
2.
Grossman n H., Wolff G.: Versuche zur Rationalisierung der Methodik von
Holzvorratsinventuren auf matematisch-statistischer Grundlage, Arch. Forstw,
Berlin 12 (1963), 1.
3.
Karst H., Seh wan ecke W.: Legende zu den Standortskarten des Staatl.
Forstwirtschaftsbetriebes Potsdam, Potsdam 1965.
4.
Kop p D.: Das Arbeitsverfahren der forstlichen Standortserkündung im Nordostdeutschen
Tiefland, Potsdam 1961.
5.
Kop p D.: Richtlinien zur Standortsbeschreibung, Potsdam 1965.
6.
K r e i b i g H.: Kronenmessungen durch photogrammetrische Entzerrungsverfahren,
Arch. Forstw., Berlin 11 (1962), 6.
7.
K u r t h H., W e n k G.: Entwicklungstendenzen der Waldinventur, Soz. Forstw.,
5 (1965), 12.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 71     <-- 71 -->        PDF

S.
K´urth H., Fische r O.: Die Genauigkeit des Spiegelrelaskops bei der Ermittlung
der Schaftholzformhöhe, der Scheitelhöhe und der Durchmesser in verschiedenen
Höhen am Schaft, Arch. Forstw., Berlin 14 (1965), 11/12.
9.
Mülle r G.: Photogrammetrische Schaft- und Kronenmessungen, Wiss. Z. Tech.
Univ., Dresden 11 (1962), 1.
10.
Reinhol d A.: Probleme der photogrammetrischen Forstkartendarstellung,
Arch. Forstw., Berlin 10 (1961), 4—6.
11.
Reinhol d A.: Studie über die Möglichkeiten der Indentifizierung von ständig
feuchtebeeinflussten und vernässten Ackerböden durch die Anwendung von
falschfarben Luftbilder und photographischen Aequidensiten, 1966.
12.
Scamon i A.: Biogeozönose — Phytozönose, Forschen und Wirken, Band II,
Berlin 1960.
13.
Scamon i A.: Stand und Entwicklung der Vegetationskunde, Biologie in der
Schule, Berlin 14 (1965).
14.
Ulbrich t R.: Untersuchungen über die Anwendung der Infrarot-Fotographie
zur Erkennung von Rauchschaden, Arch. Forstw., Berlin 15 (1966), 5—6.
15.
Wen k G.: Theoretische Grundlagen der Winkelmessmethode. Arch. Forstw.,
Berlin 14 (1965), 11—12.
16.
Wolf f G.: Zur Rationalisierung der Taxation im bäuerlichen Genossenschaftsund
Privatwald (Betreüngswald) mit Hilfe des Luftbildes, Arch. Forstw., Berlin
13 (1964), 6.
17.
Wolf f G.: Möglichkeiten und Grenzen des Messinterpretation forstlicher Luftbilder,
Arch Forstw., Berlin 15 (1965), 2.
18.
Wolf f G.: Luftbilder als diagnostische Hilfsmittel für operative Arbeiten
beim Forstschutz (Rauchschäden) und bei der Bestandesdüngung, Soz. Forstw.,
Berlin (1966), 5.
19.
— Betriebsregelungsanweisung für den Volkswald in der DDR, BRA, Potsdam
1961
20.
— Photogrammetrie, Potsdam 1964.
21.
— Anweisung zur Durchführung der Winkelmessmethode im FH-Jahr 1965/66,
Potsdam 1965.
22.
— Räumliche Ordnung, Potsdam 1966.
23.
— Taxation, Potsdam 1966.